Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻET MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ NA 2003 ROK MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY WARSZAWA, styczeń 2003 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻET MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ NA 2003 ROK MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY WARSZAWA, styczeń 2003 r."— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ NA 2003 ROK MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY WARSZAWA, styczeń 2003 r.

2 W dniu 30 grudnia 2002 r. Minister Obrony Narodowej podpisał, a tym samym z dniem 1 stycznia br. skierował do realizacji decyzję budżetową MON na 2003 r. Dokument ten stanowi podstawę do wykonywania wydatków budżetowych w 2003 r. przez wszystkie jednostki i komórki organizacyjne resortu obrony narodowej. Jej znaczenie można porównać do ustawy budżetowej regulującej te same zagadnienia w skali całego państwa. Podkreślenia wymaga, że po raz pierwszy od wielu lat tak ustawa budżetowa jak i decyzja budżetowa podpisane zostały w roku przedplanistycznym, co w konsekwencji umożliwi realizację wydatków w oparciu o te akty prawne od 1 stycznia 2003 r., bez - jak to było w poprzednich latach - swoistego prowizorium budżetowego. Podpisane przez Prezydenta RP oraz Ministra Obrony Narodowej ustawa budżetowa i decyzja budżetowa na rok przyszły ustalają wydatki obronne na poziomie 1,98 % PKB tj. w wysokości 15,5 mld zł. Wydatki te obejmują także środki na rozpoczęcie wyposażania SZ RP w samoloty wielozadaniowe. Ukształtowany w ten sposób budżet charakteryzuje się zauważalnym wzrostem wydatków obronnych w stosunku do br. nominalnie o 5,7 %, co stanowi istotny krok na drodze rozwoju SZ RP. Świadczy o tym również znacząca poprawa struktury wydatków polegająca przede wszystkim na wzroście udziału wydatków majątkowych w globalnej kwocie budżetu z 12,7 % w 2002 r. do 14,6 % w roku przyszłym – przy nominalnym przyroście tych wydatków aż o 21,7 %. Ponadto po raz pierwszy od kilku lat budżet ten nie będzie obciążony długami przechodzącymi z lat ubiegłych, co bardzo dobrze rokuje jeżeli chodzi o realizację stojących przed resortem zadań. Budżet resortu ON w 2003 r. to nie tylko znaczący krok na drodze modernizacji SZ RP, zawiera on w sobie również symptomy determinujące poprawę warunków socjalno-bytowych. Świadczy o tym przewidywany wzrost płac o 4 % oraz emerytur o 3,7 %, a także przyśpieszenie terminu waloryzacji tych drugich o trzy miesiące w porównaniu do lat ubiegłych. Porównanie przytoczonych wskaźników procentowych z prognozowaną inflacją, która wyniesie 2,3 % pozwala na stwierdzenie, że realny przyrost płac i emerytur przekroczy w przyszłym roku przyjmowany dotychczas wskaźnik 1 %. Szczegółowe dane obrazujące strukturę budżetu resortu ujęto w tabelach.

3 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE NA 2003 R. Produkt Krajowy Brutto - 784,1 mld zł realny wzrost o 3,5 % Wydatki 194,4 mld zł F Średnioroczny wzrost : l cen towarów i usług konsumpcyjnych- 2,3 % l cen inwestycyjnych- 2,0 % l płac w sferze budżetowej- 4,0 % Dochody 155,7 mld zł Budżet Państwa Budżet MON (z rezerwami) 15,4 mld zł Deficyt 38,7 mld zł

4 Udział wydatków budżetowych MON w: Ô Produkcie Krajowym Brutto è 2002 roku- 1,97% Ô Wydatkach Budżetu Państwa è 2002 roku - 7,88 % è 2003 roku - 1,98% è 2003 roku - 7,99 % wraz z rezerwami celowymi i środkiem specjalnym

