Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DOPŁATY - DOTACJE dla Ochotniczych Straży Pożarnych Ochotniczych Straży Pożarnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DOPŁATY - DOTACJE dla Ochotniczych Straży Pożarnych Ochotniczych Straży Pożarnych."— Zapis prezentacji:

1 DOPŁATY - DOTACJE dla Ochotniczych Straży Pożarnych Ochotniczych Straży Pożarnych

2 Ochotnicze Straże Pożarne, funkcjonując w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz ze zm.), mogą zatem korzystać z następujących, przewidzianych form pomocy:

3 1 Środków przekazywanych przez zakłady ubezpieczeńŚrodków przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń na podstawie przepisów art. 38 ust. 1 a ustawy o ochronie przeciwpożarowej 2 Środków finansowych ujętych w budżecie państwa dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej jednostkiŚrodków finansowych ujętych w budżecie państwa (części 42 dział 754 rozdział 75409) – dotacja celowa na zapewnienie gotowości bojowej jednostki 3 Środków finansowych przekazywanych Zarządowi Głównemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Środków finansowych przekazywanych Zarządowi Głównemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie corocznie zawieranej umowy

4 1. Środki przekazywane przez zakłady ubezpieczeń przekazywane są Zarządowi Głównemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad rozdziału środków finansowych przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej, tj.: zakup urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego, specjalistycznej odzieży ochronnej oraz chemicznych środków gaśniczych, pokrywanie kosztów zakupu paliwa, olejów i smarów oraz na remonty generalne środków transportu, budowę i modernizację obiektów strażnic

5 podział środków dokonywany jest na podstawie indywidualnych wniosków jednostek ochrony przeciwpożarowe podział środków dokonywany jest na podstawie indywidualnych wniosków jednostek ochrony przeciwpożarowej, przekazywanych w zależności od źródła dofinansowania odpowiednio do: ZG ZOSP RP ZG ZOSP RP – za pośrednictwem właściwych terytorialnie Zarządów Oddziałów Wojewódzkich Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP wraz z opinią właściwego terytorialnie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, wedle odp. formularza wniosku o dopłatę. Komendanta Głównego PSP Komendanta Głównego PSP – za pośrednictwem właściwych terytorialnie Komendantów Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej wraz z opinią właściwego terytorialnie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, wedle określonego wzoru wniosku.

6 Schemat/struktura złożenia wniosku do Komendanta Głównego PSP w ramach środków z funduszy ubezpieczeniowych Wniosek o dofinansowanie Opinia Komendanta Powiatowego do wniosku Pismo Komendanta Wojewódzkiego PSP do wniosku o dofinansowanie

7 Schemat/struktura złożenia wniosku do Zarządu Głównego ZOSP RP Wniosek HA/09/01 o dofinansowanie dla OSP Opinia Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Opinia Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP

8 2. Środki finansowe w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP działających w ramach KSRG między Ochotnicze Straże Pożarne działające w ramach krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego, z zastrzeżeniem ich wykorzystania wyłącznie dla zapewnienia gotowości bojowej. Zgodnie z art. 33 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej dokonuje rozdziału wyżej wymienionych środków między Ochotnicze Straże Pożarne działające w ramach krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego, z zastrzeżeniem ich wykorzystania wyłącznie dla zapewnienia gotowości bojowej. Wysokość tych środków określana jest corocznie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w drodze rozporządzenia w sprawie wysokości środków finansowych i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

9 Ogólna kwota przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa dla jednostek OSP z KSRG z terenu pow. kutnowskiego Podział dotacji celowej na szczeblu KP PSP w Kutnie pomiędzy jednostki OSP z KSRG Planowanie zakupów pod względem asortymentu jak i ilości z uwzględnieniem założonego planu osiągnięcia normatywnego stanu wyposażenia (zakupy obj. priorytetem) ZATWIERDZENIE WNIOSKÓW W RAMACH WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PODPISANIE UMOWY POMIĘDZY KOMENDANTEM GŁÓWNYM PSP A JEDNOSTKĄ OSP Z KSRG SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO OPINIĄ Realizacja zakupów zgodnie z podanym we wnioskach asortymentem, oraz złożenie przez jednostkę OSP SPRAWOZDANIA KOŃCOWEGO z wykonania zadania publicznego do Komendy Głównej PSP w W-wie wraz z OPINIĄ Komendanta Powiatowego PSP

10 Lp.GMINA OSP W KSRG BRAKI SPRZĘTOWE PO ZAKUPACH W RAMACH DOTACJI CELOWEJ W 2012 R ZESTAW PSP R1 ODO POMPA SZLAMOWA AGREGAT PRADOTW. ZESTAW RAT. TECHN. 1 KUTNOWroczyny Komadzyn ŻYCHLINŻychlin Śleszyn KROŚNIEWICEKrośniewice STRZELCEPrzyzórz Klonowiec DĄBROWICEDąbrowice KRZYŻANÓWKrzyżanów ŁANIĘTAŁanięta 00001

11 3. Środki finansowe przekazywane Zarządowi Głównemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Środki te przeznaczone są na realizację zadań obejmujących między innymi: Środki te przeznaczone są na realizację zadań obejmujących między innymi: - pełną gotowość OSP do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych oraz budowę i remonty remiz strażackich. Środki te przeznaczone są na realizację zadań obejmujących między innymi: Środki te przeznaczone są na realizację zadań obejmujących między innymi: - pełną gotowość OSP do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych oraz budowę i remonty remiz strażackich.


Pobierz ppt "DOPŁATY - DOTACJE dla Ochotniczych Straży Pożarnych Ochotniczych Straży Pożarnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google