Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych"— Zapis prezentacji:

1 Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
Część I Rachunkowość zakładów ubezpieczeń Wykład 6

2 Przychody i koszty zakładu ubezpieczeń

3 Przychody zakładu ubezpieczeń
Przychody Z.U. to: Składki Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów przeniesione z ogólnego rachunku zysków i strat Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów przeniesione z technicznego rachunku ubezpieczeń na życie Pozostałe przychody techniczne Przychody z lokat i niezrealizowane zyski z lokat Pozostałe przychody operacyjne Zyski nadzwyczajne

4 Przychody. Składka przypisana brutto.
Jest to kwota należna w trakcie okresu sprawozdawczego z tytułu zawartych umów ubezpieczenia bez względu na to do jakich okresów te kwoty się odnoszą. Składkę wykazuje się łącznie ze wszystkimi dodatkami i uzupełnieniami za okresy zaległe, po potrąceniu wszelkich pomniejszeń.

5 Przychody. Jako składka (obok składki dotyczącej bieżącego okresu) wykazuje się też: Składki zarachowane tytułem świadczonej w okresie ochrony ubezpieczeniowej, której faktyczne rozliczenie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych Składki jednorazowe, łącznie ze składkami na ubezpieczenie rentowe, w zakresie ubezpieczeń na życie, składki jednorazowe wynikające z rezerw na premie i rabaty dla ubezpieczonych

6 Przychody. Dodatkowe składki w przypadku płatności półrocznych, kwartalnych lub miesięcznych oraz dodatkowych płatności ze strony posiadaczy polis na wydatki Z.U. W przypadku koasekuracji część składek przypadająca na Z.U. Składki reasekuracyjne należne od cedentów lub retrocedentów

7 Przychody. W rachunkowości zakładów ubezpieczeń wykazuje się obok składki przypisanej brutto również; - składkę przypisaną na udziale własnym - składkę zarobioną na udziale własnym Oraz na użytek analityczny: - składkę zarobioną brutto

8 Przychody. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów, przeniesione z ogólnego rachunku zysków i strat. Są to przychody z lokat środków stanowiących pokrycie rezerwy na skapitalizowaną wartość rent i rezerwy na premie i rabaty.

9 Przychody. Przychody z lokat netto po uwzględnieniu kosztów przeniesione z technicznego rachunku ubezpieczeń na życie. Są to przychody z lokat wolnych środków Z.U.

10 Przychody. Pozostałe przychody techniczne.
Są to przychody uzyskiwane z działalności technicznej towarzyszące głównemu przychodowi (składce). Należą do nich m. in.: Opłaty za cesje Należne lub otrzymane wpłaty za wystawianie certyfikatów, zaświadczeń i duplikatów umowy ubezpieczenia

11 Przychody. Należne odsetki za nieterminowe opłacanie składek
Odsetki od depozytów zatrzymanych przez cedentów Zmniejszenie odpisów aktualizujących należności z tytułu ubezpieczeń i od pośredników Opłaty manipulacyjne Dodatnie różnice kursowe z wyceny rozrachunków techniczno ubezpieczeniowych

12 Przychody Przychody z działalności lokacyjnej obejmują:
- przychody z lokat w nieruchomości - przychody z lokat w jednostkach podporządkowanych - przychody z innych lokat finansowych - wynik dodatni z rewaloryzacji lokat - wynik dodatni z realizacji lokat - niezrealizowane zyski z lokat

13 Przychody. Pozostałe przychody operacyjne.
PPO nie są związane bezpośrednio z działalnością ubezpieczeniową i nie są zaliczone do innych kategorii przychodów. Obejmują m. in.: Przychody finansowe Przychody z tytułu pełnienia czynności komisarza awaryjnego Przychody z tytułu prowadzenia działalności akwizycyjnej na rzecz OFE Przychody ze sprzedaży własnych środków trwałych, odpisania zobowiązań przedawnionych, otrzymania darowizn, rozwiązania rezerw na zobowiązana, itp..

14 Przychody. Zyski nadzwyczajne.
Są to przychody związane z realizacją zdarzeń losowych dotyczących Z.U. jako podmiotu. Należą do nich: Przychody związane z likwidacją szkód losowych w majątku własnym Przyznane we własnym zakresie odszkodowania za szkody losowym w majątku własnym Otrzymane od innych Z.U. odszkodowania za szkody w majątku własnym

15 Koszty. Koszty działalności ubezpieczeniowej obejmują:
Koszty techniczne Koszty ogólne Do kosztów technicznych zaliczamy: Odszkodowania i świadczenia wraz z kosztami likwidacji szkód Koszty akwizycji Koszty administracji

16 Koszty. Pozostałe koszty techniczne
Zmiany stanu rezerw na odszkodowania i świadczenia niewypłacone Zmiany stanu innych r. t. u. Premie i rabaty dla ubezpieczonych Do kosztów ogólnych zaliczamy: Koszty działalności lokacyjnej Pozostałe koszty operacyjne Straty nadzwyczajne

17 Koszty. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto.
Są pochodną powstałych zobowiązań Z.U. z tytułu zajścia określonych zdarzeń objętych umową ubezpieczenia. Obejmują zarówno odszkodowania wypłacone bezpośrednio, jak i w formie kompensaty z należnościami.

