Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE. Nowe zadania i kompetencje samorządu terytorialnego. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym [Dz. U. Nr 89,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE. Nowe zadania i kompetencje samorządu terytorialnego. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym [Dz. U. Nr 89,"— Zapis prezentacji:

1 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE. Nowe zadania i kompetencje samorządu terytorialnego. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym [Dz. U. Nr 89, poz. 590] ZGORZELEC - 2007 1

2 PROCES TWORZENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W WOJEWÓDZTWIE, POWIECIE, GMINIE. Proces budowy systemu zarządzania kryzysowego trwa od 6 lat. Efektem tych prac są trzy ustawy: z dnia 18 kwietnia 2002 r o stanie klęski żywiołowej; z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym; z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej; z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym oraz akty wykonawcze do wymienionych ustaw. 2

3 1. Kształt zarządzania kryzysowego w kraju w świetle nowej ustawy z uwzględnieniem struktur samorządowych. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku określa kształt zarządzania kryzysowego w kraju z uwzględnieniem struktur samorządowych. Określa ich zadania i zasady działania, a także zasady finansowania zadań zarządzania kryzysowego. [ Art.7.1.; Art..8.- Premier; Art14.- wojewoda, Art.17 – Starosta, Art.. 19 – wójt, burmistrz, prezydent miasta.] Niniejszą ustawą zmienia się: dekret z dnia 23 kwietnia 1953 roku o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych, ustawę z dnia 26 stycznia 1984 roku – Prawo prasowe, ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, uchyla się art. 12 w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej, ustawę z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 3

4 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE [ART.2 ] Definicja zarządzania kryzysowego w ustawie określa: Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej do pierwotnego charakteru. 4

5 SYTUACJA KRYZYSOWA [ART. 3] Definicja sytuacji kryzysowej w ustawie określa: Sytuacja kryzysowa jest to sytuacja będąca następstwem zagrożenia i prowadząca w konsekwencji do zerwania lub znacznego naruszenia więzów społecznych przy równoczesnym poważnym zakłóceniu w funkcjonowaniu instytucji publicznych, jednak w takim stopniu, że użyte środki niezbędne do zapewnienia lub przywrócenia bezpieczeństwa nie uzasadniają wprowadzenia żadnego ze stanów nadzwyczajnych, o których mowa w art.. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 5

6 PLANOWANIE CYWILNE. [ ART.3, ust.4.] Planowanie cywilne jest prowadzone przez organa administracji publicznej. Składa się ono z dwóch elementów: Planowanie w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym, to jest: 1. Opracowaniu planów, w tym planów reagowania kryzysowego. 2. Programów, mających na celu optymalne wykorzystanie dostępnych sił i środków w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny. 3. Przygotowania administracji do przejmowania nad nimi kontroli, reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz odtwarzania infrastruktury i przywracanie jej pierwotnego charakteru. Planowanie w zakresie wspierania Sił Zbrojnych R P w razie ich użycia oraz planowanie wykorzystania ich zasobów do realizacji z zakresu zarządzania kryzysowego. 6

7 ZADANIA ADMINISTRACJI Z ZAKRESU PLANOWANIA CYWILNEGO [ART.4] Zadania obejmują: 1. Gromadzenie i przetwarzanie informacji o możliwych do użycia siłach i środkach w sytuacjach kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych. 2. Opracowanie procedur postępowania na wypadek zagrożeń. 3. Przygotowywanie planów reagowania kryzysowego. Administracja publiczna, instytucje, zakłady, realizując w/w zadania powinny uwzględnić: 1. Zapewnienie funkcjonowania administracji publicznej. 2. Zapewnienie funkcjonowania i możliwości odtwarzania infrastruktury lub przywracania jej pierwotnego charakteru. 3. Racjonalne gospodarowanie siłami i środkami w sytuacjach kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych i wojny. 4. Zapewnienie ludziom warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych i wojny. 7

8 Plan Reagowania Kryzysowego Stanowi podstawową bazę informacji w pracy Zespołów Zarządzania Kryzysowego i jest opracowywany na każdym szczeblu administracji publicznej. Zawiera zespół przedsięwzięć na wypadek zagrożeń, a w szczególności: zadania w zakresie monitorowania zagrożeń; bilans sił ratowniczych i środków technicznych; procedury uruchamiania działań i zasady współdziałania. Plan Operacyjny Ochrony Przed Powodzią zawiera pełny zakres informacji na temat istniejącego stanu zabezpieczeń przeciwpowodziowych, aktualnych sił i środków możliwych do użycia w czasie działań ratowniczych i technicznych związanych z zabezpieczeniem przed powodzią. 8

9 PLAN REAGOWANIA KRYZYSOWEGO [ART. 5 ] W artykule 5 omawianej ustawy przedstawiono treść planu reagowania kryzysowego. Plany reagowania kryzysowego tworzy się na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Plan składa się z następujących elementów: 1. Plan główny zawierać powinien: Charakterystykę zagrożeń, ocenę ryzyka ich wystąpienia, w tym mapy ryzyka i zagrożenia powodziowego. Charakterystykę sił i środków, w tym stan rezerw państwowych, oraz ocenę możliwości ich wykorzystania. Analizę funkcjonowania administracji publicznej, jej skuteczności i możliwości wykorzystania w sytuacjach kryzysowych. Przewidywane warianty działań w sytuacjach kryzysowych. Tryb aktualizacji planu oraz załączników funkcjonalnych. 9

