Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Podstawy ekonomii i zarządzania Ćwiczenie 1 dr Tomasz Kruszyński Podstawy ekonomii i zarządzania Ćwiczenie 1 dr Tomasz Kruszyński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Podstawy ekonomii i zarządzania Ćwiczenie 1 dr Tomasz Kruszyński Podstawy ekonomii i zarządzania Ćwiczenie 1 dr Tomasz Kruszyński."— Zapis prezentacji:

1 1 Podstawy ekonomii i zarządzania Ćwiczenie 1 dr Tomasz Kruszyński Podstawy ekonomii i zarządzania Ćwiczenie 1 dr Tomasz Kruszyński

2 Podatkowa księga przychodów i rozchodów

3 Ubezpieczenie/FunduszWłaścicielPracownikZleceniobiorca Ubezpieczenie emerytalneobowiązkowe nie podlega Ubezpieczenie rentoweobowiązkowe nie podlega Ubezpieczenie chorobowedobrowolneobowiązkowenie podlega Ubezpieczenie wypadkoweobowiązkowe nie podlega Ubezpieczenie zdrowotneobowiązkowe nie podlega Fundusz Pracyobowiązkowe*obowiązkowenie podlega FGŚPnie podlegaobowiązkowenie podlega ZUS Zakres ubezpieczeń i obowiązków w zakresie funduszy celowych w MSP * nieobowiązkowe w tzw. nowych firmach Źródło: Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i ćwiczeniach, red. M. Matejun, Warszawa 2012

4 Składka na Wysokość składki Część finansowana przez pracownika (ubezpieczonego) Część finansowana przez pracodawcę (płatnika) Ubezpieczenie emerytalne19,52 %9,76 % (połowa) Ubezpieczenie rentowe8 %1,50 %6,50 % Ubezpieczenie chorobowe2,45 % Ubezpieczenie wypadkowe1, 93 %1,93 % Ubezpieczenie zdrowotne9 %*9,00 % Fundusz Pracy2,45 %2,45 % FGŚP0,1 %0,10 % ZUS Podział ciężaru składek ZUS opłacanych za pracowników pomiędzy ubezpieczonego i płatnika Źródło: Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i ćwiczeniach, red. M. Matejun, Warszawa 2012 * stawka dla mikroprzedsiębiorstwa

5 PODATKI Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (także w formie spółki nieposiadającej osobowości prawnej) mogą wybrać jedną z następujących form opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych: 1. Opodatkowanie na zasadach ogólnych: - według skali podatkowej - według podatku liniowego Podstawowym aktem prawnym regulującym tę formę opodatkowania jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych 2. Opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 3. Opodatkowanie w formie karty podatkowej

6 Cechy form opodatkowania i rachunkowości Firmy sektora MSP Duże przedsiębiorstwa (również wiele średnich firm) Dominująca forma opodatkowania podatkiem dochodowym Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Zróżnicowanie poszczególnych firm w sferze opodatkowania podatkiem dochodowym: Wysokie - różne formy opodatkowania podatkiem dochodowym Niskie - w zdecydowanej większości firmy opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych Rok podatkowy: Pokrywający się z rokiem kalendarzowym Określony przez podatnika, obejmujący jednak 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych Dominująca forma prowadzonej rachunkowości: Rachunkowość uproszczona (ewidencja przychodów, księga przychodów i rozchodów) Pełna rachunkowość oparta na przepisach ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Rachunkowości Zakres informacyjny płynący z systemu rachunkowości: Ograniczony (głównie przychody i koszy podatkowe) Pełny (zwłaszcza w sytuacji wykorzystania rachunkowości zarządczej) Koszty prowadzenia rachunkowości i rozliczeń podatkowych: W ujęciu bezwzględnym: niskie. Relatywnie w stosunku do poziomu kosztów całego podmiotu: znaczące W ujęciu bezwzględnym: wysokie. Relatywnie w stosunku do poziomu kosztów całego podmiotu: raczej niewielkie PODATKI Porównanie form opodatkowania i rachunkowości firm sektora MSP oraz dużych przedsiębiorstw Źródło: Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i ćwiczeniach, red. M. Matejun, Warszawa 2012

