Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyzwania i zagrożenia związane z zarządzaniem przez cele Warszawa, 26 września 2012 r. Zarządzanie przez cele na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyzwania i zagrożenia związane z zarządzaniem przez cele Warszawa, 26 września 2012 r. Zarządzanie przez cele na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych."— Zapis prezentacji:

1 Wyzwania i zagrożenia związane z zarządzaniem przez cele Warszawa, 26 września 2012 r. Zarządzanie przez cele na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

2 Miejscowość i data 2 PLAN PREZENTACJI: 1.Skala organizacji jako przesłanka do stosowania zarządzania przez cele 2.Zarządzanie przez cele w wymiarze strategicznym 3.Zarządzanie przez cele w wymiarze operacyjnym

3 Miejscowość i data ODDZIAŁY ZUS W 16 WOJEWÓDZTWACH 1.Skala organizacji jako przesłanka… ZUS zatrudnia ponad 45 tys. ludzi

4 Miejscowość i data Struktura ZUS 1 CENTRALA 43 ODDZIAŁY 215 INSPEKTORATY 67 BIURA TERENOWE 21 PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Benchmarking wewnętrzny 1.Skala organizacji jako przesłanka…

5 Miejscowość i data 5

6 6 Strategia przekształceń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata Cel strategiczny: Zwiększenie satysfakcji klientów poprzez projektowanie procesów i organizację zasobów, przy zachowaniu przejrzystości i efektywności gospodarowania środkami publicznymi 2. STRUKTURA CELÓW – CELE STRATEGICZNE

7 Miejscowość i data 7 Zrównoważona Karta Wyników jako narzędzie opisu i pomiaru Strategii: Perspektywa klienta Perspektywa finansowa Perspektywa procesów wewnętrznych wewnętrznych Perspektywa rozwoju Model biznesowy: Perspektywa klienta Perspektywa finansowa Perspektywa procesów wewnętrznych wewnętrznych Perspektywa rozwoju Model dla ZUS (non-profit): (Dostosowanie modelu do specyfiki sektora publicznego) 2. ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE W WYMIARZE STRATEGICZNYM

8 Miejscowość i data 8 Strategia ZUS w czterech perspektywach Perspektywa klienta – rozwój elektronicznych kanałów usług Perspektywa procesów – wprowadzenie zarządzania procesowego i optymalizacja procesów Perspektywa rozwoju – zmiany organizacyjne przy wykorzystaniu efektów skali i specjalizacji Perspektywa finansowa - powiązanie kosztów z informacją o realizacji poszczególnych zadań ZUSFinanse Rozwój Klient Procesy 2. ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE W WYMIARZE STRATEGICZNYM

9 Miejscowość i data CelMiernik Poziom bazowy Pożądana tendencja Zwiększenie stopnia elektronizacji kontaktu z klientem (e-ZUS) Liczba rodzajów wniosków możliwych do złożenia za pośrednictwem EUP i NPI 5 wzrost Liczba wniosków złożonych za pośrednictwem EU P i NPI w stosunku do liczby wniosków ogółem składanych do ZUS 1,94% wzrost Zwiększenie skuteczności realizacji procesów Syntetyczny wskaźnik sprawności* 9,45 (max.12) wzrost Syntetyczny wskaźnik jakości* 5,22 (max.10) wzrost Zwiększenie efektywności organizacyjnej Syntetyczny wskaźnik wydajności* 7,27 (max.12) wzrost Kontrola efektywności finansowej Poziom zmienności syntetycznego wskaźnika kosztu jednostkowego*4,73% utrzymanie w paśmie 5% *aktualnie średnia dla wszystkich oddziałów ze wskaźników wynikających z oceny oddziałów zgodnie z zarządzeniem Prezesa ZUS nr 44/ ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE W WYMIARZE STRATEGICZNYM Cele i mierniki

