Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z ewaluacji wewnętrznej – Gimnazjum, LO, ZSZ w Unisławiu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z ewaluacji wewnętrznej – Gimnazjum, LO, ZSZ w Unisławiu"— Zapis prezentacji:

1 Raport z ewaluacji wewnętrznej – Gimnazjum, LO, ZSZ w Unisławiu
Rok szkolny 2012/2013 Opracował zespół: B.Białecka-Świniarska, A.Antkiewicz, M.Bobin, A.Pakuła, M.Lulla, J.Matuła, A.Wesołowska-Cieślak, E.Łysik rodzice: Beata Lisewska, Maria Pałucka

2 I Obszar. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki Szkoła lub placówka osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa. Szkoła lub placówka doskonali efekty swojej pracy. Wymaganie 1.4 Respektowane są normy społeczne Przedmiot ewaluacji: działania profilaktyczne szkoły Charakterystyka wymagania: w szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań, ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb, uwzględniając inicjatywy uczniów Cel ewaluacji: analiza programu profilaktyki – dokumentu oraz sposobu jego funkcjonowania w szkole w celu ewentualnych modyfikacji jego zapisów oraz ich upowszechnienia i stosowania

3 Pytania kluczowe: 1.W jaki sposób szkoła wspiera (może wspierać) uczniów w radzeniu sobie z trudnościami w prawidłowym rozwoju i zdrowym życiu? (nauczyciele, rodzice, uczniowie) 2.Jakie zachowania ryzykowne uczniów stanowią największe problemy? (nauczyciele, rodzice, uczniowie) 3.Jakie działania skutecznie chronią (mogą chronić) uczniów przed zagrożeniami w opinii nauczycieli, rodziców i uczniów? 4.Co ułatwia / utrudnia realizację szkolnego programu profilaktyki? (zespoły przedmiotowe) 5.Jakie są potrzeby szkoleniowe z zakresu profilaktyki wśród nauczycieli, rodziców? Kryteria: adekwatność do potrzeb stopień przydatności skuteczność efektywność Metody badań: analiza dokumentacji: dzienniki lekcyjne ankiety dla uczniów i rodziców dyskusje w samorządach uczniowskich dyskusje z zespołach przedmiotowych Harmonogram: Grudzień: przygotowanie narzędzi badawczych Styczeń: przeprowadzenie badań Kwiecień - maj: przegląd dokumentacji. zebranie informacji z poszczególnych badań Czerwiec: przygotowanie raportu Prezentacja raportu na posiedzeniu RP

4 Przegląd dokumentacji
Podsumowanie - Gimnazjum Tematyka Ilość godzin razem % Ia Ic IIa IIb IIIb IIIc ZAPOBIEGANIE NIEPOWODZENIOM SZKOLNYM UCZNIÓW. 5 4 21 28 II.KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWYCH POSTAW SPOŁECZNYCH DZIECI I DOROSŁYCH WE WZAJEMNYCH RELACJACH (zapobieganie wagarom i agresji ) 3 8 37 III.KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMYCH POSTAW WOBEC PROBLEMU UZALEŻNIEŃ I RYZYKOWNYCH ZACHOWAŃ (środki psychoaktywne ) 2 6 1 26 35 Razem/ilość godz. wych 11/26 13/33 12/30 13/25 13/28 75/170 Razem % 42 39 40 52 46 Śr. 44

