Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W FORMIE WSPIERANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W DZIEDZINIE POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2012 uchwała.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W FORMIE WSPIERANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W DZIEDZINIE POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2012 uchwała."— Zapis prezentacji:

1 OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W FORMIE WSPIERANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W DZIEDZINIE POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2012 uchwała 1593/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 lutego 2012 r.

2 CEL KONKURSU Wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym do realizacji zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w zakresie pomocy społecznej wpisujących się w priorytety i cele Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. zmierzających do wyrównywania szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski oraz wyrównywania różnic między subregionami Województwa Wielkopolskiego

3 OBSZAR DZIAŁAŃ NA RZECZ RODZINY OBSZAR DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

4 Wspieranie inicjatyw na rzecz wielkopolskich rodzin. Utworzenie, aktualizowanie i upowszechnianie regionalnej strony internetowej o przeciwdziałaniu zjawisku przemocy. Opracowanie i upowszechnianie Wielkopolskiego Modelu Wspierania Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zadania w obszarze działań na rzecz rodziny 220.000,00 zł Wsparcie działań przy realizacji Europejskiego Programu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (PEAD). Zadanie w obszarze działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 60.000,00 zł

5 Wielkopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011- 2020

6 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań samorządu województwa należy m.in.: a) opracowanie i realizacja wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; b) inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

7 I. Wielkopolski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oparty o rzetelną diagnozę zjawiska przemocy II. Wielkopolanie świadomi zjawiska przemocy w rodzinie III. Wielkopolska wspierająca ofiary przemocy w rodzinie

8 IV. Wielkopolski Model Pracy ze Sprawcą Przemocy szansą skutecznych oddziaływań na osoby stosujące przemoc V. Wysoka jakość usług w wielkopolskich instytucjach i organizacjach realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie VI. Wielkopolska otwarta na skuteczne rozwiązania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

9 OBSZAR DZIAŁAŃ NA RZECZ SENIORÓW

10 Cel Roku: ułatwianie tworzenia kultury aktywności osób starszych w Europie w oparciu o zasadę społeczeństwa otwartego na wszystkie grupy wiekowe http://analizy.mpips.gov.pl/index.php/er2012.html

11 Realizacja przedsięwzięć służących aktywizowaniu seniorów i współpracy międzypokoleniowej. Realizacja modelowych rozwiązań na rzecz opieki i wsparcia osób starszych, ich rodzin i opiekunów. Realizacja przedsięwzięć prezentujących pozytywny wizerunek seniora i promujących twórczość artystyczną osób starszych. Zadania w obszarze działań na rzecz seniorów 230.000,00 zł

12 17 – 18 marca br., Międzynarodowe Targi Poznańskie, pawilon nr 3, w godz. 10 - 17 oferta ngo, gmin, firm komercyjnych skierowana dla osób 50+; porady prawne, psychologiczne, doradztwo zawodowe; badania profilaktyczne: pomiar ciśnienia krwi, badanie słuchu, gęstości kości; warsztaty np.: wizażu, pamięci, układania kwiatów oraz pokazy np. mody, kurs samoobrony ; strefa sportu - nordicwalking i Speed badminton koncerty, m.in. Marek Torzewski i Jacek Wójcicki

13 Organizatorzy: Współorganizatorzy: Patronaty:

14 OBSZAR DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

15 Modelowe działania wspierające osoby z niepełnosprawnością i przewlekle chore, w tym m.in. służące rozwojowi form oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Modelowe działania wspierające opiekunów i rodziny osób z niepełnosprawnością i przewlekle chorych. Promocja pozytywnych postaw w stosunku do osób z niepełnosprawnością. Zadania w obszarze działań na rzecz osób niepełnosprawnych 270.000,00 zł

16 Program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych w Województwie Wielkopolskim na lata 2007-2013 Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Województwa Wielkopolkeigo na lata 2011-2015

17 OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W FORMIE POWIERZENIA ZADANIA PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W DZIEDZINIE WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W ROKU 2012 uchwała 1594/2012 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 lutego 2012 r.

18 CEL KONKURSU Wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym do realizacji prowadzenie niepublicznego ośrodka adopcyjnego wpisujące się w priorytety i cele Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku

19 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Art. 184. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa należy organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych.

20 Prowadzenie Niepublicznego Ośrodka Adopcyjnego na terenie województwa wielkopolskiego Termin realizacji: 9 maja 2012 – 9 maja 2017 Zadanie w obszarze w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 150.000,00 zł

21 Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej. Podmioty uprawnione do składania ofert


Pobierz ppt "OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W FORMIE WSPIERANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W DZIEDZINIE POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2012 uchwała."

Podobne prezentacje


Reklamy Google