Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE I SEKTY RELIGIJNE Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 2 grudnia 2006 Projekt Bezpieczny Wolontariusz dofinansowany przez Ministerstwo.

Коpie: 1
SEKTY RELIGIJNE. TECHNIKI I SPOSOBY INDOKTRYNACJI ETAP I DELIKATNY PROCES WPROWADZANIA KONWERTYTY I STOPNIOWE UŚWIADAMIANIE, KTO JEST PRAWDZIWYM GOSPODARZEM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE I SEKTY RELIGIJNE Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 2 grudnia 2006 Projekt Bezpieczny Wolontariusz dofinansowany przez Ministerstwo."— Zapis prezentacji:

1 SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE I SEKTY RELIGIJNE Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 2 grudnia 2006 Projekt Bezpieczny Wolontariusz dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach FIO 2006

2 PODSTAWOWE POJĘCIA S U B K U L T U R A GRUPA SPOŁECZNA GRUPA NIEFORMALNA NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE MŁODZIEŻY KONTESTACJA

3 S U B K U L T U R A WZGLĘDNIE SPÓJNA GRUPA SPOŁECZNA, POZOSTAJĄCA NA MARGINESIE DOMINUJĄCYCH W DANYM SYSTEMIE TENDENCJI ŻYCIA SPOŁECZNEGO, WYRAŻAJĄCA SWOJĄ ODRĘBNOŚĆ POPRZEZ ZANEGOWANIE LUB PODWAŻENIE UTRWALONYCH I POWSZECHNIE AKCEPTOWANYCH WZORÓW KULTUROWYCH

4 G R U P A S P O Ł E C Z N A OKREŚLONA LICZBA OSÓB POWIĄZANYCH SYSTEMEM STOSUNKÓW UREGULOWANYCH POPRZEZ INSTYTUCJE POSIADAJĄCE WSPÓLNE WARTOŚCI I ODDZIELONYCH OD INNYCH ZBIOROWOŚCI PEWNĄ ZASADĄ ODRĘBNOŚCI

5 G R U P A N I E F O R M A L N A GRUPA, KTÓREJ WIĘŹ WEWNĘTRZNA POLEGA TYLKO NA ORGANIZACJI INSTYTUCJI I KONTROLI NIEFORMALNEJ

6 N I E D O S T O S O W A N I E S P O Ł E C Z N E M Ł O D Z I E Ż Y ZACHOWANIE NACECHOWANE NAJCZĘŚCIEJ ZESPOŁEM OBJAWÓW ŚWIADCZĄCYCH O NIEPRZESTRZEGANIU PODSTAWOWYCH ZASAD POSTĘPOWANIA, NORM SPOŁECZNYCH I PRAWNYCH

7 K O N T E S T A C J A MŁODZIEŻOWY BUNT ODMOWA UCZESTNICTWA W ZASTANEJ SYTUACJI SPOŁECZNO - POLITYCZNEJ

8 R O D Z A J E S U B K U L T U R KLASYCZNE SKINI PUNKI HIPPISI SQUATERSI SZALIKOWCY SPREJOWCY (GRAFICIARZE) HEAVYMETALOWCY RASTAFARIANIE

9 R O D Z A J E S U B K U L T U R ZANIKAJĄCE PRZESTĘPCZE DEPECHOWCY ANARCHIŚCI PACYFIŚCI GITOWCY POPPERSI ROCKERSI KILLERSI JUMOLE (JUMACY) DRESIARZE GRYPSERZY

10 R O D Z A J E S U B K U L T U R O NIEPRECYZYJNYM CHARAKTERZE SATANIŚCI SUBKULTURA ?SEKTA?

11 R O D Z A J E S U B K U L T U R O SZCZEGÓLNYM KIERUNKU ZAINTERESOWAŃ TECHNOMANI HACKERZY FREEKERZY ROLKARZE (ROLLERSI)

12 SUBKULTURY AGRESYWNE I KIERUNKI AGRESJI SZALIKOWCY POLICJA KIBICE DRUŻYNY PRZECIWNEJPRZYPADKOWI PRZECHODNIE PRACOWNICY OCHRONY

13 SUBKULTURY AGRESYWNE I KIERUNKI AGRESJI SKINI PUNKI SQUATERSI HIPPISI RASTAFARIANIE POLICJA

14 ZAGROŻENIE SKINI – PRZEMOC SZALIKOWCY – PRZEMOC, WANDALIZM HIPPISI – NARKOTYKI, ALKOHOL, UCIECZKA OD SŁUŻBY WOJSKOWEJ HEAVYMETALOWCY – MOŻLIWOŚĆ PRAKTYK SATANISTYCZNYCH PUNKI – NARKOTYKI, ALKOHOL, WAGARY, UCIECZKA OD SŁUŻBY WOJSKOWEJ RASTAFARIANIE – NARKOTYKI, ALKOHOL

