Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CENTRALNA KOMISJA ds. STOPNI I TYTUŁÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CENTRALNA KOMISJA ds. STOPNI I TYTUŁÓW"— Zapis prezentacji:

1 CENTRALNA KOMISJA ds. STOPNI I TYTUŁÓW
NOWE PROCEDURY W PRZEWODACH DOKTORSKICH ORAZ POSTĘPOWANIACH O NADANIE STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO I TYTUŁU PROFESORA styczeń 2015 Roman Barlik

2 Podstawowe akty prawne
U-SiT (Ustawa z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595, z późn. zmianami) w brzmieniu po wejściu w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1198) U-PSW USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1198) R-MNiS-1 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (D. U. z 2014 roku , poz. 1383) R-MNiS-2 (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011r w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadania stopnia doktora habilitowanego)

3 Podstawowe akty prawne
R-MNiS-1 (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011r w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora) R-MNiS-2 (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011r w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadania stopnia doktora habilitowanego) R-MNiS-3 (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011r w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora) R-MNiS-4 (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego (Dz. U. nr 179, poz. 1066) R-PRM Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2011 roku w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo - techniczne lub artystyczne

4 Podstawowe akty prawne
UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI DOKTORA I DOKTORA HAB. U-SiT Art. 5.1 ▪ uprawnienia nadaje Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów (CK) po zasięgnięciu opinii Rady Głównej i Szkolnictwa Wyższego (wyniki akredytacji, poziom prac magisterskich, baza dydaktyczna w zakresie kierunku studiów odpowiadającego dyscyplinie, minimum kadrowe) Art. 6.1 ▪ uprawnienia do nadawania stopnia DOKTORA (w danej dyscyplinie) może otrzymać jednostka organizacyjna, zatrudniająca w pełnym wymiarze czasu pracy i jako podstawowym miejscu pracy co najmniej OSIEM osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, reprezentujących dziedzinę nauki (w której mieści się dyscyplina), w zakresie której jednostka organizacyjna ma otrzymać uprawnienia,

5 Podstawowe akty prawne
UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI DOKTORA I DOKTORA HAB. U-SiT Art. 6.1 ▪ uprawnienia do nadawania stopnia DOKTORA HABILITOWANEGO (w danej dyscyplinie) może otrzymać jednostka organizacyjna, zatrudniająca w pełnym wymiarze czasu pracy i jako podstawowym miejscu pracy co najmniej DWANAŚCIE osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, reprezentujących dziedziny nauki, w zakresie których jednostka organizacyjna ma otrzymać uprawnienie, w tym co najmniej TRZY osoby posiadające tytuł profesora, ▪ uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego może obejmować tylko te DYSCYPLINY NAUKOWE, które w danej jednostce organizacyjnej są reprezentowane przez co najmniej PIĘĆ osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.

6 Podstawowe akty prawne
UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI DOKTORA I DOKTORA HAB. U-SiT Art. 8.1 ▪ uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego ulega zawieszeniu z mocy prawa od dnia, w którym liczba pracowników zatrudnionych w jednostce zmniejszyła się poniżej wymaganego minimum. Art. 9.2 ▪ jeżeli ocena, o której mowa w ust. 1 jest negatywna, CK może: 1) ograniczyć uprawnienia przez zobowiązanie jednostki organizacyjnej do przedstawiania CK do zatwierdzania każdej uchwały o nadaniu stopnia doktora lub doktora habilitowanego; 2) zawiesić uprawnienia na czas określony, nie dłuższy niż trzy lata; 3) cofnąć uprawnienia

7 Podstawowe akty prawne
UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI DOKTORA I DOKTORA HAB. U-SiT Art.9.4 ▪ ponowne nadanie uprawnienia po jego cofnięciu, przywrócenie zawieszonego uprawnienia przed upływem określonego czasu lub uchylenie ograniczenia uprawnienia następuje w trybie i na zasadach obowiązujących przy nadawaniu uprawnienia.

8 Podstawowe akty prawne
UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI DOKTORA I DOKTORA HAB. CK-Sekcja VI – uprawnienia do nadawania stopni Czynność 2011 2012 2013 2014 ogółem pozytyw. nadania uprawnień (szkoły wyższe) 18 (18) 16 (16) 23 (21) 20 11 (9) (11) 9 odwołania od decyzji negatywnych CK 1 (1) (0) ŁĄCZNIE 19 - 24

9 Podstawowe akty prawne
PRZEWÓD DOKTORSKI U-SiT Art.11 ust.2 ▪ warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest POSIADANIE wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej (niebędącej rozprawą doktorską!) w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego ds. nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust.2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego. publikacja może być współautorska (należy załączyć kopię artykułu i oświadczenia wszystkich współautorów (łącznie z kandydatem) o ich wkładzie merytorycznym i procentowym w powstanie publikacji; w przypadku konferencji - j.w. oraz uzyskane recenzje, potwierdzające fakt, ze materiały były recenzowane lub stosowne zaświadczenie od organizatorów konferenciji

10 Podstawowe akty prawne
PRZEWÓD DOKTORSKI U-SiT Art.11 ust.3 ▪ W przypadku osoby będącej beneficjentem programu „Diamentowy Grant„ , która nie spełnia warunku wszczęcia przewodu doktorskiego określonego w art. 11 ust. 2, warunkiem wszczęcia tego przewodu jest dołączenie do wniosku opinii potwierdzającej wysoką jakość prac badawczych prowadzonych przez tę osobę oraz wysoki stopień zaawansowania tych prac, wydanej przez opiekuna naukowego posiadającego tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego lub uprawnienie równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego, nabyte na podstawie art. 21 a Ustawy.

