Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Zarządzanie strategiczne w województwie kujawsko-pomorskim Maciej Krużewski Dyrektor Departamentu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Zarządzanie strategiczne w województwie kujawsko-pomorskim Maciej Krużewski Dyrektor Departamentu."— Zapis prezentacji:

1 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Zarządzanie strategiczne w województwie kujawsko-pomorskim Maciej Krużewski Dyrektor Departamentu

2 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Model komunikacji społecznej nadawca komunikat kanał (np. cykl debat społecznych, wizyty studyjne ) odbiorca sprzężenie zwrotne (reakcja odbiorcy na komunikat nadawcy) Zasada ciągłości w komunikacji społecznej – oznacza, że komunikacja społeczna będzie prowadzona w taki sposób, aby reakcja odbiorcy komunikatu - gmin, powiatów oraz partnerów społeczno – gospodarczych miała realne odzwierciedlenie w ponownym komunikacie nadawcy tj. konkretnych rozwiązaniach programowych władz województwa i była prowadzona na podstawie nie tyle kompromisu, ale konsensusu w ramach szeroko rozumianej polityki regionalnej opartej o podstawowe zasady jej prowadzenia.

3 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Zarządzanie strategiczne – zarządzanie poprzez cele Model zarządzania poprzez cele na przykładzie schematu realizacji Strategii Rozwoju Województwa. Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój zasobów ludzkich Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój nowoczesnej gospodarki Unowocześnienie struktury funkcjonalno - przestrzennej regionu Wskaźniki bazowe: PKB/ 1 mieszkańca, zatrudnienie wg sektorów (rolnictwo, przemysł, usługi), stopa zatrudnienia, stopa bezrobocia Cel; STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

4 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwijanie instytucji otoczenia biznesu i promowanie postaw przedsiębiorczych Kreowanie warunków przedsiębiorczości i upowszechniania innowacji Wskaźniki bazowe; Cel; Wspieranie procesów metropolizacji ośrodków stołecznych Bydgoszczy i Torunia Wspieranie rozwoju sieci osadniczej Wskaźniki bazowe; Cel; Rewitalizacja miast i wsi regionu Wskaźniki bazowe; Cel; Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu Rozwój infrastruktury technicznej Wskaźniki bazowe; Cel; Unowocześnienie układów transportowych wewnątrzregionalnych Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój i unowocześnienie pozostałej infrastruktury technicznej i mieszkalnictwa Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój infrastruktury gospodarki wodnej Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój potencjału naukowo -badawczego regionu i kształtowanie regionalnego systemu transferu innowacji u wymiany informacji Wskaźniki bazowe; Cel; Zwiększenie roli szkolnictwa wyższego regionu Budowa społeczeństwa opartego na wiedzy Wskaźniki bazowe; Cel; Poprawa efektywności kształcenia Wskaźniki bazowe; Cel; Dostępność edukacji dla dorosłych Wskaźniki bazowe; Cel; Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży Wskaźniki bazowe; Cel; Wspieranie sektora organizacji pozarządowych Budowa kapitału społecznego Wskaźniki bazowe; Cel; Budowa partnerstwa publiczno - społecznego

