Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z r

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z r"— Zapis prezentacji:

1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu rok szkolny 2013/2014
Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz.1324)

2 Wymaganie 3 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej
Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej w składzie: Dorota Krzykowska Maria Gabryś Beata Stec Jacek Kruszyński

3 Pytania kluczowe: Jak przebiega zastosowanie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej? W jaki sposób wykorzystuje się osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego do realizacji podstawy programowej? Jak przebiega monitoring i analiza osiągnięć każdego ucznia z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych oraz jak formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz? Czy wdrażane wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania sukcesów edukacyjnych uczniów, w tym uczniów na wyższym etapie kształcenia.

4 Metody i próby badawcze:
Ankiety wśród nauczycieli Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jaworzu Ankiety wśród uczniów Ankiety wśród Rodziców Analiza dokumentacji szkolnej (protokoły RP, zespołów przedmiotowych WDN, arkusze realizacji podstawy programowej Analiza raportu poprzedniej ewaluacji Wywiad z pedagogiem szkolnym

5 Przeglądanie stron internetowych 75 %
Nauczyciele zapoznają się z podstawą programową wcześniejszego i późniejszego etapu kształcenia poprzez: Uczestnictwo w spotkaniach zespołów przedmiotowych z nauczycielami innych etapów edukacyjnych 85 % Przeglądanie stron internetowych 75 % Uczestnictwo w szkoleniach Rad Pedagogicznych 75 % Analiza dokumentacji w bibliotece szkolnej 21 %

6 Przy wyborze programu nauczania nauczyciele kierują się:
Zgodnością programu z podstawą programową 95 % Poprawnością pod względem merytorycznym, dydaktycznym i wychowawczym 78 % Dostosowaniem programu do potrzeb i możliwości uczniów, środowiska 65 % Podanymi szczegółowymi celami kształcenia i wychowania 48 % Opracowanymi kryteriami oceniania i metod sprawdzania osiągnięć uczniów 47 %

7 Przy wyborze podręcznika do nauki prowadzonego przedmiotu nauczyciele kierują się:
Zróżnicowanym sposobem nabywania umiejętności i wiadomości określonych w podstawie programowej 82 % Ciekawymi propozycjami działań aktywizujących i motywujących uczniów 82 % Poprawnością dydaktyczną i językową 78 % Przystosowaniem podręczników do poziomu kształcenia 74 % Zgodność podręcznika z podstawą programową i wybranym programem 74 % Stopniowanie trudności 56 %

8 Osiągnięcia uczniów na danym etapie edukacyjnym 87 %
Kwestie omawiane w czasie spotkań zespołów przedmiotowych wcześniejszego i późniejszego etapu kształcenia Osiągnięcia uczniów na danym etapie edukacyjnym 87 % Potrzeby uczniów z uwzględnieniem dostosowań wymagań 74 % Sposoby realizacji podstawy programowej 65 % Problemy związane z realizacją podstawy programowej 47 %

9 obserwacji dziecka w sytuacjach zadaniowych i społecznych
Diagnozowanie osiągnięć uczniów opiera się na: Pracach pisemnych: testy, sprawdziany, zadania domowe, (porównywanie wyników) obserwacji dziecka w sytuacjach zadaniowych i społecznych wywiadach z rodzicami, indywidualnych rozmowach z dzieckiem analizie wytworów pracy ucznia, kontroli zeszytów przedmiotowych, analizie dokumentacji dziecka

10 Wpływ diagnozy na pracę z uczniem:
Dobranie właściwych metod i narzędzi pracy Dostosowanie wymagań w procesie edukacyjnym Określenie słabych i mocnych stron ucznia Wnioskowanie o objęcie ucznia zajęciami wyrównawczymi lub skierowaniem do Poradni PP Tworzenie informacji zwrotnej dla ucznia i rodzica (przygotowanie dodatkowych zadań, poprawa błędów, uzupełnianie braków) Wprowadzanie aktywizujących metod nauczania

11 Do realizacji podstawy programowej przyczyniają się następujące działania:
Organizowanie zajęć wyrównawczych Wzbogacanie szkoły w różnorodne pomoce dydaktyczne Organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania Organizowanie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych Organizowanie dla uczniów zdolnych wewnętrznych i zewnętrznych konkursów przedmiotowych

