Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny Republiki Słowackiej POLITYKA ZATRUDNIENIA W REPUBLICE SŁOWACKIEJ Mária Janušová wrzesień 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny Republiki Słowackiej POLITYKA ZATRUDNIENIA W REPUBLICE SŁOWACKIEJ Mária Janušová wrzesień 2006."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny Republiki Słowackiej POLITYKA ZATRUDNIENIA W REPUBLICE SŁOWACKIEJ Mária Janušová wrzesień 2006

2 I. Odnowiona Strategia Lizbońska dla Słowacji – strategia rozwoju konkurencyjności Słowacji do roku 2010 Opiera się o dwa główne filary, którymi są: –Pomyślne dokończenie reform strukturalnych oraz utrwalenie ich wyników, –Systematyczne skoncentrowanie się Słowacji na realizacji rozwojowej części odnowionej Strategii Lizbońskiej.

3 1. Najważniejsze zrealizowane reformy strukturalne: reforma podatkowa, reforma służby zdrowia, reforma systemu socjalnego, reforma rynku pracy, reforma emerytalna, reforma finansów publicznych.

4 2. Najważniejsze cele i zasady, które Strategia Rozwoju Konkurenycyjności Słowacji zamierza zrealizować do końca 2010 r.: W polityce makroekonomicznej i fiskalnej: Rozwijać gospodarkę rynkową oraz minimalizować ingerowanie do swobodnego działania rynku, Obniżać deficyt finansów publicznych, Nie zwiększać stopnia ponownego rozdzielania w gospodarce, Utrzymać przejrzystość i neutralność polityki podatkowej.

5 W dziedzinie społecznej: Podkreślać współodpowiedzialność osobistą i rodziny w rozwiązywaniu własnej sytuacji, Poprzez właściwą politykę społeczną nie zniechęcać ludzi od aktywnego i twórczego działania, Zmniejszać absolutną biedę, Utrzymać efektywną sieć socjalną. W służbie zdrowia i zabezpieczeniu emerytalnym: Utrzymać zrównoważoną kombinację zasady zabezpieczenia podstawowych praw i godności człowieka oraz zasady zasługowości, Nie zagrozić długotrwałej zrównoważonej służbie zdrowia i systemowi emerytalnemu.

6 3. Priorytetowe obszary rozwoju konkurencyjności Słowacji Są to następujące cztery obszary: Zasoby ludzkie, Społeczeństwo informacyjne, Przedsiębiorczość, Nauka, badawczość, innowacje.

7 Zasoby ludzkie i kształcenie Priorytety: Nowoczesna polityka edukacyjna Osiągnięcie wysokiej stopy zatrudnienia Uporanie się ze zmianami demograficznymi Społeczeństwo informacyjne Priorytety: Umiejętność posługiwania się informatyką, Skuteczny e-rząd oraz nowoczesne on-line służby publiczne, Szeroki dostęp do Internetu.

8 Nauka, badawczość, innowacje Główne cele: Wychowanie i wspieranie najlepszej kadry naukowej, Międzynarodowa jakość badań z adekwatnym połączeniem ze sferą przemysłową, Efektywne publiczne wspieranie przedsiębiorczości ukierunkowanej na rozwój i innowacje. Przedsiębiorczość Priorytety: Wysoka efektywność prawa, Wysoka jakość infrastruktury i usługi w gałęziach sieciowych, Instytucje publiczne jako partner a nie jako przeszkoda, Skuteczny dostęp do rynku kapitałowego dla wszystkich przedsiębiorstw.

9 II. Plany działania jako instrumenty wdrażania polityk osiągania celów rozwoju konkurencyjności Słowacji do 2010 r. -Plan działania I. Edukacja i zatrudnienie - Plan działania II. Nauka, badawczość, innowacje - Plan działania III. Społeczeństwo informacyjne - Plan działania IV. Przedsiębiorczość Realizacja planów działania – przyczynia się do: Zwiększenia potencjału wzrostowego Słowacji i wszystkich jej regionów, Zmniejszania różnic regionalnych, Poprawy integracji społecznej i ogólnej spójności społecznej.

