Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dialog Społeczny Dialog Społeczny jest najlepszą, najskuteczniejszą i najtańszą drogą rozwiązywania problemów. Warto w ten rozwój inwestować.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dialog Społeczny Dialog Społeczny jest najlepszą, najskuteczniejszą i najtańszą drogą rozwiązywania problemów. Warto w ten rozwój inwestować."— Zapis prezentacji:

1 Dialog Społeczny Dialog Społeczny jest najlepszą, najskuteczniejszą i najtańszą drogą rozwiązywania problemów. Warto w ten rozwój inwestować.

2 Dialog Społeczny Nowoczesne społeczeństwa rynkowe, które osiągają najwyższy wskaźnik rozwoju społecznego charakteryzują się właściwe rozwijanym i popieranym dialogiem społecznym.

3 Dialog społeczny Dialog społeczny i dialog obywatelski wyraźne rozróżnienie w UE

4 Dialog Społeczny Odrębność dialogu społecznego wynika „ ze szczególnych upoważnień i kompetencji jego uczestników, którzy działają w sposób niezależny”. Opinia EKES S.C./023

5 Dialog Społeczny Odrębność przejawia się w kompetencjach quasi-legislacyjnych partnerów społecznych usankcjonowanych w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Analogicznych kompetencji nie posiadają uczestnicy dialogu obywatelskiego. Art. 137-139

6 Dialog Społeczny Szczególne znaczenie udziału partnerów społecznych w tworzeniu warunków dla wzrostu zatrudnienia, znalazło odzwierciedlenie w szczegółowych zapisach Strategii Lizbońskiej. Wytyczna 21i22 w sprawie zatrudnienia Wytyczne w sprawie spójności

7 Dialog Społeczny Rozporządzenie UE regulujące wykorzystanie funduszy strukturalnych w okresie 2007-2013 stanowią istotne uzupełnienie w/w dokumentów strategicznych w tym zakresie i przewidują konkretne rozwiązania umożliwiające zwiększenie udziału partnerów społecznych w tworzeniu optymalnych rozwiązań na rynku pracy

8 Dialog Społeczny 1. Wyraźnie wzmocniono zasadę partnerstwa utrzymując wyraźny rozdział pomiędzy społeczeństwem obywatelskim a partnerami społeczno- gospodarczymi. Rozporządzenie 1083/2006 art. 11 ust 1 pt b,c.

9 Dialog Społeczny 2. Wprowadzono zasadę corocznych konsultacji Komisji z organizacjami reprezentującymi partnerów społecznych i gospodarczych na poziomie europejskim w sprawie pomocy funduszy. Rozporządzenie 1083/2006 art. 11 ust 3

10 Dialog Społeczny 3. Przewidziano wsparcie partnerów społecznych w zakresie budowania ich zdolności i kompetencji, w szczególności w odniesieniu do zdolności adaptacyjnej pracowników i przedsiębiorstw jak również zobowiązano Instytucję Zarządzającą do promowania udziału partnerów społecznych w działaniach finansowanych z EFS. Rozporządzenie 1081/2006 art. 5 ust 3

11 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – preambuła: (...) Ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot (...)

12 Dialog Społeczny Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – Art 20: „ społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, wolności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej”.

13 Dialog Społeczny – projekt systemowy Poprawa funkcjonowania systemu Dialogu Społecznego oraz wzmocnienie instytucji i uczestników Dialogu Społecznego. 5.5.1 POKL

14 Projekt systemowy Droga do efektywnego dialogu społecznego jest długoletnim wyzwaniem, które wymaga stopniowego wprowadzania starannie dobranych rozwiązań. Pierwszy element: pogłębiona analiza stanu obecnego, co pomoże w opracowaniu systemowych rozwiązań.

15 Projekt systemowy Komitet Sterujący składa się z reprezentantów trzech stron dialogu. Czuwa nad rozwiązaniami służącymi prawidłowejrealizacji projektu

16 Projekt systemowy Projekt ma charakter głównie badawczo-diagnostyczny w mniejszym stopniu szkoleniowy.

17 Projekt systemowy Składa się z trzech komponentów: 1. Przeprowadzenie analizy stanu dialogu społecznego oraz opracowanie rekomendacji strategicznych dla jego zmian 2. Opracowanie modelowego systemu kształcenia w zakresie dialogu społecznego. 3. Stworzenie koncepcji wsparcia instytucjonalnego uczestników dialogu społecznego.

18 Projekt systemowy 1. Przeprowadzone badania wraz z diagnozą staną się punktem wyjścia do przygotowania rekomendacji i późniejszego planowania odpowiednich rozwiązań systemowych, a także istotnym czynnikiem do konstruowania projektów w kolejnych latach. Zostało powołane specjale ciało – panel Ekspertów złożone z partnerów społecznych oraz grona naukowego. Będzie współtworzyło rekomendacje strategiczne.

19 Projekt systemowy 2. Ten komponent został poświęcony rozwojowi wiedzy i umiejętności samych uczestników dialogu społecznego. Zasadniczą cześć poprzedza przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych oraz nakreślenie profili kompetencyjnych uczestników poszczególnych poziomów dialogu społecznego. / szkolenia pilotażowe, materiały wzorcowe, studium podyplomowe/.

20 Projekt systemowy 3. Koncepcja wsparcia w oparciu o dobre praktyki stosowane w innych krajach UE. Wizyty studyjne, stworzenie koncepcji zinstytucjonalizowanego wsparcia eksperckiego i organizacyjnego dla uczestników dialogu społecznego. Uruchomienie strony internetowej.

21 Projekt systemowy Na rok 2009 przewidziano 10 spotkań KS, 8 spotkań panelu Ekspertów i trzy seminaria.

22 Projekt systemowy Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Dialog Społeczny Dialog Społeczny jest najlepszą, najskuteczniejszą i najtańszą drogą rozwiązywania problemów. Warto w ten rozwój inwestować."

Podobne prezentacje


Reklamy Google