Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia do projektu budżetu na 2012 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2031 wg stanu na dzień 28.09.2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia do projektu budżetu na 2012 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2031 wg stanu na dzień 28.09.2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Założenia do projektu budżetu na 2012 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2031
wg stanu na dzień r.

2 Przewidywane wykonanie budżetu za 2011 rok
Punktem odniesienia jest plan budżetu na 2011 rok wg przedłożonego projektu uchwały zmieniającej budżet i WPF na sesję r.

3 Dochody budżetu Przewiduje się wykonanie dochodów ogółem na poziomie 96,2 % planu (-97 mln zł), w tym: sprzedaż majątku (-90,0 mln zł), środki UE (-8,0 mln zł), opłata za zajęcie pasa drogowego (-6,5 mln zł), bilety ZTM (-5,0 mln zł), podatek od środków transportowych (-4,0 mln zł), podatek od nieruchomości (+10 mln zł), dywidendy (+4,4 mln zł), gospodarowanie nieruchomościami SP (+5,5 mln zł), przekształcenia użytkowania wieczystego we własność (+3,0 mln zł).

4 Wydatki budżetu Przewiduje się wykonanie wydatków ogółem na poziomie 92,9 % planu (-232 mln zł), z tego: wydatki bieżące (-37,0 mln zł), w tym: - odsetki (-20 mln zł), - potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń (-6,8 mln zł), wydatki majątkowe (-195,0 mln zł).

5 Przychody, rozchody oraz wynik budżetu
Przewiduje się wykonanie przychodów na poziomie 85,0 % planu (-135 mln zł), z tego: dług do zaciągnięcia (-125,6 mln zł), prywatyzacja MRS (-39,0 mln zł), wolne środki z lat ubiegłych (+29,6 mln zł). Przewiduje się wykonanie rozchodów na poziomie 100 % planu. Przewiduje się wykonanie deficytu na poziomie 80,6 % planu (-135 mln zł). Przewiduje się wysokość zadłużenia na koniec roku na poziomie mln zł (planowano mln zł). Wskaźnik zadłużenia po ustawowych wyłączeniach wyniesie 55,1 % dochodów.

6 Kalkulacja dochodów i wydatków bieżących na lata 2012-2016

7 Aktualne założenia WPF 2012-2031
Założenia makroekonomiczne Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 Aktualne założenia WPF dynamika PKB 4,0% 3,7% 3,9% 3,5% inflacja średnioroczna 2,8% 2,5% inflacja I pół./I pół. 4,2% 3,2% 2,7% WIBOR 6M 5,5% Obowiązujący WPF 4,8% 4,1% 2,4% 5,0%

8 Założenia makroekonomiczne - zagrożenia
W zakresie założeń makroekonomicznych główne zagrożenia to: osłabienie dynamiki PKB, wyższa inflacja, wzrost poziomu rynkowych stóp procentowych.

9 Kalkulacja głównych źródeł dochodów
PIT (bez zmian) inflacja + ½ wzrostu PKB, ustawowa zmiana udziałów (pensjonariusze DPS). CIT (bez zmian) inflacja + wzrost PKB Podatek od nieruchomości (bez zmian) powierzchnia: maks. dopuszczalny wzrost stawek podatkowych, budowle: ½ inflacji, wzrost powierzchni i wartości budowli: ¼ wzrostu PKB.

10 Kalkulacja głównych źródeł dochodów (2)
Podatek od czynności cywilnoprawnych (bez zmian) inflacja + wzrost PKB Podatek od środków transportowych 2012: na poziomie planu 2011 r. : inflacja + 2 x wzrost PKB (wolniejszy przyrost niż zakładano) Bilety ZTM (bez zmian) 2012: wzrost przychodów o 8,6 % w stosunku do przewid. wyk r., : inflacja + wzrost PKB (od 4,2 do 4,5 % rocznie),

11 Kalkulacja wydatków bieżących
2012: utrzymano dotychczasowe założenie dotyczące poziomu wydatków bieżących bez odsetek, poręczeń i projektów UE (ograniczenie wydatków bieżących w stosunku do pierwotnego planu na 2011 rok o ok. 100 mln oraz ich przeszacowania o wskaźnik inflacji), 2013: zamrożenie wydatków bieżących (bez odsetek, poręczeń i projektów UE) na poziomie roku 2012, : założono przeszacowanie wydatków bieżących (bez odsetek, poręczeń i projektów UE) o wskaźnik inflacji.

12 Ograniczenia wydatków bieżących
W stosunku do planu budżetu na główne ograniczenia wydatków bieżących na 2012 rok dotyczą: transport zbiorowy (24 mln zł), oświata (22,5 mln zł), kultura i sztuka (7 mln zł), sport (4,0 mln zł), specjalne dodatki mieszkaniowe oraz dodatek do zasiłku dla rodzin wielodzietnych (4,5 mln zł), pomoc społeczna i zdrowie (2,5 mln zł), funkcjonowanie Urzędu Miasta (3,0 mln zł).

13 Ograniczenia wydatków bieżących (2)
Zapotrzebowanie na dodatkowe środki ponad przyjęte założenia dotyczy m.in.: transport zbiorowy (38 mln zł), drogi (60 mln zł), oświata (40 mln zł), sport – POSiR, EURO 2012 (30 mln zł), pomoc społeczna (5 mln zł).

14 Nadwyżka operacyjna (w mln zł)
Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 Nadwyżka operacyjna (w mln zł) WPF 197,4 200,2 200,5 210,8 228,7 Założenia WPF 210,7 248,0 259,3 283,4 278,0 różnica +13,3 +47,8 +58,8 +72,6 +49,3 Konieczność zwiększenia nadwyżki operacyjnej, głównie w efekcie zamrożenia wydatków bieżących w 2013 roku (wcześniej planowano przeszacowanie inflacyjne) wynika z konieczności znalezienia alternatywnego źródła finansowania dla ograniczonej sprzedaży majątku w roku 2011 oraz w latach następnych.

15 Nadwyżka operacyjna (2)
Wpływ na poziom nadwyżki operacyjnej mają m.in.: zaniechanie działań restrukturyzujących system oświaty, brak podwyżek cen biletów ZTM oraz decyzja o obniżeniu odpłatności za przedszkola.

16 Podstawowe założenia utrzymanie w ryzach wydatków bieżących, które w latach nie mogą przekroczyć kwoty: Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 Wydatki bieżące ogółem, z tego: 2.154 2.136 2.171 2.218 2.267 - odsetki 110 116 104 96 84 - wypłaty z tytułu poręczeń 8 11 19 - projekty UE 26 2 - - pozostałe wydatki bieżące 2.010 2.060 2.111 2.164 Możliwość zmian poszczególnych wydatków bieżących tylko w ramach łącznej kwoty lub w wyniku zwiększenia dochodów bieżących

17 Podstawowe założenia (2)
Poziom wydatków majątkowych jest wynikiem wielkości wygenerowanej nadwyżki operacyjnej przy jednoczesnym utrzymaniu zadłużenia oraz jego obsługi na dopuszczalnym ustawowo poziomie. W związku z powyższym niezbędne jest dostosowanie planu wydatków majątkowych (w okresie najbliższych 5 lat) do istniejących możliwości przy uwzględnieniu zadań kontynuowanych (takich, na które rozstrzygnięto przetargi lub zawarto umowy na ich wykonanie).


Pobierz ppt "Założenia do projektu budżetu na 2012 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2031 wg stanu na dzień 28.09.2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google