Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny Republiki Słowackiej POLITYKA ZATRUDNIENIA W REPUBLICE SŁOWACKIEJ Mária Janušová wrzesień 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny Republiki Słowackiej POLITYKA ZATRUDNIENIA W REPUBLICE SŁOWACKIEJ Mária Janušová wrzesień 2006."— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny Republiki Słowackiej POLITYKA ZATRUDNIENIA W REPUBLICE SŁOWACKIEJ Mária Janušová wrzesień 2006

2 I. Odnowiona Strategia Lizbońska dla Słowacji – strategia rozwoju konkurencyjności Słowacji do roku 2010 Opiera się o dwa główne filary, którymi są: –Pomyślne dokończenie reform strukturalnych oraz utrwalenie ich wyników, –Systematyczne skoncentrowanie się Słowacji na realizacji rozwojowej części odnowionej Strategii Lizbońskiej.

3 1. Najważniejsze zrealizowane reformy strukturalne: reforma podatkowa, reforma służby zdrowia, reforma systemu socjalnego, reforma rynku pracy, reforma emerytalna, reforma finansów publicznych.

4 2. Najważniejsze cele i zasady, które Strategia Rozwoju Konkurenycyjności Słowacji zamierza zrealizować do końca 2010 r.: W polityce makroekonomicznej i fiskalnej: Rozwijać gospodarkę rynkową oraz minimalizować ingerowanie do swobodnego działania rynku, Obniżać deficyt finansów publicznych, Nie zwiększać stopnia ponownego rozdzielania w gospodarce, Utrzymać przejrzystość i neutralność polityki podatkowej.

5 W dziedzinie społecznej: Podkreślać współodpowiedzialność osobistą i rodziny w rozwiązywaniu własnej sytuacji, Poprzez właściwą politykę społeczną nie zniechęcać ludzi od aktywnego i twórczego działania, Zmniejszać absolutną biedę, Utrzymać efektywną sieć socjalną. W służbie zdrowia i zabezpieczeniu emerytalnym: Utrzymać zrównoważoną kombinację zasady zabezpieczenia podstawowych praw i godności człowieka oraz zasady zasługowości, Nie zagrozić długotrwałej zrównoważonej służbie zdrowia i systemowi emerytalnemu.

6 3. Priorytetowe obszary rozwoju konkurencyjności Słowacji Są to następujące cztery obszary: Zasoby ludzkie, Społeczeństwo informacyjne, Przedsiębiorczość, Nauka, badawczość, innowacje.

7 Zasoby ludzkie i kształcenie Priorytety: Nowoczesna polityka edukacyjna Osiągnięcie wysokiej stopy zatrudnienia Uporanie się ze zmianami demograficznymi Społeczeństwo informacyjne Priorytety: Umiejętność posługiwania się informatyką, Skuteczny e-rząd oraz nowoczesne on-line służby publiczne, Szeroki dostęp do Internetu.

8 Nauka, badawczość, innowacje Główne cele: Wychowanie i wspieranie najlepszej kadry naukowej, Międzynarodowa jakość badań z adekwatnym połączeniem ze sferą przemysłową, Efektywne publiczne wspieranie przedsiębiorczości ukierunkowanej na rozwój i innowacje. Przedsiębiorczość Priorytety: Wysoka efektywność prawa, Wysoka jakość infrastruktury i usługi w gałęziach sieciowych, Instytucje publiczne jako partner a nie jako przeszkoda, Skuteczny dostęp do rynku kapitałowego dla wszystkich przedsiębiorstw.

9 II. Plany działania jako instrumenty wdrażania polityk osiągania celów rozwoju konkurencyjności Słowacji do 2010 r. -Plan działania I. Edukacja i zatrudnienie - Plan działania II. Nauka, badawczość, innowacje - Plan działania III. Społeczeństwo informacyjne - Plan działania IV. Przedsiębiorczość Realizacja planów działania – przyczynia się do: Zwiększenia potencjału wzrostowego Słowacji i wszystkich jej regionów, Zmniejszania różnic regionalnych, Poprawy integracji społecznej i ogólnej spójności społecznej.

