Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie kryzysowe w RP na wypadek zagrożeń niemilitarnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie kryzysowe w RP na wypadek zagrożeń niemilitarnych"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie kryzysowe w RP na wypadek zagrożeń niemilitarnych
Bezpieczeństwo państwa Zarządzanie kryzysowe w RP na wypadek zagrożeń niemilitarnych Rocznie jak wskazuja statystyki z powodu niespodziewanych klęsk i katastrof żywiołowych cierpi około 140 mln ludzi, 120 tys. Ginie zaś straty materialne szacuje się na ok. 80 mld dolarów. Maciej Milczanowski

2 Plan zajęć Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania kryzysowego.
Organizacja oraz struktura zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach władzy publicznej. Zadania administracji rządowej i samorządowej w systemie zarządzania kryzysowego.

3 Literatura: Akty prawne, a w szczególności: ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania.

4 z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru.

5 Fazy zarządzania kryzysowego
K O N T R O L A N A D Z Ó R

6 Obszary ryzyka kryzysu W istniejących warunkach ryzyko nie może być
Obszar ryzyka nieakceptowanego W istniejących warunkach ryzyko nie może być zredukowane do poziomu Stan kryzysu tolerowanego (przyjmuje się uzasadniony ekonomicznie poziom ryzyka akceptowanego). niebezpieczeństwa Występuje wtedy, gdy obniżenie poziomu ryzyka jest niemożliwe lub koszty obniżenia ryzyka są nieproporcjonalnie duże w stosunku do spodziewanych korzyści bądź jego obniżenie przewyższa oczekiwane korzyści. dopuszczalnego. bezpieczeństwa Obszar ryzyka akceptowalnego Ryzyko pomijalnie małe Niezbędne zapewnienie, że ryzyko stale pozostaje w tym obszarze

7 Sytuacja kryzysowa Sytuacja będącą następstwem zagrożenia i prowadząca w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych, jednak w takim stopniu, że użyte środki niezbędne do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie uzasadniają wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych. Każda sytuacja kryzysowa jest inna a wszystkie w pewnym stopniu charakteryzują następujące cechy: Zaskoczenie, Niewystarczająca ilość informacji, Nienadążanie w reagowaniu na wydarzenia, Poczucie utraty kontroli, Panika – mentalność oblężonych. Przerwanie normalnych procedur podejmowania decyzji.

8 Infrastruktura krytyczna
Systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców.

9 INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA OBEJMUJE SYSTEMY
zaopatrzenia w energię i paliwa, łączności i sieci teleinformatycznych, finansowe, zaopatrzenia w żywność i wodę, ochrony zdrowia, transportowe i komunikacyjne, ratownicze, zapewniające ciągłość działania administracji publicznej, produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych;

10 OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ
Zespół przedsięwzięć organizacyjnych realizowanych w celu zapewnienia funkcjonowania lub szybkiego odtworzenia infrastruktury krytycznej na wypadek zagrożeń, w tym awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie;

11 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE NA TERYTORIUM RP
Sprawuje Rada Ministrów przy której tworzy się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, jako organ opiniodawczo – doradczy. Jego zadaniem jest inicjowanie i koordynacja działań podejmowanych w ramach zarządzania kryzysowego.

12 W SKŁAD RZĄDOWEGO ZESPOŁU WCHODZĄ:
Prezes Rady Ministrów. Minister obrony narodowej. Minister spraw wewnętrznych. Minister spraw zagranicznych. Minister – koordynator służb specjalnych. Stałą obsługę zespołu rządowego zapewnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

13 PRAWDOPODOBIEŃSTWO, A SIŁA ATAKU
BROŃ JĄDROWA ŚRODKI BIOLOGICZNE IMROWIZOWANE BROŃ JĄDROWA BROŃ CHEMICZNA LUB TSP SKUTKI ATAKU Probability of NBC Weapons vs. Potential Impact NBC weapons can include nuclear weapons, radiological material, and chemical and biological agents. This slide contrasts the likelihood of the materials being used by terrorists with their potential impact. The conventional wisdom is that a nuclear weapon will be very difficult for a terrorist group to obtain. However, radioactive material, chemical agents or biological agents are relatively easy to obtain, and thus pose a greater threat. Note that both the availability and the impact of chemical and biological threat materials are both high, with potentially devastating impact. This course will not address either nuclear weapons or improvised nuclear devices. We will focus on the most likely terrorist weapons: radioactive material, chemical weapons, toxic industrial chemicals and biological agents. MATERIAŁY RADIOAKTYWNE PRAWDOPODOBIEŃSTWO