5 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój infrastruktury teleinformatycznej Wskaźniki bazowe; Cel; Informatyzacja usług publicznych w administracji i zarządzaniu Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Wskaźniki bazowe; Cel; Unowocześnienie infrastruktury usług społecznych Wskaźniki bazowe; Cel; Kształtowanie sieci usług publicznych z punktu widzenia ich dostępności Rozwój infrastruktury społecznej Wskaźniki bazowe; Cel; Zachowanie dziedzictwa kulturowego Wskaźniki bazowe; Cel; Adaptacja dziedzictwa kulturowego do współczesnych potrzeb społecznych Dziedzictwo kulturowe Wskaźniki bazowe; Cel; Utrwalanie i wzbogacanie systemu ekologicznego regionu Wskaźniki bazowe; Cel; Rewaloryzacja środowiska przyrodniczego Zachowanie i wzbogacanie zasobów środowiska przyrodniczego Wskaźniki bazowe; Cel; Wspieranie adaptacji gospodarstw rolnych do funkcjonowania na współczesnych rynkach rolnych Wzmacnianie konkurencyjności regionalnej gospodarki rolnej Wskaźniki bazowe; Cel; Wzmacnianie konkurencyjności przetwórstwa rolno - spożywczego Wskaźniki bazowe; Cel; Promocja walorów i produktów turystycznych Promocja rozwoju turystyki Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój sektora usług turystycznych Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój zatrudnienia osób bezrobotnych Promocja zatrudnienia osób pozostających bez pracy lub zagrożonych jej utratą Wskaźniki bazowe; Cel; Przeciwdziałanie bezrobociu osób zagrożonych utratą pracy w rolnictwie oraz sektorach mających problemy z dostosowaniem się do potrzeb rynku pracy Wskaźniki bazowe; Cel; Edukacja zdrowotna społeczeństwa Wskaźniki bazowe; Cel; Promocja aktywności sportowo -rekreacyjnej Promocja i profilaktyka zdrowia Wskaźniki bazowe; Cel; Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu Wskaźniki bazowe; Cel; Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych Integracja społeczno - zawodowa i bezpieczeństwo ludności Wskaźniki bazowe; Cel; Powszechna, wczesna diagnostyka medyczna, profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień Wskaźniki bazowe; Cel; Poprawa bezpieczeństwa ludności

6 Zadania operacyjne realizujące cele strategiczne Cele i działania Zasady polityki regionalnej PROGRAMOWANIE ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Województwa Programy Operacyjne Wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania PROJEKTY Fundusze Europejskie, Środki budżetu państwa, Środki budżetu województwa, Pozostałe środki publiczne (gminy, WFOŚIGW, PFRON), Środki prywatne Uwarunkowania przestrzenne Plan zagospodarowania przestrzennego województwa IDENTYFIKACJA FINANSOWANIE ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE PRZYGOTOWANIEWDRAŻANIE POMOC TECHNICZNARAPORTOWANIE MONITOROWANIE ZINTEGROWANE PAKIETY PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH OCENA Realizacja zakładanych celów Wskaźniki/ realizacja finansowa Wnioski dla przyszłych projektów KOMUNIKACJA SPOŁECZNA ZASADA PARTNERSTWA Schemat realizacji programowania rozwoju regionalnego w kontekście komunikacji społecznej

7 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Strategia rozwoju województwa kujawsko – pomorskiego na lata 2007-2020 Koncepcja realizacji strategii rozwoju

8 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Powiat aleksandrowski na tle województwa kujawsko – pomorskiego Oprac. K-PBPPiR

9 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Fragment mapy zadań ponadlokalnych realizujących cele publiczne (w oryginale mapa dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego w skali 1:100 000) Oprac. K-PBPPiR

10 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Miasto Aleksandrów Kujawski jako siedziba powiatu  Aleksandrów jest 19. co do wielkości miastem województwa – z liczbą ludności wynoszącą ok. 12,4 tys., zalicza się do kategorii typowych ośrodków powiatowych w województwie (większość siedzib powiatów liczy od 10 do 20 tys. mk)  układ sieci osadniczej województwa predestynuje miasto do pełnienia roli ponadlokalnego ośrodka równoważenia rozwoju – obsługującego obszar powiatu w zakresie szkolnictwa średniego, lecznictwa szpitalnego, instytucji obsługi biznesu  w zakresie typowych funkcji powiatowych miasto jest dobrze wyposażone i zapewnia prawidłową obsługę mieszkańców  jako siedziba powiatu Aleksandrów Kujawski jest położony marginalnie w północnej jego części, dodatkowo terytorium powiatu dzielić będzie projektowana autostrada A1, co może spowodować pewne trudności w dostępności miasta z obszaru całego powiatu  jako ponadlokalny ośrodek równoważenia rozwoju miasto wykazuje niedorozwój funkcji w zakresie instytucji sektora biznesu i kultury – te działalności muszą być rozwijane Oprac. K-PBPPiR