12 Efekty działań zwiększających szanse edukacyjne naszych uczniów:
Sukcesy naszych uczniów w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach oraz konkursach międzynarodowych (Jonasz, FOX, Kangur) i międzyszkolnych Duże zainteresowanie uczniów i udział w konkursach organizowanych na terenie naszej szkoły oraz przez Gminny Ośrodek Promocji w Jaworzu Sukcesy uczniów w innych konkursach np. filatelistycznym, artystycznym, sportowym, czytelniczym Zadowolenie i poczucie sukcesu wśród uczniów

13 Innowacje pedagogiczne w naszej placówce:
W naszej szkole realizowane są dwie innowacje pedagogiczne: czytelnicza i regionalna. 60 % nauczycieli przystąpiłoby do przygotowania dodatkowego projektu lub innowacji pedagogicznej Propozycje działań, których podjęliby się nauczyciele: „Praca metodą J. Cieszyńskiej w nauce czytania”, „Promocja zdrowia’, „Kraje świata”, „Odkrywanie przyrody”.

14 Zastosowanie zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej w naszej placówce w opinii nauczycieli Moja szkoła Tak Raczej tak Raczej nie zapewnia środki dydaktyczne potrzebne do realizacji PP 58% 42% Wykorzystuje się urządzenia TI 97% 3% Wyposażenie sal odpowiada liczebności uczniów 27% W szkole istnieją odpowiednie warunki do nauczania 61% 39% W szkole docenia się sukcesy uczniów 100% Szkoła tworzy możliwości realizacji pomysłów i inicjatyw uczniowskich 93,6% 6,4%

15 Monitorowanie osiągnięć uczniów- 100%
Działania podejmowane w naszej placówce służące realizowaniu PP odbywają się systematycznie (w opinii nauczycieli) Monitorowanie osiągnięć uczniów- 100% Monitorowanie podstawy programowej- 93 % Monitorowanie i doskonalenie procesów edukacyjnych w szkole- 100% Spotkania w grupach przedmiotowych sekcjach, w celu wypracowania wspólnych ustaleń dotyczących edukacji-100% Spotkania nauczycieli I, II i III etapu edukacji-97% Analiza działań wychowawczych- 84% Analiza i modyfikacja koncepcji pracy szkoły –64%

16 Opinie nauczycieli dotyczące realiów codzienności w naszej placówce
zagadnienie Wszyscy Większość Trudno powiedzieć Nauczyciele stosują w swojej pracy nowatorskie rozwiązania 20% 78% 3% Uczniom podoba się to, co dzieje się w szkole 18% 84% Nauczyciele wspierają uczniów w trudnych sytuacjach 61% 39% Nauczyciele identyfikują się z własną szkoła 58% 41% Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania 52% 48%

17 Opinie nauczycieli dotyczące realiów codzienności w naszej placówce
Zagadnienie Wszyscy Większość Trudno powiedzieć Młodzi stażem nauczyciele uzyskują wsparcie od starszych koleżanek i kolegów 77% 23% Nauczyciele rozmawiają z uczniami jak mają planować swoje uczenie 35,5% 58% 6,5% Uczniowie znają swoje prawa i obowiązki 42% 45% Uczniowie informowani są o zasadach oceniania 97% 3% Uczniowie mogą osiągać sukcesy na miarę swoich możliwości 70% 30%

18 Opinie nauczycieli dotyczące realiów codzienności w naszej placówce
zagadnienie Wszyscy Większość Trudno powiedzieć Uczniowie uczestniczą w akcjach charytatywnych 35,5% 58% 6,5% Uczniowie są traktowani indywidualnie 64,5% 36,%% Uczniowie mają wpływ na to, co dzieje się w szkole 61% 39% Uczniowie uzyskują pomoc w szkole 77,5% 22,5% Uczniowie oceniani są sprawiedliwie 80% 20%

19 Inspiracje w pracy nauczyciela
Zagadnienie W bardzo dużym stopniu W dużym stopniu W średnim stopniu Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego 39% 58% 3% Znajomość różnorodnych metod nauczania 52% 47% Wiedza o dalszych losach absolwentów 10% 42% Spotkania w sekcjach przedmiotowych 68% 30% 2,2% samokształcenie 70%

