Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAPOBIEGANIE WYSTĘPOWANIU DOPALACZY W SZKOŁACH Ciechanowska Komenda Policji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAPOBIEGANIE WYSTĘPOWANIU DOPALACZY W SZKOŁACH Ciechanowska Komenda Policji."— Zapis prezentacji:

1 ZAPOBIEGANIE WYSTĘPOWANIU DOPALACZY W SZKOŁACH Ciechanowska Komenda Policji

2 Współpraca szkół z Policją w ramach szkolnych programów profilaktycznych: Współpraca szkół z Policją w ramach szkolnych programów profilaktycznych: -szkolenia dla rad pedagogicznych -szkolenia dla rad pedagogicznych -szkolenia dla rodziców -szkolenia dla rodziców -spotkania z młodzieżą -spotkania z młodzieżą -stała współpraca pedagoga szkolnego -stała współpraca pedagoga szkolnego z Zespołem d/s Nieletnich z Zespołem d/s Nieletnich

3 Regulacje prawne 1.Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982r. D z. U. nr 11 poz.109 z 2002 roku ze zmianami

4 2. Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990r. 3. Kodeks Karny 4.Kodeks postępowania karnego 5.Kodeks Wykroczeń

5 NIELETNI- to osoba, która: NIELETNI- to osoba, która: nie ukończyła lat 18- w postępowaniu dotyczącym zapobiegania i zwalczania demoralizacji nie ukończyła lat 18- w postępowaniu dotyczącym zapobiegania i zwalczania demoralizacji ( art. 1 &1pkt 1 u.p.n.) ( art. 1 &1pkt 1 u.p.n.)

6 Osoba, która ukończyła lat 13, Osoba, która ukończyła lat 13, ale, nie ukończyła lat 17 w postępowaniu dotyczącym czynu karalnego (art. 1&1 pkt. 2 u.p.n.) ale, nie ukończyła lat 17 w postępowaniu dotyczącym czynu karalnego (art. 1&1 pkt. 2 u.p.n.)

7 Osoba, która nie ukończyła lat 21 Osoba, która nie ukończyła lat 21 - w postępowaniu dotyczącym wykonywania wcześniej orzeczonych środków wychowawczych lub poprawczych - w postępowaniu dotyczącym wykonywania wcześniej orzeczonych środków wychowawczych lub poprawczych ( art. 1&1 pkt. 3 u.p.n.) ( art. 1&1 pkt. 3 u.p.n.)

8 Demoralizacja- proces odchodzenia od obowiązujących wartości moralnych, przejawiający się wzrostem przestępczości i rozluźnieniem dyscypliny; szczególnie intensywna i względnie trwała postać nieprzystosowania społecznego Demoralizacja- proces odchodzenia od obowiązujących wartości moralnych, przejawiający się wzrostem przestępczości i rozluźnieniem dyscypliny; szczególnie intensywna i względnie trwała postać nieprzystosowania społecznego

9 CZYN KARALNY- czyn zabroniony przez ustawę jako przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo wykroczenie określone w przepisach Kodeksu wykroczeń: CZYN KARALNY- czyn zabroniony przez ustawę jako przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo wykroczenie określone w przepisach Kodeksu wykroczeń: art. 51,art.69, art. 74,art. 76,art.85, art. 87,art. 119, art. 122, art.124,art. 133, art. 143. art. 51,art.69, art. 74,art. 76,art.85, art. 87,art. 119, art. 122, art.124,art. 133, art. 143.

10 Demoralizacja –Ustawa o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich Demoralizacja –Ustawa o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych ma społeczny Każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych ma społeczny

11 obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, policji lub innego właściwego organu szkoły, sądu rodzinnego, policji lub innego właściwego organu

12 Instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w związku ze swoją działalnością dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu, są zobowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję oraz przedsięwziąć czynności nie cierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu ( art. 4 &3 u.p.n.) Instytucje państwowe i organizacje społeczne, które w związku ze swoją działalnością dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu, są zobowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję oraz przedsięwziąć czynności nie cierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu ( art. 4 &3 u.p.n.)

