Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadania Wojewody z zakresu polityki społecznej Narada szkoleniowa z organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej i przedstawicielami powiatowych centrów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadania Wojewody z zakresu polityki społecznej Narada szkoleniowa z organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej i przedstawicielami powiatowych centrów."— Zapis prezentacji:

1 Zadania Wojewody z zakresu polityki społecznej Narada szkoleniowa z organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej i przedstawicielami powiatowych centrów pomocy rodzinie 23 czerwca 2014 r. Wydział Polityki Społecznej MUW

2 Zadania wojewody z zakresu polityki społecznej: Pomoc społeczna Wspieranie rodziny i piecza zastępcza Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Zadania z zakresu rynku pracy Orzekanie o stopniu niepełnosprawności Pełnomocnik ds. mniejszości narodowych i etnicznych

3 Programy Rządowe i Wojewody: RPWR – Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej RPWR - „Maluch” Program „dla rodzin wielodzietnych”

4 Programy Rządowe i Wojewody: Program współpracy Wojewody Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Program „Powrót osób bezdomnych do społeczności” Program oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi Program wspierania i opieki nad osobami starszymi

5 Budżet 2013

6 Budżet 2014

7 Obszary Priorytetowe Wojewody: Standaryzacja środowiskowych domów samopomocy – termin osiągnięcia standardu - 31 grudnia 2014 r. Działania w zakresie wspierania rodziny i tworzenia systemu pieczy zastępczej – realizacja resortowych programów z zakresu wspierania rodziny w tym aktywizacja samorządów do budowania systemu wsparcia i pomocy rodzinie.

8 W nadzorze Wojewody priorytetami są: Świadczenia rodzinne i realizacja umów na asystentów i koordynatorów. Wypłata zasiłków okresowych z uwzględnieniem jakości pracy socjalnej i wykorzystaniem kontraktów socjalnych. Kierowanie do domów pomocy społecznej.

9 Uwagi i problemy ( finanse i sprawozdawczość) Na bieżąco wprowadzać zmiany w planach według decyzji przekazywanych przez WF. W wyznaczonym terminie wczytywać zapotrzebowanie na środki. Rzetelnie szacować potrzeby. Dbać o zgodność sprawozdań ze stanem faktycznym, w tym sprawozdań rzeczowo-finansowych. Przekazywać na bieżąco informacje o zmianach w zakresie realizowanych umów.

10 Uwagi i problemy ( zagadnienie merytoryczne) Niewystarczająca współpraca jednostek wsparcia rodziny, jednostek pieczy zstępczej z innymi podmiotami, w tym z ośrodkami pomocy społecznej. Brak właściwej oferty w zakresie pieczy zastępczej na terenie niektórych powiatów, w tym: placówek opiekuńczo– wychowawczych, rodzin zastępczych, co skutkuje odsyłaniem dzieci do innych powiatów a nawet województw; utrudniona praca z rodziną nad powrotem dziecka do domu. 12 powiatów nie ma żadnej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Trudności ze zmianami organizacji placówek opiekuńczo- wychowawczych, centrów administracyjnych do obsługi placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym z tworzeniem centrów obsługi zgodnie z art. 94 ustawy.

11 Uwagi i problemy ( zagadnienie merytoryczne) Przekraczanie limitów liczby dzieci umieszczonych w placówkach.

12 Uwagi i problemy ( zagadnienie merytoryczne) Na terenie województwa mazowieckiego działa 1 centrum administracyjne do obsługi dla 3 placówek opiekuńczo – wychowawczych. W przypadku dzieci cudzoziemskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 i 181 pkt. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej brak działań podejmowanych w kierunku legalizacji pobytu części dzieci cudzoziemskich umieszczonych w pieczy zastępczej.

13 Karta Dużej Rodziny - rządowy program dla rodzin wielodzietnych Do korzystania z programu uprawnione są także : dzieci nad którymi rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz rodzice zstępczy i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywające w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

14 Nowe zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych Kartę parkingową wydaje się (*art. 1. ust. 3a.): 1)osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się; 2) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się; 3) placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. * Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

15 Nowe zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych Ust. 5. Kartę parkingową placówce, o której mowa w ust. 3a pkt 3, wydaje za opłatą i po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, na podstawie dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę, przy czym na jeden pojazd wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych wydaje się jedną kartę. * Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

16 Dziękuję za uwagę Kontakt - wps@mazowieckie.pl


Pobierz ppt "Zadania Wojewody z zakresu polityki społecznej Narada szkoleniowa z organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej i przedstawicielami powiatowych centrów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google