Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konrad Kurpiel II Ti. Elektrownia – zakład przemysłowy wytwarzaj ą cy energi ę elektryczn ą przez przetwarzanie innych rodzajów energii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konrad Kurpiel II Ti. Elektrownia – zakład przemysłowy wytwarzaj ą cy energi ę elektryczn ą przez przetwarzanie innych rodzajów energii."— Zapis prezentacji:

1 Konrad Kurpiel II Ti

2 Elektrownia – zakład przemysłowy wytwarzaj ą cy energi ę elektryczn ą przez przetwarzanie innych rodzajów energii.

3 Podział ze względu na wykorzystanie ciepła odpadowego: o elektrownia kondensacyjna elektrownia kondensacyjna o elektrociepłownia elektrociepłownia

4 Elektrownia kondensacyjna Elektrownia kondensacyjna to taka elektrownia, której obieg zakłada skroplenie pary wodnej w skraplaczu. W elektrowniach kondensacyjnych wykorzystywane są kondensacyjne turbiny parowe.

5 Elektrociepłownia Elektrociepłownia jest to zakład przemysłowy wytwarzaj ą cy w jednym procesie technologicznym w sposób skojarzony energi ę elektryczn ą oraz ciepło w postaci czynnika (najcz ęś ciej wody) o wysokiej temperaturze dla miejskiej sieci ciepłowniczej lub przemysłu.

6 Podział ze względu na źródło energii pierwotnej: o elektrownia cieplna elektrownia cieplna o elektrownia j ą drowa elektrownia j ą drowa o elektrownia wodna o elektrownia szczytowo-pompowa o elektrownia słoneczna o elektrownia wiatrowa o elektrownia maretermiczna o elektrownia maremotoryczna o elektrownia geotermiczna

7 Elektrownia cieplna elektrownia cieplna, elektrownia cieplna klasyczna, elektrownia, w której energi ę (przenoszon ą w postaci ciepła), wytworzon ą gł. w kotłach parowych z chem. energii paliw, przetwarza si ę w turbinach parowych lub gazowych na energi ę mech., a nast ę pnie w generatorach na energi ę elektr.; sprawno ść do 60%; e.c. produkuj ą ponad 60% ś wiat. energii elektr.; najwi ę ksza w Polsce w Bełchatowie (na w ę giel brunatny), moc 4300 MW, na ś wiecie Berezowska w Rosji, moc 6400 MW.

8 Wady i zalety energii konwencjonalnej Rozwój gospodarczy i poziom cywilizacyjny społecze ń stwa ka ż dego kraju jest wspomagany i uwarunkowany stanem gospodarki energetycznej i jej mo ż liwo ś ciami zaspokajania potrzeb energetycznych. Z powy ż szego faktu wynika oczywisty wniosek, ż e energetyka, mimo ż e stanowi zło ż ony technologicznie i strukturalnie system infrastrukturowy gospodarki krajowej, nie działa sama dla siebie, lecz jedynie słu ż y społecze ń stwu i jego gospodarce. Celem ko ń cowym działania energetyki jest pokrycie potrzeb energetycznych na ciepło, prace i ś wiatło. Dzisiaj energetyka zapewnia te ż energi ę dla potrzeb funkcjonowania systemów przekazywania i przetwarzania informacji. Najwi ę ksze zu ż ycie energii wyst ę puje w sektorach: -przemy ś le wytwórczym, -mieszkalnictwie, -transporcie, -rolnictwie.

9 Elektrownia jądrowa Elektrownia j ą drowa - wielki obiekt przemysłowo- energetyczny (elektrownia cieplna) wytwarzaj ą cy energi ę elektryczn ą poprzez wykorzystanie energii pochodz ą cej z rozszczepienia j ą der atomów, której ciepło, do uzyskiwania pary, jest otrzymywane z reaktora j ą drowego.

10 Zalety Wady o W porównaniu do innych nienaturalnych sposobów wytwarzania energii powoduje stosunkowo niewielkie szkody w środowisku naturalnym; o Tańszy niż inne, sposób wytwarzania energii; o Umiejętnie wykorzystywana energia powoduje wiele dobrego; o Brak miejsca na składowanie odpadów promieniotwórczych, szkodliwych dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska naturalnego znajdującego się wokół nas o Wytwarzanie uranu związane jest również z procesami uszkadzającymi naturalną powłokę środowiska o Są ludzie którzy wykorzystują energię jądrową w sposób niekontrolowany, np. przy pomocy broni jądrowej. Broń jądrowa to jeden z rodzajów broni masowej zagłady o działaniu wybuchowym o wielkiej sile o Związane z elektrowniami jądrowymi wybuchy, np. wybuch elektrowni w Czarnobylu, który spowodował wielkie straty oraz był przyczyną mutacji genetycznych rodzących się w tym okresie dzieci

11 Elektrownia wodna Energetyka wodna- zajmuje si ę pozyskiwaniem energii wód i jej przetwarzaniem na energi ę mech. i elektr. Przy u ż yciu silników wodnych i hydrogeneratorów siłowniach wodnych (np. młynek) oraz elektrowniach wodnych, a tak ż e innych urz ą dze ń.

12 Elektrownie słoneczne Energetyka słoneczna - gał ąź przemysłu zajmuj ą ca si ę wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego zaliczanej do odnawialnych ź ródeł energii.

13 ZALETY WADY nieograniczone zasoby energii, wszechobecno ść jej dost ę pu, najmniejszy ujemny wpływ na ś rodowisko i brak emisji szkodliwych substancji, mo ż liwo ść bezpo ś redniej konwersji na inne formy energii, łatwy monta ż kolektorów Do budowy ogniw fotowoltaicznych u ż ywa si ę pierwiastków toksycznych (kadm, arsen, selen, tellur). Instalacja ogniw zajmuje rozległe obszary. Trudno ść korzystania z tego ź ródła energii wynika m. in. ze zmienno ś ci dobowej i sezonowej promieniowania słonecznego. Do wad nale ż y równie ż mała g ę sto ść dobowa strumienia energii promieniowania słonecznego, która nawet w rejonach równikowych wynosi zaledwie 300 W/m 2,


Pobierz ppt "Konrad Kurpiel II Ti. Elektrownia – zakład przemysłowy wytwarzaj ą cy energi ę elektryczn ą przez przetwarzanie innych rodzajów energii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google