7 PODATKI kategorie przychodów podatkowych z prowadzonej działalności gospodarczej: kwoty należne firmie obowiązuje tzw. zasada memoriałowa kwoty faktycznie otrzymane przez firmę (np. odsetki za zwłokę od opóźnionych płatności, kary umowne, odsetki bankowe) zwolnienia firmy z długu (np. umorzenie pożyczki udzielonej firmie należy wykazać jako przychód) u podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, będących jednocześnie podatnikami podatku od towarów i usług, za przychód ze sprzedaży uważa się przychód netto (tj. bez należnego podatku VAT) za datę powstania przychodu uważa się, co do zasady, dzień wydania rzeczy, wykonania usługi lub częściowego wykonania usługi, nie później jednak niż dzień wystawienia faktury lub rachunku klientowi albo uregulowania należności przez klienta

8 PODATKI W praktyce gospodarczej firm sektora MSP do podstawowych i najczęściej występujących przychodów podatkowych można zaliczyć: przychody z działalności podstawowej firmy - ze sprzedaży produktów, towarów lub usług przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków (faktycznie otrzymane) dodatnie różnice kursowe otrzymane przez firmę odsetki od środków na rachunkach bankowych związanych z działalnością gospodarczą, a także otrzymane kary umowne od kontrahentów otrzymane odszkodowania z ubezpieczenia za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

9 PODATKI działania lub czynności niegenerujące przychodów podatkowych w MSP: otrzymanie przez firmę pożyczki lub kredytu wpłaty właściciela do firmy w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej otrzymanie zapłaty za wcześniej wystawione faktury lub rachunki, zaksięgowane jako przychody

10 PODATKI Do typowych kosztów uzyskania przychodów występujących w małych i średnich firmach można zaliczyć: wartość sprzedanych towarów oraz materiałów zużytych w procesie produkcji lub świadczenia usług różnego rodzaju wynagrodzenia, wypłacane np. pracownikom pracującym na umowę o pracę, współpracownikom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, o dzieło; ujmowane są w dacie faktycznej wypłaty w kwocie brutto i księgowane na podstawie odpowiednich dokumentów - np. listy płac - w przypadku umowy o pracę lub rachunków do umów cywilnoprawnych) zakupy różnych usług związanych z prowadzoną działalnością, między innymi: koszty czynszu oraz dostawy mediów, usług telekomunikacyjnych, transportowych, reklamowych, obsługi księgowo- rachunkowej zakupy różnorodnych materiałów niezwiązanych bezpośrednio z procesem produkcyjnym, np. materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia

11 PODATKI Do podatkowych kosztów uzyskania przychodów nie jest możliwe natomiast zaliczenie wielu kategorii kosztów ekonomiczno-finansowych z powodu ujęcia ich w tzw. katalogu kosztów negatywnych: wydatki na nabycie gruntów i praw wieczystego użytkowania, z wyjątkiem opłat za jego użytkowanie wydatki na spłatę kredytów i pożyczek, z wyjątkiem odsetek od nich wartość pracy własnej podatnika, małżonka i ich małoletnich dzieci grzywny i kary pieniężne orzeczone w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym, a także kary, opłaty i odszkodowania z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska i BHP odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych (podatków, ZUS) kary umowne z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług koszty reprezentacji, szczególnie poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów wypłaty dokonywane przez właściciela z firmy diety z tytułu podróży służbowych oraz wydatki z tytułu używania prywatnych samochodów do celów służbowych lub prowadzonej działalności w części przekraczającej dopuszczalne limity


Pobierz ppt "1 Podstawy ekonomii i zarządzania Ćwiczenie 1 dr Tomasz Kruszyński Podstawy ekonomii i zarządzania Ćwiczenie 1 dr Tomasz Kruszyński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google