11 Podstawowe akty prawne
PRZEWÓD DOKTORSKI U-SiT Art.12 ▪ stopień doktora zostaje nadany osobie, która: - posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera (w dyscyplinach technicznych może być także tytuł magistra nauk ścisłych), - zdała egzaminy doktorskie (dyscyplina podstawowa, dodatkowa i język obcy nowożytny, w przypadku gdy kandydat nie posiada CERTYFIKATU), przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską. UWAGA: Dziekan musi zażądać oświadczenia od kandydata o przebiegu poprzedniego przewodu doktorskiego z danej dyscypliny lub oświadczenia, że takiego przewodu nie było (lub nie ma)

12 Podstawowe akty prawne
PRZEWÓD DOKTORSKI U-SiT Art.13 ▪ rozprawa doktorska, przygotowana pod opieką promotora lub promotora i PROMOTORA POMOCNICZEGO (ew. KOPROMOTORA w przewodach realizowanych przy współpracy z zagranicą bądź drugiego promotora w przypadku rozpraw interdyscyplinarnych), powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej, a także umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. * W przypadku rozpraw interdyscyplinarnych pod pojęciem „danej dyscypliny” należy rozumieć „dyscyplinę wiodącą”, określoną przy wszczęciu przewodu. * W przewodach realizowanych przy współpracy z zagranicą stronami są UCZELNIE nie wydziały!

13 Podstawowe akty prawne
PRZEWÓD DOKTORSKI U-SiT Art.13 ▪ FORMA ROZPRAWY: maszynopis książki, książka wydana, spójny tematycznie zbiór rozdziałów w książce wydanej, spójny tematycznie zbiór rozdziałów w książkach wydanych, spójny tematycznie zbiór artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych znajdujących się na liście A lub B wykazu ministra właściwego ds. nauki , RW – może sformułować tylko ZALECENIA odnośnie preferowanej formy rozprawy (zwykle „wydana książka”) ale nie może odmówić wszczęcia przewodu, jeśli forma rozprawy spełnia wymagania ustawy. ▪ RECENZJE („w dniu ich przekazania przez recenzentów” – jednocześnie po otrzymaniu wszystkich, w tym negatywnych; rozprawa może jeszcze nie być przyjęta przez RW – ew. komisję) umieszcza się na STRONIE INTERNETOWEJ WYDZIAŁU ▪ STRESZCZENIE umieszcza się na stronie internetowej Wydziału po przyjęciu rozprawy

14 Podstawowe akty prawne
PRZEWÓD DOKTORSKI U-SiT Art.14 ▪ Niezwłocznie, po otrzymaniu ostatniej recenzji Dziekan przekazuje wszystkie recenzje oraz streszczenie rozprawy do CK w formie elektronicznej ▪ czynności przewodu doktorskiego kończą się uchwałami rady jednostki organizacyjnej w przedmiocie: 1) wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora, a także PROMOTORA POMOCNICZEGO (można też powołać kopromotora – wymagane porozumienie między SZKOŁAMI - lub drugiego promotora); 2) wyznaczenia recenzentów (spoza Rady i spoza Uczelni); 3) przyjęcia rozprawy i dopuszczenia jej do publicznej obrony (uchwała może być podjęta przez KOMISJĘ DOKTORSKĄ ; co najmniej 7 OSÓB w tym PROMOTOR I RECENZENCI, ew. drugi promotor z prawem głosu; można dodatkowo zaprosić promotora pomocniczego bez prawa głosu);

15 Podstawowe akty prawne
PRZEWÓD DOKTORSKI U-SiT Art.14.1 4) przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej (uchwała może być podjęta przez komisję doktorską), 5) nadania stopnia doktora, 6) ew. uchwała o wyróżnieniu rozprawy lub np. o zamknięciu przewodu ▪ Jeśli osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora W WYZNACZONYM TERMINIE nie przystąpi do egzaminów doktorskich albo nie przedstawi rozprawy doktorskiej, rada jednostki organizacyjnej może podjąć uchwałę o ZAMKNIĘCIU PRZEWODU DOKTORSKIEGO. Należy zatem otwierając przewód wskazać termin przedstawienia rozprawy (np. „złożenie rozprawy powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż pięć lat”) . Tak samo należy postąpić przy powoływaniu komisji egzaminów doktorskich (np. „egzaminy doktorskie powinny być zdane w ciągu trzech miesięcy od chwili powołania komisji egzaminów doktorskich”. Należy też żądać oświadczenia o przebiegu ew. poprzedniego przewodu w danej dyscyplinie.

16 Podstawowe akty prawne
PRZEWÓD DOKTORSKI U-SiT Art.14a Ust.1.Przewody doktorskie, w ramach których są przygotowywane: 1) rozprawy doktorskie w zakresie określonej dyscypliny naukowej, 2) interdyscyplinarne rozprawy doktorskie -mogą być przeprowadzane wspólnie w zakresie jednej lub kilku dyscyplin naukowych. Ust.2. W przypadku przewodu doktorskiego, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, wspólna komisja przygotowuje projekt uchwały w sprawie nadania stopnia doktora w zakresie dyscypliny wiodącej, w którą osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora wniosła największy wkład naukowy, i przedstawia go radzie jednostki organizacyjnej posiadającej uprawnienie do nadawania stopnia doktora w zakresie tej dyscypliny,

