Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUDŻET MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUDŻET MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ"— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ DEPARTAMENT BUDŻETOWY BUDŻET MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ NA 2003 ROK A. Wydatki modernizacyjne, w tym: Modernizacja techniczna (wzrost o 0,12%) w ramach wyd. majątkowych (wzrost o 6,1%) w ramach wyd. bieżących (spadek o 11.1%) Inwestycje budowlane (wzrost o 111,8%) B Wydatki sztywne, w tym: Płace i pochodne (wzrost o 6,9%), Świadczenia na rzecz osób fizycznych (wzrost o 4,6%) - w tym: emerytury i renty (wzrost o 4,2%), sztywne wydatki rzeczowe (spadek o 1,8%) WARSZAWA, styczeń 2003 r.

2 W dniu 30 grudnia 2002 r. Minister Obrony Narodowej podpisał, a tym samym z dniem 1 stycznia br. skierował do realizacji decyzję budżetową MON na 2003 r. Dokument ten stanowi podstawę do wykonywania wydatków budżetowych w 2003 r. przez wszystkie jednostki i komórki organizacyjne resortu obrony narodowej. Jej znaczenie można porównać do ustawy budżetowej regulującej te same zagadnienia w skali całego państwa. Podkreślenia wymaga, że po raz pierwszy od wielu lat tak ustawa budżetowa jak i decyzja budżetowa podpisane zostały w roku przedplanistycznym, co w konsekwencji umożliwi realizację wydatków w oparciu o te akty prawne od 1 stycznia 2003 r., bez - jak to było w poprzednich latach - swoistego prowizorium budżetowego. Podpisane przez Prezydenta RP oraz Ministra Obrony Narodowej ustawa budżetowa i decyzja budżetowa na rok przyszły ustalają wydatki obronne na poziomie 1,98 % PKB tj. w wysokości 15,5 mld zł. Wydatki te obejmują także środki na rozpoczęcie wyposażania SZ RP w samoloty wielozadaniowe. Ukształtowany w ten sposób budżet charakteryzuje się zauważalnym wzrostem wydatków obronnych w stosunku do br. nominalnie o 5,7 %, co stanowi istotny krok na drodze rozwoju SZ RP. Świadczy o tym również znacząca poprawa struktury wydatków polegająca przede wszystkim na wzroście udziału wydatków majątkowych w globalnej kwocie budżetu z 12,7 % w 2002 r. do 14,6 % w roku przyszłym – przy nominalnym przyroście tych wydatków aż o 21,7 %. Ponadto po raz pierwszy od kilku lat budżet ten nie będzie obciążony długami przechodzącymi z lat ubiegłych, co bardzo dobrze rokuje jeżeli chodzi o realizację stojących przed resortem zadań. Budżet resortu ON w 2003 r. to nie tylko znaczący krok na drodze modernizacji SZ RP, zawiera on w sobie również symptomy determinujące poprawę warunków socjalno-bytowych. Świadczy o tym przewidywany wzrost płac o 4 % oraz emerytur o 3,7 %, a także przyśpieszenie terminu waloryzacji tych drugich o trzy miesiące w porównaniu do lat ubiegłych. Porównanie przytoczonych wskaźników procentowych z prognozowaną inflacją, która wyniesie 2,3 % pozwala na stwierdzenie, że realny przyrost płac i emerytur przekroczy w przyszłym roku przyjmowany dotychczas wskaźnik 1 %. Szczegółowe dane obrazujące strukturę budżetu resortu ujęto w tabelach.

3 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE
NA 2003 R. Produkt Krajowy Brutto - 784,1 mld zł realny wzrost o 3,5 % Wydatki 194,4 mld zł Dochody 155,7 mld zł Budżet Państwa Deficyt 38,7 mld zł Budżet MON (z rezerwami) 15,4 mld zł Średnioroczny wzrost : cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,3 % cen inwestycyjnych - 2,0 % płac w sferze budżetowej - 4,0 %

4 Udział wydatków budżetowych MON w:
Produkcie Krajowym Brutto 2002 roku ,97% 2003 roku - 1,98% wraz z rezerwami celowymi i środkiem specjalnym Wydatkach Budżetu Państwa 2002 roku - 7,88 % 2003 roku - 7,99 % wraz z rezerwami celowymi i środkiem specjalnym