5 Podsumowanie - ZSZ Obszar programu I II III Suma/ % 3. Agresja – kształtowanie w uczniach postaw zmierzających do eliminowania zachowań agresywnych i propagujących zachowania sprzyjające pozytywnemu rozwojowi relacji z innymi - 2 1 3/8 4. Higiena osobista – motywowanie uczniów do dbałości o higienę osobistą. 5. Czas wolny (nasze wartości i style życie) – poznanie sposobów spędzanie wolnego czasu przez uczniów; - umiejętność właściwej organizacji czasu wolnego; 3 5/13 6.Używki – sztuka odmawiania: - pogłębienie wiedzy przez uczniów n/t szkodliwości niektórych substancji, mogących być przyczyną uzależnień; -oddziaływanie tych substancji na zdrowie psychiczne i fizyczne; -zdobycie umiejętności społecznych służących radzeniu sobie w sytuacjach presji; 5 10/26 8.Sytuacje konfliktowe i ich rozwiązywanie. Wzmacnianie poczucie kontroli nad własnym życiem i nad otoczeniem w sytuacji trudnej. 9 4 16/41 9.Stres i jego rola w rozwiązywaniu problemów. Rozszerzenie wiadomości na temat higieny zdrowia psychicznego. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 2/5 Razem/ilość godz. wych 7/25 22/33 10/13 39/71 % 28 67 79 Śr. 55 Brak tematyki z zakresu pkt 1,2 (pielęgniarka), pkt 7 - Ryzykowny seks i jego konsekwencje: prostytucja, HIV i AIDS (realizacja na zaj.WDŻ)

6 Podsumowanie - LO Obszar programu I II III Suma/% Budowanie wzajemnych relacji 6 - 12/39 Udzielanie pomocy oraz wsparcia uczniom i rodzicom w rozwiązywaniu problemów 1 3 5 9/29 Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych Przygotowanie i wdrażanie uczniów do podejmowania działalności społecznej. 1/3 Wyrabianie nawyków zdrowego stylu życia i podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających nałogom 4 2 Razem/ilość godz wych 11/30 11/32 9/31 31/100 % 37 34 29 Śr. 33,3

7 Samorząd Uczniowski Gimnazjum
1.Jakie działania na terenie szkoły pomagają uczniom radzić sobie z zachowaniami ryzykownymi? rozmowy z panią pedagog, nauczyciele dyżurujący, uwagi pozytywne i negatywne, konsekwentne kary, ciekawsze lekcje spotkania z policją kamery, większa ilość kamer spotkania na ten temat oglądania filmów zajęcia pozalekcyjne –treningi telefony do rodziców 2. Jakie zachowania ryzykowne uczniów stanowią największe problemy? palenie papierosów agresja picie alkoholu wagary bójki brak tolerancji narkotyki 

8 Ewaluacja programów profilaktycznych – zespoły przedmiotowe
1.W jaki sposób szkoła wspiera uczniów w radzeniu sobie z trudnościami w prawidłowym rozwoju i zdrowym życiu? wczesna diagnoza problemów – szybkie rozpoznanie trudności i kierowanie na badania specjalistyczne terapia specjalistyczna na terenie szkoły (pedagog, psycholog, terapeuta, z k-k, logopeda, rewalidacja) i pomoc wyrównawcza (z zd-w) działania w ramach pedagogizacji rodziców( spotkania ze specjalistami , materiały tematyczne – ulotki, gazetki, str internetowa, rozmowy indywidualne) zajęcia edukacyjne profilaktyczne konkursy o tematyce prozdrowotnej (np. Nie pal przy mnie, proszę), olimpiada zdrowia codzienna opieka pielęgniarki w szkole akcje dotyczące zdrowia emocjonalnego (Cała Polska czyta dzieciom, Trzymaj formę, Sieciaki, Dzień bezpiecznego internetu) program zdrowego żywienia – mleko, warzywa, kanapki w sklepiku organizacja kół zainteresowań (sks, wolontariat), zajęć dodatkowych przestrzeganie przez pracowników praw ucznia lekcje wychowawcze realizujące daną tematykę, wych. do życia w rodzinie, biologia, przyroda, w-f pomoc nauczycieli dyżurujących w świetlicy pomoc koleżeńska koło PCK gazetki poglądowe zasoby biblioteki

