Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uprawnienia emerytalne nauczycieli listopad 2007r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uprawnienia emerytalne nauczycieli listopad 2007r."— Zapis prezentacji:

1 Uprawnienia emerytalne nauczycieli listopad 2007r.

2 Podstawa prawna Nauczyciele mogą uzyskać prawo do wcześniejszej emerytury na podstawie: Art.88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (Dz.U. z 1983r. Nr 8 poz.43 ze zm.) – zwanego dalej rozporządzeniem emerytalnym, Art.29 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004r. Nr 39 poz. 351 ze zm.) – zwanej dalej ustawą emerytalną, Art.184 ustawy emerytalnej.

3 Emerytury dla urodzonych przed 1 stycznia 1949r
Emerytury dla urodzonych przed 1 stycznia 1949r. (najstarsza grupa wiekowa) Zgodnie z art.88 Karty Nauczyciela, jeżeli udokumentują: 30 – letni okres zatrudnienia, w tym co najmniej 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze (nauczycielskiej) albo 25 – letni okres zatrudnienia, w tym co najmniej 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze (nauczycielskiej) w szkolnictwie specjalnym

4 spełni wymagane warunki
Emerytury dla urodzonych przed 1 stycznia 1949r. Obowiązek rozwiązania stosunku pracy. Nauczyciel urodzony przed 1 stycznia 1949r. będzie mógł przejść na emeryturę z art.88 KN również po 31 grudnia 2008r. jeżeli: spełni wymagane warunki oraz rozwiąże stosunek pracy na swój wniosek.

5 Emerytury dla urodzonych przed 1 stycznia 1949r
Emerytury dla urodzonych przed 1 stycznia 1949r. Obowiązek rozwiązania stosunku pracy. Nauczyciele spełniający warunki stażu mają prawo do emerytury również wtedy, gdy szkoła rozwiąże z nimi stosunek pracy z powodów wymienionych w art.20 ust.1 KN

6 Emerytury dla urodzonych przed 1 stycznia 1949r.
Zgodnie z art.32 ustawy emerytalnej oraz §15 rozporządzenia emerytalnego Mężczyźni: 60 lat (wiek) 25 lat pracy ogółem, w tym 15 lat pracy nauczycielskiej (stale i w pełnym wymiarze) Kobiety: 55 lat (wiek) 20 lat stażu pracy ogółem, w tym 15 lat pracy nauczycielskiej (stale i w pełnym wymiarze)

7 Emerytury dla urodzonych przed 1 stycznia 1949r.
Zgodnie z art.29 ustawy emerytalnej: Kobiety 55 lat (wiek) 30 letni okres zatrudnienia lub 20 letni okres zatrudnienia uznane za całkowicie niezdolne do pracy Mężczyźni 60 lat (wiek) 25 letni okres zatrudnienia uznani za całkowicie niezdolnych do pracy

8 Wcześniejsza emerytura na podstawie tego przepisu
Emerytury dla urodzonych przed 1 stycznia 1949r. Pozostawanie w stosunku pracy. Wcześniejsza emerytura na podstawie tego przepisu przysługuje ubezpieczonym, którzy: ostatnio, przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę, byli pracownikami (nie oznacza to pozostawania w stosunku pracy w dacie zgłoszenia wniosku o emeryturę ale oznacza to, że ostatnim ubezpieczeniem przed zgłoszeniem wniosku było ubezpieczenie pracownicze), oraz w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym pozostawali w stosunku pracy co najmniej przez 6 miesięcy, chyba że w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę są uprawnieni do renty z tytułu niezdolności do pracy.

9 Emerytury dla urodzonych przed 1 stycznia 1949r
Emerytury dla urodzonych przed 1 stycznia 1949r. Pozostawanie w stosunku pracy. Spełnienia powyższych warunków, nie wymaga się od ubezpieczonych, którzy przez cały wymagany 30- letni staż niezbędny do uzyskania emerytury podlegali ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pozostawania w stosunku pracy (cały 30- letni okres stanowią lata składkowe).