17 Podstawowe akty prawne
PRZEWÓD DOKTORSKI U-SiT Art.15 ▪ w przypadku niezatwierdzenia uchwały o nadaniu stopnia doktora rada jednostki lub kandydat może, w terminie trzech miesięcy wystąpić do CK z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Podstawa odwołania: UCHYBIENIA FORMALNE: ▪ NIEOBECNOŚĆ RECENZENTÓW ▪ NIEJEDNOZNACZNOŚĆ ZADAWANYCH PYTAŃ ▪ BRAK PISEMNYCH ZAPROSZEŃ RECENZENTÓW, ▪ PRZERYWANIE PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI ODPOWIEDZI KANDYDATOWI I WYPOWIEDZI DYSKUTANTOWI,

18 Podstawowe akty prawne
PRZEWÓD DOKTORSKI U-SiT Art.20 ▪ w przewodach doktorskich powołuje się co najmniej dwóch recenzentów (profesor lub dr hab.) spośród osób ZATRUDNIONYCH w SZKOLE WYŻSZEJ lub JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ (tzn. nie może być z tej samej uczelni z innego wydziału) innej niż ta, której pracownikiem jest osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora i niebędących członkami rady jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód. (RECENZENTAMI mogą być osoby, w stosunku do których nie zachodzą UZASADNIONE WĄTPLIWOŚCI CO DO ICH BEZSTRONNOŚCI; zgodnie z literą prawa muszą być to czynni PRACOWNICY !!! ) ▪ PROMOTOREM POMOCNICZYM (planowanie i realizacja badań, analiza wyników) może być osoba posiadająca stopień doktora danej lub pokrewnej dyscypliny (nieposiadająca uprawnień do pełnienia funkcji promotora –Co będzie, jeśli w trakcie przewodu je uzyska? - Może pełnić tę funkcję do zakończenia przewodu (wg Komunikatu CK).

19 Podstawowe akty prawne
PRZEWÓD DOKTORSKI U-SiT Art.20.4 ▪ w przewodach doktorskich prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej (art. 14a ust.1) można powołać KOPROMOTORA (osoba ze stopniem co najmniej doktora posiadająca uprawnienia do pełnienia funkcji promotora w macierzystej jednostce) Art.20.6 ▪ PROMOTOREM w przewodzie doktorskim oraz RECENZENTEM rozprawy doktorskiej lub członkiem komisji habilitacyjnej może być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub osoba, która nabyła uprawnienia równoważne z uprawnieniami DOKTORA HABILITOWANEGO NA PODSTAWIE ART. 21A.

20 Podstawowe akty prawne
PRZEWÓD DOKTORSKI U-SiT Art.20 ust.4a. W przypadku przygotowywania interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej można powołać DRUGIEGO PROMOTORA. ust.4b. Przepisy dotyczące promotora stosuje się odpowiednio do KOPROMOTORA i DRUGIEGO PROMOTORA, z zastrzeżeniem że kopromotorowi nie przysługuje wynagrodzenie, o który mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 3 Wątpliwość: Czy pełnienie funkcji drugiego promotora przez osobę bez tytułu może być zaliczone jako spełnienie warunku wymaganego od kandydata do tytułu profesora?

21 Podstawowe akty prawne
PRZEWÓD DOKTORSKI R-MNiS-1 §2.2 ▪ Rada jednostki organizacyjnej OKREŚLA MAKSYMALNĄ LICZBĘ KANDYDATÓW, nad którymi może sprawować opiekę naukową promotor lub promotor pomocniczy. §4.1 ▪ Egzaminy doktorskie są oceniane wg SKALI OCEN określonej w regulaminie STUDIÓW DOKTORANCKICH (jeśli jednostka nie prowadzi studiów doktoranckich – wg skali ocen określonej przez Radę Wydziału)

22 Podstawowe akty prawne
PRZEWÓD DOKTORSKI R-MNiS-1 §6 ▪ RECENZJA zawiera szczegółowo uzasadnioną ocenę spełnienia przez rozprawę doktorską warunków określonych w art. 13 ust. 1 Ustawy U-SiT, (można opracować wytyczne dla recenzentów, zawierające też zasady wyróżniania rozpraw doktorskich ). Recenzję przyjmuje DZIEKAN stwierdzając jej poprawność formalną. ▪ RECENZJĘ przedstawia się w formie papierowej i elektronicznej, nie później niż w terminie DWÓCH MIESIĘCY (można przedłużyć o miesiąc), ▪ RECENZJA może zawierać wnioski dotyczące UZUPEŁNIENIA lub poprawienia rozprawy doktorskiej, które kandydatowi i promotorowi przekazuje RW. Po uzupełnieniu lub poprawieniu rozprawa jest przedkładana Radzie, która kieruje ją do ponownej oceny tych samych recenzentów (tym razem recenzje muszą być opracowane w terminie JEDNEGO MIESIĄCA).

23 Podstawowe akty prawne
POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE U-SiT Art. 16 Ust.1 osoba dopuszczona do postępowania musi posiadać stopień doktora oraz OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące znaczny wkład autora (?) (kandydata) w rozwój OKREŚLONEJ DYSCYPLINY NAUKOWEJ oraz wykazywać ISTOTNĄ AKTYWNOŚĆ NAUKOWĄ Uwagi: - Recenzje w postępowaniu habilitacyjnym muszą zawierać dwie odrębne części dotyczące osiągnięcia naukowego oraz istotnej aktywności naukowej kandydata, wątpliwość : KTO na etapie podejmowania przez jednostkę uchwały o zgodzie na przeprowadzenie postępowania (czyli „dopuszczania do postępowania”) ma ocenić , czy osiągnięcia naukowe stanowią znaczny wkład w rozwój dyscypliny a kandydat wykazuje istotną aktywność naukową? MERYTORYCZNE OCENY DOKONUJĄ TYLKO RECENZENCI.

