Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Rola organu restrukturyzacyjnego w procesie restrukturyzacji finansowej Ministerstwo Zdrowia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Rola organu restrukturyzacyjnego w procesie restrukturyzacji finansowej Ministerstwo Zdrowia."— Zapis prezentacji:

1 1 Rola organu restrukturyzacyjnego w procesie restrukturyzacji finansowej Ministerstwo Zdrowia

2 2 Organy restrukturyzacyjne wojewodawojewoda - dla zakładu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Minister ZdrowiaMinister Zdrowia - dla zakładów utworzonych przez inne podmioty

3 3 Organ restrukturyzacyjny Nadzoruje i koordynuje realizację programu restrukturyzacji finansowej, Wydaje w decyzje w poszczególnych etapach postępowania restrukturyzacyjnego

4 4 Rola organu restrukturyzacyjnego Organ restrukturyzacyjny wszczyna postępowanie restrukturyzacyjne na wniosek zakładu lub podmiotu który go utworzył złożony w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Wydaje w terminie do 7 dni od złożenia kompletnego wniosku postanowienia o wszczęciu procesu restrukturyzacyjnego –sprawdza prawidłowość złożonego wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, –sprawdza, czy zostały dołączone do wniosku wymagane dokumenty a w razie braków wzywa podmiot, który złożył wniosek do uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

5 5 Rola organu restrukturyzacyjnego Pozostawia bez rozpoznania wniosek złożony po terminie, a więc złożony po upływie 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego; Odrzuca wniosek nie spełniający wymogów określonych w art. 21 ustawy; Wydaje decyzję o odmowie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego jeżeli program restrukturyzacyjny dołączony do wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, nie jest pozytywnie zaopiniowany przez podmiot, który utworzył zakład.

6 6 Rola organu restrukturyzacyjnego Organ restrukturyzacyjny przekazuje niezwłocznie program restrukturyzacji zakładu do: Ministrowi Skarbu PaństwaMinistrowi Skarbu Państwa - w przypadku zoz dla których podmiotem tworzącym jest minister, centralny organ administracji rządowej albo wojewoda, Bankowi Gospodarstwa KrajowegoBankowi Gospodarstwa Krajowego - jeżeli projekt programu restrukturyzacji przewiduje emisję obligacji

7 7 Rola organu restrukturyzacyjnego Wydaje w terminie do 4 miesięcy od podjęcia postanowienia o restrukturyzacji decyzję o warunkach restrukturyzacji, jeżeli: zakład zawarł ugodę z wierzycielami cywilnoprawnymi, zakład uzgodnił projekt programu restrukturyzacji z wierzycielami publicznoprawnymi, wydano pozytywne opinie o programie restrukturyzacji, z analizy wniosku oraz dołączonych do niego dokumentów i danych, a także przedłożonych opinii wynika, że zamierzone działania zakładu prowadzić będą do jego efektywnego funkcjonowania w przyszłości.

8 8 Rola organu restrukturyzacyjnego Decyzja o warunkach restrukturyzacji zawiera: –nazwę zakładu, jego siedzibę i adres, –zatwierdzenie projektu programu restrukturyzacji, –warunki restrukturyzacji, –termin zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego

9 9 Rola organu restrukturyzacyjnego Organ restrukturyzacyjny w terminie 4 miesięcy od dnia wydania postanowienia o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, w drodze decyzji umarza postępowania restrukturyzacyjne, jeżeli zakład opieki zdrowotnej nie spełnił warunków niezbędnych do wydania decyzji o warunkach restrukturyzacji.

10 10 Rola organu restrukturyzacyjnego Wydaje decyzję o zakończeniu procesu restrukturyzacji w terminie do 24 miesięcy od dnia wydania decyzji o warunkach restrukturyzacji, jeżeli zakład: spełnił warunki określonych w decyzji o warunkach restrukturyzacji, złożył zaświadczenie o nieposiadaniu zaległości publicznoprawnych powstałych przed dniem 1 stycznia 1999r oraz po dniu 31 grudnia 2004r., złożył oświadczenie o zrealizowaniu ugody zawartej z wierzycielami wierzytelności cywilnoprawnych oraz o zaspokojeniu roszczeń pracowniczych w zakresie realizacji ustawy 203, złożył zaświadczenie o nieposiadaniu zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez pracownika oraz ubezpieczenie zdrowotne.

11 11 Rola organu restrukturyzacyjnego Niezwłocznie po wydaniu decyzji o zakończeniu procesu restrukturyzacji przekazuje ją organom będącym wierzycielami należności publicznoprawnych, co stanowi podstawę wydania przez te organy decyzji o umorzeniu tych należności.

12 12 Rola organu restrukturyzacyjnego Wydaje decyzję o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli w terminie 24 miesięcy od wydania postanowienia o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego nie zostały spełnione warunki określone w decyzji o warunkach restrukturyzacji; Decyzję o umorzeniu postępowania przekazuje wierzycielom wierzytelności publicznoprawnych; W przypadku wydania tej decyzji występuje do podmiotu, który utworzył zakład z wnioskiem o likwidację zakładu.

13 13 Rola organu restrukturyzacyjnego Organ restrukturyzacyjny ogłasza, co najmniej raz na 6 miesięcy, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski B listę zakładów, w stosunku do których wydał decyzję o zakończeniu restrukturyzacji.

14 14 Sprawozdania Wojewody Wojewodowie składają Ministrowi Zdrowia informacje dotyczące: –liczby wydanych postanowień o wszczęciu postępowań restrukturyzacyjnych, –o wydanych decyzjach o warunkach restrukturyzacji, –o wydanych decyzjach o umorzeniu postępowań restrukturyzacyjnych oraz przyczynach ich wydania, –liczby wydanych decyzji o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

15 15 Sprawozdania Rady Ministrów Rada Ministrów przedstawia Sejmowi, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, informację o z przebiegu restrukturyzacji do chwili jej zakończenia


Pobierz ppt "1 Rola organu restrukturyzacyjnego w procesie restrukturyzacji finansowej Ministerstwo Zdrowia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google