Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rachunkowość podatkowa wykład 5

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rachunkowość podatkowa wykład 5"— Zapis prezentacji:

1 Rachunkowość podatkowa wykład 5
Dr Krzysztof Jonas Rachunkowość podatkowa wykład 5

2 Przekształcenie WF do dochodu.
Różnice trwałe i okresowe. Przekształcenie WF do dochodu.

3 Różnice między WF a dochodem.
Wynik finansowy ustalony zgodnie z UoR z reguły jest różny od dochodu ustalonego wg przepisów podatkowych. Przekształcenie WF do dochodu służy jedynie do prawidłowego ustalenia podatku dochodowego. Nastąpiło „rozejście się” różnic na potrzeby ustalania podatku dochodowego i odroczonego podatku dochodowego.

4 Różnice trwałe i okresowe.
Odmienne traktowanie przychodów i kosztów wg prawa bilansowego i podatkowego prowadzi do powstawania różnic między wynikiem finansowym (zyskiem) a wynikiem podatkowym (dochodem). Na charakter różnic zawsze spoglądamy z punktu widzenia rachunkowości.

5 Różnice trwałe i okresowe.
Jeżeli wynik rachunkowy jest wyższy niż podatkowy, różnica ma charakter dodatni. Dzieje się tak, gdy: Przychody rachunkowe są wyższe od przychodów podatkowych lub Koszty rachunkowe są niższe od podatkowych

6 Różnice trwałe i okresowe.
Jeżeli wynik rachunkowy jest niższy niż wynik podatkowy różnica ma charakter ujemny. Dzieje się tak, gdy: Przychody rachunkowe są niższe od przychodów podatkowych lub Koszty rachunkowe są wyższe od podatkowych.

7 Różnice trwałe i okresowe.
Ze względu na kryterium czasu rozpatrywania różnic dzielimy je na: Trwałe ( stałe ) Okresowe Różnice trwałe są to nieodwracalne, definitywne różnice pomiędzy przychodami i kosztami wg prawa bilansowego i podatkowego.

8 Różnice trwałe i okresowe.
Różnice trwałe są wynikiem odmiennego podejścia przez prawo bilansowe i podatkowe do źródeł przychodów i kosztów. Trwałość różnic oznacza, że nigdy nie zostaną wyrównane i nie wpłyną na wynik finansowy lub dochód w latach następnych. Różnice trwałe mają wpływ wyłącznie na podatek w roku bieżącym.

9 Różnice trwałe i okresowe
Różnice okresowe spowodowane są tym, iż inny jest moment uznania danego przychodu za osiągnięty, a kosztu za poniesiony wg prawa bilansowego i podatkowego. Różnice te wyrównują się w okresach następnych.

10 Różnice trwałe i okresowe.
Różnice okresowe powodują że podatek dochodowy policzony od wyniku finansowego jest wyższy (różnice dodatnie) lub niższy (różnice ujemne) od podatku dochodowego policzonego od podstawy opodatkowania.

11 Różnice trwałe i okresowe.
Różnice trwałe dodatnie w przychodach. Oznaczają, że dane przychody są przychodami wg prawa bilansowego, natomiast nie są przychodami wg prawa podatkowego (i nigdy nie będą w żadnym okresie).

12 Różnice trwałe i okresowe.
Są to np.: Przychody z działalności rolniczej z wyjątkiem działów specjalnych Przychody uzyskane przez podatników mających siedzibę za granicą opodatkowane w sposób zryczałtowany Zwrócone podatki i opłaty niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów Odsetki otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych podatków Dywidendy podlegające zryczałtowanemu opodatkowaniu

13 Różnice trwałe i okresowe.
Różnice trwałe ujemne w przychodach. Oznaczają, że niektóre przychody stanowią przychody podatkowe, natomiast nie stanowią przychodów rachunkowych. Przychody te z zasady nie są ujmowane w księgach rachunkowych i nie podwyższają WF – są ujmowane w odrębnej ewidencji dla celów podatkowych.

14 Różnice trwałe i okresowe.
Są to np.: Wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo nieodpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń Przychody ustalone w drodze decyzji US dotyczące zbycia rzeczy lub praw majątkowych, jeżeli cena sprzedaży bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw.

15 Różnice trwałe i okresowe.
Różnice trwałe dodatnie w kosztach. Oznaczają, iż koszty rachunkowe są trwale niższe od kosztów podatkowych tzn. dany koszt jest kosztem podatkowym a nie jest i nigdy nie będzie nigdy kosztem rachunkowym. Te różnice mają charakter teoretyczny i mogą być związane z przychodami podatkowymi nie stanowiącymi przychodów rachunkowych.

16 Różnice trwałe i okresowe.
Różnice trwałe ujemne w kosztach. Oznaczają, iż koszty stanowiące element kosztów rachunkowych nie będą stanowić nigdy kosztów podatkowych. Są to koszty uzyskania przychodów nieobjętych uopdoop np. koszty związane z przychodami z działalności rolnej lub leśnej. Oprócz ww. są to koszty wymienione w art. 16 ust.1 uopdoop.