15 PRZYCZYNY WSTĘPOWANIA DO SUBKULTUR CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE CZYNNIKI WEWNĘTRZNE CZYNNIKI SPOŁECZNO - - POLITYCZNE

16 CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE (EGZOGENNE) WPŁYW SZKOŁY WPŁYW GRUPY RÓWIEŚNICZEJ DYSFUNKCJONALNOŚĆ RODZINY NIEZAGOSPODAROWANIE CZASU WOLNEGO ZAMIESZKIWANIE W PRZESTĘPCZYM REJONIE RODZINY ROZBITE ALKOHOLIZM RODZICÓW NARKOMANIA RODZICÓW BRAK ZAINTERESOWANIA DZIECKIEM

17 CZYNNIKI WEWNĘTRZNE (ENDOGENNE) NISKA INTELIGENCJA NADMIERNA AGRESYWNOŚĆ ULEGŁOŚĆ CHĘĆ IMPONOWANIA (SZPAN) CHĘĆ WYŻYCIA SIĘ

18 CZYNNIKI SPOŁECZNO - - POLITYCZNE PRZEMIANY POLITYCZNE PRZEMIANY EKONOMICZNE ZANIK SYSTEMU WARTOŚCI DOZWOLONA PRZEMOC W MEDIACH BEZROBOCIE NISKI STANDARD ŻYCIA

19 TECHNIKI I SPOSOBY INDOKTRYNACJI ETAP I DELIKATNY PROCES WPROWADZANIA KONWERTYTY I STOPNIOWE UŚWIADAMIANIE, KTO JEST PRAWDZIWYM GOSPODARZEM TECHNIKI 1. BOMBARDOWANIE MIŁOŚCIĄ 2. OKAZYWANIE CHĘCI POMOCY 3. TECHNIKI GOTOWYCH ODPOWIEDZI 4. FLIRTU (FLIRTY FISHING)

20 TECHNIKI I SPOSOBY INDOKTRYNACJI ETAP II IZOLACJA TECHNIKI BOMBARDOWANIA INTELEKTUALNEGO

21 TECHNIKI I SPOSOBY INDOKTRYNACJI ETAP III SILNEGO WIĄZANIA Z GRUPĄ PODPORZĄDKOWANIE DECYDOWANIE O LOSACHSPRAWOWANIE KONTROLI MANIPULOWANIE

22 SPOSÓB ZORGANIZOWANIA SEKTY GURU - NAUCZYCIEL (SZAMAN, LIDER, MESJASZ, MISTRZ) POMOCNICY GURU ZWYCZJNI WYZNAWCY

23 PRZYCZYNY WSTĘPOWANIA DO SEKTY KRYZYS WIARY POSZUKIWANIE FILOZOFII ŻYCIA ZNUDZENIE CODZIENNOŚCIĄ ZASPOKOJENIE CIEKAWOŚCI STAN ZREZYGNOWANIA ZAŁAMANIE NIEPOWODZENIAMI ILUZORYCZNA ATRAKCYJNOŚĆ SEKT NAMOWY PRZYJACIÓŁ, ZNAJOMYCH

24 SZKODLIWE SKUTKI DZIAŁANIA SEKT W OBSZARZE PSYCHICZNYM W OBSZARZE FIZYCZNYM W OBSZARZE SPOŁECZNYM

25 W OBSZARZE PSYCHICZNYM POCZUCIE IZOLACJI OD RODZINY I SPOŁECZEŃSTWA UTRATA UMIEJĘTNOŚCI SAMODZIELNEGO MYŚLENIA I KRYTYKI UTRATA WOLI NIEUMIEJĘTNOŚĆ UTRZYMANIA WIĘZI Z OSOBAMI SPOZA SEKTY OGRANICZENIE SŁOWNICTWA I POJĘĆ INTELEKTUALNYCH ORAZ POCZUCIA HUMORU SKŁONNOŚĆ DO EUFORII I DEPRESJI TENDENCJE NEUROTYCZNE, HALUCYNACYJNE