9 2.Jakie zachowania ryzykowne stanowią największe problemy?
SP I-III SP IV-VI Gimnazjum ZSZ LO -agresja fizyczna -nieracjonalne odżywianie (brak śniadania, zakup niezdrowego jedzenia w sklepiku -cyberprzemoc (sporadycznie) -brak świadomej aktywności fizycznej -próby palenia papierosów -agresja fizyczna (uderzenia, izolowanie) i słowna (wyzwiska, epitety, wulgaryzmy) -cyberprzemoc w komunikatorach -nieracjonalne odżywianie się -nieracjonalne odżywianie -palenie papierosów -zainteresowanie sytuacjami picia alkoholu, zażywania środków psychoaktywnych -trudności w nauce -wagary i ucieczki z lekcji -agresja słowna i fizyczna -cyberprzemoc -arogancja wobec dorosłych i świadome łamanie prawa szkolnego -łamanie zasad prawidłowego zachowania -brak zainteresowań własnych -absencja -wymuszanie zachowań -przemoc psychiczna -wagary -agresja słowna (wulgaryzmy -wczesna inicjacja seksualna (wczesne macierzyństwo) -trudności w nauce –problemy z motywacją

10 4.Co ułatwia i utrudnia realizację SPP?
3.Jakie działania chronią uczniów przed zagrożeniami ? -zaznajamianie uczniów z obowiązującym prawem -profilaktyka (akcje w różnych strategiach i formach, lekcje wychowawcze) -konsekwentne działania ze strony szkoły zgodnie z procedurami (uwagi, nagany, sprawa do sądu) -pomoc pedagoga i psychologa 4.Co ułatwia i utrudnia realizację SPP? Ułatwienia współpraca nauczycieli istnienie gabinetów specjalistycznych -współpraca z rodzicami w czasie rozwiązywania problemów współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę (GOPS, PPP, policja, sąd, GOK, Straż pożarna, stowarzyszenia, Sanepid, Centrum Onkologii w Bydgoszczy) wsparcie i życzliwość dyrekcji dobra współpraca z pedagogiem program Pomost filmy współpraca między nauczycielami

11 5. Jakie są potrzeby szkoleniowe wśród nauczycieli i rodziców?
Utrudnienia brak sprzętu multimedialnego w gabinetach specjalistycznych (Internet, video, nowoczesne programy) hałas na korytarzach, niewietrzone korytarze w czasie lekcji, leżąca młodzież na korytarzach ciągła zmiana przydziałów (rewalidacja) zwiększone pensum pracy z uczniem (wielość dokumentacji) zbyt mała ilość godzin pracy psychologa brak socjoterapeuty brak świetlicy z prawdziwego zdarzenia – niema możliwości pracy wychowawczej wielość programów profilaktycznych – brak wyboru jednego kompatybilnego dla wychowawców, nauczycieli i specjalistów (np. Pomost) brak zajęć pozalekcyjnych np. dla zainteresowanych techniką, plastyką itd konieczność pracy w świetlicy (zamiast zajęć dla uczniów SPE oraz rozwijających zainteresowania) brak funduszy na prelekcje, wyjazdy, happeningi, akcje promocyjne mało nowoczesnych pomocy brak szerszej współpracy rodziców, którzy ukrywają zachowania dziecka chcąc je chronić 5. Jakie są potrzeby szkoleniowe wśród nauczycieli i rodziców? Nauczyciele pierwsza pomoc – porządnie i praktycznie rozpoznawanie osób pod wpływem środków psychoaktywnych i innych uzależnień (np. od jedzenia, komputera) – rodzaje, objawy, reagowanie „nowości” na rynku zagrożeń postępowanie z dorastającym nastolatkiem? Rodzice -rola codziennej aktywności fizycznej i racjonalnego żywienia dzieci -zainteresowania i zdolności naszych dzieci -problem uzależnień -postępowanie z dorastającym nastolatkiem

12 Wyniki ankiety - ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktyki
W badaniu brało udział 114 uczniów Gimnazjum

13

14

15

16

17

18

19 Badanie wśród rodziców uczniów Gimnazjum.
W ankiecie Szkolnego Programu Profilaktyki dla rodziców wzięło udział łącznie 134 osób. Podział na poszczególne poziomy jest następujący: Klasy pierwsze – 43 rodziców Klasy drugie – 41 rodziców Klasy trzecie – 50 rodziców.

20

21

22 Inne: korepetycje

23

24 Lekcje: j. polski, matematyka, informatyka, chemia, biologia, technika, geografia, muzyka, historia, w-f, j. angielski, fizyka. Koła zainteresowań: j. polski, matematyka, fizyka, biologia, geografia, koło misyjne. Konkursy: sportowe, j. polski, liga zadaniowa

25 GOK: śpiew, taniec, instrument, harcerstwo, zajęcia artystyczne
Parafia: schola Klub sportowy: rugby, piłka, narciarstwo.