24 Podstawowe akty prawne
POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE U-SiT Art. 16 Ust.2. osiągnięcie naukowe może stanowić: 1) DZIEŁO opublikowane w całości lub w zasadniczej części, albo CYKL PUBLIKACJI powiązanych tematyczne; 2)zrealizowane oryginalne osiągnięcie PROJEKTOWE, konstrukcyjne lub technologiczne; 3)część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem kandydata Uwaga: osiągnięcie naukowe jest określane mianem „pracy habilitacyjnej” - tytuł tego osiągnięcia powinien być tak sformułowany jak w przypadku zwartej monografii habilitacyjnej a treść stanowiących to osiągnięcie cyklu publikacji musi dotyczyć zamkniętego merytorycznie zagadnienia naukowego, co wynika z pojęcia „cyklu” (czegoś zamkniętego; min. 3 pozycje )

25 Podstawowe akty prawne
POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE RMNiSW §12. Kandydat przedstawia: - wniosek składany do CK o wszczęcie postępowania (z podaniem dyscypliny naukowej i danymi do korespondencji, adres, telefony, miejsce pracy, wskazana kopia dowodu osobistego); - poświadczoną przez JEDNOSTKĘ WYBRANĄ PRZEZ KANDYDATA do przeprowadzenia postępowania kopię dyplomu doktora -autoreferat (opis dorobku, osiągnięć naukowych zgodnie z art.16 ust.2 Ustawy) w języku pl. i an. ; -wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych (w języku pl. i an.); informację o: a) osiągnięciach dydaktycznych wraz z wykazem funkcji promotora pomocniczego; b) współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami nauk. w kraju i za granicą; c) działalności popularyzującej naukę)

26 Podstawowe akty prawne
POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE RMNISW ( ) §13 W przypadku gdy osiągnięciem naukowym jest część pracy zbiorowej, habilitant przedkłada OŚWIADCZENIA wszystkich jej współautorów, określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie (nie składa TYLKO W PRZYPADKACH , jeśli: WSPÓŁAUTOR ZMARŁ, JEST UZNANY ZA ZMARŁEGO, MA TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU); UWAGA: uzyskanie oświadczenia bywa bardzo często przeszkodą do włączenia danej pracy w skład osiągnięcia. Należy takie oświadczenia sporządzać bezpośrednio po opublikowaniu i gromadzić je z myślą o przyszłym wniosku awansowym.

27 Podstawowe akty prawne
POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE RMNISW; Komunikat CK Nr 2/2012 Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki „ – po uzyskaniu stopnia doktora I.WYKAZ PUBLIKACJI STANOWIĄCYCH OSIĄGNIĘCIE NAUKOWE, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy A) Tytuł osiągnięcia naukowego: traktować tak jakby był to tytuł rozprawy habilitacyjnej B) Publikacje lub inne prace wchodzące w skład osiągnięcia naukowego (lata bezpośrednio przed złożeniem wniosku, należy załączyć publikacje) 1.Autor/autorzy , data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. (Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na …. manuskryptu….). Mój udział procentowy szacuję na ……%). Do każdej publikacji (pracy) z wykazu IB) należy podać także oświadczenie współautora/ów. 2. …. itd.

28 Podstawowe akty prawne
POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE I.WYKAZ PUBLIKACJI STANOWIĄCYCH OSIĄGNIĘCIE NAUKOWE, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy A) Tytuł osiągnięcia naukowego: traktować tak jakby był to tytuł rozprawy habilitacyjnej B) Publikacje lub inne prace wchodzące w skład osiągnięcia naukowego (lata bezpośrednio przed złożeniem wniosku, należy załączyć publikacje) 1.Autor/autorzy , data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. (Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na …. manuskryptu….). Mój udział procentowy szacuję na ……%). Do każdej publikacji (pracy) z wykazu IB) należy podać także oświadczenie współautora/ów. 2. …. itd. Co to jest JEDNOTEMATYCZNY CYKL PUBLIKACJI? Trzy i więcej? Zamykający rozwiązanie określonego zbioru problemów? Cykl otwarty?

29 Podstawowe akty prawne
POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE II. WYKAZ INNYCH (NIEWCHODZĄCYCH W SKŁAD OSIĄGNIĘCIA wymienionego w pkt I) opublikowanych prac naukowych oraz wskaźniki dokonań naukowych ●Jeśli kandydat nie legitymuje się danym osiągnięciem – wpisuje BRAK ●Kandydat określa swój udział merytoryczny i procentowy ●Nie jest wymagane oświadczenie współautorów ●Wskazane kopie certyfikatów, dyplomów, wypisów z bazy WoS, itp. A) Publikacje naukowe w czasopismach z bazy Journal Citation Reports (JCR, lista A) (PW_WE: oczekiwana liczba prac co najmniej 2 pozycje) B)Zrealizowane oryginalne osiągnięcia projektowe, konstrukcyjne i technologiczne C)Udzielone patenty międzynarodowe i krajowe D)Wynalazki oraz wzory użytkowe i przemysłowe, które zostały wystawione na międzynarodowych lub krajowych wystawach lub targach E) Monografie, publikacje naukowe w czasopismach innych niż znajdujące się w bazie JCR (PW WE: oczekiwana liczba prac co najmniej 10) F) Opracowania zbiorowe, katalogi zbiorów, dokumentacja prac badawczych, ekspertyz, )

