Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Woda – nie wolno powiedzieć, że jesteś niezbędna do życia, ty sama jesteś życiem” Antoine de Saint Exupery Expo Silesia HydroSilesia 4 – 6 listopada 2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Woda – nie wolno powiedzieć, że jesteś niezbędna do życia, ty sama jesteś życiem” Antoine de Saint Exupery Expo Silesia HydroSilesia 4 – 6 listopada 2009."— Zapis prezentacji:

1 „Woda – nie wolno powiedzieć, że jesteś niezbędna do życia, ty sama jesteś życiem” Antoine de Saint Exupery Expo Silesia HydroSilesia 4 – 6 listopada 2009

2 Czysta woda – korzyści dla pokoleń Troska o wspólną przyszłość wysokie parametry wody pitnej poprawa środowiska naturalnego jakość stosowanej technologii

3 Najważniejsze zadania wodno – ściekowe w mieście:  Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza  Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym  Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria  Modernizacja Komunalnej Oczyszczalni Ścieków „CENTRUM” w Mieście Dąbrowa Górnicza (inwestycja realizowana przez dąbrowskie PWIK)

4 Budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej dla zlewni Błędów wraz z układem komunikacyjnym  Całkowity koszt zadania wynosi 60 mln zł.  Lata realizacji inwestycji 2007 – 2015.

5 Sieć wodna i kanalizacyjna dla zlewni Błędów  budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami bądź tłoczniami  budowa sieci wodociągowej  przebudowa bądź budowa dróg z infrastrukturą drogową wraz z ich odwodnieniem  przebudowa bądź budowa rowów  budowa kanalizacji teletechnicznej dla światłowodów  remont bądź przebudowa istniejących obiektów inżynierskich tj.: przepusty, obiekty mostowe

6  lata realizacji 2005 – 2011  koszt inwestycji 11,5 mln Wyeliminowanie odprowadzania ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogoria

7 Gospodarka wodno - ściekowa  budowa 160 km kanalizacji sanitarnej  budowa tłoczni i przepompowni (łącznie ok. 32 obiekty)  budowa 91 km kanalizacji deszczowej  budowa 3 zbiorników retencyjnych wód deszczowych  budowa 105 km wodociągów  renowacja 9 km rowów  odtworzenie koryta potoku Jamki  przebudowa 7 km kanalizacji ogólnospławnej na deszczową  likwidacja przestarzałej i nie spełniającej wymogów unijnych Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Strzemieszycach

8 Gospodarka wodno - ściekowa Fakty:  kwiecień 2007 – powołanie Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO) i Jednostki Realizującej Projekt (JRP)  październik 2008 – pozytywnie zdany egzamin na Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu przez Henryka Zagułę  grudzień 2008 – złożenie Wniosku o dofinansowanie z FS do NFOŚiGW – aktualnie trwa ponowna ocena Wniosku  grudzień 2008 – wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji  obecnie trwa procedura przetargowa na roboty budowlane - ogłoszono 3 z 6 przetargów

9 Gospodarka wodno - ściekowa  Etap I – lata realizacji 2007 – 2014 Kontrakt W1 – Strzemieszyce Wielkie – Gołonóg (budowa tłoczni ścieków, rurociągów przerzutowych i likwidacja oczyszczalni GOŚ) Kontrakt W2 – Tworzeń, Piekło, Antoniów Kontrakt W3 – Dziewiąty, Trzydziesty, Korzeniec, Łęknice, Wzgórze Gołonoskie Kontrakt W4 – Strzemieszyce Wielkie Kontrakt W5 – Ząbkowice Etap II – lata realizacji 2013 – 2015 Kontrakt W1 – Ujejsce Kontrakt W2 – Tucznawa, Bugaj, Sikorka

10 Podczas uporządkowania gospodarki wod. – kan. w mieście nastąpi:  w ykonanie pełnej renowacji nawierzchni obejmujące m. in. : przebudowę dróg przebudowę chodników przebudowę wjazdów do posesji  o dtworzenie 315 tyś m² nawierzchni drogowych

11 Korzyści dla dąbrowian:  Ekologiczne:  poprawa jakości wody pitnej  polepszanie stanu środowiska naturalnego  redukcja zanieczyszczenia rzeki Pogorii oraz zbiorników wodnych  poprawa jakości życia, uporządkowane i zagospodarowane ulice  Społeczne:  inwestycje będą wspierać koniunkturę Dąbrowy  zwiększenie stopnia dostępności do sieci kanalizacyjnej  impuls do rozwoju miasta

12 Przewidywana łączna długość kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu

13 Ilość ulic, gdzie będą prowadzone roboty wod. - kan

14 Urząd Miejski ul. Graniczna 21 41 – 300 Dąbrowa Górnicza tel./fax 032 295 96 92 www.kanalizacja.idabrowa.pl redakcjajrp@dabrowa-gornicza.pl Dziękuję Państwu za uwagę.


Pobierz ppt "„Woda – nie wolno powiedzieć, że jesteś niezbędna do życia, ty sama jesteś życiem” Antoine de Saint Exupery Expo Silesia HydroSilesia 4 – 6 listopada 2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google