10 III. Narodowy program reform na lata 2006 - 2008 - strategia Słowacji realizowania celów odnowionej strategii lizbońskiej 1. Podstawowy cel Narodowego Programu reform Republiki Słowackiej na lata 2006 - 2008 (nazywany dalej Narodowym Programem Reform): -Szybkie osiągnięcie poziomu życia najbardziej rozwiniętych państw Unii Europejskiej, dzięki szybkiemu i zrównoważonemu wzrostowi gospodarczemu

11 Narodowy Program Reform opiera się o dwa filary: - dokończenie reform strukturalnych oraz utrzymanie ich wyników, - rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Jest skierowany na rozwój pięciu obszarów: edukacja, zatrudnienie, społeczeństwo informacyjne, nauka, badawczość, innowacje przedsiębiorczość

12 2. Cele i zasady Narodowego Programu Reform w politykach makro i mikroekonomicznych Najważniejsze polityki makroekonomiczne: -polityka fiskalna, -polityka walutowa i kursowa, -polityki strukturalne. Główny cel średniookresowy na rynku pracy: -Obniżenie strukturalnej stopy rejestrowanego bezrobocia Wzrost równoważnego zatrudnienia – wpływ czynników: -Wzrostu produkcyjnej części gospodarki w powiązaniu z lepszym klimatem dla przedsiębiorczości, -Zwiększania elastyczności rynku pracy, -Zwiększania zainteresowania pracą.

13 Polityka mikroekonomiczna – dążenia do poprawy sytuacji w dziedzinie: Przedsiębiorczości, Nauki, badań i innowacji, Informatyzacji społeczeństwa Priorytet reform strukturalnych: Szczególna uwaga poświęcona rynkowi pracy oraz realizowanym wynikom w aktywnej polityce rynku pracy Drugi filar podstawowy: Rozwój gospodarki opartej na wiedzy

14 3. Realizacja polityk wspierających wzrost zatrudnienia Wysoka stopa zatrudnienia – podstawowy warunek stałego wzrostu poziomu życia Wzrost zatrudnienia zależy od: Poprawy i wytworzenia ofert odpowiadających popytowi pracy – pomoże temu nowoczesna polityka edukacyjna, Dalszego zmniejszania podatków i składek ubezpieczeniowych w grupach ludzi z najniższymi dochodami, co jest uważane za znaczący instrument zwiększania zatrudnienia tych grup, Dalsze uproszczenie regulowanego i administracyjnego zatrudnienia i samozatrudnienia,

15 Usunięcia barier broniących rozwojowi mobilności międzyregionalnej za pracą, Wspieranie transgranicznej mobilności za pracą, Rozwijanie i doskonalenie istniejących instrumentów wspierania zatrudnienia bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wprowadzanie nowych instrumentów oraz ich kombinacja, Udzielanie pomocy agencjom zatrudnienia zajmującym się pracownikami, którym grożą zwolnienia grupowe, Intensyfikacja dotychczasowych form szkolenia zawodowego osób będących w wielu grupach szczególnego ryzyka, zamieszkałych z dala od rynku pracy,

16 Realizacji nowych form pomocy i wspierania grup szczególnego ryzyka oraz forsowanie konsekwentnej polityki antydyskryminacyjnej, Budowanie otwartego rynku pracy, łagodzenie i usuwanie wykluczenia społecznego i biedy poprzez wprowadzanie nowych typów usług i programów społecznych, Opracowanie długookresowej polityki populacyjnej.

17 IV. Aktualizacja dokumentów i priorytetów polityki zatrudnienia poprzez włączenie celów Programu Rządowego 1. Aktualizacja: Programu konwergencji Słowacji do roku 2010, Strategii podniesienia konkurencyjności Słowacji do roku 2010, Narodowego programu reform 2. Przygotowanie działań systemowych w celu realizacji Programu Rządowego, 3. Przygotowanie ram legislacyjnych w celu realizacji Programu Rządowego.


Pobierz ppt "Ministerstwo Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny Republiki Słowackiej POLITYKA ZATRUDNIENIA W REPUBLICE SŁOWACKIEJ Mária Janušová wrzesień 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google