Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działalność ubezpieczeniowa Dotychczasowe projekty legislacyjne oraz planowane działania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działalność ubezpieczeniowa Dotychczasowe projekty legislacyjne oraz planowane działania."— Zapis prezentacji:

1 Działalność ubezpieczeniowa Dotychczasowe projekty legislacyjne oraz planowane działania

2 Projekt nowych uregulowań Przedmiot proponowanych regulacji : Przedmiot proponowanych regulacji : Zmiany art.12 w zakresie przychodów ubezpieczycieli: Zmiany art.12 w zakresie przychodów ubezpieczycieli: Przychód z tytułu składki – składka przypisana w rozumieniu ustawy o rachunkowości Przychód z tytułu składki – składka przypisana w rozumieniu ustawy o rachunkowości Przychód z tytułu odzysków i regresów – zasada kasowa Przychód z tytułu odzysków i regresów – zasada kasowa

3 Projekt nowych uregulowań Proponowana treść art.12 ust.1 pkt 5 CIT: Proponowana treść art.12 ust.1 pkt 5 CIT: Przychodami u ubezpieczycieli są : Przychodami u ubezpieczycieli są :

4 Projekt nowych uregulowań a)kwota składki przypisanej w rozumieniu przepisów o rachunkowości, a)kwota składki przypisanej w rozumieniu przepisów o rachunkowości, b)kwoty otrzymane z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych lub realizacji praw majątkowych przejętych wskutek przejścia na ubezpieczyciela ubezpieczonego mienia (odzyski), b)kwoty otrzymane z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych lub realizacji praw majątkowych przejętych wskutek przejścia na ubezpieczyciela ubezpieczonego mienia (odzyski), c)kwoty otrzymane jako zwrot wydatków wskutek przejścia na ubezpieczyciela roszczenia ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę (regresy), c)kwoty otrzymane jako zwrot wydatków wskutek przejścia na ubezpieczyciela roszczenia ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę (regresy), d)kwoty otrzymane z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych lub realizacji praw majątkowych, przejętych w związku z dochodzeniem roszczenia, o którym mowa pod lit. c, d)kwoty otrzymane z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych lub realizacji praw majątkowych, przejętych w związku z dochodzeniem roszczenia, o którym mowa pod lit. c, e)kwota stanowiąca równowartość zmniejszenia stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, utworzonych zgodnie z odrębnymi przepisami. e)kwota stanowiąca równowartość zmniejszenia stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, utworzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.

5 Projekt nowych uregulowań Proponowana treść nowego art. 12 ust.4 pkt 15 a : Proponowana treść nowego art. 12 ust.4 pkt 15 a : Do przychodów nie zalicza się : Do przychodów nie zalicza się : u ubezpieczycieli – wartości przejętych rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. b i d, nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 4 f. u ubezpieczycieli – wartości przejętych rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. b i d, nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 4 f.

6 Projekt nowych uregulowań Dlaczego pojawia się zastrzeżenie, że regulacja dotyczy rzeczy i praw nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych? Dlaczego pojawia się zastrzeżenie, że regulacja dotyczy rzeczy i praw nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych?

7 Projekt nowych uregulowań Jeśli ubezpieczyciel wprowadzi przejęte rzeczy lub prawa do ewidencji to będzie je amortyzował, w konsekwencji : Jeśli ubezpieczyciel wprowadzi przejęte rzeczy lub prawa do ewidencji to będzie je amortyzował, w konsekwencji : powinien ustalić ich wartość początkową odpowiadającą wartości rynkowej i wykazać w tej wysokości przychód powinien ustalić ich wartość początkową odpowiadającą wartości rynkowej i wykazać w tej wysokości przychód Dochód z odpłatnego zbycia = przychód ze zbycia – ( wartość przychodu ustalona na dzień przejęcia – odpisy amortyzacyjne). Dochód z odpłatnego zbycia = przychód ze zbycia – ( wartość przychodu ustalona na dzień przejęcia – odpisy amortyzacyjne).

