Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Rzeszów, 10 lutego 2011r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Rzeszów, 10 lutego 2011r."— Zapis prezentacji:

1 Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Rzeszów, 10 lutego 2011r.

2 Podział środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 RPO WP jest realizowany przy zaangażowaniu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 136,31 mln euro. 2

3 3 Ogłoszone konkursy wniosków – stan na 31 stycznia 2011r. W ramach RPO WP ogłoszono łącznie 48 naborów wniosków w 8 osiach priorytetowych. W przeprowadzonych naborach złożono 3 116 wniosków z wnioskowanym dofinansowaniem wynoszącym 5 303,07 mln PLN.

4 4 Źródło: KSI (SIMIK 07-13)

5 5 Zatwierdzone projekty Dotychczas zatwierdzono do realizacji 1 519 wniosków na kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 4 005,28 mln PLN, co stanowi 90% alokacji EFRR na realizację RPO WP (wg kursu EBC z 28 stycznia 2011r., 1 EUR = 3,9161 PLN).

6 Źródło: KSI (SIMIK 07-13) Dofinansowanie projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach RPO WP - podział wg obszarów realizacji projektów

7 7 Umowy z beneficjentami W ramach RPO WP podpisano 1326 umów/decyzji o wartości ogółem 5 505,99 mln PLN na łączną kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 3 340,57 mln PLN, co stanowi 75,07% alokacji EFRR na realizację RPO WP.

8 Podpisane umowy/ wydane decyzje wg osi priorytetowych RPO WP – stan na 31 stycznia 2011r. 1/2 Oś priorytetowa / działanieLiczba umów Wartość dofinansowania z EFRR (w PLN) Wykorzystanie alokacji EFRR (%) 1 Oś priorytetowa: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 555709 044 218,9462,73% 1.1 Działanie: Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości 475476 278 797,4679,64% 1.2 Działanie: Instytucje otoczenia biznesu 44 601 682,5013% 1.3 Działanie: Regionalny system innowacji 2183 070 335,2647,44% 1.4 Działanie: Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu 7445 093 403,7240,82% 2 Oś priorytetowa: Infrastruktura techniczna 3171 253 326 856,8393,83% 2.1 Działanie: Infrastruktura komunikacyjna 2061 100 697 930,8692,97% 2.2 Działanie: Infrastruktura energetyczna 111152 628 925,97100,58% 3 Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne 19197 400 847,5374,14% 4 Oś priorytetowa: Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 174529 663 499,6479,35% 4.1 Działanie: Infrastruktura ochrony środowiska 77301 496 917,2887,67% 4.2 Działanie: Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi 17118 499 402,0764,38% 4.3 Działanie: Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej 82 269 217,1810,77% 4.4 Działanie: Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom 72107 397 963,1190,65%

9 Oś priorytetowa / działanieLiczba umów Wartość dofinansowania z EFRR (w PLN) Wykorzystanie alokacji EFRR (%) 5 Oś priorytetowa: Infrastruktura publiczna 161434 040 898,5492,02% 5.1 Działanie: Infrastruktura edukacyjna 54171 156 858,7787,16% 5.2 Działanie: Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej 62164 020 343,9793,17% 5.3 Działanie: Infrastruktura sportowa i rekreacyjna 4598 863 695,8099,58% 6 Oś priorytetowa: Turystyka i kultura 52128 393 341,8188,44% 7 Oś priorytetowa: Spójność wewnątrzregionalna 124 632 577,087,91% 7.1 Działanie: Rewitalizacja miast 124 632 577,0815,01% 7.2 Działanie: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 000 7.3 Działanie: Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo 000 8 Oś priorytetowa: Pomoc techniczna 4764 083 944,5652,64% 8.1 Działanie: Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania 3556 753 329,6068,72% 8.2 Działanie: Informowanie, promocja oraz wsparcie przygotowania i realizacji projektów 127 330 614,9618,72% RAZEM 1 3263 340 586 184,9375,07% Podpisane umowy/ wydane decyzje wg osi priorytetowych RPO WP – stan na 31 stycznia 2011r. 2/2

10 10 Podpisane umowy/ wydane decyzje wg osi priorytetowych RPO WP - % wykorzystania alokacji z EFRR – stan na 31 stycznia 2011r. Źródło: KSI (SIMIK 07-13)

