Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DEBATA Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby młodzież lokalnej społeczności brała udział w wyborach i życiu społecznym?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DEBATA Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby młodzież lokalnej społeczności brała udział w wyborach i życiu społecznym?"— Zapis prezentacji:

1 DEBATA Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby młodzież lokalnej społeczności brała udział w wyborach i życiu społecznym?

2 DEBATA Jak jest?

3 DEBATA Frekwencja w wyborach prezydenckich w Polsce

4 DEBATA Frekwencja w wyborach prezydenckich w Polsce Komentarz: Najwy ż sz ą frekwencj ę odnotowali ś my w wyborach w 1995 roku, najni ż sz ą – w 2005 roku. Ogólnie widzimy, ż e nast ę puje spadek zainteresowania tymi wyborami.

5 DEBATA Frekwencja w wyborach parlamentarnych w Polsce

6 DEBATA Frekwencja w wyborach parlamentarnych w Polsce Komentarz: W roku 2005 w wyborach parlamentarnych wzi ęł o udzia ł rekordowo ma ł o uprawionych, bo tylko 40,57%, a najwi ę cej w roku 1989 i 2007 odpowiednio 62% i prawie 54%. Równie ż widzimy trend spadkowy.

7 DEBATA Organizacje, stowarzyszenia, kluby w naszej GMINIE  Klub Sportowy „ORZEŁ” w Gołyminie ul. Szosa Ciechanowska 8  Związek Emerytów i Rencistów  Towarzystwo Wędkarskie w Gołyminie  Towarzystwo Miłośników Ziemi Gołymińskiej

8 DEBATA Organizacje, stowarzyszenia, kluby w GMINIE GO Ł YMIN – O Ś RODEK Komentarz: Zwa ż ywszy na fakt, ż e Klub Sportowy „ORZE Ł ” istnieje tylko formalnie na papierze, a Zespó ł Emerytów i Rencistów (z powodu ś mierci kierownika) si ę rozpad ł, to aktywno ść w naszej gminie nie wygl ą da najlepiej. Przede wszystkim brak oferty dla m ł odzie ż y.

9 DEBATA Stan poziomu aktywności społecznej szkoły ( w opinii uczniów)

10 DEBATA Stan poziomu aktywności społecznej szkoły ( w opinii uczniów) Komentarz: Z naszych badan wynika, ż e tylko co czwarty ucze ń jest zadowolony z poziomu aktywno ś ci. Prawie po ł owa uczniów jest zadowolona cz ęś ciowo, a 12,9 % - jest niezadowolona.

11 DEBATA Przynależność uczniów do organizacji społecznych

12 DEBATA Przynależność uczniów do organizacji społecznych Komentarz: A ż 57,4 % ankietowanych odpowiedzia ł o, ż e nie nale ż y do ż adnej organizacji, oko ł o 30% nale ż y do jednej, a tylko 3,9 % nale ż y do wi ę cej ni ż dwóch.

13 DEBATA Zaangażowanie uczniów w działalność społeczną

14 DEBATA Zaangażowanie uczniów w działalność społeczną Komentarz: 45,5 % ankietowanych udzieli ł o odpowiedzi, ż e nigdy si ę nie anga ż owa ł o, 31,7 % - anga ż owa ł o si ę raz, a 9,9 % - wielokrotnie.

15 DEBATA Inicjatywa działań, w których uczestniczyli uczniowie

16 DEBATA Inicjatywa działań, w których uczestniczyli uczniowie Komentarz: Wyniki ankiety pokaza ł y, ż e tylko 3,65 % dzia ł a ń to inicjatywa w ł asna, 32,7 % - to inicjatywa szko ł y, a a ż 52,7 % - to inicjatywa z zewn ą trz. Jak wida ć powy ż sze informacje nie przedstawiaj ą najlepszego stanu naszej aktywno ś ci.