17 Różnice trwałe i okresowe
Są to np.: Odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego dokonane wg zasad określonych w ustawie w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość euro przeliczonej na złote wg kursu średniego NBP z dnia przekazania do samochodu do użytku

18 Różnice trwałe i okresowe
Kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów BHP oraz przepisów w zakresie ochrony środowiska Grzywny i kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karno skarbowym, administracyjnym oraz odsetki od tych grzywien, kar

19 Różnice trwałe i okresowe
Kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów Koszty reprezentacji w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych Wpłaty na PFRON Rezerwy tworzone zgodnie z UoR inne niż określone w uopdoop jako koszt

20 Różnice trwałe i okresowe.
Składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej proporcję równowartości euro i wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczeń Składki na rzecz organizacji do których przynależność nie jest obowiązkowa (są wyjątki)

21 Różnice trwałe i okresowe.
Różnicę trwałą ujemną w kosztach stanowią również odpisy amortyzacyjne od niektórych środków trwałych dokonywane wg UoR a niepodlegające amortyzowaniu wg przepisów podatkowych. Są to np.: Grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów

22 Różnice trwałe i okresowe.
Dzieła sztuki i eksponaty muzealne Budynki, lokale, budynki i urządzenia zaliczane do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych Składniki majątku nie używane na skutek zaprzestania działalności, w której były używane Wartość firmy powstała inaczej niż w drodze kupna, przyjęcia do odpłatnego używania lub wniesienia do spółki

23 Różnice trwałe i okresowe.
Różnice okresowe dodatnie w przychodach. Występują gdy w danym okresie sprawozdawczym dana kategoria jest przychodem rachunkowym a jeszcze nie jest przychodem podatkowym. Inaczej mówiąc przychody dla celów rachunkowości wykazywane są wcześniej – dlatego wynik rachunkowy jest czasowo wyższy niż wynik podatkowy.

24 Różnice trwałe i okresowe.
Są to np.: Naliczone lecz nieotrzymane odsetki od należności w tym również od udzielonych pożyczek. W myśl UoR należności i zobowiązania w tym również z tytułu pożyczek wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty W ujęciu podatkowym liczy się moment faktycznego otrzymania odsetek.

25 Różnice trwałe i okresowe
Różnice kursowe dodatnie ustalone na moment bilansowy (niezrealizowane) Wg UoR dodatnie różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych stanowią przychody finansowe.

26 Różnice trwałe i okresowe.
Różnice okresowe ujemne w przychodach. Występują gdy przychód podatkowy powstaje wcześniej niż przychód rachunkowy. Są to np.: Pobrane z góry czynsze

27 Różnice trwałe i okresowe.
Różnice okresowe dodatnie w kosztach. Występują gdy dane koszty rachunkowe występują później niż koszty podatkowe. Są to np.: Koszty amortyzacji naliczane dla celów bilansowych liniowo a dla celów podatkowych degresywnie. Korzystanie z ulgi inwestycyjnej

28 Różnice trwałe i okresowe.
Różnice okresowe ujemne w kosztach. Występują gdy dane koszty rachunkowe występują wcześniej niż koszty podatkowe.

29 Różnice trwałe i okresowe.
Są to np.: Różnice kursowe ujemne ustalone na moment bilansowy (niezrealizowane) Naliczone lecz niezapłacone odsetki od zobowiązań w tym również od kredytów i pożyczek Odpisy amortyzacyjne dokonane dla celów bilansowych w kwotach wyższych niż przewidują przepisy podatkowe

30 Różnice trwałe i okresowe.
Niewypłacone, niedokonane lub niepostawione do dyspozycji osobom fizycznym wynagrodzenia Nieopłacone do ZUS składki Rezerwy na przyszłe wydatki Rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty z działalności gospodarczej Aktualizacja wyceny składników majątkowych będąca następstwem utraty wartości użytkowej czy rynkowej na moment bilansowy (są wyjątki)

31 Różnice trwałe i okresowe.
Wynik rachunkowy brutto (korekta o) Różnice trwałe w przychodach: Różnice dodatnie Różnice ujemne Różnice trwałe w kosztach: Różnice dodatnie Różnice ujemne

32 Różnice trwałe i okresowe.
Różnice okresowe w przychodach: Różnice dodatnie Różnice ujemne Różnice okresowe w kosztach: Wynik podatkowy

33 Różnice trwałe i okresowe.
Wynik rachunkowy brutto (WF) - różnice dodatnie + różnice ujemne = wynik podatkowy (Dochód) Dochód - dochody wolne od podatku - odliczenia od dochodu + kwoty zwiększające dochód = Podstawa opodatkowania

34 Różnice trwałe i okresowe.
W informacji dodatkowej - „Dodatkowe informacje i objaśnienia” należy ująć rozliczenie głównych pozycji różniących dochód od wyniku finansowego brutto.

35 I to by było na tyle.


Pobierz ppt "Rachunkowość podatkowa wykład 5"

Podobne prezentacje


Reklamy Google