18 Koszty. Odszkodowania wypłacone przez podmiot trzeci np. pośredników stanowią koszt dopiero w momencie rozliczenia Z.U. z tym podmiotem. Koszty z tytułu odszkodowań obejmują również: - koszty likwidacji szkód i windykacji regresów - koszty wypłaty odszkodowań - koszty postępowania spornego.

19 Koszty. W pozycji odszkodowań ujmuje się:
Wszelkie wypłaty i obciążenia dokonywane w okresie sprawozdawczym z tytułu odszkodowań i świadczeń za szkody powstałe w okresie sprawozdawczym i w okresach ubiegłych Odszkodowania i świadczenia z tytułu koasekuracji w części przypadającej na Z.U. Udział w odszkodowaniach cedenta z tytułu umowy reasekuracji

20 Koszty. Koszty likwidacji szkód.
Są to koszty bezpośrednio i pośrednio związane z wykonywaniem czynności w zakresie: Ustalenia przyczyn i okoliczności wypadków ubezpieczeniowych Ustalenia wysokości szkód i rozmiaru odszkodowań i świadczeń należnych uprawnionym

21 Koszty. Do kosztów likwidacji zaliczamy:
Koszty ekspertyz i atestów związanych z zaistniałą szkodą Koszty obsługi procesu likwidacji szkody Koszty wypłaty odszkodowania Koszty windykacji regresów Wynagrodzenia likwidatorów

22 Koszty W rachunkowości ZU obok odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto wyróżnia się: - odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym - odszkodowania i świadczenia wypłacone na udziale własnym dotyczące okresu sprawozdawczego Oraz na użytek analityczny: - odszkodowania i świadczenia brutto dotyczące okresu sprawozdawczego

23 Koszty. Koszty akwizycji.
Są to koszty ponoszone przez ZU w związku z pozyskaniem ubezpieczeń i zawarciem umów ubezpieczenia. Dzielą się na: Koszty pośrednie Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie to: Koszty reklamy produktów ubezpieczeniowych Koszty ogólne związane z badaniem wniosków

24 Koszty. Koszty bezpośrednie to:
Prowizje pośredników (wypłacane dopiero po rozliczeniu składek z Z.U.) Wynagrodzenia wraz z narzutami zajmujących się akwizycją (całkowicie lub częściowo) Koszty badań lekarskich Koszty ekspertyz przy ocenie ryzyka Koszty wystawienia polis Koszty włączenia umowy do portfela

25 Koszty. Koszty administracyjne.
Są to koszty działalności ubezpieczeniowej niezaliczone do kosztów akwizycji, odszkodowań lub kosztów działalności lokacyjnej. Związane są z inkasem składek, zarządzaniem portfelem umów ubezpieczenia czy reasekuracji oraz ogólnym zarządzaniem ZU

26 Koszty. Do kosztów administracyjnych zalicza się:
Koszty utrzymania biur koszty pocztowe i telekomunikacyjne Koszty usług Koszty zużycia energii i materiałów Amortyzacja Wynagrodzenia wraz z narzutami Koszty podróży służbowych Koszty reklamy

27 Koszty. Pozostałe koszty techniczne.
Obejmują inne niż odszkodowania i koszty akwizycji i administracji koszty ponoszone w związku z prowadzeniem działalności technicznej. Zalicza się do nich m.in.: - Należne wpłaty na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

28 Koszty. Należne wpłaty na koszty nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową Należne wpłaty na koszty funkcjonowania działalności Rzecznika ubezpieczonych i jego Biura Należne wpłaty na Polską Izbę Ubezpieczeń Należne wpłaty na cele ochrony przeciwpożarowej Należne wpłaty na rzecz Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych

29 Koszty. Odpisy na fundusz prewencyjny lub koszty prowadzenia działalności prewencyjnej jeśli ZU nie tworzy funduszu Odsetki od depozytów naliczonych reasekuratorom Koszty sądowe i koszty spraw przegranych Ujemne różnice kursowe z rozrachunków ubezpieczeniowo reasekuracyjnych Inne

30 Koszty Do kosztów działalności lokacyjnej zalicza się:
- koszty utrzymania nieruchomości - pozostałe koszty działalności lokacyjnej - wynik ujemny z realizacji lokat - wynik ujemny z rewaloryzacji lokat - niezrealizowane straty na lokatach

31 Koszty. Pozostałe koszty operacyjne.
Są to koszty niezwiązane bezpośrednio ze zwykłą działalnością Z.U. Obejmują w szczególności: Pozostałe koszty finansowe Koszty związane z pełnieniem czynności komisarza awaryjnego Koszty związane z prowadzeniem działalności akwizycyjnej na rzecz OFE Inne pozostałe koszty operacyjne

32 Koszty Straty nadzwyczajne – uszczerbek na majątku spowodowany działaniem sił niekontrolowanych przez jednostkę, niezwiązanych z jej normalną działalnością Brak jest kategorii charakterystycznych dla ZU, a zaliczanych do strat nadzwyczajnych


Pobierz ppt "Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i funduszy emerytalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google