Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ludzie zasłużeni dla Zemborzyc Prezentacja klasy IIB.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ludzie zasłużeni dla Zemborzyc Prezentacja klasy IIB."— Zapis prezentacji:

1 Ludzie zasłużeni dla Zemborzyc Prezentacja klasy IIB

2 W tej prezentacji przedstawimy Wam biografie czterech wybitnych osób, urodzonych i wychowanych w Zemborzycach. Ich życiowe drogi prowadziły niejednokrotnie daleko poza naszą wieś. Nasi wybitni krajanie z dużym powodzeniem pełnili (lub czynią to nadal) funkcje ważne dla kraju i Lublina. Są to: Leszek Daniewski (przewodniczący Rady Miasta Lublina), Stanisław Kukuryka (minister i ambasador), Ryszard Wójcik (redaktor TVP), Jan Frąk (dowódca jednostki wojskowej).

3 Leszek Daniewski

4 Urodził si ę 8 lipca 1952 r. w Lublinie. Od pocz ą tku mieszkał w Zemborzycach. W latach 1959 - 1967 ucz ę szczał do szkoły podstawowej w Zemborzycach, natomiast w latach 1967 - 1972 uczył si ę w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Lublinie. W roku 1976 uko ń czył studia na Wydziale Mechanicznym w Wy ż szej Szkole In ż ynierskiej w Koszalinie. W roku 1986 uzyskał tytuł doktora i powrócił z Koszalina do rodzinnych Zemborzyc. Tam rozpocz ą ł prac ę pedagogiczn ą w Zespole Szkół Budowlanych i Zespole Szkół Zawodowych Elektromonta ż. W 1992 roku został dyrektorem zemborzyckiej szkoły podstawowej, której był absolwentem.

5 Odznaczenia: -Srebrny Krzy ż Zas ł ugi (2009) -Br ą zowy Krzy ż Zas ł ugi (1989). -Medal wojewody „ Za Zas ł ugi dla Województwa Lubelskiego”. -Medal Wojewody z okazji 20 lecia pracy samorz ą dowej ( 2010). -Medal „Zas ł u ż ony dla Miasta Lublina”. -Medal Prezydenta Lublina. -Medal Akademii Medycznej „Za wk ł ad wniesiony w rozwój uczelni”. -Medal Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Kardyna ł a Stefana Wyszy ń skiego „Szpital Przyjazny -Dziecku”. -Medal Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. -Srebrna Odznaka Polskiego Zwi ą zku Kajakowego. -Z ł ota Odznaka MPWiK w Lublinie Sp. z o.o. -Z ł ota Odznaka AZS. -Medal za Zas ł ugi dla Po ż arnictwa. -Medal PTTK.

6 Dzia ł alno ść spo ł eczna Pana Leszka Daniewskiego: -Inicjator budowy kanalizacji w rejonie Zalewu Zemborzyckiego. -Inicjator budowy Szko ł y w Zemborzycach. -Pomys ł odawca i wspó ł organizator Kwesty na cmentarzu w Zemborzycach. -Cz ł onek Rady Spo ł ecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardyna ł a Wyszy ń skiego w Lublinie. -Wiceprezes Lubelskiego Towarzystwa Kajakowego "Fala”. -Samorz ą dowiec, spo ł ecznik, organizator sportu i turystyki, przewodnik turystyki kajakowej.

7

8 Urodził si ę 14 czerwca 1928 roku w Zemborzycach. Szkoł ę podstawow ą uko ń czył w 1942 roku, za ś Technikum Budowlane i Liceum Ogólnokształc ą ce (jednocze ś nie!) w 1947 roku. Nast ę pnie rozpocz ą ł prac ę w Centrali Mi ę snej w lublinie w pionie inwestycji i budownictwa. W 1947 roku podj ą ł studia na Wydziale Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z powodu likwidacji tego wydziału, dyplom magistra otrzymał na UMCS. Od 1950 roku był dyrektorem pionu budownictwa Pa ń stwowych O ś rodków Maszynowych, a nast ę pnie dyrektorem Zarz ą du budownictwa Wiejskiego Urz ę du Wojewódzkiego w Lublinie. Przez 10 lat pracy w budownictwie wiejskim przyczynił si ę do budowy sieci tuczarni zwierz ą t rze ź nych, mleczarni, Pa ń stwowych O ś rodków Maszynowych oraz magazynów zbó ż i pasz.

9 Ryszard Wójcik

10 Urodził si ę w 1935 r. w Zemborzycach Podle ś ny w rodzinie chłopskiej. Po maturze w gimnazjum im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie w 1952 wyjechał na studia do Zwi ą zku Radzieckiego. Studiował rusycystyk ę na uniwersytecie w Moskwie i Saratowie. Po powrocie do kraju w 1957 podj ą ł prac ę w redakcji tygodnika Zwi ą zku Młodzie ż y Wiejskiej Zarzewie, potem w Sztandarze Młodych. Nast ę pnie zwi ą zał si ę z telewizj ą.

11

12 Urodził sie 14 pa ź dziernika 1927 roku w rodzinie chłopskiej.. Ich rodzinne gospodarstwo znajdowało si ę w Zemborzycach Dolnych. 11 stycznia 1933 roku zmarł jego ojciec. W 1934 roku rozpocz ą ł edukacj ę w szkole I stopnia w Jakubówce. Czwart ą klas ę doko ń czył w siedmioklasowej szkole w Zemborzycach Ko ś cielnych. Niebezpiecze ń stwa okresu okupacji hitlerowskiej zmusiły go do zaprzestania nauki. 14 pa ź dziernika 1948 roku został powołany do słu ż by wojskowej w pułku artylerii w Radomiu, gdzie rozpocz ą ł nauk ę w szkole podoficerskiej.

13 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Ludzie zasłużeni dla Zemborzyc Prezentacja klasy IIB."

Podobne prezentacje


Reklamy Google