Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek,"— Zapis prezentacji:

1 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015 Rzeszów Zarządzanie kryzysowe w RP na wypadek zagrożeń niemilitarnych Maciej Milczanowski Bezpieczeństwo państwa

2 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 2 poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015 Rzeszów Plan zajęć Podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania kryzysowego. Organizacja oraz struktura zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach władzy publicznej. Zadania administracji rządowej i samorządowej w systemie zarządzania kryzysowego.

3 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 3 poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015 Rzeszów Literatura: Akty prawne, a w szczególności: - ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, - ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, - ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym, - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania.

4 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 4 poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015 Rzeszów Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru. USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

5 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 5 poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015 Rzeszów Fazy zarządzania kryzysowego

6 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 6 poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015 Rzeszów Obszary ryzyka Obszar ryzyka nieakceptowanego W istniejących warunkach ryzyko nie może być zredukowane do poziomu Stan kryzysu Obszar ryzyka tolerowanego (przyjmuje się uzasadniony ekonomicznie poziom ryzyka akceptowanego). Stan niebezpieczeństwa Występuje wtedy, gdy obniżenie poziomu ryzyka jest niemożliwe lub koszty obniżenia ryzyka są nieproporcjonalnie duże w stosunku do spodziewanych korzyści bądź jego obniżenie przewyższa oczekiwane korzyści. dopuszczalnego. Stan bezpieczeństwa Obszar ryzyka akceptowalnego Ryzyko pomijalnie małe Niezbędne zapewnienie, że ryzyko stale pozostaje w tym obszarze

7 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 7 poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015 Rzeszów Sytuacja będącą następstwem zagrożenia i prowadząca w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych, jednak w takim stopniu, że użyte środki niezbędne do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie uzasadniają wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych. Sytuacja kryzysowa

8 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 8 poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015 Rzeszów Systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców. Infrastruktura krytyczna

9 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 9 poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015 Rzeszów zaopatrzenia w energię i paliwa, łączności i sieci teleinformatycznych, finansowe, zaopatrzenia w żywność i wodę, ochrony zdrowia, transportowe i komunikacyjne, ratownicze, zapewniające ciągłość działania administracji publicznej, produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych; INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA OBEJMUJE SYSTEMY

10 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 10 poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015 Rzeszów Zespół przedsięwzięć organizacyjnych realizowanych w celu zapewnienia funkcjonowania lub szybkiego odtworzenia infrastruktury krytycznej na wypadek zagrożeń, w tym awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie; OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

11 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 11 poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015 Rzeszów Sprawuje Rada Ministrów przy której tworzy się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, jako organ opiniodawczo – doradczy. Jego zadaniem jest inicjowanie i koordynacja działań podejmowanych w ramach zarządzania kryzysowego. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE NA TERYTORIUM RP

12 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 12 poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015 Rzeszów - Prezes Rady Ministrów. - Minister obrony narodowej. - Minister spraw wewnętrznych. - Minister spraw zagranicznych. - Minister – koordynator służb specjalnych. - Stałą obsługę zespołu rządowego zapewnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W SKŁAD RZĄDOWEGO ZESPOŁU WCHODZĄ:

13 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 13 poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015 Rzeszów PRAWDOPODOBIEŃSTWO, A SIŁA ATAKU SKUTKI ATAKU PRAWDOPODOBIEŃSTWO BROŃ JĄDROWA IMROWIZOWANE BROŃ JĄDROWA MATERIAŁY RADIOAKTYWNE BROŃ CHEMICZNA LUB TSP ŚRODKI BIOLOGICZNE

14 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 14 poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015 Rzeszów - planowanie cywilne, - monitorowanie potencjalnych zagrożeń, - przygotowanie i uruchamianie procedur związanych z ZK, - współpraca z komórkami NATO i UE oraz innymi organizacjami międzynarodowymi, - szkolenia z dziedziny ZK, - zapewnienie obiegu informacji między krajowymi i zagranicznymi organami i strukturami ZK, - realizowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym, - planowanie i realizacja ochrony infrastruktury krytycznej, - przygotowywanie decyzji i zarządzeń prezesa Rady Ministrów dotyczących Narodowego Pogotowia Kryzysowego. Zadania centrum:

15 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 15 poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015 Rzeszów Urząd Wojewódzki Stanowi aparat pomocniczy Wojewody i realizuje zadania wynikające ze sprawowania przez niego funkcji: przedstawiciela Rady Ministrów w województwie, przedstawiciela Rady Ministrów w województwie, zwierzchnika zespolonej administracji rządowej, zwierzchnika zespolonej administracji rządowej, organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego.

16 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 16 poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015 Rzeszów Za reagowanie kryzysowe na terenie województwa odpowiada wojewoda. Zadania: ZK na terenie województwa  monitorowanie, planowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń na terenie województwa,  planowanie cywilne,  szkolenia, ćwiczenia i treningi,  wnioskowanie o użycie oddziałów lub pododdziałów SZ RP,  zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,  ochrona infrastruktury krytycznej,  wykonywanie zadań z wykazu Narodowego Pogotowia Kryzysowego.

17 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 17 poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015 Rzeszów Organami pomocniczymi wojewodów są zespoły zarządzania kryzysowego. Zadania: ZK na terenie województwa - przekazywanie opinii publicznej informacji o zagrożeniach. Obsługę zespołów zapewniają centra ZK ocena zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne, przygotowanie propozycji działań i przygotowanie wniosków wojewodzie,

18 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 18 poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015 Rzeszów

19 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 19 poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015 Rzeszów ZK NA OBSZARZE POWIATU I GMINY (MIASTA) Za reagowanie kryzysowe na terenie powiatu i gminy odpowiada starosta i wójt (burmistrz, prezydent miasta). Powołują oni zespoły zarządzania kryzysowego. Starostowie są zobowiązani do utworzenia w podległych urzędach centrów zarządzania kryzysowego. Na szczeblu gminy decyzję o utworzeniu centrum pozostawiono wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta).

20 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 20 poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015 Rzeszów Kwalifikacja problemu Ustalenie położenia Określenie celu Zbadanie dostępności celu Cel dostępny Działalność planistyczna Przygotowanie warunków realizacji Przygotowanie zasobów Dostępność zasobów Realizacja planu Kontrola wyników Wnioski z kontroli Zgodność z planem Wsparcie

21 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 21 poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015 Rzeszów GMINA POWIAT WOJEWÓDZTWO UM, UG SKryz sł.dyż. SP PCZK UW CZKW KRAJ Instytucje monitorujące Instytucje monitorujące Mieszkańcy Instytucje monitorujące Instytucje współpracy transgranicznej Instytucje współpracy transgranicznej Służby Straże SK Służby Straże SK Wymiana informacji, ostrzeżeń i danych w strukturze dział ania poszczególnych straży i służb. Informacje wymagające weryfikacji Komunikaty, Meldunki, Raporty, Dane, Decyzje, Zarządzenia, Ostrzeżenia, Alarmy. Dane dotyczące stanów środowiska i ostrzeżenia

22 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 22 poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015 Rzeszów

23 WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 23 poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015 Rzeszów Powiatowe CZK MSW Administracja Zespolona Krajowe CZK Centrum Zarządzania Kryzysowego Urząd Marszałkowski Media Org. Humanitarne Urząd Wojewódzki POWIĄZANIE SYSTEMU WSPIERAJĄCEGO ZK Z INNYMI PODMIOTAMI


Pobierz ppt "WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA z siedzibą w Rzeszowie 1 poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek, 30 marca 2015poniedziałek,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google