13 Procedury postępowania nauczycieli w sytuacji gdy podejrzewają, że uczeń jest pod działaniem środków odurzających: Procedury postępowania nauczycieli w sytuacji gdy podejrzewają, że uczeń jest pod działaniem środków odurzających: -nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy, pedagoga, dyrektora szkoły, -nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy, pedagoga, dyrektora szkoły, -izoluje ucznia od reszty klasy -izoluje ucznia od reszty klasy

14 - Ze względów bezpieczeństwa nie wolno pozostawiać ucznia samego ( w razie potrzeby przekazać go pod opiekę innemu nauczycielowi) - Ze względów bezpieczeństwa nie wolno pozostawiać ucznia samego ( w razie potrzeby przekazać go pod opiekę innemu nauczycielowi) -wezwać lekarza w celu stwierdzenia, czy uczeń znajduje się pod wpływem środków odurzających, w razie potrzeby udzielić uczniowi pomocy medycznej -wezwać lekarza w celu stwierdzenia, czy uczeń znajduje się pod wpływem środków odurzających, w razie potrzeby udzielić uczniowi pomocy medycznej

15 --Zawiadomić o tym fakcie rodziców ucznia / opiekunów prawnych, których zobowiązuje się do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły/ / opiekunów prawnych, których zobowiązuje się do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły/ -W przypadku odmowy odebrania dziecka przez rodziców lub opiekunów prawnych, o pozostaniu ucznia w szkole czy przewiezieniu do szpitala, albo przekazaniu do dyspozycji policji decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły -W przypadku odmowy odebrania dziecka przez rodziców lub opiekunów prawnych, o pozostaniu ucznia w szkole czy przewiezieniu do szpitala, albo przekazaniu do dyspozycji policji decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły

16 -Dyrektor szkoły zawiadamia Policję, gdy rodzice/ opiekunowie prawni odmawiają odebrania ucznia, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem zagraża życiu lub zdrowiu innych osób bądź swoim zachowaniem zagraża życiu lub zdrowiu innych osób

17 Procedury postępowania nauczycieli w sytuacji gdy uczeń posiada substancje psychoaktywne: Procedury postępowania nauczycieli w sytuacji gdy uczeń posiada substancje psychoaktywne: - odizolować ucznia od reszty klasy - odizolować ucznia od reszty klasy -powiadomić o zaistniałym fakcie wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego, -powiadomić o zaistniałym fakcie wychowawcę klasy, pedagoga szkolnego, dyrektora dyrektora -w obecności innej osoby (wychowawca, dyrektor, pedagog, inny nauczyciel) zażądać, aby uczeń wydał substancję, -w obecności innej osoby (wychowawca, dyrektor, pedagog, inny nauczyciel) zażądać, aby uczeń wydał substancję,

18 pokazał zawartość torby oraz kieszeni, pokazał zawartość torby oraz kieszeni, ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną substancją -o swoich spostrzeżeniach poinformować dyrektora szkoły oraz rodziców -o swoich spostrzeżeniach poinformować dyrektora szkoły oraz rodziców / opiekunów prawnych/, których należy wezwać do osobistego stawiennictwa w szkole / opiekunów prawnych/, których należy wezwać do osobistego stawiennictwa w szkole

19 -W porozumieniu z dyrektorem szkoły wezwać do szkoły Policję, by zabezpieczyła substancję -Dyrektor przekazuje Policji zabezpieczona substancję oraz informacje dotyczące szczegółów zdarzenia

20 DZIĘKUJĘ DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ZA UWAGĘ

21


Pobierz ppt "ZAPOBIEGANIE WYSTĘPOWANIU DOPALACZY W SZKOŁACH Ciechanowska Komenda Policji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google