26 Jakie zachowania uczniów, Państwa zdaniem, są największym problemem do rozwiązania?
Brak szacunku dla innych, Kłamstwo, Nietolerancja, Brak zainteresowań, Stres, Nękanie przez portale, Brak reakcji na krzywdę, Brak motywacji do nauki. Agresja, Wulgaryzm, Nikotyna, Alkohol, Wagary, Znęcanie się nad rówieśnikami, Lenistwo, Nadużywanie komputera, Arogancja wobec starszych, Przemoc,

27

28

29 Jakie jeszcze działania szkoły, Państwa zdaniem, mogłyby skutecznie wspierać uczniów w radzeniu sobie w wyżej wymienionych problemach? Wsparcie w rodzicach, Rozmowy na godzinach wychowawczych na temat uzależnień, Więcej lekcji dodatkowych, Pomoc psychologa, Cykliczne spotkania edukacyjne, Spotkania z Policją, Zachęcanie do brania udziału w zajęciach pozalekcyjnych, Skuteczny system kar.

30 Wyniki ankiety – rodzice uczniów ZSZ i LO

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 Wyniki ankiety – uczniowie ZSZ i LO

41 1. Jakie działania w szkole pomagają Ci w prowadzeniu na co dzień zdrowego stylu życia? – ZSZ, LO

42 2A Czy uważasz, że masz trudności w osiąganiu wyników w nauce na miarę swoich możliwości i ambicji? – ZSZ, LO

43 2B. Gdzie na terenie szkoły możesz uzyskać pomoc, jeśli masz trudności w nauce? ZSZ, LO

44 3. Jakie działania na terenie szkoły pomagają uczniom radzić sobie z zachowaniami ryzykownymi (zaburzenia odżywiania, wagary, agresja, kontakt ze środkami uzależniającymi, zachowania przestępcze)? ZSZ, LO

45 4A. Które działania pomagają Ci planować swoją przyszłość(rozwijać hobby, pasje, podejmować pracę na rzecz innych)? – w szkole ZSZ, LO

46 4B. poza szkołą ZSZ, LO

47 Wnioski - uczniowie gimnazjum, LO i ZSZ
W ocenie uczniów szkoła prowadzi różnorodne formy pracy w zakresie zachęcania ich do prowadzenia zdrowego stylu życia. Uczniowie najczęściej doceniają w tym zakresie lekcje w.f., biologii i wychowania do życia w rodzinie oraz imprezy rekreacyjno-sportowe. Pozytywne jest również to, że wszystkie formy zostały wybrane przez uczniów – nie było przypadku pominięcia jakiejś formy. Niepokojąco niska liczba uczniów wybrała odpowiedź „zdrowa żywność w sklepiku”. Należy kontynuować promocję zdrowego stylu życia w tych różnorodnych formach (włączyć szerzej projekty edukacyjne), a szczególnie pracować nad świadomością uczniów w zakresie wybierania zdrowej żywności, również w sklepiku szkolnym. Ponadto dla poprawy monitorowania realizacji tej tematyki wskazane jest precyzyjne sformułowanie tematu w dziennikach lekcyjnych oraz zaznaczanie przy temacie lekcji skrótu „SPP”. Znaczna grupa uczniów odczuwa trudności w nauce na miarę swoich możliwości, a jeszcze większa ma kłopot z oceną własnych postępów – należy pracować nad wykształceniem adekwatnej samooceny u uczniów i stosować częściej ocenę opisową (ustną lub pisemną) z uwzględnieniem stosunku możliwości i potrzeb do efektów uzyskanych przez ucznia ( dążyć do zmniejszenia liczby uczniów odczuwających trudności w nauce oraz trudności w samoocenie). Należy zatem doprecyzować, jakie są powody takich odczuć - co jest przyczyną, w opinii uczniów, tych trudności w nauce i trudności w samoocenie. Uczniowie otrzymują pomoc w nauce głównie na zajęciach wyrównawczych z danego przedmiotu oraz na indywidualnych konsultacjach z nauczycielami danego przedmiotu. Bardzo pozytywnie jest oceniana istniejąca w szkole pomoc koleżeńska. Inne źródła pomocy również zostały zauważone. Należy kontynuować te pozytywnie ocenione przez uczniów formy.

