Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego Krajowe Ramy Kwalifikacji w Szkolnictwie Wyższym Anna Suchorab.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego Krajowe Ramy Kwalifikacji w Szkolnictwie Wyższym Anna Suchorab."— Zapis prezentacji:

1 Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego Krajowe Ramy Kwalifikacji w Szkolnictwie Wyższym Anna Suchorab

2 Najważniejsze akty prawne dotyczące tematyki KRK dla Szkolnictwa Wyższego Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o Szkolnictwie Wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule z zakresie sztuki oraz zmianie niektórych innych ustaw Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

3 Podstawowe pojęcia związane z tematyką KRK dla Szkolnictwa Wyższego Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK) przyjęty w Europie układ odniesienia umożliwiający porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych krajach Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK) jednolity sposób opisania kwalifikacji zdobytych na każdym etapie uczenia się formalnego (od szkoły podstawowej po doktorat), pozaformalnego oraz nieformalnego Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego opis kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie szkolnictwa wyższego przez określenie efektów kształcenia

4 Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK) Odniesienia kwalifikacji pomiędzy krajami za pomocą ERK POZIOM 10 POZIOM 9 POZIOM 8 POZIOM 7 POZIOM 6 POZIOM 5 POZIOM 4 POZIOM 3 POZIOM 2 POZIOM 1 KRK w kraju X POZIOM 8 POZIOM 7 POZIOM 6 POZIOM 5 POZIOM 4 POZIOM 3 POZIOM 2 POZIOM 1 KRK w kraju Y POZIOM 8 POZIOM 7 POZIOM 6 POZIOM 5 POZIOM 4 POZIOM 3 POZIOM 2 POZIOM 1 ERK

5 Podstawowe pojęcia związane z tematyką KRK dla Szkolnictwa Wyższego Efekty kształcenia określają to, co uczący się wie, rozumie, potrafi wykonać po ukończeniu procesu kształcenia się w zakresie: - wiedzy - umiejętności - kompetencji społecznych Muszą być mierzalne, potwierdzone i udokumentowane w procesie dydaktycznym przez instytucję prowadzącą kształcenie.

6 Dlaczego opis kwalifikacji definiowany przez efekty kształcenia? www.ekspercibolonscy.pl

7 Podstawowe pojęcia związane z tematyką KRK dla Szkolnictwa Wyższego Kwalifikacje efekty kształcenia, poświadczone dyplomem, świadectwem, certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez uprawnioną instytucję potwierdzającym uzyskanie zakładanych efektów kształcenia. W szkolnictwie wyższym można uzyskać: - kwalifikacje pierwszego stopnia - kwalifikacje drugiego stopnia - kwalifikacje trzeciego stopnia - kwalifikacje podyplomowe

8 Podstawowe pojęcia związane z tematyką KRK dla Szkolnictwa Wyższego Profile kształcenia profil ogólnoakademicki profil ogólnoakademicki – ma na celu dostarczenie wiedzy teoretycznej związanej z kierunkiem studiów, rozwiniętych umiejętności kognitywnych (rozumienia, analizowania, interpretowania oraz syntezy) oraz kompetencji społecznych profil praktyczny profil praktyczny – ma na celu dostarczenie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej

9 Dlaczego Krajowe Ramy Kwalifikacji w Szkolnictwie Wyższym? większa przejrzystość zdobywanych kwalifikacji przejście z systemu edukacji opartego na nauczaniu i treściach programowych do systemu opartego na efektach kształcenia potwierdzenie uzyskania kwalifikacji na danym kierunku w danej uczelni umożliwienie porównywania efektów kształcenia w wymiarze krajowym oraz międzynarodowym (a tym samym porównywania dyplomów) swoboda tworzenia nowych kierunków

10 Dlaczego Krajowe Ramy Kwalifikacji w Szkolnictwie Wyższym? wzrost swobody uczelni w projektowaniu programu kształcenia zwiększenie różnorodności programów kształcenia wzrost odpowiedzialności uczelni za jakość kształcenia podnoszenie jakości kształcenia ułatwienie mobilności studentów oraz pracowników w skali międzynarodowej publicznie dostępna wiedza o kompetencjach uzyskiwanych przez absolwentów umożliwienie uznawania kompetencji pozaformalnych, czyli zdobytych poza uczelnią (np. w pracy zawodowej)

11 Jak jest od 1 października 2012 roku? Obszar kształcenia efekty kształcenia dla danego obszaru (obszarowe efekty kształcenia) zdefiniowane w Rozporządzeniu Ministra Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego obejmują opis efektów kształcenia w 8 obszarach: - nauk humanistycznych - nauk społecznych - nauk ścisłych - nauk przyrodniczych - nauk technicznych - nauk medycznych - nauk rolnych, leśnych i weterynaryjnych - sztuki oraz opis efektów kształcenia prowadzącego do uzyskania kompetencji inżynierskich Obszar kształcenia Kierunek studiów Moduł/przedmiot kształcenia

12 Jak jest od 1 października 2012 roku? Kierunek studiów efekty kształcenia dla danego kierunku (kierunkowe efekty kształcenia) definiuje uczelnia i odnosi do efektów kształcenia dla wybranego obszaru/obszarów kształcenia Wyjątek stanowią kierunki studiów: - weterynaria - architektura - lekarski - lekarsko-dentystyczny - farmacja - pielęgniarstwo - położnictwo (gdzie obowiązują standardy kształcenia określone przez Rozporządzenie Ministra) Obszar kształcenia Kierunek studiów Moduł/przedmiot kształcenia

13 Jak jest od 1 października 2012 roku? Moduł/przedmiot kształcenia efekty kształcenia dla poszczególnych modułów/przedmiotów w programie studiów definiuje uczelnia i przyporządkowuje do efektów kształcenia dla danego kierunku Obszar kształcenia Kierunek studiów Moduł/przedmiot kształcenia

14 Co z KRK dla Szkolnictwa Wyższego wynika dla orientacji i poradnictwa zawodowego? Na co powinien zwrócić uwagę kandydat na studia? jaki jest profil kształcenia na studiach (ogólnoakademicki, czy praktyczny) jakie są zakładane efekty kształcenia dla kierunku i specjalności jakie są zakładane efekty kształcenia dla poszczególnych modułów/przedmiotów w jaki sposób program studiów umożliwia studentom wybór modułów kształcenia (min. 30% punktów ECTS)

15 Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia. Kraśniewski A., Jak przygotować programy kształcenia zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Krajowych Ram Kwalifikacyjnych dla Szkolnictwa Wyższego?, MNiSW, 2011. Autonomia programowania uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, MNiSW. Prezentacje: www.ekspercibolonscy.pl W prezentacji wykorzystano materiały:

16 Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego Dziękuję za uwagę Anna Suchorab OWSIiZ – F -113 89 534 32 03 w. 37


Pobierz ppt "Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego Krajowe Ramy Kwalifikacji w Szkolnictwie Wyższym Anna Suchorab."

Podobne prezentacje


Reklamy Google