Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie strategiczne w województwie kujawsko-pomorskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie strategiczne w województwie kujawsko-pomorskim"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie strategiczne w województwie kujawsko-pomorskim
ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg Maciej Krużewski Dyrektor Departamentu Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego

2 Model komunikacji społecznej
Zasada ciągłości w komunikacji społecznej – oznacza, że komunikacja społeczna będzie prowadzona w taki sposób, aby reakcja odbiorcy komunikatu - gmin, powiatów oraz partnerów społeczno – gospodarczych miała realne odzwierciedlenie w ponownym komunikacie nadawcy tj. konkretnych rozwiązaniach programowych władz województwa i była prowadzona na podstawie nie tyle kompromisu, ale konsensusu w ramach szeroko rozumianej polityki regionalnej opartej o podstawowe zasady jej prowadzenia. nadawca komunikat kanał (np. cykl debat społecznych, wizyty studyjne ) odbiorca sprzężenie zwrotne (reakcja odbiorcy na komunikat nadawcy) Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego

3 Zarządzanie strategiczne – zarządzanie poprzez cele
Model zarządzania poprzez cele na przykładzie schematu realizacji Strategii Rozwoju Województwa. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA Wskaźniki bazowe: PKB/ 1 mieszkańca, zatrudnienie wg sektorów (rolnictwo, przemysł, usługi), stopa zatrudnienia, stopa bezrobocia Cel; Rozwój nowoczesnej gospodarki Unowocześnienie struktury funkcjonalno - przestrzennej regionu Rozwój zasobów ludzkich Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego

4 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego
Wspieranie procesów metropolizacji ośrodków stołecznych Bydgoszczy i Torunia Rozwijanie instytucji otoczenia biznesu i promowanie postaw przedsiębiorczych Zwiększenie roli szkolnictwa wyższego regionu Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Wspieranie rozwoju sieci osadniczej Wskaźniki bazowe; Cel; Kreowanie warunków przedsiębiorczości i upowszechniania innowacji Poprawa efektywności kształcenia Rewitalizacja miast i wsi regionu Wskaźniki bazowe; Cel; Budowa społeczeństwa opartego na wiedzy Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój potencjału naukowo -badawczego regionu i kształtowanie regionalnego systemu transferu innowacji u wymiany informacji Poprawa dostępności komunikacyjnej regionu Dostępność edukacji dla dorosłych Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży Unowocześnienie układów transportowych wewnątrzregionalnych Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój infrastruktury technicznej Wskaźniki bazowe; Cel; Wspieranie sektora organizacji pozarządowych Rozwój i unowocześnienie pozostałej infrastruktury technicznej i mieszkalnictwa Wskaźniki bazowe; Cel; Budowa kapitału społecznego Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój infrastruktury gospodarki wodnej Budowa partnerstwa publiczno - społecznego Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego

5 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego
Wspieranie adaptacji gospodarstw rolnych do funkcjonowania na współczesnych rynkach rolnych Rozwój infrastruktury teleinformatycznej Rozwój zatrudnienia osób bezrobotnych Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Promocja zatrudnienia osób pozostających bez pracy lub zagrożonych jej utratą Przeciwdziałanie bezrobociu osób zagrożonych utratą pracy w rolnictwie oraz sektorach mających problemy z dostosowaniem się do potrzeb rynku pracy Informatyzacja usług publicznych w administracji i zarządzaniu Wskaźniki bazowe; Cel; Wzmacnianie konkurencyjności regionalnej gospodarki rolnej Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Wzmacnianie konkurencyjności przetwórstwa rolno - spożywczego Unowocześnienie infrastruktury usług społecznych Edukacja zdrowotna społeczeństwa Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój infrastruktury społecznej Wskaźniki bazowe; Cel; Kształtowanie sieci usług publicznych z punktu widzenia ich dostępności Promocja aktywności sportowo -rekreacyjnej Promocja i profilaktyka zdrowia Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Powszechna, wczesna diagnostyka medyczna, profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień Promocja walorów i produktów turystycznych Zachowanie dziedzictwa kulturowego Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Dziedzictwo kulturowe Adaptacja dziedzictwa kulturowego do współczesnych potrzeb społecznych Promocja rozwoju turystyki Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Rozwój sektora usług turystycznych Utrwalanie i wzbogacanie systemu ekologicznego regionu Integracja społeczno -zawodowa i bezpieczeństwo ludności Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych Wskaźniki bazowe; Cel; Zachowanie i wzbogacanie zasobów środowiska przyrodniczego Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel; Rewaloryzacja środowiska przyrodniczego Poprawa bezpieczeństwa ludności Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Wskaźniki bazowe; Cel; Wskaźniki bazowe; Cel;

6 PROGRAMOWANIE ROZWOJU REGIONALNEGO KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Schemat realizacji programowania rozwoju regionalnego w kontekście komunikacji społecznej PROGRAMOWANIE ROZWOJU REGIONALNEGO Zasady polityki regionalnej ZASADA PARTNERSTWA Strategia Rozwoju Województwa Cele i działania Programy Operacyjne ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE Uwarunkowania przestrzenne Plan zagospodarowania przestrzennego województwa Zadania operacyjne realizujące cele strategiczne PROJEKTY Wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania KOMUNIKACJA SPOŁECZNA FINANSOWANIE IDENTYFIKACJA Fundusze Europejskie, Środki budżetu państwa, Środki budżetu województwa, Pozostałe środki publiczne (gminy, WFOŚIGW, PFRON), Środki prywatne OCENA PRZYGOTOWANIE WDRAŻANIE Realizacja zakładanych celów Wskaźniki/ realizacja finansowa Wnioski dla przyszłych projektów ZINTEGROWANE PAKIETY PROJEKTÓW ROZWOJOWYCH POMOC TECHNICZNA RAPORTOWANIE MONITOROWANIE