20 Inspiracje w pracy nauczyciela
Zagadnienie W bardzo dużym stopniu W dużym stopniu W średnim stopniu Osiągnięcia zawodowe koleżanek i kolegów 45% 32% 22% Sugestie rodziców naszych uczniów 42% 35% 19% Opinie uczniów 36% Potrzeby uczniów 70% 30% Osiągnięcia uczniów w zawodach, konkursach 58%

21 Inspiracje w pracy nauczyciela
zagadnienia W bardzo dużym stopniu w dużym stopniu W średnim stopniu Wnioski z dyskusji z Rad Pedagogicznych 55% 35 10% Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami, również z poza szkoły 65% 32% 3% Program Wychowawczy i inne programy wspierające 35% Podstawa Programowa 67% 33% Przyjęta Koncepcja Pracy Szkoły 58% 37% 5%

22 Kwestie rozstrzygane poprzez wspólne ustalenia w naszej szkole
Zagadnienia często czasami rzadko Kierunki rozwoju szkoły 77,5% 13% 9,5% Analiza i rozwiązywanie problemów wychowawczych 97% 3% Ustalenie rozwiązań dotyczących indywidualizacji nauczania 84% 10% Planowanie codziennej pracy 68% 32% Ustalenie realizacji PP 65% 29%

23 Kwestie rozstrzygane poprzez wspólne ustalenia w naszej szkole
zagadnienia Często Czasami rzadko Poszukiwanie nowych rozwiązań pojawiających się problemów 77% 19% Stwarzanie sprzyjających warunków do uczenia się 84% 16% Określanie realizacji celów zawartych w podstawie programowej 88% 12% Analizowanie wyników nauczania 90% 10%

24 Udział uczniów w przedstawionych sytuacjach szkolnych (w opinii uczniów)
sytuacje Zawsze Często Czasami Rzadko nigdy Mogę liczyć na pomoc nauczyciela w trudnych sytuacjach 47% 49% 17% Każdy może rozwijać swoje zainteresowania 60% 31% 9% Nauczyciele rozmawiają ze mną jak się uczyć 20% 16,5% 40% 14,5% Ocena jest dla mnie informacją jak mam się dalej uczyć 26% 14%

25 Udział uczniów w przedstawionych sytuacjach szkolnych (w opinii uczniów)
Zagadnienia Zawsze Często Czasami rzadko nigdy Nauczyciele informują mnie o zasadach oceniania 67% 31% 2% Mam wpływ na to co dzieje się w szkole 33% 25% 22% 15% 5% Mam w szkole dostęp do pomocy dydaktycznych 58% 38% 4% Jako uczeń znam swoje prawa i obowiązki 85% 15,%

26 Udział uczniów w przedstawionych sytuacjach szkolnych (w opinii uczniów)
Zagadnienia Zawsze Często Czasami rzadko nigdy Każdy uczeń może uzyskać pomoc w szkole 53% 31% 6% W mojej szkole docenia się sukcesy uczniów 60% 33% 7% Zostałem zapoznany z technikami uczenia się 56% 27% 1% Nauczyciele biorą pod uwagę pracę i możliwości ucznia 65% 34%

27 Czego uczniowie chcieliby uczyć się w naszej szkole?
Wykorzystanie wiedzy w życiu codziennym Logicznego i kreatywnego myślenia Technik uczenia się Dyscypliny i przyjacielskiej postawy Współpracy z kolegami i asertywnej postawy Podejmowania dobrych decyzji

28 Opinie uczniów na temat pracy w naszej szkole
Nauczyciele nie doceniają i nie zauważają nieśmiałych, mało odważnych ale pracowitych uczniów Złe warunki na boisku szkolnym

29 Szkoła mojego dziecka (opinia rodziców)
Zagadnienie Tak Raczej tak Trudno powiedzieć Raczej nie Moje dziecko otrzymuje wsparcie od nauczycieli 45% 43% 12% Każdy uczeń może rozwijać swoje zainteresowania 42% 38% 20% Szkoła zapewnia odpowiednie środki dydaktyczne 40% 15% Moje dziecko uczestniczy w akcjach na rzecz osób potrzebujących 27% 24% 29%

