Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marcin Otorowski Paulina Berdysz grupa 243

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marcin Otorowski Paulina Berdysz grupa 243"— Zapis prezentacji:

1 Marcin Otorowski Paulina Berdysz grupa 243
Klasyfikacja kosztów Marcin Otorowski Paulina Berdysz grupa 243

2 Koszt (wg ustawy o rachunkowości)
Zmniejszenie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli

3 Koszt (uproszczona definicja)
Pieniężny wyraz nakładów, ponoszonych w związku z działalnością gospodarczą Nie mylić z: wydatkiem, czyli zmiejszeniem stanu środków pieniężnych w kasie lub na rachunku bankowym jednostki gospodarczej nakładem, czyli zużyciem siły roboczej oraz zasobów majątkowych przedsiębiorstwa, wyrażonych w jednostkach naturalnych stratami nadzwyczajnymi, powstającymi na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia

4 Klasyfikacja kosztów Klasyfikacja dla celów sprawozdawczych
Klasyfikacja dla celów decyzyjnych Klasyfikacja dla celów kontrolnych

5 Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych
Koszty produktów i okresu Koszty produktów rozliczane są na produkty i biorą udział w wycenie zapasów produktów pracy (mogą być zaprezentowane zarówno w bilansie jak i rachunku zysków i strat). Koszty okresu nie są brane pod uwagę przy wycenie zapasów i traktowane są jako koszty dane okresu sprawozdawczego (zaprezentowane będą tylko w rachunku zysków i strat).

6 Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych
Koszty pośrednie i bezpośrednie Koszty bezpośrednie ich pomiar i odniesienie na produkty lub działalności w oparciu o dowody źródłowe jest możliwy, istotny i opłacalny. Koszty pośrednie nie wykazują ścisłego związku z efektami pracy lub przyporządkowanie tych kosztów na podstawie dowodów źródłowych do produktów jest nieopłacalne lub nieistotne (rozliczanie na produkty za pomocą tzw. kluczy rozliczeniowych).

7 Klasyfikacja kosztów dla celów decyzyjnych
Koszty wg reakcji na zmianę rozmiarów działalności Podział kosztów na zmienne i stałe jest najważniejszą klasyfikacją kosztów z punktu widzenia rachunkowości zarządczej. Koszty zmienne to koszty, których wysokość zmienia się wraz ze zmianą rozmiarów produkcji Koszty zmienne proporcjonalne Koszty zmienne degresywne Koszty zmienne progresywne

8 Klasyfikacja kosztów dla celów decyzyjnych
Koszty stałe to koszty, które nie reagują na zmiany rozmiarów produkcji. Koszty stałe względne Koszty stałe bezwzględne Należy jednak pamiętać, iż w długim okresie koszty stałe nie występują w jednostce, gdyż wysokość wszystkich kosztów w długim horyzoncie czasowym można zmienić.

9 Klasyfikacja kosztów dla celów decyzyjnych
Koszty wg zależność od podejmowanej decyzji (wpływ na decyzje) Koszty istotne (zależne) – koszty związane z określoną decyzją, których poniesienie uzależnione jest od podjętej decyzji. Koszty nieistotne (niezależne) – należy je ponieść bez względu na podjętą decyzję, np. koszty wynikające z wcześniej podjętych decyzji (koszty zapadłe) lub przyszłe koszty, których wysokość będzie taka sama dla rozpatrywanych alternatyw.

10 Klasyfikacja kosztów dla celów decyzyjnych
Inne koszty Koszty utraconych korzyści wyrażają potencjalne efekty utracone na skutek niepodjęcia określonych działań w wyniku wyboru innego wariantu decyzyjnego.

11 Klasyfikacja kosztów dla celów kontrolnych
Koszty kontrolowane na ich wysokość nie ma wpływu ośrodek odpowiedzialności Koszty niekontrolowane na ich wysokość nie ma wpływu ośrodek odpowiedzialności W ujęciu firmy jako całości wszystkie koszty są kontrolowane

12 Klasyfikacja kosztów w układzie rodzajowym
Przypomnienie! Koszty w układzie rodzajowym klasyfikując koszty według rodzajów, należy zapewnić minimum ich podziału ze szczegółowością przewidzianą w załączniku do ustawy o rachunkowości: amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, pozostałe koszty rodzajowe.

13 Klasyfikacja kosztów w układzie funkcjonalnym
Przypomnienie! Koszty w układzie funkcjonalnym amortyzacja, Koszty działalności podstawowej Koszty działalności pomocnicznej Koszty zarządu Koszty sprzedaży

14 Dziękujemy za uwagę, zapraszamy na mały quiz
Klasyfikacja kosztów Dziękujemy za uwagę, zapraszamy na mały quiz

15 QUIZ Pytanie 1 Co to są koszty zmienne, a co koszty stałe?

16 QUIZ Pytanie 2 Wymień przynajmniej 5 rodzajów kosztów w układzie rodzajowym

17 QUIZ Pytanie 3 Co to są koszty zmienne progresywne?

18 QUIZ Pytanie 4 Podaj przykład kosztu bezpośredniego

19 QUIZ Pytanie 5 W jakiej jednostce wyrażany jest koszt? Pieniężnej
Zużytej Naturalnej Względnej


Pobierz ppt "Marcin Otorowski Paulina Berdysz grupa 243"

Podobne prezentacje


Reklamy Google