10 Miejscowość i data RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII Perspektywa Klienta Cel główny - Zwiększenie stopnia elektronizacji kontaktu z klientem (e-ZUS) Perspektywa Procesów Wewnętrznych Cel główny - Zwiększenie skuteczności realizacji procesów Perspektywa Rozwoju Cel główny - Zwiększenie efektywności organizacyjnej Perspektywa Finansowa Cel główny - Kontrola efektywności finansowej 2. ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE W WYMIARZE STRATEGICZNYM

11 Miejscowość i data Proces zarządzania strategicznego POLITYKI OBSZAROWE: 1.Zarządzanie obsługą klienta 2.Zarządzanie systemem poboru dochodów oraz zarządzanie płynnością 3.Zarządzanie systemem realizacji świadczeń 4.Zarządzanie informatyką 5.Zarządzanie strukturą organizacyjną 6.Zarządzanie zasobami ludzkimi 7.Zarządzanie zasobami rzeczowymi (bez infrastruktury informatycznej) 8.Zarządzanie informacją i wiedzą Monitoring System celów System pomiaru 2. ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE W WYMIARZE STRATEGICZNYM

12 Miejscowość i data MOCNE STRONY/SZANSE Jasne określenie kierunku rozwoju (cel nadrzędny odpowiadający misji i wizji) Jednolita struktura ZKW przy kaskadowaniu celów (jednolita struktura analizy strategicznej) Kaskadowanie celów poprzez polityki obszarowe (uchwała zarządu) Rozliczalność celów w systemie półrocznego monitoringu Wprowadzenie cyklu zarządzania strategicznego Żyjąca strategia 2. ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE W WYMIARZE STRATEGICZNYM

13 Miejscowość i data SŁABE STRONY/ZAGROŻENIA KOMUNIKACJA, KOMUNIKACJA, KOMUNIKACJA i … KOMUNIKACJA Budowa kultury zarządzania strategicznego od podstaw Konieczność wykształcenia kompetencji zarządzania projektowego Mnogość celów w procesie kaskadowania Nie dostosowany system informacji zarządczej Trudność przełożenia na proces planowania finansowego 2. ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE W WYMIARZE STRATEGICZNYM

14 Miejscowość i data 14 Miejscowość i data

15 Lp. Cel Mierniki określające stopień realizacji celu Nazwa Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku 1. Utrzymanie zdolności do wypłaty świadczeńWskaźnik ściągalności0,99 2. Terminowa wypłata świadczeń Wskaźnik terminowości wypłat świadczeń krótkoterminowych >0,98 Wskaźnik terminowości realizacji wniosków emerytalno-rentowych >1,8 Wskaźnik terminowości realizacji wniosków o polskie świadczenia podlegające koordynacji >1,3 3. Terminowe wydawanie orzeczeń Wskaźnik terminowości wydania orzeczeń rozpatrzonych w czasie do 45 dni >0,8 4. Zapewnienie prawidłowości opłacania składek przez płatników Wskaźnik realizacji zobowiązań ustawowych w zakresie kontroli płatników składek >=0,6 PLAN DZIAŁALNOŚCI na 2013 r. 3. ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE W WYMIARZE OPERACYJNYM

16 Miejscowość i data Plan działalności monitorowany poprzez System Oceny Pracy Oddziałów ZUS; Poszerzenie zakresu monitorowania realizacji zadań w 7 obszarach funkcjonalnych: OBSŁUGA KLIENTÓW PROWADZENIE KONTA UBEZPIECZONEGO OBSŁUGA KONTA PŁATNIKA SKŁADEK KONTROLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REALIZACJA ŚWIADCZEŃ DŁUGOTERMINOWYCH REALIZAĆJA ŚWIADCZEŃ KRÓTKOTERMINOWYCH ORZECZNICTWO LEKARSKIE 3. ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE W WYMIARZE OPERACYJNYM

17 Miejscowość i data 17 SPRAWNOŚĆ – rozumiana jako stopień realizacji zadań, JAKOŚĆ – rozumiana jako stopień doskonałości w wymiarze czasu realizacji zadań oraz skali odchyleń lub błędów pojawiającej się przy ich realizacji, EFEKTYWNOŚĆ FINANSOWA – definiowana w odniesieniu do poziomu kosztu jednostkowego i wydajności. PŁASZCZYZNY POMIARU w Systemie Oceny: 3. ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE W WYMIARZE OPERACYJNYM

