Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wdrażanie zarządzania ryzykiem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Warszawa, 15 stycznia 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wdrażanie zarządzania ryzykiem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Warszawa, 15 stycznia 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Wdrażanie zarządzania ryzykiem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Warszawa, 15 stycznia 2013 r.

2 Agenda 1.Niezbędne warunki do zarządzania ryzykiem 2.Wybór właściwej drogi 3.Funkcjonowanie zarządzania ryzykiem w Zakładzie oraz jego rezultaty 4.Wyzwania na przyszłość 2

3 Zarządzanie Ryzykiem jako element wbudowany w kulturę organizacji Fundusze Infrastruktura Procesy IT Aktywa HR Ład korporacyjny Reputacja Inne aktywa… 3

4 Kultura realizacji zadań funkcjonująca w jsfp, oparta na tradycyjnych podejściu wykonywania procedur, bez zarządzania ukierunkowanego na osiągania celów dla obsługiwanych procesów i produktów stanowi istotną barierę wdrożeniową dla skutecznego zarządzania ryzykiem. Określenie kontekstu – stanowi niezbędny warunek dla funkcjonowania zarządzania ryzykiem. Wdrożenie zarządzania ryzykiem, jako elementu systemu naczyń połączonych, jest bezpośrednio uzależnione od stosowania w organizacji narzędzi zarządzania przez cele i pomiaru efektów. Zarządzanie ryzykiem – warunek konieczny 4

5 Ewolucja Zarządzania Ryzykiem w ZUS COSO II ISO 31000 SOLVENCY II COSO ERM Ustawa o finansach publicznych Standardy kontroli zarządczej dla jsfp BAZYLEA II Wytyczne dla jsfp dot. planowania i ZR 5

6 Gdzie byliśmy….. Brak systematycznej i kompleksowej analizy ryzyka Brak lub znikoma wiedza na temat znaczenia zarządzania ryzykiem Niski poziom percepcji ryzyka Brak świadomości na temat częstotliwości, rozmiarów i skutków potencjalnych ryzyk Brak świadomości pracowników, że wszyscy zarządzamy ryzykiem (tylko nie było to jeszcze nazwane) Brak wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania ryzykiem przez kierownictwo wyższego i średniego szczebla 6

7 Początek drogi… Metodyka zarządzania ryzykiem Ocena ryzyka Czynniki ryzyka Zarządzanie procesowe 7

8 Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie ryzykiem ma na celu zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów jednostki Ryzyko – niepewne zdarzenie/zbiór zdarzeń, które w przypadku ich zaistnienia będą miały wpływ na realizację założonych celów Osiągnięcie celów Zakładu Procesy Plan działalności Zakładu System oceny pracy oddziałów Zarządzanie Ryzykiem 8

9 Perspektywy zarządzania ryzykiem Strategiczna Strategia Przekształceń ZUS 2010-2012 Strategia Rozwoju ZUS 2013-2015 Projektowa Polityki Obszarowe Karty Projektów/Inicjatyw Operacyjna System Oceny Pracy Oddziałów ZUS Plan działalności Zakładu 9

10 Gdzie jesteśmy….. Świadomość istnienia ryzyka Posiadanie informacji o współzależności ryzyk Dysponowanie wiedzą na temat wpływu ryzyk na organizację Zdolność zarządzania ryzykami w poszczególnych komórkach w całej organizacji Wzrost możliwości tworzenia wartości dodanej Oszczędności związane z realizacją zadań w ramach poszczególnych procesów Krótszy czas reakcji na sytuacje kryzysowe/ zagrożenia Wzrost współpracy oraz sprawniejsza komunikacja między komórkami Brak narzędzi informatycznych wspierających proces zarządzania ryzykiem Brak wiedzy w zakresie efektywnego zastosowania procedur podnoszących poziom bezpieczeństwa w organizacji 10

11 Miejscowość i data 1) Postanowienia ogólne. 2) Cele zarządzania ryzykiem. 3) Odpowiedzialność osobowa. 4) Odpowiedzialność organizacyjna. 5) Zarządzanie ryzykiem. 6) Postanowienia końcowe. Polityka zarządzania ryzykiem w ZUS 11

12 Miejscowość i data Struktura ramowa zarządzania ryzykiem w ZUS POZIOM - ODDZIAŁ – DYREKTORZY 1.Akceptacja poziomu ryzyka. POZIOM - CENTRALA – DYREKTORZY 1.Przegląd i weryfikacja ryzyk zidentyfikowanych w tjo 2.Przegląd oceny ryzyk 3.Określenie akceptowalnego poziomu ryzyka 4.Propozycja Planów działania - systemowych działań zaradczych 5.Realizacja postanowień z posiedzenia Komitetu KOMITETY ODDZIAŁOWE 1.Identyfikacja ryzyka. 2.Ocena ryzyka DEPARTAMENT AUDYTU WYDZIAŁ WZR POZIOM - DAU- WWZR 1.Analiza ryzyk ujętych w Raportach Oddziałowych 2.Sporządzanie syntetycznego Raportu z analizy ryzyk DYREKTORZY O/ZUS DYREKTORZY WŁAŚCIWYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH CENTRALI KOMITETY ODDZIAŁOWE KOMITET DS. RYZYKA POZIOM - KOMITET DS. RYZYKA 1.Przegląd raportów z analizy ryzyka 2.Opiniowanie planów postępowania z ryzykiem w zakresie poziomu akceptowalności ryzyka i sposobu reakcji na ryzyka. 3.Analiza ryzyka dla nowych przedsięwzięć i inicjatyw strategicznych ZARZĄDZANIE RYZYKIEM PRZEGLĄD RYZYK 12