48 4. W opinii uczniów szkoła podejmuje liczne działania mające na celu pomóc uczniom radzić sobie z zachowaniami ryzykownymi. Główną formą, z której najwięcej zyskują uczniowie,j est podejmowanie tej tematyki na lekcjach, następne w kolejności są zajęcia z pedagogiem szkolnym, spotkania z Policją. Pozytywny jest fakt, iż inne formy ( takie jak: rozmowy z pielęgniarką, zajęcia warsztatowe ze specjalistami czy wizualne ekspozycje tematyczne) są także zauważone, choć przez mniejszą liczbę uczniów. Należy kontynuować tę tematykę właśnie na lekcjach oraz tę różnorodność form. 5. Szkoła pomaga uczniom planować swoją przyszłość - w opinii uczniów najbardziej podczas lekcji, dalej na zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego, zajęciach kół zainteresowań, podczas działań wolontariatu i realizacji projektów edukacyjnych – należy kontynuować te formy, jak również bardziej uwzględniać w proponowanej tematyce projektów edukacyjnych ten walor podkreślony przez młodzież. 6. Liczna grupa uczniów poza szkołą korzysta z działalności innych instytucji, co pomaga młodzieży planować swoją przyszłość – głównie są to zajęcia sportowe w klubach (bezpłatne) a także w GOK (częściowo odpłatne). Należy kontynuować dobrą współpracę z tymi instytucjami, które wspierają tym samym pracę szkoły uzupełniając ofertę zajęć pozalekcyjnych.

49 Wnioski - rodzice gimnazjum, LO i ZSZ
W ocenie rodziców szkoła wspiera uczniów w prowadzeniu zdrowego stylu życia głównie podczas lekcji, podczas imprez sportowo rekreacyjnych, oraz w trakcie realizacji projektów edukacyjnych – należy kontynuować tę tematykę na lekcjach (precyzyjny zapis z adnotacją SPP) oraz zachować różnorodne formy promowania zdrowego stylu życia. Istnieje znaczna grupa rodziców deklarująca, że ich dzieci mają trudności w nauce, jak też istotna część rodziców nie potrafi tego ocenić, jaki jest stan. Należy doprecyzować pytania o przyczyny tych trudności w odczuciu rodziców oraz o przyczyny trudności w ocenie stosunku potrzeb i możliwości do efektów uczenia się ich dzieci. Według rodziców w szkole dzieci otrzymują pomoc w sytuacji, gdy mają trudności w nauce – głównie na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, na indywidualnych konsultacjach z nauczycielem przedmiotu oraz w ramach pomocy koleżeńskiej. Zauważono również inne formy(pomoc w świetlicy, u pedagoga lub terapeuty). Należy kontynuować te działania. Szkoła podejmuje liczne działania mające na celu pomóc uczniom radzić sobie z zachowaniami ryzykownymi. Za najbardziej skuteczne uznaje się podejmowanie tej tematyki na lekcjach, dalej ocena zachowania uczniów (ocena słowna, uwagi w zeszycie klasowym, ocena semestralna), spotkania z psychologiem, z Policją. Rodzice doceniają również inne formy – nie pominięto żadnej z podanych. Należy zatem kontynuować tę tematykę na lekcjach oraz różnorodność form. Szkoła pomaga uczniom planować swoją przyszłość - w opinii rodziców przede wszystkim podczas działań wolontariatu, na zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego, na zajęciach kół zainteresowań i w trakcie lekcji. Należy kontynuować te działania.