10 Emerytury dla urodzonych przed 1 stycznia 1949r
Emerytury dla urodzonych przed 1 stycznia 1949r. Pozostawanie w stosunku pracy. Emerytura uzyskana na podstawie omówionych przepisów (art.88 KN, art.32 ustawy emerytalnej i §15 rozporządzenia emerytalnego oraz art.29 ustawy emerytalnej) jest i zawsze będzie emeryturą obliczaną według tzw. starych zasad bez względu na to, kiedy osoby urodzone przed 1 stycznia 1949r. zdecydują się na nią przejść.

11 Emerytury dla urodzonych po 31 grudnia 1948r. (średnia grupa wiekowa)
Zgodnie z art.88 Karty Nauczyciela, jeżeli: do 31 grudnia 2008r. udokumentują: a) 30 letni okres zatrudnienia, w tym 20 lat pracy w szczególnym charakterze b) 25 letni okres zatrudnienia, w tym 20 lat pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa NIE MUSZĄ rozwiązać stosunku pracy do 31 grudnia 2008r.- stosunek pracy mogą rozwiązać w każdym czasie po tej dacie

12 Emerytury dla urodzonych po 31 grudnia 1948r.
Jednakże przyznanie nauczycielowi emerytury bez względu na wiek nie będzie możliwe bez rozwiązania stosunku pracy na wniosek nauczyciela ZUS nie wyda decyzji przyznającej emeryturę aż do momentu rozwiązania stosunku pracy

13 okresy składkowe okresy nieskładkowe
Emerytury dla nauczycieli najstarszej i średniej grupy wiekowej Ustalanie okresu zatrudnienia- art. 88 Karty Nauczyciela Przy ustalaniu okresu 30 – letniego (25 – letniego) zatrudnienia uwzględnia się: okresy składkowe okresy nieskładkowe Okresy nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze 1/3 udowodnionych okresów składkowych (nie więcej!) Uzupełniająco mogą być uwzględnione okresy pracy w gospodarstwie rolnym

14 Emerytury dla nauczycieli najstarszej i średniej grupy wiekowej Ustalanie okresu pracy w szczególnym charakterze- art.88 Karty Nauczyciela Przy ustalaniu 20 - letniego okresu pracy nauczycielskiej w szkole nie uwzględnia się: urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego, urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu szkoleniowego, okresu stanu nieczynnego, okresów pobierania po 14 listopada 1991r. świadczeń chorobowych (wynagrodzenia za okres choroby oraz zasiłków) służby wojskowej

15 Emerytury dla urodzonych po 31 grudnia 1948r.
Zgodnie z art.46 ustawy emerytalnej oraz §15 rozporządzenia emerytalnego: Mężczyźni: 60 lat (wiek) 25 letni staż pracy, w tym 15 lat pracy nauczycielskiej (stale i w pełnym wymiarze) Kobiety: 55 lat (wiek) 20 letni staż pracy, w tym 15 lat pracy nauczycielskiej (stale i w pełnym wymiarze) Warunki te muszą być spełnione do 31 grudnia 2008r.

16 Emerytury dla urodzonych po 31 grudnia 1948r.
Zgodnie z art.46 ustawy emerytalnej oraz §15 rozporządzenia emerytalnego. (ciąg dalszy) Ponadto: nie są członkami OFE rozwiązanie stosunku pracy nie musi nastąpić do dnia 31 grudnia 2008r.

17 Emerytury dla urodzonych po 31 grudnia 1948r.
Zgodnie z art.29 w związku z art.46 ustawy emerytalnej Kobiety 55 lat (wiek) 30 letni okres zatrudnienia lub 20 letni okres zatrudnienia zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy

18 Emerytury dla urodzonych po 31 grudnia 1948r.
(ciąg dalszy) Spełnienie tych warunków musi nastąpić do 31 grudnia 2008r. Przepis ten może mieć zastosowanie do kobiet urodzonych w latach Warunkiem jest brak przynależności do OFE.