30 Szkoła mojego dziecka (opinia rodziców)
Zagadnienie Tak Raczej tak Trudno powiedzieć Raczej nie Sukcesy mojego dziecka są doceniane w szkole 42% 16% Moje dziecko potrafi się uczyć 60% 31% 9% Szkoła stwarza możliwości realizacji inicjatyw mojego dziecka 14% Moje dziecko jest oceniane sprawiedliwie 40% 45% 15%

31 Efekty wdrażania wniosków z monitorowania podstawy programowej i analiza osiągnięć naszych absolwentów na wyższym etapie kształcenia: Umiejętność Bardzo dobra Dobra Dost. Niedost. Trudno powiedzieć Czytanie ze zrozumieniem 53 % 40% 7 % Myślenie matematyczne 40 % 46% 7% Myślenie logiczne, abstrahowanie 60% 26% Umiejętność komunikowania się 33% 66% Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami inf.-kom Umiejętność uczenia się 20% Umiejętność pisania 53% 14%

32 Stopień opanowania umiejętności związanych z rozwojem społecznym naszych absolwentów
Umiejętność/ ocena Bardzo dobra Dobra Dost. Niedost. Trudno powiedzieć Współpraca w zespole 60% 33% 7% Aktywność na rzecz środowiska 46% Wolontariat 26% Autoprezentacja 14% Wystąpienia publiczne 20% 66% Samodyscyplina w nauce 72%

33 Narzędzia diagnostyczne stosowane na III etapie kształcenia, obrazujące wiadomości i umiejętności nabyte przez naszych absolwentów Narzędzia diagnostyczne Korzystam z informacji Biorę pod uwagę Nie korzystam, samodzielnie weryfikuję ucznia Test kompetencyjny 40% 14% 46% Konkurs interdyscyplinarny 26% 60% Inne konkursy międzyszkolne 20% 54% Świadectwo ukończenia szkoły 33% Opinie poradni 66% Testy sprawności fizycznej 7% 77%

34 Podobny 84 % Wyższy 7% Niższy 7%
Ocena poziomu umiejętności i wiadomości naszych absolwentów na tle absolwentów innych szkół podstawowych Podobny 84 % Wyższy 7% Niższy 7%

35 Słabe strony: Niezadowalający wynik opanowania umiejętności czytania ze zrozumieniem na I i II etapie kształcenia Słabo wykształcona umiejętność samodyscypliny uczenia się i pracy z książką naszych absolwentów

36 Mocne strony: Diagnozowanie możliwości edukacyjnych naszych uczniów przebiega celnie i skutecznie dzięki szerokiej współpracy kadry pedagogicznej W naszej placówce realizowane są dwie innowacje pedagogiczne Uczniowie naszej placówki potrafią korzystać z nowoczesnych technologii informacyjnych podczas procesu edukacyjnego Wyniki analiz osiągnięć uczniów, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych, a uczniowie odnoszą sukces na wyższym poziomie kształcenia

37 Mocne strony Nauczyciele i uczniowie współpracują w procesie uczenia się. Nauczyciele znają podstawę programową poprzednich i następnych etapów kształcenia oraz poszerzają ją na istniejących już fundamentach wiedzy i umiejętności. Realizacja podstawy programowej jest systematycznie monitorowana Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji 

38 Rekomendacje: Poszerzenie oferty edukacyjnej o dodatkowe innowacje pedagogiczne wg. zaproponowanych tematów Zwracanie uwagi podczas procesu dydaktycznego na uczniów nieśmiałych Remont boiska szkolnego Wzbogacenie planów wychowawczych nauczycieli o tematykę związaną z technikami uczenia się i kształtowanie nawyków samodzielnego i systematycznego uczenia się

39 Rekomendacje Aktywne uczestnictwo w tworzeniu koncepcji pracy szkoły wszystkich grup nauczycieli Monitorowanie przez wszystkich nauczycieli umiejętności czytania ze zrozumieniem i podejmowanie działań naprawczych


Pobierz ppt "Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z r"

Podobne prezentacje


Reklamy Google