5 UDZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MON w PKB i w budżecie państwa w 1991-2003.

6 Udział wydatków budżetowych MON w PKB i budżecie państwa w latach 1991 – 2003. Budżet MON z rezerwami i środkiem specjalnym

7 , OBRONA NARODOWA 9.823,1 mln zł 64,9 % STRUKTURA BUDŻETU MON W 2003 ROKU według działów (bez rezerw) CZĘŚĆ 29 OBRONA NARODOWA 15.135,6 mln zł (100 %) DZIAŁ 803 Szkolnictwo Wyższe 352,9 mln zł (2,33%) DZIAŁ 851 Ochrona Zdrowia 79,0 mln zł (0,52%) DZIAŁ 853 Opieka Społeczna (Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne) 39,5mln zł (0,26 %) DZIAŁ 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza (Przedszkola) 19,3 mln zł (0,13 %) DZIAŁ 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego (Orkiestry, kluby, biblioteki,muzea itp.) 89 mln zł ( 0,59 %) DZIAŁ 801 Oświata i Wychowanie (Licea i ośrodki szkolenia ) 339,0 mln zł (2,24 %) DZIAŁ 755 Wymiar Sprawiedliwości 42,4 mln zł (0,28 %) DZIAŁ 753 DZIAŁ 750 DZIAŁ 710 DZIAŁ 700 Obowiązkowe Ubezpieczenia 3.882,0 mln zł (25,65%) Społeczne (Emerytury i renty) Administracja Publiczna 146,7 mln zł (0,97%) Działalność Usługowa (Agencja Mienia Wojskowego) 1,6 mln zł (0,01 %) Gospodarka Mieszkaniowa (Wojskowa Agencja Mieszkaniowa) 321,1 mln zł (2,12 %) DZIAŁ752

8 , Rozdział 75201 WOJSKA LĄDOWE 4774,3 mln zł 48,6% Rozdział 75202 WOJSKA LOTNICZE I OBRONY POWIETRZNEJ 2.293,7 mln zł 23,35% Rozdział 75203 MARYNARKA WOJENNA 994,1 mln zł 10,12% Rozdział 75204 Centralne Wsparcie (DGW ) 465,6 mln zł (4,74%) Rozdział 75206 Wojskowe Służby Informacyjne 149 mln zł 1,52% Rozdział 75207 Żandarmeria Wojskowa 117,6 mln zł 1,2% Rozdział 75205 Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO 107,3 mln zł 1,09 % Rozdział 75211 Pozostałe jednostki 906,8 mln zł (9,23 %) Rozdział 75208 Ordynariat Polowy Wojska Polskiego 11,7 mln zł 0,12% Rozdział 75209 Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego 1,7 mln zł 0,02% Rozdział 75210 Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe 1,3 mln zł 0,01 % OBRONA NARODOWA 9.823,1 mln zł 100 % STRUKTURA DZIAŁU 752 - „OBRONA NARODOWA” w 2003 roku. (bez rezerw)

9 STRUKTURA BUDŻETU MON na 2003 r. (według rodzajów wydatków) wraz z rezerwą na samolot wielozadaniowy

10 Struktura wydatków budżetowych w rodzajach sił zbrojnych w 2003 r.

11 PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE WYDATKÓW OBRONNYCH (w przeliczeniu na mieszkańca w USD) WNIOSEK: Polska na tle innych państw, zwłaszcza „starszych” członków NATO, wypada niekorzystnie. Jednakże przy uwzględnieniu siły nabywczej PLN wydatki obronne Polski w przeliczeniu na mieszkańca byłyby wyższe i wynosiłyby ok. 170 USD (w zbliżonym stopniu dotyczy to również Czech i Węgier) (w 2003 r. 94 USD) (ceny bieżące 2001 r.)

12 PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE WYDATKÓW OBRONNYCH (w przeliczeniu na żołnierza w USD) (w 2003 r. 24 tys. USD) (ceny bieżące 2001 r.)


Pobierz ppt "BUDŻET MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ NA 2003 ROK MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY WARSZAWA, styczeń 2003 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google