14 Zadania centrum: planowanie cywilne,
monitorowanie potencjalnych zagrożeń, przygotowanie i uruchamianie procedur związanych z ZK, współpraca z komórkami NATO i UE oraz innymi organizacjami międzynarodowymi, szkolenia z dziedziny ZK, zapewnienie obiegu informacji między krajowymi i zagranicznymi organami i strukturami ZK, realizowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym, planowanie i realizacja ochrony infrastruktury krytycznej, przygotowywanie decyzji i zarządzeń prezesa Rady Ministrów dotyczących Narodowego Pogotowia Kryzysowego.

15 Urząd Wojewódzki Stanowi aparat pomocniczy Wojewody i realizuje zadania wynikające ze sprawowania przez niego funkcji: przedstawiciela Rady Ministrów w województwie, zwierzchnika zespolonej administracji rządowej, organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego.

16 ZK na terenie województwa
Za reagowanie kryzysowe na terenie województwa odpowiada wojewoda. Zadania: monitorowanie, planowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń na terenie województwa, planowanie cywilne, szkolenia, ćwiczenia i treningi, wnioskowanie o użycie oddziałów lub pododdziałów SZ RP, zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym, ochrona infrastruktury krytycznej, wykonywanie zadań z wykazu Narodowego Pogotowia Kryzysowego.

17 ZK na terenie województwa
Organami pomocniczymi wojewodów są zespoły zarządzania kryzysowego. Zadania: ocena zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne, przygotowanie propozycji działań i przygotowanie wniosków wojewodzie, przekazywanie opinii publicznej informacji o zagrożeniach. Obsługę zespołów zapewniają centra ZK

18

19 ZK NA OBSZARZE POWIATU I GMINY (MIASTA)
Za reagowanie kryzysowe na terenie powiatu i gminy odpowiada starosta i wójt (burmistrz, prezydent miasta). Powołują oni zespoły zarządzania kryzysowego. Starostowie są zobowiązani do utworzenia w podległych urzędach centrów zarządzania kryzysowego. Na szczeblu gminy decyzję o utworzeniu centrum pozostawiono wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).

20 BLOKOWY SCHEMAT DECYZYJNY
Ustalenie położenia Kwalifikacja problemu Określenie celu Zbadanie dostępności celu Cel dostępny Wsparcie BLOKOWY SCHEMAT DECYZYJNY Działalność planistyczna Przygotowanie warunków realizacji Przygotowanie zasobów Dostępność zasobów Realizacja planu Zgodność z planem Wnioski z kontroli Kontrola wyników

21 OBIEG INFORMACJI KRAJ UM, UG SP PCZK SK UW CZKW SK Instytucje
monitorujące SKryz UM, UG sł.dyż. Mieszkańcy Informacje wymagające GMINA weryfikacji Instytucje monitorujące SP Instytucje PCZK współpracy transgranicznej SK Służby Komunikaty, Straże Meldunki, OBIEG INFORMACJI Raporty, POWIAT Dane, Decyzje, Zarządzenia, Ostrzeżenia, Instytucje Alarmy. monitorujące ania poszczególnych straży i służb. Wymiana informacji, ostrzeżeń i danych w strukturze Dane dotyczące stanów środowiska i Instytucje ostrzeżenia współpracy UW transgranicznej CZKW dział WOJEWÓDZTWO SK Służby Straże KRAJ

22 Krajowe centrum kierowania ratownictwem i ochroną ludności

23 POWIĄZANIE SYSTEMU WSPIERAJĄCEGO ZK Z INNYMI PODMIOTAMI
Administracja Zespolona MSW Urząd Wojewódzki Powiatowe CZK Centrum Zarządzania Kryzysowego Krajowe CZK Media Org. Humanitarne Urząd Marszałkowski


Pobierz ppt "Zarządzanie kryzysowe w RP na wypadek zagrożeń niemilitarnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google