30 Podstawowe akty prawne
POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE II. WYKAZ INNYCH (NIEWCHODZĄCYCH W SKŁAD OSIĄGNIĘCIA wymienionego w pkt I) opublikowanych prac naukowych oraz wskaźniki dokonań naukowych C.D. G) Sumaryczny impact factor według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania: ………….. (PW_WE: wartość oczekiwana: powyżej 3) H) Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS): ……… (PW WEwartość oczekiwana co najmniej 5 ) I) Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS): ……… (PW WE: wartość oczekiwana co najmniej 2) J) Kierowanie i udział w międzynarodowych i krajowych projektach badawczych (PW WE:oczekiwane kierownictwo co najmniej jednego projektu) K) Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową i artystyczną (PW WE:oczekiwana nagroda co najmniej na poziomie Uczelni) L) Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych (PW WE: oczekiwana liczba prac co najmniej 15)

31 Podstawowe akty prawne
POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE II. WYKAZ INNYCH (NIEWCHODZĄCYCH W SKŁAD OSIĄGNIĘCIA wymienionego w pkt I) opublikowanych prac naukowych oraz wskaźniki dokonań naukowych C.D. III. DOROBEK DYDAKTYCZNY I POPULARYZATORSKI, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA A) Uczestnictwo w programach europejskich, innych międzynarodowych i krajowych B) Aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych C) Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych (PW WE: udział w co najmniej jednym komitecie) D) Otrzymane nagrody i wyróżnienia inne niż wymienione w pkt II K E) Udział w konsorcjach i sieciach badawczych F) Kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrodków polskich i zagranicznych oraz we współpracy z przedsiębiorcami, innymi niż wymienione w pkt II J G) Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism H) Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych (PW WE: co najmniej w jednej w organizacji krajowej )

32 Podstawowe akty prawne
POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE II. WYKAZ INNYCH (NIEWCHODZĄCYCH W SKŁAD OSIĄGNIĘCIA wymienionego w pkt I) opublikowanych prac naukowych oraz wskaźniki dokonań naukowych C.D. I) Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki J) Opieka naukowa nad studentami (oczekiwane prowadzenie co najmniej 10 prac magisterskich) K) Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego (?) lub promotora pomocniczego (oczekiwana funkcja promotora pomocniczego w co najmniej jednym przewodzie doktorskim) L) Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich (oczekiwany co najmniej jeden staż zagraniczny) M) Wykonane ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie N) Udział w zespołach eksperckich i konkursowych O) Recenzowanie projektów międzynarodowych i krajowych 1. Organ zlecający opracowanie recenzji, okres, rodzaj projektu P) Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych Q) Inne osiągnięcia, niewymienione w pkt III A – III P

33 Podstawowe akty prawne
POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE U-SiT Art. 18a ▪ wszczęcie postępowania następuje na wniosek kandydata, skierowany wraz z autoreferatem do CK, ▪ kandydat WSKAZUJE WE WNIOSKU JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ, która ma przeprowadzić postępowanie ( Uwaga: jednostka musi mieć uprawnienia do nadawania stopnia dra hab. we wskazanej dyscyplinie naukowej; kandydat załącza poświadczoną przez jednostkę przeprowadząjącą postępowanie habilitacyjne kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora);

34 Podstawowe akty prawne
POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE U-SiT Art. 18a ▪ CK w ciągu 6 tygodni od dnia otrzymania wniosku spełniającego wymagania formalne powołuje SIEDMIOOSOBOWĄ KOMISJĘ habilitacyjną (osoby z tytułem ze stopniem dr hab. z danej lub pokrewnej dyscypliny) w następujący sposób: ▪ Wskazana RW wyraża zgodę (w drodze uchwały bezw. większością głosów ) na przeprowadzenie postępowania oraz wyznacza (w drodze uchwały) : 1) sekretarza komisji; 2) recenzenta A ; 3) członka komisji, (zalecenie: TYLKO SEKRETARZ JEST CZŁONKIEM RADY PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE ) UWAGA: RW wskazana prze Kandydata może nie wyrazić gody , ale jest to trudne do uzasadnienia; jednostki otrzymują przecież finansowanie z ministerstwa, uwzględniające uprawienia; CK– wyznacza wówczas inną RW , która nie może odmówić; – Dziekan może (powinien) podpisać z kandydatem (zewnętrznym) umowę cywilno – prawną w sprawie pokrycia wynagrodzeń tylko RECENZENTÓW; RECENZENCI mają obowiązek opracowania recenzji; można odmówić kandydowania na CZŁONKA KOMISJI; wybrany członek komisji może złożyć rezygnację

35 Podstawowe akty prawne
POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE U-SiT Art. 18a c.d. ▪ CK (po otrzymaniu informacji od kierownika jednostki zgody na przeprowadzenie postępowania) wyznacza: 4) przewodniczącego komisji; 5) recenzenta B; 6) recenzenta C; 7) członka komisji, (wszyscy spoza jednostki, spośród członków CK co najwyżej jedna osoba), , i podejmuje uchwałę o POWOŁANIU całą komisję habilitacyjnej. (WSZYSTKIE OSOBY WCHODZĄCE W SKŁAD KOMISJI MUSZĄ LEGITYMOWAĆ SIĘ „UZNANĄ RENOMĄ NAUKOWĄ”, W TYM MIĘDZYNARODOWĄ; muszą spełniać warunek bezstronności) – tzn. nie były recenzentem lub promotorem w przewodzie doktorskim kandydata, nie mają wspólnych publikacji, nie recenzowały prac zaliczonych przez kandydata do osiągnięcia będącego podstawą postępowania hab., nie pracowały w jednym zespole badawczym , nie są spokrewnione z kandydatem itd.)