11 11 Źródło: KSI (SIMIK 07-13)

12 12 Płatności i certyfikacja Od 1 stycznia 2011r. na rzecz beneficjentów przekazano środki w łącznej wysokości 74,16 mln PLN. Od początku uruchomienia Programu do dnia 31 stycznia 2011r. przekazano środki w wysokości 1 307,08 mln PLN, w tym w ramach zaliczek 341,71 mln PLN. W ramach Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej zadeklarowano 1 555,20 mln PLN wydatków kwalifikowanych, w tym EFRR stanowi kwotę 1 319,29 mln PLN (327,18 mln euro). Komisja Europejska zrefundowała środki w wysokości 269,01 mln euro.

13 13 Źródło: KSI (SIMIK 07-13)

14 14 Źródło: KSI SIMIK 07-13 Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów w stosunku do alokacji na priorytety RPO WP (%) - stan na stan na 31 stycznia 2011r.

15 15 Planowane płatności. Zgodnie z projektem budżetu państwa na rok 2011 na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 zapisano środki UE w wysokości 1 234,50 mln PLN i środki krajowe w wysokości 50,99 mln PLN. Razem na 2011r. 1 285,49 mln PLN

16 Stan zaawansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – dane zbiorcze na dzień 31 stycznia 2011r. (w mln PLN) 1 euro = 3,9161 PLN, wg kursu EBC z 28 stycznia 2011r.

17 Harmonogram naborów w ramach RPO WP Lp.Oś priorytetowa/działanieData naborów I oś priorytetowa Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 1Działanie 1.2: Instytucje otoczenia biznesuwrzesień 2012 2Działanie 1.3: Regionalny system innowacji wrzesień 2011 (projekty z zakresu infrastruktury B+R) maj 2012 (projekty badawcze) 3Działanie 1.4: Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat A: Projekty inwestycyjnemarzec 2012 4 Działanie 1.4: Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat B: Projekty pozainwestycyjne styczeń 2011 II oś priorytetowa Infrastruktura techniczna 5Działanie 2.1: Infrastruktura komunikacyjna, schemat F – Infrastruktura lotniska Rzeszów – Jasionkawrzesień 2011 S IV oś priorytetowa Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 6Działanie 4.1: Infrastruktura ochrony środowiska, schemat B: Zaopatrzenie w wodęmaj 2011 S 7Działanie 4.3: Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowejlipiec 2011 S V oś priorytetowa Infrastruktura publiczna 8Działanie 5.1: Infrastruktura edukacyjna, schemat B: System oświatywrzesień 2011 S  VII oś priorytetowa Spójność wewnątrzegionalna 10Działanie 7.1: Rewitalizacja miastsierpień 2011 S  11Działanie 7.2: Rewitalizacja obszarów zdegradowanychsierpień 2011 S  12Działanie 7.3: Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczosierpień 2011 S  Harmonogram może ulec zmianie. W przypadku osi priorytetowych i działań, dla których obecnie nie przewiduje się ogłaszania naborów z uwagi na wyczerpanie się alokacji, IZ RPO może jeszcze ogłosić w terminie późniejszym dodatkowe nabory w sytuacji pojawienia się wolnych środków. Informacja w tym zakresie zostanie podana do publicznej wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem. S – tryb standardowy  przeprowadzenie naboru uzależnione jest od dostępności środków  przeprowadzenie naboru uzależnione jest od wyników 1 naboru, ze względu na przewidywaną dużą liczbę wniosków w stosunku do istniejących możliwości finansowych.

18 18 Źródło: MRR

19 19 Źródło: MRR

20 INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 20

21 Projekty kluczowe 1/4 Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 składa się z 59 projektów na łączną kwotę dofinansowania z UE wynoszącą ok. 1 221,84 mln PLN, co stanowi 27% zobowiązań UE na lata 2007-2013. ZWP zawarł 36 pre-umów dotyczących przygotowania indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WP na kwotę wnioskowanego dofinansowania z EFRR w wysokości 1 124 mln PLN. Dotychczas podpisano 20 umów o dofinansowanie projektów kluczowych w ramach RPO WP na kwotę dofinansowania 801,44 mln PLN: 1.W dniu 30 lipca 2009r. dla projektu Unowocześnienie sal koncertowych i zaplecza artystycznego Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na kwotę dofinansowania 25,61 mln PLN, 2.W dniu 8 grudnia 2009r. dla projektu Przebudowa wiaduktu w Stalowej Woli w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Grębów – Stalowa Wola na kwotę dofinansowania 31,03 mln PLN, 3.W dniu 9 grudnia 2009r. dla projektu Budowa sieci odprowadzenia wód opadowych z terenu Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego w strefie S-1 Jasionka oraz z terenu Gminy Trzebownisko na kwotę dofinansowania 19,27 mln PLN,