50 6. Ponad połowa rodziców deklaruje udział swoich dzieci w zajęciach pozaszkolnych mających na celu również pomoc w planowaniu ich własnej przyszłości – głównie sportowych oraz artystycznych i społecznikowskich. Należy zatem współpracować z instytucjami lokalnymi, które wspierają pracę szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych. 7. W opinii rodziców podstawowym problemem do rozwiązania w pracy profilaktycznej jest nieradzenie sobie ze stresem i innymi trudnościami a w związku z tym: agresja oraz przemoc przejawiana w różnych formach (najbardziej werbalnych), zagrożenie uzależnieniem (najbardziej od nikotyny i mediów), brak motywacji do konstruktywnych działań ( w nauce i w czasie wolnym). Należy zwiększyć ilość zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów z zakresu uczenia sposobów radzenia sobie z problemami oraz podjęć tę tematykę także na lekcjach, w projektach edukacyjnych, a dla rodziców na spotkaniach pedagogizacyjnych. 8. Rodzice wskazują na potrzebę szkolenia się przede wszystkim w zakresie sposobów motywowania dzieci do nauki i działania, a następnie sposobów wzmacniania czynników chroniących w celu zapobiegania zachowaniom ryzykownym. Należy podjąć tę tematykę na spotkaniach z rodzicami. 9. Rodzice deklarują chęć skorzystania ze szkoleń w formie warsztatów w małych grupach tematycznych oraz w formie spotkań ogólnych. Należy zorganizować takie formy oraz kontynuować pozostałe wg potrzeb. Również doceniane są materiały dostepne drogą wirtualną. Należy wzbogacić stronę internetową szkoły w materiały pomocne dla rodziców wg kategorii problemów. 10. Rodzice wskazali, że na poprawę skuteczności oddziaływań profilaktycznych może wpłynąć większe zaangażowanie rodziców, cykliczność zajęć, większy udział psychologa, motywowanie uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych oraz konsekwencja w stosowaniu środków wychowawczych. Po raz kolejny wymieniono realizowane już formy działania z SPP. Należy zatem kontynuować zaplanowane działania.

51 Wnioski - nauczyciele gimnazjum, LO i ZSZ
Nauczyciele uznali, że szkoła w bardzo licznych i różnorodnych formach wspiera uczniów w radzeniu sobie z trudnościami w prawidłowym rozwoju. Należy kontynuować pomoc psychologiczną z uwzględnieniem większej liczby godzin pracy psychologa szkolnego, a także pomocy socjoterapeuty. Największe problemy stanowią liczne zachowania agresywne, przemocowe, palenie papierosów, wagary, brak motywacji do konstruktywnego działania, a to na skutek braku umiejętności radzenia sobie z problemami. Należy podejmować zaplanowane działania w zakresie tej tematyki oraz uczyć sposobów radzenia sobie z problemami – zwiększyć liczbę zajęć psychoedukacyjnych. Nauczyciele podkreślają rolę zaznajamiania uczniów z obowiązującym prawem, konsekwencję w stosowaniu środków wychowawczych, wszelkie formy zajęć profilaktycznych oraz pomoc specjalistów - jako działania szczególnie chroniące uczniów przed zagrożeniami. Nie wymieniono formy „dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości ucznia” jako czynnika chroniącego – należy zawsze mieć ten aspekt w świadomości, gdyż zdecydowana większość zagrożeń zachowaniami ryzykownymi ma swoje źródło w niepowodzeniach szkolnych ( szcze- gólnie w nauce).

52 4.Nauczyciele wskazują, że skuteczność oddziaływań profilaktycznych mogłyby zwiększyć następujące działania: zaopatrzenie gabinetów specjalistycznych w sprzęt multimedialny, a klasopracowni w więcej nowoczesnych pomocy (lista potrzeb) poprawę warunków organizacji i higieny na przerwach (wychodzenie uczniów na boisko szkolne podczas przerw, wietrzenie korytarzy podczas lekcji itp.) stabilność przydziałów godzin pracy z uczniami, klasami zwiększenie liczby godzin pracy psychologa zatrudnienie socjoterapeuty poprawienie warunków funkcjonowania świetlicy zobligowanie do przeprowadzenia w etapie edukacyjnym całego programu profilaktycznego POMOST z podziałem na kilka osób odpowiedzialnych za poszczególne działy dostosowanie oferty zajęć pozalekcyjnych do rzeczywistych potrzeb uczniów ( koła artystyczne, techniczne)( ankieta dla uczniów) w opiece w świetlicy (godziny z KN) uwzględnienie wszystkich nauczycieli tak, aby każdy miał równe szanse na pozalekcyjną pracę z uczniami, którzy potrzebują jego wsparcia (uczniowie ze SPE, uczniowie zdolni) (uwzględnienie propozycji nauczycieli) pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania na ciekawe formy pracy profilaktycznej ( udział w projektach) pozyskiwanie rodziców do szczerej współpracy poprzez poprawę komunikacji społecznej (szkolenie praktyczne dla zainteresowanych nauczycieli)