36 Podstawowe akty prawne
POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE Komunikat CK Nr 2/12 ▪ CK wyznacza do składu komisji habilitacyjnej osoby zatrudnione w różnych instytucjach ▪ Recenzenci powinni być poinformowani, że sporządzona przez nich recenzja ma obejmować , w odrębnych, wyraźnie zaznaczonych częściach (zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy) ocenę : ▪ „osiągnięcia naukowego”, które jest opisane w art. 16 ust.2 pkt 1 i 2 Ustawy, ▪ „istotnej aktywności naukowej”, Oceny osiągnięć dokonuje się (zgodnie z art. 16 ust. 3 Ustawy, stosując kryteria oceny ujęte w Rozporządzeniu MNISW z dnia ODBIORU RECENZJI DOKONUJE DZIEKAN, STWIERDZAJĄC ICH POPRAWNOŚĆ FORMALNĄ. ▪ Komisja ma prawo zażądać od habilitanta: - kopii prac składających się na „osiągnięcia naukowe „ ; - udostępnienia przez kandydata rozprawy doktorskiej; - rozmowy z habilitantem (w tej sprawie komisja przeprowadza głosowanie w drodze komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej)

37 Podstawowe akty prawne
POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE U-SiT Art. 18a ▪ CK w dniu powołania komisji habilitacyjnej kieruje dokumentację do jednostki, która będzie organizować - pomagać w prowadzeniu - dalszego postępowania, ▪ w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni od dnia powołania komisji habilitacyjnej recenzenci oceniają czy osiągnięcia naukowe wnioskodawcy spełniają kryteria w art. 16 U-SiT, ▪ w terminie 21 dni od dnia otrzymania recenzji, komisja habilitacyjna przedkłada radzie wydziału uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania lub (albo) odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego, ▪ w terminie jednego miesiąca od otrzymania opinii komisji habilitacyjnej rada wydziału podejmuje UCHWAŁĘ O NADANIU lub (albo) ODMOWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO. ▪ UWAGA: Rada Wydziału nie ma podstaw prawnych do: a)wzywania kandydata na swoje posiedzenia, b)ustalania „progów” odnośnie wymogów (może wskazać nieformalne zalecenia)

38 Podstawowe akty prawne
POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE U-SiT Art. 18a ▪ łączny czas trwania postępowania: 1 tydzień + 6 tygodni + 6 tygodni tygodnie + 4 tygodnie = 20 tygodni. W praktyce termin ten trudno dotrzymać (CK jako ciało działające „społecznie” nie podlega obowiązkom o charakterze służbowym - np. nie funkcjonuje w okresie letnim; podane terminy z prawnego punktu widzenia mają charakter „instrukcyjny”, tzn. czynności powinny być dokonywane bez „zbędnej zwłoki”), ▪ po przeprowadzeniu postępowania Rada jednostki zamieszcza na STRONIE INTERNETOWEJ (swojej) wniosek, autoreferat, skład komisji, harmonogram przebiegu postępowania oraz uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia dra hab. wraz z uzasadnieniem. ▪ [R-MNiSW] §18: w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały Dziekan przekazuje do CK w formie elektronicznej: uchwałę w sprawie nadania stopnia dra hab. wraz z informacją o składzie komisji oraz recenzjami

39 Podstawowe akty prawne
POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE U-SiT Art. 21 ODWOŁANIA 1.Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego może wnieść od uchwał, o których mowa w art. 14 ust.2 i art. 18 a ust.11, jeżeli są odmowne, odwołanie do Centralnej Komisji za pośrednictwem właściwej rady w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Rada przekazuje odwołanie Centralne Komisji wraz ze swoja opinią i aktami sprawy w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia odwołania. 2. Po rozpatrzeniu odwołania, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy CK utrzymuje w mocy zaskarżoną uchwałę, albo uchylając ją, przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia radzie tej samej jednostki lub innej jednostki organizacyjnej. 3. W przypadku utrzymania w mocy uchwały osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora habilitowanego może wystąpić z ponownym wnioskiem o wszczęcie postępowania habilitacyjnego po upływie co najmniej trzech lat. Okres ten może zostać skrócony do 12 miesięcy w przypadku znacznego zwiększenia dorobku naukowego lub artystycznego. (•KTO MA TO OCENIĆ? •jeśli się nie odwoła, ma prawo ponowić wniosek wcześniej )

40 Podstawowe akty prawne
POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE R-MNiS-2 PODEJMOWANIE UCHWAŁ W AWANSACH NAUKOWYCH [1] Art Uchwały, o których mowa w art.14 ust. 2 i art. 18a ust.11 (DOTYCZĄCE UCHWAŁ RAD WYDZIAŁÓW I KOMISJI powoływanych w sprawach przewodów doktorskich i postępowań habilitacyjnych) są podejmowane w głosowaniu tajnym i zapadają bezwzględną większością oddanych głosów ważnych przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Bezwzględna większość głosów oznacza, że liczba głosów za podjęciem uchwały jest większa niż suma głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Zaleca się podejmowanie innych uchwał związanych z awansami naukowymi również z zachowaniem zasady bezwzględnej większości głosów (np. przy wyznaczaniu członków komisji habilitacyjnej, wyróżnianiu rozpraw, zamykaniu przewodu doktorskiego)