7 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego
Strategia rozwoju województwa kujawsko –pomorskiego na lata Koncepcja realizacji strategii rozwoju Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego

8 Powiat aleksandrowski na tle województwa kujawsko – pomorskiego
Oprac. K-PBPPiR Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego

9 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego
Fragment mapy zadań ponadlokalnych realizujących cele publiczne (w oryginale mapa dla obszaru województwa kujawsko-pomorskiego w skali 1: ) Oprac. K-PBPPiR Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego

10 Miasto Aleksandrów Kujawski jako siedziba powiatu
Aleksandrów jest 19. co do wielkości miastem województwa – z liczbą ludności wynoszącą ok. 12,4 tys., zalicza się do kategorii typowych ośrodków powiatowych w województwie (większość siedzib powiatów liczy od 10 do 20 tys. mk) układ sieci osadniczej województwa predestynuje miasto do pełnienia roli ponadlokalnego ośrodka równoważenia rozwoju – obsługującego obszar powiatu w zakresie szkolnictwa średniego, lecznictwa szpitalnego, instytucji obsługi biznesu w zakresie typowych funkcji powiatowych miasto jest dobrze wyposażone i zapewnia prawidłową obsługę mieszkańców jako siedziba powiatu Aleksandrów Kujawski jest położony marginalnie w północnej jego części, dodatkowo terytorium powiatu dzielić będzie projektowana autostrada A1, co może spowodować pewne trudności w dostępności miasta z obszaru całego powiatu jako ponadlokalny ośrodek równoważenia rozwoju miasto wykazuje niedorozwój funkcji w zakresie instytucji sektora biznesu i kultury – te działalności muszą być rozwijane Oprac. K-PBPPiR Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego

11 Rola i znaczenie powiatu w województwie
Funkcje regionalne Aleksandrów postrzegany jest w polityce regionalnej jako ponadlokalny ośrodek równoważenia rozwoju – obecnie kształtujący się realny obszar oddziaływania to teren powiatu aleksandrowskiego System komunikacyjny i infrastruktura techniczna powiat posiada strategiczne położenie – przez jego terytorium przebiega projektowana autostrada A1: Gdańsk – Gorzyczki – gr. państwa z węzłem autostradowym “Odolion” oraz linia kolejowa nr 18: Kutno – Piła główny układ komunikacyjny stanowi projektowana autostrada A1 i droga krajowa nr 1 wraz z drogami wojewódzkimi o nr 266, 252, 301, 267. duże znaczenie będzie miała realizacja przeprawy mostowej przez rz. Wisłę po koronie projektowanej zapory wodnej w Nieszawie przez teren powiatu przebiegają sieci infrastruktury technicznej o znaczeniu krajowym i międzynarodowym: linie elektroenergetyczne , gazociągi wysokiego ciśnienia, w tym gazociąg Dn 1400 Jamał – Europa Zach., rurociąg produktów naftowych planuje się również budowę elektrowni wodnej w wyniku realizacji projektowanej zapory wodnej w Nieszawie System przyrodniczy powiat o jednym z najniższych wskaźników lesistości – 7,4 % powierzchni ogólnej (województwo 23,1 %) powiat o małej powierzchni i bardzo małym udziale obszarów prawnie chronionych Zagadnienia ludnościowe stosunkowo duży udział ludności w wieku poprodukcyjnym oraz ujemny przyrost naturalny świadczą o zjawisku starzenia się społeczeństwa powiatu stosunkowo niski poziom wykształcenia mieszkańców terenów wiejskich Oprac. K-PBPPiR Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego

12 Rola i znaczenie powiatu w województwie cd.
Gospodarka korzystne (wyższe niż średnio dla powiatów ziemskich) wskaźniki przedsiębiorczości realizacja projektowanej zapory wodnej w Nieszawie motorem napędowym dla gospodarki powiatu ponadregionalny charakter miasta Ciechocinka pełniącego funkcje uzdrowiskowe w skali kraju (złoża wód leczniczych) Rolnictwo powiat o zróżnicowanych warunkach rozwoju rolnictwa – jedynie część południowa wykazuje dogodne warunki dla rozwoju intensywnej gospodarki rolnej Turystyka głównym produktem turystycznym powiatu jest miasto Ciechocinek (uzdrowisko) oraz Nieszawa z przeprawą promową przez rz. Wisłę oraz malownicza dolina rz. Wisły z pieszymi szlakami turystycznymi dodatkowym walorem w zakresie turystyki będzie wybudowanie zbiornika wodnego na rz. Wiśle w wyniku realizacji projektowanej zapory wodnej w Nieszawie Oprac. K-PBPPiR Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego

13 Stopa bezrobocia (%, XII 2006 rok)
Oprac. K-PBPPiR Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego

14 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego
Najważniejsze problemy rozwoju miasta i powiatu w kontekście polityki regionalnej wzmocnienie potencjału Aleksandrowa Kujawskiego jako ponadlokalnego ośrodka równoważenia rozwoju wspieranie rozwoju Ciechocinka jako miasta o funkcji uzdrowiskowej zapewnienie prawidłowej dostępności komunikacyjnej powiatu Oprac. K-PBPPiR Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego

15 Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego
Dziękuję za uwagę Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego


Pobierz ppt "Zarządzanie strategiczne w województwie kujawsko-pomorskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google