5 UDZIAŁ WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MON w PKB i w budżecie państwa w 1991-2003.

6 Udział wydatków budżetowych MON w PKB i budżecie państwa w latach 1991 – 2003.
Budżet MON z rezerwami i środkiem specjalnym

7 STRUKTURA BUDŻETU MON W 2003 ROKU według działów (bez rezerw)
, STRUKTURA BUDŻETU MON W ROKU według działów (bez rezerw) CZĘŚĆ 29 OBRONA NARODOWA DZIAŁ 803 Szkolnictwo Wyższe 352,9 mln zł (2,33%) 15.135,6 mln zł (100 %) DZIAŁ 700 DZIAŁ 851 Gospodarka Mieszkaniowa Ochrona Zdrowia (Wojskowa Agencja Mieszkaniowa) 79,0 mln zł (0,52%) 321,1 mln zł (2,12 %) DZIAŁ 710 DZIAŁ 853 Działalność Usługowa DZIAŁ752 Opieka Społeczna (Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne) (Agencja Mienia Wojskowego) 1,6 mln zł (0,01 %) OBRONA NARODOWA 39,5mln zł (0,26 %) DZIAŁ 750 9.823,1 mln zł Administracja Publiczna DZIAŁ 854 64,9 % 146,7 mln zł (0,97%) Edukacyjna Opieka Wychowawcza (Przedszkola) DZIAŁ 755 DZIAŁ 801 Wymiar Sprawiedliwości DZIAŁ 753 Oświata i Wychowanie (Licea i ośrodki szkolenia ) 19,3 mln zł (0,13 %) Obowiązkowe Ubezpieczenia 42,4 mln zł (0,28 %) DZIAŁ 921 Społeczne (Emerytury i renty) 339,0 mln zł (2,24 %) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego (Orkiestry, kluby, biblioteki,muzea itp.) 3.882,0 mln zł (25,65%) 89 mln zł ( 0,59 %)

8 STRUKTURA DZIAŁU 752 - „OBRONA NARODOWA” w 2003 roku.
, STRUKTURA DZIAŁU „OBRONA NARODOWA” w roku. (bez rezerw) Rozdział 75201 Rozdział 75204 Rozdział Rozdział 75207 Centralne Wsparcie Wojskowe Służby Informacyjne WOJSKA LĄDOWE Żandarmeria Wojskowa (DGW ) 149 mln zł 117,6 mln zł 4774,3 mln zł 1,52% 465,6 mln zł (4,74%) 1,2% 48,6% Rozdział Zespoły kontaktowe i struktury Rozdział 75202 DZIAŁ 752 dowodzenia NATO WOJSKA LOTNICZE I OBRONY POWIETRZNEJ 107,3 mln zł 1,09 % OBRONA NARODOWA 2.293,7 mln zł Rozdział 23,35% 9.823,1 mln zł Ordynariat Polowy Wojska Polskiego 11,7 mln zł Rozdział 75203 100 % 0,12% MARYNARKA WOJENNA Rozdział 994,1 mln zł Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego 10,12% 1,7 mln zł Rozdział 75211 0 ,02% Pozostałe jednostki Rozdział 906,8 mln zł (9,23 %) Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe 1,3 mln zł 0,01 %

9 STRUKTURA BUDŻETU MON na 2003 r.
(według rodzajów wydatków) wraz z rezerwą na samolot wielozadaniowy

10 Struktura wydatków budżetowych w rodzajach sił zbrojnych w 2003 r.

11 PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE WYDATKÓW OBRONNYCH (w przeliczeniu na mieszkańca w USD)
(ceny bieżące 2001 r.) (w 2003 r. 94 USD) WNIOSEK: Polska na tle innych państw, zwłaszcza „starszych” członków NATO, wypada niekorzystnie. Jednakże przy uwzględnieniu siły nabywczej PLN wydatki obronne Polski w przeliczeniu na mieszkańca byłyby wyższe i wynosiłyby ok. 170 USD (w zbliżonym stopniu dotyczy to również Czech i Węgier)

12 PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE WYDATKÓW OBRONNYCH (w przeliczeniu na żołnierza w USD)
(ceny bieżące 2001 r.) (w 2003 r. 24 tys. USD)


Pobierz ppt "BUDŻET MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google