41 Podstawowe akty prawne
POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE R-MNiS-2 UWAGI dotyczące podejmowania uchwał przez Komisję Habilitacyjną: a) W posiedzeniu komisji, podczas którego jest podejmowana uchwała zawierająca opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dopuszcza się nieobecność jednej osoby (nie może to być przewodniczący komisji lub sekretarz komisji), czyli w głosowaniu bierze udział sześć osób. Jeśli tylko trzy głosy będą za pozytywną opinią w sprawie nadania stopnia a pozostałe trzy będą zawierać głosy: wszystkie przeciw lub wszystkie wstrzymujące się lub przeciw i wstrzymujące się, wówczas uznaje się, że komisja nie podjęła uchwały zawierającej pozytywnej opinii w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego kandydatowi. Komisja powinna zatem przystąpić do głosowania nad uchwałą zawierającą opinię w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego, którą przedstawia radzie wydziału wraz z uzasadnieniem.

42 Podstawowe akty prawne
POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE R-MNiS-2 b) Zalecany przez prawników CK sposób postępowania: przed przystąpieniem do głosowania komisja habilitacyjna podejmuje decyzję o przebiegu głosowania (tryb głosowania jawny lub tajny musi być zgodny z wnioskiem kandydata) ustalając, że głosowanie będzie dotyczyć „pozytywnej opinii w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego” i jeśli taki wniosek nie uzyska bezwzględnej większości głosów będzie to oznaczać , że komisja habilitacyjna podjęła uchwałę , zawierająca „negatywną opinię osiągnięć i opowiada się za odmową nadania stopnia doktora habilitowanego”. UWAGA dotycząca podejmowania uchwał przez Radę Wydziału: Pierwsze głosowanie Rady powinno dotyczyć uchwały zbieżnej z uchwałą komisji habilitacyjnej. Jeśli uchwała nie uzyska poparcia, należy poddać pod głosowanie uchwałę o skutkach przeciwnych. Należy pilnie powiadomić o tym CK, która podejmie postępowanie wyjaśniające. KANDYDAT MA PRAWO UMORZYĆ postępowanie na każdym jego etapie.

43 Podstawowe akty prawne
POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE CK-Sekcja VI – przewody hab. /postępowania hab. / art. 21a ustawy Czynność 2011 2012 2013 2014 ogółem pozytyw. powołanie rec. w przewodach hab. (szkoły wyższe) 208 (202) 234 (218) 388 (373) 147 (142) Powołanie kom. hab. Art.21 a 4 (3) 131 (116) 1 155 (132) 188 (170) ŁĄCZNIE 212 - 366 544

44 Podstawowe akty prawne
POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE CK-Sekcja VI – odwołania od uchwał Rad Wydziałów/ Rad Naukowych czynność 2011 2012 2013 2014 ogółem pozytyw. Odwołania od uchwał RW/RN- dominują habilit. (szkoły wyższe) 7 (6) 3 (2) 16 (13) 8 (8) (3) 17 (15)

45 Podstawowe akty prawne
POSTĘPOWANIE O NADANIE TYTUŁU PROFESORA U-SiT Art. 26 ust.1 ▪ Tytuł profesora (na wniosek zainteresowanego) może być nadany osobie ze stopniem doktora habilitowanego (w wyjątkowych przypadkach osobie ze stopniem doktora – postępowanie za zgodą CK), która: 1) posiada osiągnięcia naukowe znacznie przekraczające wymagania stawiane w postępowaniu habilitacyjnym; 2) posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami badawczymi, realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów KRAJOWYCH LUB ZAGRANICZNYCH (uwaga: należy zwrócić uwagę na udokumentowanie pełnienia funkcji kierownika projektu - najlepiej potwierdzone kopie umów, decyzji o przyznaniu finansowania) LUB odbyła staże naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych (uwaga: musi być staż zagraniczny) LUB prowadziła prace naukowe w instytucjach naukowych, w tym zagranicznych;

46 Podstawowe akty prawne
POSTĘPOWANIE O NADANIE TYTUŁU PROFESORA U-SiT Art. 26 3) posiada osiągnięcia w opiece naukowej – uczestniczyła co najmniej: RAZ w charakterze PROMOTORA w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia oraz RAZ w charakterze PROMOTORA POMOCNICZEGO w przewodzie doktorskim zakończonym nadaniem stopnia lub uczestniczy w charakterze promotora w otwartym przewodzie doktorskim, oraz c) DWA RAZY w charakterze RECENZENTA w przewodzie doktorskim lub w przewodzie habilitacyjnym lub postępowaniu habilitacyjnym

47 Podstawowe akty prawne
POSTĘPOWANIE O NADANIE TYTUŁU PROFESORA U-SiT Art. 27 ▪ czynności postępowania w sprawie o nadanie tytułu kończą się uchwałami rady wydziału w przedmiocie: a) wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora; b) WYZNACZENIA KANDYDATÓW NA RECENZENTÓW (10 KANDYDATÓW SPOZA jednostki organizacyjnej – tylko profesorowie tytularni, ew. profesorowie lub doktorzy z jednostek zagranicznych ); nie należy wskazywać członków CK; c) poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora.   ▪ CK powołuje PIĘCIU RECENZENTÓW (w głosowaniu w trybie tajnym, bezwzględna większość głosów) O UZNANEJ RENOMIE MIĘDZYNARODOWEJ (nie jest powiedziane jaka renoma jest oczekiwana – domyśle naukowa) spośród osób zaproponowanych przez radę wydziału lub spośród innych osób.