8 Projekt nowych uregulowań Proponowana treść nowego ust. 4 f w art.12 : 4 f. Zasady, o której mowa ust.4 pkt 15 a, nie stosuje się do ubezpieczycieli, którzy w terminie 6 (12) miesięcy od dnia przejęcia rzeczy lub praw majątkowych nie dokonają ich odpłatnego zbycia lub realizacji praw majątkowych. U tych ubezpieczycieli w dniu następującym po upływie tego terminu powstaje przychód odpowiadający wartości przejętych rzeczy i praw majątkowych określonej na dzień ich przejęcia. Przepis ust.5 oraz art.16 g ust.1 pkt 3 stosuje się odpowiednio. 4 f. Zasady, o której mowa ust.4 pkt 15 a, nie stosuje się do ubezpieczycieli, którzy w terminie 6 (12) miesięcy od dnia przejęcia rzeczy lub praw majątkowych nie dokonają ich odpłatnego zbycia lub realizacji praw majątkowych. U tych ubezpieczycieli w dniu następującym po upływie tego terminu powstaje przychód odpowiadający wartości przejętych rzeczy i praw majątkowych określonej na dzień ich przejęcia. Przepis ust.5 oraz art.16 g ust.1 pkt 3 stosuje się odpowiednio.

9 Projekt nowych uregulowań Cel nowej regulacji : Odroczenie daty powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego przejęcia rzeczy i praw na okres 6 (12) miesięcy. Cel nowej regulacji : Odroczenie daty powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego przejęcia rzeczy i praw na okres 6 (12) miesięcy. Jeżeli w okresie 6(12) miesięcy nastąpi zbycie rzeczy i praw – opodatkowaniu będzie podlegał dochód z tytułu odpłatnego zbycia Jeżeli w okresie 6(12) miesięcy nastąpi zbycie rzeczy i praw – opodatkowaniu będzie podlegał dochód z tytułu odpłatnego zbycia Jeżeli w tym okresie nie nastąpi zbycie rzeczy i praw majątkowych- powstanie przychód z tytułu nieodpłatnego przejęcia rzeczy i praw Jeżeli w tym okresie nie nastąpi zbycie rzeczy i praw majątkowych- powstanie przychód z tytułu nieodpłatnego przejęcia rzeczy i praw

10 Projekt nowych uregulowań Problem legislacyjny Problem legislacyjny Skoro obowiązek wykazania przychodu powstaje po upływie 6 miesięcy od dnia przejęcia rzeczy lub praw – dzień ten musi być precyzyjnie określony Skoro obowiązek wykazania przychodu powstaje po upływie 6 miesięcy od dnia przejęcia rzeczy lub praw – dzień ten musi być precyzyjnie określony Od następnego dnia po tym dniu biegnie bowiem termin, który wyznacza prawidłowe w czasie wykazanie przychodu i ustalenie dochodu. Od następnego dnia po tym dniu biegnie bowiem termin, który wyznacza prawidłowe w czasie wykazanie przychodu i ustalenie dochodu.

11 Projekt nowych uregulowań Jak w sposób nie budzący wątpliwości ustalić datę przejęcia rzeczy i praw nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ? Jak w sposób nie budzący wątpliwości ustalić datę przejęcia rzeczy i praw nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ?

12 Projekt nowych uregulowań Skutki zastosowania projektowanej regulacji : Skutki zastosowania projektowanej regulacji : Ubezpieczyciel nie wykazuje przychodu odpowiadającego wartości przejętych rzeczy i praw majątkowych na dzień ich przejęcia, Ubezpieczyciel nie wykazuje przychodu odpowiadającego wartości przejętych rzeczy i praw majątkowych na dzień ich przejęcia, Dalsze konsekwencje podatkowe będą zależały od tego, czy ubezpieczyciel dokona ich zbycia w terminie 6 miesięcy od dnia ich przejęcia. Dalsze konsekwencje podatkowe będą zależały od tego, czy ubezpieczyciel dokona ich zbycia w terminie 6 miesięcy od dnia ich przejęcia.

13 Projekt nowych uregulowań I sytuacja I sytuacja Odpłatne zbycie nastąpi przed upływem tego terminu : Odpłatne zbycie nastąpi przed upływem tego terminu : Przychodem są kwoty faktycznie otrzymane, natomiast koszty uzyskania przychodu wynoszą 0. Przychodem są kwoty faktycznie otrzymane, natomiast koszty uzyskania przychodu wynoszą 0.

14 Projekt nowych uregulowań II sytuacja II sytuacja Odpłatne zbycie nie nastąpi przed upływem tego terminu: Odpłatne zbycie nie nastąpi przed upływem tego terminu: U ubezpieczyciela powstaje przychód odpowiadający wartości przejętych rzeczy i praw majątkowych określonej na dzień ich przejęcia. U ubezpieczyciela powstaje przychód odpowiadający wartości przejętych rzeczy i praw majątkowych określonej na dzień ich przejęcia.