17 DEBATA Dlaczego tak jest?

18 DEBATA Gra dydaktyczna - POKER KRYTERIALNY

19 DEBATA Plansza do gry

20 DEBATA Zasady gry Gra składa się z planszy podzielonej na obszary o trzech stopniach ważności (1 – najważniejsze, 3 – najmniej ważne) oraz 24 kart. Gra odbywa się w 4 - osobowych zespołach. Każdy zespół otrzymuje planszę do gry oraz zestaw 24 kart. Jedna osoba rozdaje karty (każdy otrzymuje 6 kart). Gra polega na ułożeniu wszystkich kart na planszy, po zakończeniu plansza z ułożonymi kartami ma odzwierciedlać pogląd grupy na najważniejsze powody decydujące o niechęci do aktywności obywatelskiej i społecznej. W polach oznaczonych cyfrą 1 powinny znaleźć się najważniejsze przyczyny, w polach oznaczonych cyfrą 2 – mniej ważne, a w polach z 3-mające najmniejsze znaczenie.

21 DEBATA Zaczynający grę uczeń wybiera ze swego zestawu kartę z opinią, która według niego jest najważniejsza i kładzie ją na planszy z kryteriami pierwszorzędnymi. Następni uczniowie postępują tak samo. W kolejnych rundach układane są karty opisujące cechy drugo - czy trzeciorzędne. Jeśli uczeń uzna, że jego karta powinna znaleźć się w obszarze, który już jest zajęty może wnioskować do grupy o zmianę karty. Jeśli grupa zatwierdzi argumenty gracza chcącego dokonać wymiany, może on położyć kartę na planszy, a odrzucona karta wraca do osoby, która ją wcześniej położyła. Gra kończy się, gdy wszystkie karty znajdują się na planszy.

22 DEBATA

23 Jak powinno być?

24 DEBATA Indeks aktywności obywatelskiej w wybranych krajach w 2013 r

25 DEBATA Indeks aktywności obywatelskiej w wybranych krajach w 2013 r. Komentarz: Najbardziej aktywne spo ł ecze ń stwo jest w USA i Irlandii (60%). W Polsce indeks aktywno ś ci obywatelskiej wynosi ok. 32 % i na tle innych krajów nie wygl ą da najlepiej. * Indeks aktywności obywatelskiej to średni procentowy udział obywateli kraju w 12 wybranych typach organizacjach społecznych.

26 DEBATA Co zrobić by było lepiej?

27 DEBATA Burza mózgów

28 DEBATA

29 Głos „świata polityki” Drog ą e-mail, poprosiły ś my parlamentarzystów i kandydatów w wyborach do PE, o wypowiedzi zwi ą zane z tre ś ci ą naszej debaty. Ps. Odpowiedzi udzielili nam tylko kandydaci do PE.

30 DEBATA Wypowiedzi kandydatów do Parlamentu Europejskiego

31 DEBATA Dlaczego młodzi ludzie niechętnie uczestniczą w wyborach i niewystarczająco angażują się społecznie? „Sądzę, że główną przyczyną może być nieczytelna ordynacja. Głosowania na listy i brak bezpośredniego przełożenia głosu na konkretnego kandydata nie motywuje do głosowania. Po za tym na listach jest zbyt mało ludzi młodych.” A.K. - kandydat do PE „Politycy i samorządowcy nie uwzględniają w pełni potrzeb ludzi młodych. Niewiele mają do zaoferowania młodym w różnych organizacjach, stowarzyszeniach czy partiach politycznych.” A.C.- kandydat do PE

32 DEBATA Co zrobić by zachęcić młodych do aktywności obywatelskiej? „Istotne byłoby wprowadzanie, w ciekawy i atrakcyjny sposób, elementów wychowania obywatelskiego w szkołach na każdym etapie edukacyjnym.” A.K. - kandydat do PE „Wprowadzać do szkół różnorodne programy edukacyjno - społeczne uwzględniające zainteresowania i potrzeby młodych ludzi.” A.C.- kandydat do PE

33 DEBATA Motto: „Nikt nie mo ż e zapala ć, kto sam nie p ł onie.” [ papież Franciszek]

34 Debata Dziękujemy za uwagę Opracowanie: Karolina Głażewska Patrycja Ćwiek


Pobierz ppt "DEBATA Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby młodzież lokalnej społeczności brała udział w wyborach i życiu społecznym?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google