48 Podstawowe akty prawne
POSTĘPOWANIE O NADANIE TYTUŁU PROFESORA R-MNiS-1 § 20 ▪ Kierownik jednostki otrzymuje z CK powiadomienie o powołaniu pięciu recenzentów i niezwłocznie zleca im sporządzenie (w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące) recenzji, § 22 ▪ Rada wydziału po zapoznaniu się z recenzjami podejmuje uchwałę w sprawie POPARCIA albo ODMOWY POPARCIA wniosku o nadanie tytułu profesora. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć recenzenci na zaproszenie przewodniczącego Rady – nie biorą oni udziału w głosowaniu. § 23 ▪ Uchwała w sprawie poparcia wniosku o tytuł jest ogłaszana na stronie internetowej Wydziału (Szkoły)

49 Podstawowe akty prawne
POSTĘPOWANIE O NADANIE TYTUŁU PROFESORA U-SiT Art. 28 Ust. 3a. W przypadku powzięcia wiadomości o możliwości naruszenia przez kandydata do tytułu profesora praw autorskich Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może zwrócić się do CK o dołączenie do wniosku opinii komisji ds. etyki w nauce przy Polskiej Akademii Nauk. Ust. 3b. W przypadku wydania przez komisję, o której mowa w ust. 3a, negatywnej opinii Centralna Komisja wznawia postępowania o nadanie tytułu profesora lub wszczyna postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności postępowania o nadanie tytułu profesora.

50 Podstawowe akty prawne
POSTĘPOWANIE O NADANIE TYTUŁU PROFESORA U-SiT Art. 29 Ust. 2. Przesłankami do wznowienia postępowania o nadanie stopni doktora i doktora habilitowanego albo tytułu profesora mogą być także, oprócz wymienionych w Kodeksie postępowania administracyjnego, ujawnione okoliczności wskazujące na to, że stopień doktora lub doktora habilitowanego albo tytuł profesora został nadany na podstawie dorobku powstałego z naruszeniem prawa, w tym praw autorskich, lub dobrych obyczajów w nauce. Ust.3. W przypadku zaistnienia przesłanek do wznowienia postępowania o nadanie stopnia doktora i doktora habilitowanego albo tytułu profesora organem wydającym postanowienie o wznowieniu postępowania jest Centralna Komisja.

51 Podstawowe akty prawne
POSTĘPOWANIE O NADANIE TYTUŁU PROFESORA U-SiT Art. 29a Ust. 1. Rada właściwej jednostki organizacyjnej lub odpowiednio CK, w drodze decyzji, stwierdza nieważność postępowania w sprawie nadania tytułu lub stopnia, jeżeli w pracy stanowiącej podstawę nadania tytułu lub stopnia osoba ubiegająca się o tytuł lub stopień przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego. Ust.2. Decyzje, o których mowa w ust. 1, nie wyłączają odpowiedzialności dyscyplinarnej, karnej i cywilnoprawnej. Art. 29b W przypadku stwierdzenia nieważności postępowania o nadanie tytułu profesora albo uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, uchwały o przedstawieniu kandydata do tytułu, osoba, której nadano tytuł profesora, traci prawo do posługiwania się tym tytułem.

52 Podstawowe akty prawne
POSTĘPOWANIE O NADANIE TYTUŁU PROFESORA U-SiT Art. 28 ▪ Rada jednostki w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały popierającej wniosek o nadanie tytułu przesyła go do CK, ▪ CK rozpatruje wniosek w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia uchwały Rady Wydziału i podejmuje uchwałę o przedstawieniu kandydata do tytułu

53 PODSTAWOWE AKTY PRAWNE POSTĘPOWANIA O TYTUŁ
Sekcja VI Nauk Technicznych POSTĘPOWANIA O TYTUŁ obejmujące: - opiniowanie wniosków o nadanie tytułu i skierowanie do Kancelarii Prezydenta - powoływanie recenzentów wg „starego trybu” - powoływanie recenzentów wg „nowego trybu” - rozpatrywanie odwołań od negatywnych decyzji CK - zgody na wszczęcie postępowania bez habilitacji ROK 2011: sprawy ROK 2012: 282sprawy ROK 2013: 318 spraw ROK 2014: 205 spraw

54 Podstawowe akty prawne
ŁĄCZNA LICZBA SPRAW ROZPATRYWANYCH PRZEZ SEKCJĘ NAUK TECHNICZNYCH W LATACH ROK 2011: 443 ROK 2012: 692 ROK 2013: 884 ROK 2014: 574 UWAGA: 1) dotychczas (do ) w Sekcji Nauk Technicznych rozpatrzono TRZY WNIOSKI o tytuł wg nowej procedury. WYNIK był pozytywny. Sprawa dotyczyła osób, które większość osiągnięć naukowych zawdzięczają pracy poza granicami kraju. 2)LAWINOWO WZRASTA LICZBA ODWOŁAŃ i „informacji obywatelskich” !!! 3)Rady PRZEKRACZAJĄ CZĘSTO SWOJE KOMPETENCJE w zakresie dziedzin i dyscyplin ! 4)Wnioski o tytuł w tradycyjnych dyscyplinach charakteryzują się bardzo małymi wskaźnikami bibliometrycznymi! Roman Barlik przewodniczący Sekcji VI Nauk Technicznych CK


Pobierz ppt "CENTRALNA KOMISJA ds. STOPNI I TYTUŁÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google