15 Projekt nowych uregulowań Rozszerzenie propozycji legislacyjnej Rozszerzenie propozycji legislacyjnej Art. 12 ust.4 pkt 15a Art. 12 ust.4 pkt 15a Do przychodów nie zalicza się : Do przychodów nie zalicza się : u ubezpieczycieli – wartości przejętych rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. b i d, nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i nie wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 4 f. u ubezpieczycieli – wartości przejętych rzeczy i praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. b i d, nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych i nie wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 4 f. A contrario : do przychodów zalicza się rzeczy i prawa nie wprowadzone do ewidencji, ale wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności

16 Projekt nowych uregulowań 4 f. Zasady, o której mowa w ust.4 pkt 15 a, nie stosuje się do ubezpieczycieli, którzy w terminie 6 miesięcy od dnia przejęcia rzeczy lub praw majątkowych nie dokonają ich odpłatnego zbycia, nie rozpoczną ich wykorzystywania na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub nie dojdzie do realizacji praw majątkowych. U tych ubezpieczycieli w dniu następującym po upływie tego terminu powstaje przychód odpowiadający wartości przejętych rzeczy i praw majątkowych określonej na dzień ich przejęcia. Przepis ust.5 oraz art.16 g ust.1 pkt 3 stosuje się odpowiednio. 4 f. Zasady, o której mowa w ust.4 pkt 15 a, nie stosuje się do ubezpieczycieli, którzy w terminie 6 miesięcy od dnia przejęcia rzeczy lub praw majątkowych nie dokonają ich odpłatnego zbycia, nie rozpoczną ich wykorzystywania na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub nie dojdzie do realizacji praw majątkowych. U tych ubezpieczycieli w dniu następującym po upływie tego terminu powstaje przychód odpowiadający wartości przejętych rzeczy i praw majątkowych określonej na dzień ich przejęcia. Przepis ust.5 oraz art.16 g ust.1 pkt 3 stosuje się odpowiednio.

17 Projekt nowych uregulowań Rozszerzenie propozycji oznacza, że w odniesieniu do przejętych rzeczy i praw, które są poza ewidencją oraz nie są wykorzystywane w działalności gospodarczej ubezpieczyciela nie ustala się także przychodu na dzień ich przejęcia (mogą to być rzeczy, których z racji ich specyfiki ubezpieczyciel nie może wykorzystać w działalności gospodarczej lub rzeczy, które może wykorzystać, ale tego nie czyni) Rozszerzenie propozycji oznacza, że w odniesieniu do przejętych rzeczy i praw, które są poza ewidencją oraz nie są wykorzystywane w działalności gospodarczej ubezpieczyciela nie ustala się także przychodu na dzień ich przejęcia (mogą to być rzeczy, których z racji ich specyfiki ubezpieczyciel nie może wykorzystać w działalności gospodarczej lub rzeczy, które może wykorzystać, ale tego nie czyni)

18 Projekt nowych uregulowań Po upływie 6 miesięcy od dnia ich przejęcia ubezpieczyciel wykazuje przychód, jeżeli : Po upływie 6 miesięcy od dnia ich przejęcia ubezpieczyciel wykazuje przychód, jeżeli : przed upływem tego okresu nie dokonał odpłatnego zbycia tych rzeczy, lub przed upływem tego okresu nie dokonał odpłatnego zbycia tych rzeczy, lub przed upływem tego okresu nie rozpoczął ich wykorzystywania na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą przed upływem tego okresu nie rozpoczął ich wykorzystywania na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą

19 Projekt nowych uregulowań Problem: Problem: Jaki dzień przyjąć jako datę rozpoczęcia wykorzystania rzeczy na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą ? Jaki dzień przyjąć jako datę rozpoczęcia wykorzystania rzeczy na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą ? Założenie : nie będzie to dzień wprowadzenia do ewidencji Założenie : nie będzie to dzień wprowadzenia do ewidencji

20 Projekt nowych uregulowań Konkluzje : Konkluzje : Konieczność przeanalizowania proponowanych przepisów pod kątem następujących kwestii : Konieczność przeanalizowania proponowanych przepisów pod kątem następujących kwestii : 1. Jak ustalić dzień przejęcia rzeczy i praw majątkowych, które nie zostaną wprowadzone do ewidencji i które będą przez to objęte odroczeniem opodatkowania na okres 6 miesięcy ? 1. Jak ustalić dzień przejęcia rzeczy i praw majątkowych, które nie zostaną wprowadzone do ewidencji i które będą przez to objęte odroczeniem opodatkowania na okres 6 miesięcy ? 2. Jak ustalić dzień rozpoczęcia wykorzystania rzeczy i praw do działalności gospodarczej ubezpieczyciela, jeśli rozpoczęcie to nie wiąże się z wprowadzeniem do ewidencji ? 2. Jak ustalić dzień rozpoczęcia wykorzystania rzeczy i praw do działalności gospodarczej ubezpieczyciela, jeśli rozpoczęcie to nie wiąże się z wprowadzeniem do ewidencji ?