11 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Rola i znaczenie powiatu w województwie Funkcje regionalne  Aleksandrów postrzegany jest w polityce regionalnej jako ponadlokalny ośrodek równoważenia rozwoju – obecnie kształtujący się  realny obszar oddziaływania to teren powiatu aleksandrowskiego System komunikacyjny i infrastruktura techniczna  powiat posiada strategiczne położenie – przez jego terytorium przebiega projektowana autostrada A1: Gdańsk – Gorzyczki – gr. państwa z węzłem autostradowym “Odolion” oraz linia kolejowa nr 18: Kutno – Piła  główny układ komunikacyjny stanowi projektowana autostrada A1 i droga krajowa nr 1 wraz z drogami wojewódzkimi o nr 266, 252, 301, 267.  duże znaczenie będzie miała realizacja przeprawy mostowej przez rz. Wisłę po koronie projektowanej zapory wodnej w Nieszawie  przez teren powiatu przebiegają sieci infrastruktury technicznej o znaczeniu krajowym i międzynarodowym: linie elektroenergetyczne, gazociągi wysokiego ciśnienia, w tym gazociąg Dn 1400 Jamał – Europa Zach., rurociąg produktów naftowych  planuje się również budowę elektrowni wodnej w wyniku realizacji projektowanej zapory wodnej w Nieszawie System przyrodniczy  powiat o jednym z najniższych wskaźników lesistości – 7,4 % powierzchni ogólnej (województwo 23,1 %)  powiat o małej powierzchni i bardzo małym udziale obszarów prawnie chronionych Zagadnienia ludnościowe  stosunkowo duży udział ludności w wieku poprodukcyjnym oraz ujemny przyrost naturalny świadczą o zjawisku starzenia się społeczeństwa powiatu  stosunkowo niski poziom wykształcenia mieszkańców terenów wiejskich Oprac. K-PBPPiR

12 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Rola i znaczenie powiatu w województwie cd. Gospodarka  korzystne (wyższe niż średnio dla powiatów ziemskich) wskaźniki przedsiębiorczości  realizacja projektowanej zapory wodnej w Nieszawie motorem napędowym dla gospodarki powiatu  ponadregionalny charakter miasta Ciechocinka pełniącego funkcje uzdrowiskowe w skali kraju (złoża wód leczniczych) Rolnictwo  powiat o zróżnicowanych warunkach rozwoju rolnictwa – jedynie część południowa wykazuje dogodne warunki dla rozwoju intensywnej gospodarki rolnej Turystyka  głównym produktem turystycznym powiatu jest miasto Ciechocinek (uzdrowisko) oraz Nieszawa z przeprawą promową przez rz. Wisłę oraz malownicza dolina rz. Wisły z pieszymi szlakami turystycznymi  dodatkowym walorem w zakresie turystyki będzie wybudowanie zbiornika wodnego na rz. Wiśle w wyniku realizacji projektowanej zapory wodnej w Nieszawie Oprac. K-PBPPiR

13 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Stopa bezrobocia (%, XII 2006 rok) Oprac. K-PBPPiR

14 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Najważniejsze problemy rozwoju miasta i powiatu w kontekście polityki regionalnej  wzmocnienie potencjału Aleksandrowa Kujawskiego jako ponadlokalnego ośrodka równoważenia rozwoju  wspieranie rozwoju Ciechocinka jako miasta o funkcji uzdrowiskowej  zapewnienie prawidłowej dostępności komunikacyjnej powiatu Oprac. K-PBPPiR

15 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Zarządzanie strategiczne w województwie kujawsko-pomorskim Maciej Krużewski Dyrektor Departamentu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google