18 Miejscowość i data 18 MACIERZ SYSTEMU POMIARU TJO ZUS: 3. ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE W WYMIARZE OPERACYJNYM Obszar działalności Płaszczyzna oceny Ubezpieczenia i Składki Realizacja dochodów DługoterminoweKrótkoterminowe Obsługa postępowań wyjaśniających dotyczących błędów w dokumentach ubezpieczeniowych Ściągalność Realizacja zobowiązań ustawowych w zakresie kontroli płatników składek zatrudniających 21 i więcej ubezpieczonych Terminowość realizacji wniosków emerytalno- rentowych Terminowość wypłat świadczeń krótkoterminowych Terminowość wydania orzeczeń rozpatrzonych w czasie do 45 dni Terminowość wydawania decyzji w zakresie ubezpieczenia Dochodzenie należności Realizacja zobowiązań ustawowych w zakresie kontroli płatników składek zatrudniających od 1 do 20 ubezpieczonych Stopień realizacji wniosków emerytalno- rentowych Terminowość wydawania decyzji i wyjaśnień dotyczących świadczeń krótkoterminowych Kontrola zaświadczeń lekarskich Aspekt błędu Błędnie wprowadzone dane ubezpieczeniowe Wydawanie zaświadczeń dla ubezpieczonego Uporządkowanie kont Wynik finansowy kontroli płatników składek Błędne decyzje dotyczące świadczeń długoterminowych Nadpłaty w świadczeniach krótkoterminowych Zmienione orzeczenia lekarzy orzeczników Aspekt czasu Zasilanie systemu Uporządkowanie kont potencjalnych emerytów Zabezpieczenie zadłużenia Wynikowość kontroli płatników składek Czas realizacji wniosku o świadczenie emerytalno-rentowe Wskaźnik realizacji wniosku o decyzję orzeczniczą lub wyjaśnienie SPRAWNOŚĆ Czas oczekiwania klienta na Sali Obsługi Klientów JAKOŚĆ EFEKTYWNOŚĆ FINANSOWA Wydajność w komórkach biznesowych Koszt jednostkowy linii biznesowej (przypadający na 1 zatrudnionego w linii biznesowej) Obsługa klientów Dochodowe Kontrola płatników składek Świadczeniowe Orzecznictwo lekarskie

19 Miejscowość i data 19 Zbiorczy ranking oddziałów w II kwartale 2012 roku 3. ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE W WYMIARZE OPERACYJNYM

20 Miejscowość i data MOCNE STRONY/SZANSE Określenie kryteriów odpowiedzi na pytanie: Co to znaczy dobrze działająca jednostka ZUS? Wykorzystanie benchmarkingu wewnętrznego w procesie standaryzacji parametrów realizowanych zadań (cykl życia wskaźników) Plany naprawcze dla jednostek odstających od średniego poziomu parametrów świadczonych usług Potężne narzędzie diagnostyczne Ukierunkowanie na najważniejsze cele operacyjne Podstawa do wydania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Poprawa poziomu świadczonych usług (efekt pomiarowy) 3. ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE W WYMIARZE OPERACYJNYM

21 Miejscowość i data SŁABE STRONY/ZAGROŻENIA KOMUNIKACJA, KOMUNIKACJA, KOMUNIKACJA i … KOMUNIKACJA Ryzyko nieprawidłowego bodźcowania Ryzyko nadmiernej rywalizacji (ograniczającej współpracę) Niska przejrzystość/czytelność skomplikowanego systemu wag Niestabilność kryteriów oceny Powiązania z systemem motywacyjnym 3. ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE W WYMIARZE OPERACYJNYM

22 Dziękuję


Pobierz ppt "Wyzwania i zagrożenia związane z zarządzaniem przez cele Warszawa, 26 września 2012 r. Zarządzanie przez cele na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google