21 Projekt nowych uregulowań Rozszerzenie regulacji o zaliczenie do kosztów ubezpieczycieli strat związanych z rzeczami i prawami, w odniesieniu do których ustalono przychód z tytułu ich nieodpłatnego nabycia. Rozszerzenie regulacji o zaliczenie do kosztów ubezpieczycieli strat związanych z rzeczami i prawami, w odniesieniu do których ustalono przychód z tytułu ich nieodpłatnego nabycia.

22 Projekt nowych uregulowań W art. 15 ust.1b dodaje się pkt 4 w brzmieniu: W art. 15 ust.1b dodaje się pkt 4 w brzmieniu: U ubezpieczycieli kosztem uzyskania przychodu są : U ubezpieczycieli kosztem uzyskania przychodu są : Straty powstałe w przejętych rzeczach, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b i d do wysokości, która została uprzednio zaliczona do przychodów na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2; w odniesieniu do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych art. 16 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 stosuje się odpowiednio Straty powstałe w przejętych rzeczach, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. b i d do wysokości, która została uprzednio zaliczona do przychodów na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2; w odniesieniu do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych art. 16 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 stosuje się odpowiednio

23 Projekt nowych uregulowań Jak zmniejszyć stopień skomplikowania regulacji, która nie ma priorytetowego znaczenia, a może stać się przeszkodą w przyjęciu całej propozycji legislacyjnej ? Jak zmniejszyć stopień skomplikowania regulacji, która nie ma priorytetowego znaczenia, a może stać się przeszkodą w przyjęciu całej propozycji legislacyjnej ?

24 Identyfikacja problemów podatkowych działalności ubezpieczeniowej Problemy podatkowe działalności ubezpieczeniowej, które zostały poruszone w raporcie KPMG : Problemy podatkowe działalności ubezpieczeniowej, które zostały poruszone w raporcie KPMG : Data powstania przychodu z tytułu składki ubezpieczeniowej Data powstania przychodu z tytułu składki ubezpieczeniowej Korekta przychodu należnego w związku nieopłaceniem składki (raty składki) Korekta przychodu należnego w związku nieopłaceniem składki (raty składki)

25 Identyfikacja problemów podatkowych działalności ubezpieczeniowej Data poniesienia (potrącenia) kosztu z tytułu reasekuracji Data poniesienia (potrącenia) kosztu z tytułu reasekuracji Data poniesienia (potrącenia) kosztu z tytułu udziału reasekuratora w regresach Data poniesienia (potrącenia) kosztu z tytułu udziału reasekuratora w regresach Data poniesienia (potrącenia) kosztu akwizycji Data poniesienia (potrącenia) kosztu akwizycji

26 Możliwe formy rozwiązania problemów Problem do rozważenia : Problem do rozważenia : Jakie problemy i kontrowersje powinny być rozstrzygnięte na drodze legislacyjnej ? Jakie problemy i kontrowersje powinny być rozstrzygnięte na drodze legislacyjnej ? Jakie problemy i kontrowersje powinny być pozostawione do rozstrzygnięcia w drodze wykładni dokonywanej przez Ministra Finansów ( interpretacje indywidualne) i sądy (zaskarżanie interpretacji) ? Jakie problemy i kontrowersje powinny być pozostawione do rozstrzygnięcia w drodze wykładni dokonywanej przez Ministra Finansów ( interpretacje indywidualne) i sądy (zaskarżanie interpretacji) ?

27 Droga legislacyjna Droga legislacyjna Formy działań zmierzające do rozstrzygnięcia problemów i kontrowersji na drodze legislacyjnej Formy działań zmierzające do rozstrzygnięcia problemów i kontrowersji na drodze legislacyjnej


Pobierz ppt "Działalność ubezpieczeniowa Dotychczasowe projekty legislacyjne oraz planowane działania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google