13 Miejscowość i data Zasilanie Bazy ryzyka Czynności doradcze Raporty Komitetów Oddziałowych Opiniowanie WAP Zadania audytowe Opiniowanie Kart Inicjatyw/Projektów 13

14 Miejscowość i data Kwartalne Raporty z Analizy Ryzyka w ZUS Raporty Komitetów Oddziałowych Zadania audytowe Baza ryzyk Wskaźniki KRI 14

15 Kluczowe Wskaźniki Ryzyka Kwartalne Raporty z Analizy Ryzyka w ZUS KRI OBSZAR WSPOMAGAJĄCY HR (rotacja, nieobecności, nadgodziny) IT (dostępność aplikacji, sieci) KRI OBSZAR OPERACYJNY (błędy, przekroczenia terminowości, skutki finansowe) 15

16 Raportowanie 16

17 Miejscowość i data Wspieranie poprzez opiniowanie wewnętrznych aktów prawnych oraz Kart Projektów/Inicjatyw Opiniowanie WAP Opiniowanie Kart Projektów/Inicjatyw 17

18 Plan komunikacji zarządzania ryzykiem Czynności doradcze Szkolenia z Zarządzania Ryzykiem Portal Zarządzania Ryzykiem Budowanie świadomości Zarządzania Ryzykiem w Organizacji. Identyfikacja i kategoryzacja ryzyk dla zestandaryzowanych procesów stosowanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Organizacja i przeprowadzanie szkoleń z zakresu zarządzania ryzykiem dla kadry kierowniczej Oddziałów ZUS. Organizacja i przeprowadzanie szkoleń z zakresu zarządzania ryzykiem dla kadry kierowniczej Oddziałów ZUS. Zainicjowanie projektu intranetowego portalu dla celów zgłaszania, identyfikacji i oceny ryzyk w komórkach zakładu Zainicjowanie projektu intranetowego portalu dla celów zgłaszania, identyfikacji i oceny ryzyk w komórkach zakładu zarzadzanie_ryzykiem@zus.pl Administrowanie skrzynką mailową stworzoną w celu komunikacji z pracownikami Zakładu w związku z identyfikacją nowych ryzyk. Administrowanie skrzynką mailową stworzoną w celu komunikacji z pracownikami Zakładu w związku z identyfikacją nowych ryzyk. 18

19 Dokąd zmierzamy Powszechna wiedza na temat występowania ryzyk, zarządzania ryzykiem Ułatwienie i usprawnienie przepływu informacji w ramach całego Zakładu Ograniczenie negatywnych skutków zmaterializowania się zidentyfikowanych ryzyk Nie podnoszenie wiedzy pracowników w zakresie zdarzeń i zachowań mogących mieć negatywny wpływ na realizację celów Zakładu Brak systemu motywacji pracowników zwiększającego chęć czynnego i systematycznego udziału w procesie zarządzania ryzykiem 19

20 Miejscowość i data Integracja Bazy ryzyka System Monitoringu Bezpieczeństwa Środowiska Teleinformatycznego Zarządzanie ryzykiem IT interface Ryzyko Bezpieczeństwa Informacji BAZA RYZYK interface 20

21 Miejscowość i data Szczegółowe wytyczne dla jsfp w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem a rozwiązania ZUS Dopasowanie do Zakładu jako warunek skuteczności systemu zarządzania ryzykiem Świadome zarządzanie ryzykiem jako element kontroli zarządczej Powiązanie zarządzania ryzykiem z celami Zakładu Określenie uczestników zarządzania ryzykiem w strukturze Zakładu Identyfikacja ryzyka jako element bieżącego działania Wspólna płaszczyzna opisu i rozumienia ryzyka Określenie kryteriów analizy ryzyka Określenie akceptowalnego poziom ryzyka Reakcja i działania ograniczające Komunikacja w zarządzaniu ryzykiem 21

22 Miejscowość i data Dojrzałość zarządzania ryzykiem wg metodyki M_o_R 1 4 Poziom 1 - Początkowy Poziom 2 - Powtarzalny Poziom 3 - Zdefiniowany Poziom 4 - Zarządzany Poziom 5 - Optymalizowany 5 2 3 22

23 Miejscowość i data Główne tezy na temat zarządzania ryzykiem Zarządzanie ryzykiem wymaga od organizacji poświęcenia pewnych środków finansowych oraz zasobów ludzkich w celu stworzenia struktury odpowiedzialnej za tą działalność Zarządzanie ryzykiem usprawnia działanie jednostki Wprowadzenie dojrzałego systemu zarządzania ryzykiem powoduje jakościową zmianę w kulturze zarządzania przedsiębiorstwem Brak umiejętności zademonstrowania wartości dodanej płynącej z zarządzania ryzykiem przyczynia się do utraty zainteresowania oraz zepchnięcia na dalszy plan Zarządzanie ryzykiem podnosi świadomość i odpowiedzialność pracowników za jednostkę W związku z brakiem wiedzy albo ignorowaniem wpływu ryzyka na osiągnięcie celów, w organizacjach pojawia się swego rodzaju mechanizm wyparcia ryzyka ze świadomości - jako źródła lęku przed niepowodzeniem 23

24 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Kontakt: mariusz.jedynak@zus.pl


Pobierz ppt "Wdrażanie zarządzania ryzykiem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych Warszawa, 15 stycznia 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google