Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grzegorz Jarzyna Starszy specjalista Departament Kontroli Rynku GIO Ś Tel. (22) 579-23-51

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grzegorz Jarzyna Starszy specjalista Departament Kontroli Rynku GIO Ś Tel. (22) 579-23-51"— Zapis prezentacji:

1 Grzegorz Jarzyna Starszy specjalista Departament Kontroli Rynku GIO Ś Tel. (22) 579-23-51 g.jarzyna@gios.gov.pl

2

3 - Dyrektywa WEEE oraz ustawa o ZSEiE nie dotyczy ka ż dego rodzaju sprz ę tu elektrycznego i elektronicznego, - Dyrektywa WEEE oraz ustawa o ZSEiE nie precyzuje poj ę cia sprz ę tu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, - Rozliczanie obowi ą zków na ł o ż onych na wprowadzaj ą cych sprz ę t nast ę puje w grupach, zgodnie z za łą cznikiem numer 1 do dyrektywy i ustawy.

4 - Bardzo ma ł e wymagania dla zak ł adów przetwarzania ZSEiE wynikaj ą ce z art. 45 i 46 ustawy, - Niedostateczne wyposa ż enie zak ł adów przetwarzania zwi ą zane z brakiem odpowiednich ś rodków finansowych, - Brak w Polsce instalacji do zagospodarowania okre ś lonych rodzajów odpadów powsta ł ych z przetworzenia ZSEiE (freony, p ł yty obwodów drukowanych, szk ł o kineskopowe),

5 - Niski poziom ś wiadomo ś ci w Polsce co do selektywnego ZSEiE (s ł abo funkcjonuj ą ca edukacja ekologiczna), - Bardzo silnie uregulowany rynek gospodarki z ł omem w Polsce, co przek ł ada si ę na problemy w recyklingu odpadów powsta ł ych z przetworzenia ZSEiE, - Bardzo niski poziom wykorzystywania zu ż ytego sprz ę tu i cz ęś ci do ponownego u ż ycia.

6 - Brak ustanowienia poziomów zbierania zu ż ytego sprz ę tu pochodz ą cego z gospodarstw domowych w latach 2005-2008, - Niech ęć do finansowania ze strony organizacji odzysku sprz ę tu elektrycznego i elektronicznego zagospodarowania okre ś lonych rodzajów odpadów (telewizory i monitory), - Niech ęć do rejestracji w GIO Ś wprowadzaj ą cych sprz ę t.

7 - Z ł a jako ść wydawanych decyzji administracyjnych przez samorz ą d terytorialny, - Nie anga ż owanie si ę samorz ą du terytorialnego w selektywne zbieranie ZSEiE, - Przewlek ł e i zawi ł e procedury administracyjne oraz luki w prawie,

8 - Obowi ą zek informowania przedsi ę biorcy o ch ę ci przeprowadzenia kontroli przez IO Ś, - Brak skutecznych narz ę dzi prawnych w zwalczaniu przest ę pczo ś ci gospodarczej i korupcyjnej przez IO Ś, - Du ż a rotacja pracowników wio ś, - Bardzo du ż a liczba zada ń kontrolnych na ł o ż ona przez ustawodawc ę na IO Ś.

9 - Zani ż anie warto ś ci us ł ug na rynku, - Sporz ą dzanie fa ł szywej dokumentacji potwierdzaj ą cej odzysk i recykling, - Nielegalne mi ę dzynarodowe przemieszczanie odpadów, - Nielegalne zbieranie i demontowanie ZSEiE przez punkty skupu z ł omu, które nie s ą zarejestrowane w GIO Ś jako zbieraj ą cy, - Przekwalifikowywanie odpadów metali na odpady zu ż ytego sprz ę tu.

10 - Nowelizacja dyrektywy WEEE zmierzaj ą ca do rozliczenia obowi ą zków pod k ą tem zbierania i zagospodarowania okre ś lonych rodzajów odpadów ZSEiE, - Zapisanie w ustawie o ZSEiE definicji sprz ę tu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

11 - Wydanie przez Ministra Gospodarki rozporz ą dzenia dot. wyposa ż enia zak ł adów przetwarzania ZSEiE, tak jak dla stacji demonta ż u, - Opracowanie na zlecenie M Ś wytycznych w zakresie najlepszych dost ę pnych technologii w zakresie przetwarzania ZSEiE.

12 - Ustanowienie poziomów zbierania ZSEiE, -Wspó ł praca S ł u ż by Celnej w zakresie nielegalnego przemieszczania SEiE i ZSEiE, - Zmiana ustawy o VAT, - Zmniejszenie liczby organizacji odzysku sprz ę tu elektrycznego i elektronicznego oraz ustanowienie ustawowego poziomu finansowania zagospodarowania ZSEiE, - Utworzenie gie ł dy towarowej ?

13 - Ca ł kowicie nowa ustawa o utrzymaniu czysto ś ci i porz ą dku w gminach oraz przej ę cie w ł asno ś ci nad odpadami przez gminy, - Propozycja przekszta ł cenia IO Ś w samodzieln ą i samofinansuj ą c ą si ę Agencj ę.

14 - Ś cis ł a wspó ł praca z organami ś cigania, - Dotkliwe i egzekwowalne kary pieni ęż ne za nielegalny demonta ż ZSEiE, - Wykre ś lanie z rejestru prowadzonego przez GIO Ś gospodaruj ą cych odpadami, - Nadanie IO Ś szerszych uprawnie ń.

15 LATAtelewizorylodówkipozostały sprzętźródła światła 2006 r. 800,00 zł 1 100,00 zł 600,00 zł 5 600,00 zł 2007 r. 800,00 zł 1 000,00 zł 600,00 zł 5 000,00 zł 2008 r. 750,00 zł 900,00 zł 550,00 zł 5 000,00 zł 2009 r. 500,00 zł 800,00 zł 450,00 zł 4 500,00 zł 2010 r. 390,00 zł 600,00 zł 360,00 zł 4 000,00 zł 2011 r. 350,00 zł 600,00 zł 350,00 zł 3 500,00 zł Koszty zbiórki i przetworzenia ZSEE w latach 2006 - 2011.

16 * Ź ród ł o: Dane KGP


Pobierz ppt "Grzegorz Jarzyna Starszy specjalista Departament Kontroli Rynku GIO Ś Tel. (22) 579-23-51"

Podobne prezentacje


Reklamy Google