Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWOWE INFORMACJE O BUDŻECIE MON na 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWOWE INFORMACJE O BUDŻECIE MON na 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWOWE INFORMACJE O BUDŻECIE MON na 2009 r.
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Departament Budżetowy MON PODSTAWOWE INFORMACJE O BUDŻECIE MON na 2009 r. Warszawa 2009

2 Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne na 2009 rok
Produkt Krajowy Brutto – 1.278,9 mld zł (2008 r.) 1,95% PKB 2008 roku Wydatki obronne Polski 24,9 mld zł Budżet Państwa Deficyt 18,2 mld zł Dochody 303,0 mld zł Wydatki 321,2 mld zł Średnioroczny wzrost : cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,9 % Kursy walut: 1 USD = 2,21 PLN 1 EUR = 3,35 PLN Pozostałe resorty 0,4 mld zł Ministerstwo Obrony Narodowej 24,5 mld zł 2

3 Wysiłek obronny Polski w 2009 roku (wg ustawy budżetowej na 2009 r.)
Wydatki obronne ,5 mln zł (1,95 % PKB roku 2008 – 1.278,9 mld zł) Część 29 - „Obrona Narodowa” ,6 mln zł (w tym: Program F ,6 mln zł Program Mobilizacji Gospodarki ,0 mln zł) część 28 Nauka 304,0 mln zł (projekty badawcze i celowe) część 20 Gospodarka 88,0 mln zł (Program Mobilizacji Gospodarki) inne niż ON części budżetu państwa 48,9 mln zł (Program Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych) Pozostałe części budżetu państwa ,9 mln zł 3

4 Dodatkowe źródła finansowania obronności w 2009 roku
ŁĄCZNIE ,5 mln zł krajowe 325,9 mln zł Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych 45,0 mln zł obsługa programu samolotowego 280,9 mln zł zagraniczne 276,6 mln zł Program Inwestycji NATO (NSIP) 212,0 mln zł Program Pomocy Wojskowej USA (FMF) 59,7 mln zł Międzynarodowy Program Nauczania i Szkolenia (IMET) 4,9 mln zł 4

5 Główne kierunki wydatków
Realizacja przedsięwzięć związanych z kontynuowaniem procesu profesjonalizacji sił zbrojnych RP Przygotowanie udziału wyznaczonych komponentów sił zbrojnych RP do realizacji zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych Zabezpieczenie funkcjonowania polskich kontyngentów wojskowych Przygotowanie sił i środków deklarowanych do Sił Odpowiedzi NATO i Grup Bojowych Unii Europejskiej oraz wydzielanych do osłony strategicznej i współpracy międzynarodowej 5

6 Struktura budżetu MON w 2009 roku (wg rodzajów wydatków)*
12,0% (w mln zł) 21,0% 1,9% Pozostałe wydatki 2.895,5 Podatki, odpisy, składki, itp ,5 Emerytury 5.145,0 2,3% Dotacje 570,9 3,6% Pozostałe świadczenia 891,6 24.497,6 mln zł Uposażenia żołnierzy 5.271,1 21,5% Wydatki majątkowe (CPR) 5.178,6 21,1% Płace pracowników 2.016,7 Wydatki bieżące (CPR) 2.058,7 8,2% 8,4% * - wg wielkości ujętych w decyzji budżetowej 6

7 Struktura budżetu MON na 2009 r. (wg działów)
(w tys. zł) Najwyższe nakłady ponoszone są w dziale 752 Obrona narodowa (ok.73%) oraz w dziale 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (22%). Wydatki w pozostałych działach wynoszą ok. 5 % budżetu MON. 7

8 Struktura działu 752 obrona narodowa na 2009 r. (wg rozdziałów)
(w tys. zł) (w tys. zł) W rozdziale Centralne wsparcie została skoncentrowana większość wydatków objętych centralnymi planami rzeczowymi, które planowane są przez Zarząd Planowania Rzeczowego P-8 SG WP (plan modernizacji technicznej SZ, plan inwestycji budowlanych, plan zakupu środków materiałowych, plan remontu nieruchomości). Realizacja tych wydatków pozostaje w gestii Departamentu Zaopatrywania SZ, Departamentu Polityki Zbrojeniowej, Agencji Mienia Wojskowego, Inspektoratu Wsparcia SZ, Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia. W nowo utworzonym rozdziale ujęto wydatki na rzecz jednostek podporządkowanych Szefowi Inspektoratu Wsparcia SZ, w tym wydatki m.in. na: utrzymanie Inspektoratu Wsparcia SZ; utrzymanie dowództw Śląskiego Okręgu Wojskowego i Pomorskiego Okręgu Wojskowego; zabezpieczenie logistyczne Sił Zbrojnych RP; zabezpieczenie potrzeb mobilizacyjnych i wojennych SZ RP w środki bojowe i materiałowe; zarządzanie oraz gospodarowanie nieruchomościami wykorzystywanymi przez jednostki wojskowe; bieżące utrzymanie infrastruktury wojskowej (m.in. wydatki na podatki od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, zakupy energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, usługi komunalne i mieszkaniowe, konserwację i naprawę pomieszczeń i budynków, wydatki na zakup opału, a ponadto wydatki na bieżące utrzymanie organów infrastruktury realizujących te zadania, tj. osiem rejonowych zarządów infrastruktury, Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Wojskowy Zarząd Infrastruktury oraz dwa terenowe oddziały lotniskowe); zakup materiałów i sprzętu kwaterunkowego, środków gaśniczych i sprzętu pożarniczego; funkcjonowanie Wojewódzkich Sztabów Wojskowych i Wojskowych Komend Uzupełnień. 8

