Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KLASYFIKACJA KONT ZASADY RACHUNKOWOŚCI © WR-ZSER Lesko 2004 Wiesław Rychlicki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KLASYFIKACJA KONT ZASADY RACHUNKOWOŚCI © WR-ZSER Lesko 2004 Wiesław Rychlicki."— Zapis prezentacji:

1 KLASYFIKACJA KONT ZASADY RACHUNKOWOŚCI © WR-ZSER Lesko 2004 Wiesław Rychlicki

2 KLASYFIKACJA KONT Konta bilansowe służą do ewidencji stanu i zmian majątku i kapitałów. Na podstawie sald tych kont na koniec roku obrotowego sporządzany jest bilans jednostki. Konta niebilansowe służą do odzwierciedlania realizowanych procesów działalności. Konta pozabilansowe służą do dokonywania zapisów dotyczących zjawisk, które w momencie ich dokonywania nie stanowią przedmiotu ewidencji księgowej opartej na zasadzie podwójnego zapisu, a które mogą mieć wpływ na działalność w przyszłości. Ich salda nie występują w bilansie, lecz ujmowane są w informacji dodatkowej w ramach danych pozabilansowych.

3 KONTA BILANSOWE Salda tych kont ujmowane są w bilansie jednostki. Konta bilansowe aktywów (aktywne) służą do odzwierciedlania stanów i zmian w stanie składników majątku trwałego i obrotowego. Konta bilansowe pasywów (pasywne) są stosowane do wykazywania stanów i zmian w stanie kapitałów (funduszy) własnych i obcych. Konta bilansowe aktywno-pasywne - salda tych kont mogą być ujęte zarówno w aktywach, jak i w pasywach bilansu (zależnie od obrotów) albo mogą wystąpić dwa salda: jedno w aktywach, drugie w pasywach.

4 KONTA BILANSOWE AKTYWNE Konta bilansowe aktywne służą do odzwierciedlania stanów i zmian w stanie składników majątku trwałego i obrotowego. Obroty debetoweObroty kredytowe Saldo początkowe z BOZmniejszenie stanu aktywów Konto bilansowe aktywów DtCt Obroty konta Saldo końcowe (debetowe) do BZ Zwiększenie stanu aktywów

5 KONTA BILANSOWE PASYWNE Konta bilansowe pasywne są stosowane do wykazywania stanów i zmian w stanie kapitałów (funduszy) własnych i obcych.. Obroty debetoweObroty kredytowe Saldo początkowe z BOZmniejszenie stanu pasywów Konto bilansowe pasywów DtCt Obroty konta Saldo końcowe (kredytowe) do BZ Zwiększenie stanu pasywów

6 KONTA AKTYWNO-PASYWNE (DWUSALDOWE) Obroty debetoweObroty kredytowe Sp. z BO (kredytowe) Konto aktywno-pasywne (dwusaldowe) DtCt Obroty konta Saldo końcowe (kredytowe) do BZ (z kont analitycznych) Zmniejszenie stanu pasywówZwiększenie stanu pasywów Saldo końcowe (debetowe) do BZ (z kont analitycznych Sp. z BO (debetowe) Zwiększenie stanu aktywówZmniejszenie stanu aktywów

7 KONTA NIEBILANSOWE Konta wynikowe służą do ewidencji przychodów, kosztów, zysków i strat działalności jednostki. Konta rozliczeniowe służą do rozliczania określonych procesów bezwynikowych (np. rozliczenie zakupu). Konta korygujące pozwalają ewidencjonować operacje zmniejszające lub zwiększające stany niektórych składników majątkowych (np. zużycie środków trwałych, odchylenia od cen ewidencyjnych). Salda tych kont nie są wykazywane w bilansie. Dzięki tym kontom uzyskuje się informacje o tym, jak przebiegał w czasie proces gospodarczy i jaką osiągnął wielkość w wyrażeniu pieniężnym.

8 KONTA WYNIKOWE Na kontach wynikowych ewidencjonuje się podstawowe i pomoc- nicze procesy operacyjne wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej oraz wyniki operacji finansowych. Koszty to wyrażone w pieniądzu nakłady niezbędne dla uzyskania efektów prowadzonej działalności. Przychody to należne kwoty pieniężne, głównie z tytułu sprzedaży (towarów, produktów i usług) i prowadzonej działalności finansowej (dywidendy i odsetki). Straty i zyski nadzwyczajne obejmują skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością (zdarzenia losowe, zaniechanie lub zawieszenie działalności...).

9 SCHEMAT FUNKCJONOWANIA KONTA KOSZTÓW Konta kosztów obciąża się kwotą poniesionych kosztów, uznaje się za zmniejszenie kosztów, przeniesienie kosztów na konto rozliczeniowe lub konto uzyskanych przychodów albo na konto Wynik finansowy. Zmniejszenie kosztówPoniesione koszty Konto kosztów DtCt Saldo końcowe = 0 Przeniesienie kosztów: a) na konto rozliczeniowe b) na konto przychodów c) na konto Wynik Finansowy Poniesione koszty

10 SCHEMAT FUNKCJONOWANIA KONTA PRZYCHODÓW Konta przychodów uznaje się kwotą uzyskanego przychodu, obciąża się za zmniejszenie przychodów oraz koszty ich uzyskania, przeniesienie przychodów (brutto lub netto) na konto Wynik finansowy. Zmniejszenie przychodówNależne przychody Konto przychodów DtCt Saldo końcowe = 0 Przeniesienie przychodów na konto Wynik Finansowy Należne przychody Koszty uzyskania przychodów