53 6.Nauczyciele zgłaszają potrzebę następujących szkoleń dla nauczycieli:
Pierwsza pomoc – w zespołach przedmiotowo-metodycznych może poprowadzić Pan Andrzej Piekarczyk Rozpoznawanie osób pod wpływem środków psychoaktywnych i innych uzależnień (nowości na rynku zagrożeń) – rodzaje, objawy, reagowanie – WDN we współpracy z Sanepidem lub PPP, lub inną instytucją Postępowanie z dorastającym nastolatkiem - wspólnie ze szkoleniem dla rodziców uczniów klas I-II 7.Nauczyciele wskazują potrzebę następujących szkoleń dla rodziców uczniów: Postępowanie z dorastającym nastolatkiem – kontynuacja zapisów z SPP (we współpracy z PPP) Problemy uzależnień – wspólnie ze szkoleniem dla nauczycieli o rozpoznawaniu osób pod wpływem środków psychoaktywnych Rola codziennej aktywności fizycznej i racjonalnego żywienia dzieci - umieścić w SPP Zainteresowania i zdolności naszych dzieci – umieścić w SPP

54 WNIOSKI - OGÓLNIE 1.Kontynuować działania oraz różne formy pracy dotyczące: promocji zdrowego stylu życia (lekcje, projekty edukacyjne, imprezy sportowo-rekreacyjne), pomocy w nauce (zajęcia wyrównawcze, indywidualne konsultacje nauczycieli, pomoc koleżeńska) pomocy w radzeniu sobie z zachowaniami ryzykownymi (lekcje, zajęcia z pedagogiem, spotkania z Policją i in.) doradztwa edukacyjno-zawodowego, planowania przyszłości (zajęcia z doradztwa, wolontariat, zajęcia pozalekcyjne) pozyskiwania dodatkowych środków na finansowania (projekty) 2. Wspierać uczniów i ich rodziców w określeniu przyczyn trudności w nauce i ocenie możliwości uczniów do efektów uczenia się 3.Zwiększyć : liczbę zajęć psychoedukacyjnych wspierających uczniów w radzeniu sobie ze stresem, agresją, uzależnieniami (nikotyna, media), brakiem motywacji do pracy, przemocą ofertę zajęć pozalekcyjnych (koła zainteresowań) liczbę godzin pracy psychologa pomoc socjoterapeuty 4.Zmienić funkcjonowanie świetlicy: więcej godzin dla wychowawcy świetlicy, aby zwiększyć ofertę zajęć pozalekcyjnych dla uczniów 5. Zorganizować szkolenia, warsztaty: dla rodziców (motywowanie dzieci do nauki i działania, wzmacnianie czynników chroniących w celu zapobiegania zachowaniom ryzykownym, rola codziennej aktywności fizycznej i racjonalnego odżywiania, zainteresowania i zdolności naszych dzieci) dla nauczycieli (poprawa komunikacji społecznej z rodzicami, pierwsza pomoc, postępowanie z dorastającym nastolatkiem, rozpoznawanie osób pod wpływem środków psychoaktywnych i innych uzależnień) 6.Konsekwentnie stosować wszystkie dostępne środki wychowawcze (ocena zachowania, kary, nagrody, procedury) 7. W dziennikach przy tematach lekcji odnotować realizację SPP.


Pobierz ppt "Raport z ewaluacji wewnętrznej – Gimnazjum, LO, ZSZ w Unisławiu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google