9 PLAN OSZCZĘDNOŚCIOWY RESORTU ON NA 2009 r. Działania „długofalowe”
Wstrzymanie wydatków na kwotę: ,0 mln zł Ponadto: Działania „doraźne” - Pokrycie zobowiązań z 2008 roku - Blokada decyzji generujących dodatkowe skutki finansowe dla budżetu - Ograniczenie liczby odpraw, narad i podróży służbowych - Przygotowanie nowych planów finansowych wraz z oceną skutków i zagrożeń Działania „długofalowe” - Przegląd struktur organizacyjnych SZ RP oraz infrastruktury wojskowej - Stopniowe ograniczanie zaangażowania w misje pokojowe 9

10 STRUKTURA WYDATKÓW ZABLOKOWANYCH W BUDŻECIE MON NA 2009 r.
zobowiązania blokada POZOSTAŁA CZĘŚĆ BUDŻETU OSOBOWE 230,7 mln zł (7%) BIEŻĄCE 732,8 mln zł (22%) POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE - 804,8 mln zł (38%) MAJĄTKOWE 2.313,5 mln zł (71%) CENTRALNE PLANY RZECZOWE 1.142,2 mln zł (62%) 10

11 WYDATKI OSOBOWE W 2009 ROKU OGÓŁEM - 7.287,8 mln zł
Średnie miesięczne uposażenie (płaca) : żołnierze zawodowi zł pracownicy cywilni: - służba cywilna zł - pozostali pracownicy zł 11

12 Żołnierze nadterminowi 9 000 11 000 Żołnierze ZSW (pobór) 38 000
LIMITY ZATRUDNIENIA I STANY ŚREDNIOROCZNE ŻOŁNIERZY (cz. 29 Obrona narodowa) Wyszczególnienie 2008 2009 Żołnierze zawodowi 85 416 85 868 Żołnierze nadterminowi 9 000 11 000 Żołnierze ZSW (pobór) 38 000 20 000 Kandydaci na żołnierzy zawodowych 2 911 3 481 Pozostali (szkolenie rezerwy) 1 820 - Ogółem 12

13 LICZEBNOŚĆ ŻOŁNIERZY (wg rozdziałów działu 752 - Obrona narodowa)
WOJSKA LĄDOWE SIŁY POWIETRZNE 46,6% żołnierzy 16,4% żołnierzy 7.042 żołnierzy 6,2% żołnierzy 30,8% MARYNARKA WOJENNA POZOSTAŁE (m.in. Centralne Wsparcie, ŻW, Dowodzenie i kierowanie SZ RP, Zabezpieczenie wojsk, SKW, SWW) 13

14 ŚWIADCZENIA EMERYTALNO - RENTOWE
OGÓŁEM ,9 mln zł średnioroczna liczba świadczeniobiorców z tego: emerytury renty inwalidzkie renty rodzinne wskaźnik wzrostu liczby świadczeniobiorców ,3 % wskażnik waloryzacji ,7 % przeciętne świadczenie zł 14

15 WYDATKI OBRONNE POLSKI NA TLE INNYCH PAŃSTW NATO (w przeliczeniu na jednego mieszkańca)
ceny bieżące (w USD) POLSKA 2009 POLSKA 2008 RAZEM NATO EUROPEJSKIE KRAJE NATO KRAJE UE w NATO USA I KANADA Źródło: Tablice statystyczne NATO - edycja 2007, - dane dla Polski w latach oszacowanie własne 15

16 WYDATKI OBRONNE POLSKI NA TLE INNYCH PAŃSTW NATO (w przeliczeniu na jednego żołnierza)
ceny bieżące (w tys. USD) POLSKA 2009* POLSKA 2008* RAZEM NATO EUROPEJSKIE KRAJE NATO KRAJE UE w NATO USA I KANADA Źródło: Tablice statystyczne NATO - edycja 2007, - dane dla Polski w latach oszacowanie własne 16


Pobierz ppt "PODSTAWOWE INFORMACJE O BUDŻECIE MON na 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google