11 SCHEMAT FUNKCJONOWANIA KONTA STRAT NADZWYCZAJNYCH Do strat nadzwyczajnych zalicza się skutki: zdarzeń losowych (pożaru, powodzi, kradzieży z włamaniem...), zaniechania lub zawieszenia pewnego rodzaju działalności, postępowania układowego lub naprawczego (u wierzyciela). Zmniejszenie wartości stratPowstanie (ujawnienie) strat Konto strat nadzwyczajnych DtCt Saldo końcowe = 0 Przeniesienie salda na konto Wynik Finansowy

12 SCHEMAT FUNKCJONOWANIA KONTA ZYSKÓW NADZWYCZAJNYCH Do zysków nadzwyczajnych zalicza się otrzymane odszkodowa- nia za straty losowe, równowartość przychodu ze sprzedaży (lub wartość nadających się do dalszego wykorzystania) składników majątku rzeczowego uszkodzonego na skutek zdarzeń losowych, przychody z postępowania układowego (u dłużnika)... Zmniejszenie wartości zyskówPowstanie (ujawnienie) zysków Konto zysków nadzwyczajnych DtCt Saldo końcowe = 0 Przeniesienie salda na konto Wynik Finansowy

13 Salda zerowe kont rozliczeniowych świadczą o zakończeniu procesów rozliczeń. Jeśli proces rozliczeń nie jest zakończony na koniec okresu, to elementy nie rozliczone są wykazywane w bilansie. KONTA ROZLICZENIOWE Na kontach rozliczeniowych ewidencjonuje się rozliczanie procesów bezwynikowych dotyczących: Rozliczenia zakupu materiałów lub towarów. Rozliczenia kosztów produkcji (działalności). Rozliczenia wyniku finansowego i podatku dochodowego

14 ROZLICZENIE ZAKUPU Konto rozliczenie zakupu obciąża się na podstawie zaakceptowanych faktur VAT lub rachunków za dostawy materiałów (towarów), a uznaje się na podstawie dokumentów przyjęcia materiałów (towarów) do magazynu. Przyjęcie dostawy do magazynu (PZ) Zaakceptowane faktury VAT lub rachunki za dostawy Rozliczenie zakupu materiałów lub towarów DtCt Saldo końcowe do BZ - dostawy nie fakturowane Saldo końcowe do BZ - dostawy w drodze Materiały (towary) w drodze - dostawę przyjęto przed nadejściem faktury. Dostawy nie fakturowane - faktura (rachunek) wyprzedziła w czasie otrzymanie dostawy. Saldo zerowe - rozliczane na koncie procesy są zakończone

15 ROZLICZENIE KOSZTÓW PRODUKCJI Koszty produktów przekazanych do magazynu Koszty poniesione na produkcję Rozliczenie kosztów produkcji DtCt Saldo końcowe do BZ - produkcja nie zakończona Konto rozliczenie kosztów produkcji obciąża się kosztami poniesionymi na produkcję (zużyte materiały i energia, płace, amortyzacja...), a uznaje się na podstawie dokumentów przyjęcia produktów do magazynu. Saldo końcowe debetowe oznacza stan produkcji nie zakończonej (produkcji w toku).

16 WYNIK FINANSOWY Uzyskane przychodyKoszty uzyskania przychodów Wynik finansowy DtCt Saldo końcowe do BZ - strata Wynik finansowy - miara rezultatów prowadzonej działalności gospodarczej w przyjętym okresie obrotowym. Wynik finansowy może być dodatni (zysk) lub ujemny (strata). Straty nadzwyczajne Podatek dochodowy Zyski nadzwyczajne Saldo końcowe do BZ - zysk

17 KONTA KORYGUJĄCE Konta korygujące pozwalają ewidencjonować operacje zmniejszające lub zwiększające stany niektórych składników majątkowych. Zużycie środków trwałych Odchylenia od cen ewidencyjnych (materiałów, towarów, wyrobów gotowych)

18 ZUŻYCIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH Wartość początkowa środków trwałych ulega stopniowemu zmniejszaniu na skutek ich zużycia (fizycznego i ekonomicznego). Umorzenie to równowartość zużycia środków trwałych korygująca ich wartość początkową. Umorzenie środków trwałych DtCt Zużycie środków trwałych zmiany wartościowe Środki trwałe DtCt Wartość początkowa środków trwałych zmiany ilościowo- wartościowe (likwidacja, sprzedaż...) Wartość netto środków trwałych (wartość początkowa - zużycie)

19 ODCHYLENIE CEN EWIDENCYJNYCH Przyjęcie stałych cen ewidencyjnych powoduje, że rzeczywiste ceny zakupów będą się od niej różnić. Jeśli cena rzeczywista jest większa od ceny ewidencyjnej, to odchylenie jest dodatnie (debetowe). Gdy cena rzeczywista jest mniejsza od ceny ewidencyjnej, to odchylenie jest ujemne (kredytowe). Stałe ceny ewidencyjne i OCE stosuje się do ewidencji materiałów, towarów... OCE DtCt Materiały DtCt Wartość materiałów w stałej cenie ewidencyjnej Rzeczywista wartość zakupu Odchylenie debetowe (dodatnie) + Odchylenie kredytowe (ujemne) -

20 KONIEC ZASADY RACHUNKOWOŚCI © WR-ZSER Lesko 2004


Pobierz ppt "KLASYFIKACJA KONT ZASADY RACHUNKOWOŚCI © WR-ZSER Lesko 2004 Wiesław Rychlicki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google