26 W OBSZARZE FIZYCZNYM BRAK MOŻLIWOŚCI UPRAWIANIA SPORTÓW NIEDOŻYWIENIE ZMNIEJSZENIE ODPORNOŚCI ORGANIZMU

27 W OBSZARZE SPOŁECZNYM ZAKAZ PRACY NAUKOWEJ NIEUCZESTNICZENIE W ŻYCIU KULTURALNYM POZBAWIENIE UMIEJĘTNOŚCI PRACY NA RZECZ INNYCH WROGOŚĆ WOBEC OTOCZENIA NAGMINNE ŁAMANIE PRAW CZŁOWIEKA NEGATYWNE ODNOSZENIE SIĘ DO SYMBOLI PAŃSTWOWYCH NIEUZNAWANIE ŚWIĄT PAŃSTWOWYCH ODMAWIANIE PEŁNIENIA SŁUŻBY WOJSKOWEJ

28 ZADANIA SŁUŻB PATROLOWO - INTERWENCYJNYCH STAŁE PATROLOWANIE MIEJSC, W KTÓRYCH W OPARCIU O ANALIZĘ STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO KONCENTRUJĄ SIĘ LUDZIE BĘDĄCY CZŁONKAMI SUBKULTUR LUB SEKT RELIGIJNYCH PROWADZENIE OBSERWACJI OKREŚLONYCH MIEJSC

29 ZADANIA SŁUŻB PATROLOWO - INTERWENCYJNYCH LEGITYMOWANIE DOMNIEMANYCH CZŁONKÓW PODKULTUR REAGOWANIE NA WYKROCZENIA DOKŁADNE DOKUMENTOWANIE POCZYNIONYCH SPOSTRZEŻEŃ PRZEKAZYWANIE SPOSTRZEŻEŃ DLA SŁUŻB KRYMINALNYCH, SPECJALISTÓW DS. NIELETNICH SPECJALISTÓW DS. PREWENCJI KRYMINALNEJ

30 ZADANIA DLA DZIELNICOWEGO ROZMOWY Z DOROSŁYMI MIESZKAŃCAMI REJONU NA TEMAT FUNKCJONOWANIA NIEFORMALNYCH GRUP USTALENIE DANYCH PERSONALNYCH, CHARAKTERU UCZESTNICTWA MŁODZIEŻY W WYMIENIONYCH ŚRODOWISKACH USTALENIE MIEJSC SPOTKAŃ CZŁONKÓW GRUP USTALENIE CELÓW SPOTKAŃ PROWADZENIE ROZMÓW PROFILAKTYCZNYCH Z MŁODZIEŻĄ UCZESTNICZĄCĄ W OMAWIANYCH RUCHACH

31 ZADANIA DLA DZIELNICOWEGO PROWADZENIE INDYWIDUALNYCH ROZMÓW Z DORASTAJĄCĄ MŁODZIEŻĄ NIEDEKLARUJĄCĄ JESZCZE UCZESTNICTWA W ŻADNYCH GRUPACH NIEFORMALNYCH ODWIEDZANIE KURATORÓW SZKOLNYCH, PEDAGODÓW, PSYCHOLOGÓW I NAWIĄZYWANIE WSPÓŁPRACY W CELU KONTROLOWANIA ZJAWIASKA ORAZ WYPRACOWANIA WSPÓLNYCH ŚRODKÓW ZARADCZYCH SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ NA TEMAT SKUTKÓW PRZYSTĘPOWANIA DO OKREŚLONYCH SUBKULTUR, PODEJRZANYCH RUCHÓW RELIGIJNYCH

32 Z A P A M I Ę T A J ! NIE WOLNO BAGATELIZOWAĆ ŻADNEJ INFORMACJI, KAŻDĄ NALEŻY SPRAWDZIĆ ZJAWISKO PODKULTUR I SEKT NALEŻY KONTROLOWAĆ STALE NALEŻY SOBIE ZAPEWNIĆ ŹRÓDŁO INFORMACJI Z ŚRODOWISK PODKULTUR I SEKT NIE WOLNO ZAKŁADAĆ, ŻE WE WŁASNYM ŚRODOWISKU PROBLEM TEN NIE ISTNIEJE INFORMACJAMI NALEŻY SIĘ DZIELIĆ Z INNYMI PIONAMI POLICJI I INSTYTUCJAMI


Pobierz ppt "SUBKULTURY MŁODZIEŻOWE I SEKTY RELIGIJNE Centrum Szkolenia Policji w Legionowie 2 grudnia 2006 Projekt Bezpieczny Wolontariusz dofinansowany przez Ministerstwo."

Podobne prezentacje


Reklamy Google