22 Projekty kluczowe 2/4 4.W dniu 17 grudnia 2009r. dla projektu Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie na kwotę dofinansowania 35,85 mln PLN, 5.W dniu 31 marca 2010r. dla projektu projektu Zabytkowy konwent OO. Bernardynów w Rzeszowie z ogrodami i centrum religijno-kulturowym na kwotę dofinansowania 24,63 mln PLN, 6.W dniu 7 kwietnia 2010r. dla projektu Modernizacja dróg wojewódzkich ul. Wolności w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Kolbuszowa - Sokołów Małopolski – Leżajsk na kwotę dofinansowania 14,45 mln PLN, 7. W dniu 15 czerwca 2010r. dla projektu Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec -Kolbuszowa - Sokołów Małopolski – Leżajsk w miejscowości Mielec na kwotę dofinansowania 24,91 mln PLN, 8.W dniu 17 czerwca 2010r. dla projektu Bezpieczne Podkarpacie-poprawa stanu wyposażenia jednostek ratowniczych województwa podkarpackiego w specjalistyczny sprzęt reagowania na zagrożenia na kwotę dofinansowania 30 mln PLN. 9.W dniu 22 czerwca 2010r. dla projektu Budowa drogi dojazdowej do przejścia granicznego oraz przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 866 Dachnów - Lubaczów - Krowica Hołodowska - Granica Państwa na odcinku Lubaczów – Budomierz na kwotę dofinansowania 77,02 mln PLN. 22

23 Projekty kluczowe 3/4 10. W dniu 29 czerwca 2010r. dla projektu Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacją Parku Miejskiego w Przemyślu na kwotę dofinansowania 13,15 mln PLN. 11. W dniu 22 września 2010r. dla projektu Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy naukowo- badawczej Politechniki Rzeszowskiej na kwotę dofinansowania 68,37 mln PLN, 12. W dniu 28 września 2010r. dla projektu Budowa obwodowej Grębowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów – Tarnobrzeg – Grębów – Stalowa Wola na kwotę dofinansowania 38 mln PLN, 13. W dniu 29 września 2010r. dla projektu Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie na kwotę dofinansowania 28,36 mln PLN, 14.. W dniu 29 września 2010r. dla projektu Budowa Instytutu Teologiczno-Pastoralnego im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie na kwotę dofinansowania 44,18 mln PLN 15.W dniu 7 grudnia 2010r. dla projektu Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej na kwotę dofinansowania 114,93 mln PLN 16.W dniu 28 grudnia 2010r. dla projektu Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin – Zaklików – Stalowa Wola odcinek Granica Województwa – Stalowa Wola na kwotę dofinansowania 20,76 23

24 Projekty kluczowe 4/4 17. W dniu 28 grudnia 2010r. dla projektu Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj – Zwierzyniec – Szczebrzeszyn – odcinek Zarzecze – Granica Województwa na kwotę dofinansowania 29,75 mln PLN. 18.W dniu 28 grudnia 2010r. dla projektu Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik – Leżajsk – Łańcut – Dylągówka – Szklary odcinek Granica Województwa – Leżajsk na kwotę dofinansowania 29,08 mln PLN. 19. W dniu 28 grudnia 2010r. dla projektu PseAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej na kwotę dofinansowania 87,21 mln PLN. 20.W dniu 28 grudnia 2010r. dla projektu Podkarpacki System Informacji Medycznej – PSIM na kwotę dofinansowania 48,99 mln PLN. 24

25 Efekty realizacji RPO WP 25

26 26 WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ramach RPO WP wsparcie ze środków UE uzyskało 468 projektów podmiotów gospodarczych. Dofinansowane przedsięwzięcia dot. udostępnienia ponad 1 tys. nowych produktów przez wsparte przedsiębiorstwa Ponadto dofinansowano 7 funduszy pożyczkowych i poręczeniowych kwotą środków UE w wysokości 53,3 mln PLN. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji części lotniczych w zakresie WB w Woli Mieleckiej.