19 Emerytury dla urodzonych po 31 grudnia 1948r.
(ciąg dalszy) Występując o emeryturę na podstawie tych przepisów nie trzeba rozwiązywać stosunku pracy ZUS wyda decyzję o przyznaniu emerytury, ale zawiesi jej wypłatę do czasu rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą

20 Emerytury dla urodzonych po 31 grudnia 1948r.
Wcześniejsza emerytura na podstawie tego przepisu przysługuje ubezpieczonym, którzy: ostatnio, przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę, byli pracownikami (nie oznacza to pozostawania w stosunku pracy w dacie zgłoszenia wniosku o emeryturę ale oznacza to, że ostatnim ubezpieczeniem przed zgłoszeniem wniosku było ubezpieczenie pracownicze), oraz w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym pozostawali w stosunku pracy co najmniej przez 6 miesięcy, chyba że w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę są uprawnieni do renty z tytułu niezdolności do pracy.

21 Emerytury dla urodzonych po 31 grudnia 1948r.
Spełnienia powyższych warunków, nie wymaga się od ubezpieczonych, którzy przez cały wymagany 30- letni staż niezbędny do uzyskania emerytury podlegali ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pozostawania w stosunku pracy (cały 30- letni okres stanowią lata składkowe).

22 Emerytury dla urodzonych po 31 grudnia 1948r.
Rozwiązanie stosunku pracy nie musi nastąpić do 31 grudnia 2008r. Emerytura uzyskana na podstawie któregoś z tych przepisów jest emeryturą obliczaną według tzw. starych zasad bez względu na to, kiedy osoba zainteresowana zdecyduje się na nią przejść.

23 Wcześniejsza emerytura – przepis szczególny
Zgodnie z art.184 ustawy emerytalnej wcześniejsza emerytura przysługuje kobietom po osiągnięciu 55 lat i mężczyznom po osiągnięciu 60 lat, jeżeli na dzień 1 stycznia 1999r. osiągnęli staż emerytalny ogółem wynoszący 20 lat dla kobiet, 25 lat dla mężczyzn – w tym 15 lat pracy w szczególnym charakterze

24 Wcześniejsza emerytura – przepis szczególny.
(ciąg dalszy) Warunkiem otrzymania tej emerytury jest nieprzystąpienie do OFE Aby ZUS przyznał emeryturę trzeba rozwiązać stosunek pracy

25 Wcześniejsza emerytura – przepis szczególny
Wcześniejsza emerytura uzyskana na podstawie art.184 ustawy emerytalnej będzie emeryturą obliczaną według tzw. nowych zasad czyli w oparciu o konto emerytalne, jakie ubezpieczony posiada w ZUS.

26 Wcześniejsza emerytura – przepis szczególny
Aby obliczyć emeryturę, kwoty zapisane na koncie (czyli składki emerytalne wpłacane do ZUS po dniu 31 grudnia 1998r.) oraz kapitał początkowy, uzupełniony poprzez dodanie do okresów składkowych okresu równego różnicy pomiędzy wiekiem emerytalnym wynoszącym 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn a faktycznym wiekiem emerytalnym, zostaną podzielone przez średnie dalsze statystyczne trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego.

27 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący art. 29 ust
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący art. 29 ust. 1 ustawy emerytalnej 23 października Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją RP art. 29 ust. 1 ustawy emerytalnej. Trybunał uznał, że 60 - letni mężczyźni, tak jak 55 - letnie kobiety na 5 lat przed uzyskaniem powszechnego wieku emerytalnego (65 lat - M i 60 - K) mają prawo do wcześniejszej emerytury. Oznacza to, że mężczyźni urodzeni w latach będą mogli wcześniej skorzystać ze świadczenia emerytalnego pod warunkiem posiadania 35 - letniego stażu ubezpieczeniowego (okres składkowy i nieskładkowy). Sejm RP jest zobowiązany dokonać zmiany przepisów emerytalnych do 30 października 2008r.


Pobierz ppt "Uprawnienia emerytalne nauczycieli listopad 2007r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google