10 III. Narodowy program reform na lata strategia Słowacji realizowania celów odnowionej strategii lizbońskiej 1. Podstawowy cel Narodowego Programu reform Republiki Słowackiej na lata (nazywany dalej Narodowym Programem Reform): -Szybkie osiągnięcie poziomu życia najbardziej rozwiniętych państw Unii Europejskiej, dzięki szybkiemu i zrównoważonemu wzrostowi gospodarczemu

11 Narodowy Program Reform opiera się o dwa filary: - dokończenie reform strukturalnych oraz utrzymanie ich wyników, - rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Jest skierowany na rozwój pięciu obszarów: edukacja, zatrudnienie, społeczeństwo informacyjne, nauka, badawczość, innowacje przedsiębiorczość

12 2. Cele i zasady Narodowego Programu Reform w politykach makro i mikroekonomicznych Najważniejsze polityki makroekonomiczne: -polityka fiskalna, -polityka walutowa i kursowa, -polityki strukturalne. Główny cel średniookresowy na rynku pracy: -Obniżenie strukturalnej stopy rejestrowanego bezrobocia Wzrost równoważnego zatrudnienia – wpływ czynników: -Wzrostu produkcyjnej części gospodarki w powiązaniu z lepszym klimatem dla przedsiębiorczości, -Zwiększania elastyczności rynku pracy, -Zwiększania zainteresowania pracą.

13 Polityka mikroekonomiczna – dążenia do poprawy sytuacji w dziedzinie: Przedsiębiorczości, Nauki, badań i innowacji, Informatyzacji społeczeństwa Priorytet reform strukturalnych: Szczególna uwaga poświęcona rynkowi pracy oraz realizowanym wynikom w aktywnej polityce rynku pracy Drugi filar podstawowy: Rozwój gospodarki opartej na wiedzy

14 3. Realizacja polityk wspierających wzrost zatrudnienia Wysoka stopa zatrudnienia – podstawowy warunek stałego wzrostu poziomu życia Wzrost zatrudnienia zależy od: Poprawy i wytworzenia ofert odpowiadających popytowi pracy – pomoże temu nowoczesna polityka edukacyjna, Dalszego zmniejszania podatków i składek ubezpieczeniowych w grupach ludzi z najniższymi dochodami, co jest uważane za znaczący instrument zwiększania zatrudnienia tych grup, Dalsze uproszczenie regulowanego i administracyjnego zatrudnienia i samozatrudnienia,

15 Usunięcia barier broniących rozwojowi mobilności międzyregionalnej za pracą, Wspieranie transgranicznej mobilności za pracą, Rozwijanie i doskonalenie istniejących instrumentów wspierania zatrudnienia bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wprowadzanie nowych instrumentów oraz ich kombinacja, Udzielanie pomocy agencjom zatrudnienia zajmującym się pracownikami, którym grożą zwolnienia grupowe, Intensyfikacja dotychczasowych form szkolenia zawodowego osób będących w wielu grupach szczególnego ryzyka, zamieszkałych z dala od rynku pracy,

16 Realizacji nowych form pomocy i wspierania grup szczególnego ryzyka oraz forsowanie konsekwentnej polityki antydyskryminacyjnej, Budowanie otwartego rynku pracy, łagodzenie i usuwanie wykluczenia społecznego i biedy poprzez wprowadzanie nowych typów usług i programów społecznych, Opracowanie długookresowej polityki populacyjnej.

17 IV. Aktualizacja dokumentów i priorytetów polityki zatrudnienia poprzez włączenie celów Programu Rządowego 1. Aktualizacja: Programu konwergencji Słowacji do roku 2010, Strategii podniesienia konkurencyjności Słowacji do roku 2010, Narodowego programu reform 2. Przygotowanie działań systemowych w celu realizacji Programu Rządowego, 3. Przygotowanie ram legislacyjnych w celu realizacji Programu Rządowego.


Pobierz ppt "Ministerstwo Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny Republiki Słowackiej POLITYKA ZATRUDNIENIA W REPUBLICE SŁOWACKIEJ Mária Janušová wrzesień 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google