27 27 DROGI Umowami objęto przedsięwzięcia dot. przebudowy ponad 870 km dróg gminnych i powiatowych oraz budowy blisko 77 km nowych dróg. Dotychczas wybudowano 19,84 km nowych dróg gminnych, 118,42 km przebudowano, co stanowi ponad 2,8% dróg gminnych o twardej nawierzchni ulepszonej w województwie. Dodatkowo wybudowano 2,33 km nowych dróg powiatowych, a 376,06 km przebudowano, co stanowi ponad 6,1% dróg powiatowych o twardej nawierzchni ulepszonej (dane GUS dla 2009r.) Przebudowa drogi powiatowej nr 2046R Krzemienna- Witryłów-Jurowce, Powiat Brzozowski

28 28 WODOCIĄGI Umowami objęto przedsięwzięcia wybudowania/ zmodernizowania blisko 240 km sieci wodociągowej, z której skorzysta ponad 15 tys. osób Dotychczas w ramach RPO WP wybudowano/ zmodernizowano ponad 231 km sieci wodociągowej, co stanowi 1,76% sieci rozdzielczej wodociągowej w województwie podkarpackim. Budowa sieci wodociągowej II i III etap w miejscowościach Błażowa, Błażowa Dolna, Nowy Borek

29 29 KANALIZACJA I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Umowami objęto przedsięwzięcia dot. wybudowania ponad 1542 km sieci kanalizacji sanitarnej, z której skorzysta ponad 54600 osób, wybudowania 10 oczyszczalni ścieków. Dotychczas w ramach RPO WP wybudowano 755,92 km sieci kanalizacyjnej, co stanowi 6,76% sieci rozdzielczej kanalizacyjnej (dane GUS dla 2009r.). Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Baranów Sandomierski

30 30 ZWALCZANIE I ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM Umowami objęto przedsięwzięcia zakupu 156 wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof. Dotychczas zakupiono 95 wozów pożarniczych. Ponadto zmodernizowane zostaną budynki i system łączności jednostek ratowniczych. Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Kołaczyce poprzez doposażenie jednostki odpowiedzialnej za podejmowanie działań ratowniczych. Bezpieczne Podkarpacie – poprawa stanu wyposażenia jednostek ratowniczych województwa podkarpackiego w specjalistyczny sprzęt do reagowania na zagrożenia

31 31 INFRASTRUKTURA PUBLICZNA Umowami objęto 54 przedsięwzięcia dot. wybudowania lub przebudowania obiektów infrastruktury szkół. Już ponad 16,3 tys. uczniów i studentów korzysta z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów, co stanowi blisko 4% ogólnej liczby uczniów i studentów w województwie podkarpackim. Realizowanych jest 45 projektów na kwotę blisko 100 mln PLN z UE w zakresie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Budowa hali sportowej w Błażowej. Zwiększenie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Ropczycko – Sędziszowskim poprzez adaptację i doposażenie bazy techniczno - dydaktycznej.

32 32 Rozbudowa i poprawa atrakcyjności Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego regionu KULTURA I TURYSTYKA W zakresie kultury i turystyki realizowanych jest w ramach RPO WP 52 projekty na kwotę 128,4 mln PLN z EFRR. Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

33 Działania informacyjno – promocyjne 33

34 Szkolenia W 2008 r. zorganizowano 22 szkolenia dla beneficjentów RPO WP z udziałem 2695 osób. W 2009 r. zorganizowano 38 szkolenia dla beneficjentów RPO WP z udziałem 3074 osób. W 2010 r. zorganizowano 49 szkoleń dla beneficjentów RPO WP z udziałem blisko 2300 osób. Łącznie zorganizowano 109 szkoleń i przeszkolono ponad 8000 osób. 34

35 35 Promocja projektów dofinansowanych z RPO WP – kalendarz 2011

36 Działania informacyjno-promocyjne sieci Punktów Informacyjnych

37 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Rozwoju Regionalnego al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów tel. 017/ 747 64 66 mail: drr@podkarpackie.pl www.rpo.podkarpackie.pl Dziękuję Państwu za uwagę 37


Pobierz ppt "Stan realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Rzeszów, 10 lutego 2011r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google