Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

30.07.2008 1 ProMotor Uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "30.07.2008 1 ProMotor Uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych."— Zapis prezentacji:

1 30.07.2008 1 ProMotor Uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw konferencja prasowa 30 lipca 2008

2 30.07.2008 2 Skutki obowiązywania podatku Religi Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych… (Dz. U. Nr 133, poz. 922), zakłady ubezpieczeń są zobowiązane do odprowadzania 12% inkasa składki brutto z polis obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów na rzecz NFZ. Przy założeniu, że przypis składki z OC za rok 2007 wyniósł ok. 6 032 mln PLN, a szacunkowa stopa wzrostu w roku 2008 wyniesie 10% (10,7% w 1 kw. 2008), kwota należnego podatku Religi w 2008 będzie się kształtować na poziomie 796 mln PLN. Dotychczas odprowadzony podatek Religi nie został przeznaczony na leczenie ofiar wypadków w związku z brakiem aktów wykonawczych do ww. ustawy.

3 30.07.2008 3 Wysokość podatku Religi, będącego w istocie formą daniny publicznej nie może być regulowana w drodze rozporządzeń (niezgodność z Art. 217 Konstytucji). Stawka podatku nie odzwierciedla rzeczywistych kosztów leczenia ofiar wypadków drogowych (brak właściwych wyliczeń). Podatek Religi kłóci się z zasadami sprawiedliwości społecznej, ponieważ obciąża wyłącznie posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz nie różnicuje ich szkodowości. System regresowy jest co do zasady bardziej sprawiedliwy i w większym stopniu uwzględnia realne koszty leczenia ofiar wypadków. Wprowadzenie efektywnego systemu regresowego wymaga korekty obecnego projektu ustawy. Skutki obowiązywania podatku Religi

4 30.07.2008 4 Rządowy projekt ustawy Podstawowe założenia rządowego projektu ustawy: Propozycja zmiany zryczałtowanej 12% opłaty na system regresowy dotyczący sprawców zdarzeń, których następstwem jest konieczność udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej. Roszczenie o naprawienie szkody będzie kierowane do ubezpieczycieli jeżeli sprawca posiada obowiązkowe bądź dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

5 30.07.2008 5 Rządowy projekt ustawy Art. 14 ust. 1 Podmiotowi zobowiązanemu do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wobec osoby lub ubezpieczyciela, odpowiedzialnych za zdarzenie, którego skutkiem jest konieczność udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej. Art. 14 ust. 2 Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje z tytułu poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych sprawcy zdarzenia, o którym mowa w ust. 1.

6 30.07.2008 6 Rządowy projekt ustawy Problemy związane z wprowadzeniem rządowego projektu ustawy: Kodeksowe zasady odpowiedzialności cywilnej Problemy dowodowe Dochodzenie odszkodowań na drodze sądowej Efekty ekonomiczne

7 30.07.2008 7 Kodeksowe zasady OC Powstanie szkody nie będzie równoznaczne z prawem do otrzymania odszkodowania ze względu na: konieczność ustalenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy okoliczności zwalniające ubezpieczonego z odpowiedzialności problem współwiny kwestię podwójnego ubezpieczenia

8 30.07.2008 8 Problemy dowodowe Podmiot zobowiązany musi udowodnić okoliczności zdarzenia, przedstawić posiadane dowody, oraz ułatwić ubezpieczycielowi ustalenie rozmiaru szkody. NFZ może wystąpić do ubezpieczyciela zanim od poszkodowanego wpłynie roszczenie z tytułu szkody na osobie. NFZ nie jest przygotowany do prowadzenia masowych sporów prawych. Zakłady ubezpieczeń nie posiadają narzędzi do właściwej oceny zasadności udzielonych świadczeń.

9 30.07.2008 9 Spory sądowe Długotrwałość postępowań sądowych jako przyczyna: znacznych opóźnień w zaspokajaniu roszczeń braku możliwości określenia przyszłych wpływów

10 30.07.2008 10 Efekty ekonomiczne projektu ustawy Zwiększona liczba spraw w obsłudze likwidacyjnej zakładów ubezpieczeń generująca dodatkowe koszty zatrudnienia. Podwyższone koszty obsługi prawnej po obu stronach sporu ze względu na długotrwałe procesy sądowe. Niska skuteczność roszczeń NFZ wobec podmiotów nieobjętych ubezpieczeniem obowiązkowym bądź dobrowolnym. Konieczność tworzenia rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia w wysokości odpowiadającej roszczeniom.

11 30.07.2008 11 Nasze stanowisko Proponowane rozwiązanie jest bliższe zasadom sprawiedliwości społecznej. Projekt wygeneruje mniejsze realne obciążenia finansowe dla rynku ubezpieczeniowego w początkowym okresie obowiązywania.

12 30.07.2008 12 Propozycja Wprowadzenie wystandaryzowanych wycen kosztów świadczeń opieki zdrowotnej i okresów udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. Nasze stanowisko

13 30.07.2008 13 ProMotor Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "30.07.2008 1 ProMotor Uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google