10 PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO [ ART.. 5, UST. 2 ] W drugiej części planu powinny być zamieszczone procedury reagowania kryzysowego określające zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny, a w tym: a) Zadania w zakresie monitorowania ( rozpoznania ) zagrożeń. b) Bilans i tryb uruchomienia sił i środków niezbędnych do usuwania skutków zagrożeń. c) Uruchomienie działań przewidzianych w planie oraz zasady współdziałania, a także sposoby ograniczenia strat i usuwania skutków zagrożeń. 10

11 ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO. Zestaw załączników obejmuje: 1. Standardowe procedury operacyjne, opisujące sposoby działania podmiotów realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego. 2. Organizację łączności między podmiotami realizującymi zadania z zakresu reagowania kryzysowego. 3. Organizację systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania. 4. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń. 5. Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych. 6. Organizacja opieki społecznej i medycznej, z uwzględnieniem planów zabezpieczenia medycznego. 7. Wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań. 8. Zasady, tryb oceniania i dokumentowania szkód. Plany reagowania kryzysowego są aktualizowane nie rzadziej niż co dwa lata 11

12 Stale modernizowane Centrum Zarządzania Kryzysowego wyposażone jest w nowoczesne, niezależnie działające systemy łączności i ostrzegania: system łączności przewodowej (telefonicznej i faksowej) - dla zapewnienia sprawnej łączności CZK z centrami dowodzenia: KP Policji, KP PSP, WCZK, W Sz W, WKU, JW BOLESŁAWIEC i ŚWIĘTOSZÓW. Terminowe otrzymanie przez każdego adresata: informacji, ostrzeżenia, komunikatu czy prognozy wymaga prawidłowego funkcjonowania systemu łączności. 12

13 INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA I ZADANIA Z ZAKRESU JEJ OCHRONY: Ustawa określa co należy rozumieć pod pojęciem infrastruktury krytycznej. Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalne obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania administracji publicznej, instytucji i przedsiębiorców. Obejmuje systemy: zaopatrzenia w energię i paliwa; zaopatrzenia w żywność i wodę; ochronę zdrowia; finansowe; łączności i sieci teleinf o rmatycznych; transportowe i komunikacyjne; ratownicze; produkcji, składowania, przechowywania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych; zapewniające działania administracji publicznej. 13

14 OCHRONA INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ [ ART..6. ust. 1. 5. ] Zadania z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej obejmują: 1. Gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących infrastruktury. 2. Przygotowywanie i aktualizację planów ochrony infrastruktury. 3. Opracowania i wdrażanie procedur na wypadek wystąpienia zagrożeń infrastruktury. 4. Zapewnienie możliwości odtwarzania infrastruktury krytycznej. 5. Współpracę między administracją publiczną a właścicielami oraz posiadaczami samoistnymi i zależnymi obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury w zakresie jej ochrony. Właściciele oraz posiadacze samoistni i zależni obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej, obowiązani do jej ochrony, zgodnie z odrębnymi przepisami, mają obowiązek przygotować i wdrażać stosownie do zaistniałego zagrożenia, własne plany ochrony oraz utrzymywać własne systemy rezerwowe zapewniające bezpieczeństwo i podtrzymujące funkcjonowanie tej infrastruktury, do czasu jej odtworzenia. W celu realizacji w/w zadań należy wyznaczyć osoby odpowiedzialne za utrzymanie współpracy, kontaktów z administracją publiczną w zakresie ochrony infrastruktury. Plany ochrony są aktualizowane nie rzadziej niż co dwa lata. Plany są udostępniane na pisemny wniosek organu, do zadań którego należy ochrona w terminie nie dłuższym niż 14 dni 14

15 ZADANIA STAROSTY JAKO ORGANU WŁAŚCIWEGO W SPRAWACH ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA TERENIE POWIATU [ ART..17 ] Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu jest STAROSTA jako przewodniczący zarządu powiatu. Do zadań starosty należy: 1. Kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu. 2. Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym: opracowanie i przedłożenie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu reagowania kryzysowego. Realizacja zaleceń do planu reagowania kryzysowego. Wydanie organom gminy zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego. Zatwierdzanie gminnego planu reagowania kryzysowego. 3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia. 15

16 ZADANIA STAROSTY W SPRAWACH ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. 4. Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w czasie kryzysu i wojny. 5. Przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym. 6. Realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. W/w zadania, starosta wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej starostwa właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego. Zadania zarządzania kryzysowego starosta wykonuje przy pomocy POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POWOŁANEGO PRZEZ STAROSTĘ. Starosta w swoim zarządzeniu określa skład zespołu powiatowego, organizację, siedzibę oraz tryb pracy zespołu. W skład zespołu powiatowego, którego pracami kieruje starosta, wchodzą osoby powołane spośród osób zatrudnionych w starostwie, powiatowych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży powiatowych, przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych. Zespół wykonuje zadania na obszarze powiatu. 16

17 ZADANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Do zadań zespołu należy w szczególności: 1. Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne na obszarze powiatu i prognozowanie tych zagrożeń. 2. Przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie staroście wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w powiatowym planie reagowania kryzysowego. 3. Przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami. 4. Opiniowanie powiatowego planu reagowania kryzysowego. 17

18 Wydziały Zarządzania Kryzysowego Centra Zarządzania Kryzysowego przy ich pomocy wojewodowie, STAROSTOWIE m.in. organizują i koordynują przygotowanie i realizację przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego. WOJEWÓDZKIE, POWIATOWE CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Na podstawie USTAWY Z DNIA 26 KWIETNIA 2007 ROKU O ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM ( Dz. U. Nr 89, poz. 590 ) tworzy się WOJEWÓDZKIE, POWIATOWE CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18

19 POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO art..18. 1. omawianej ustawy mówi, że w powiecie tworzy się powiatowe centrum zarządzania kryzysowego, którego obsługę zapewnia komórka zarządzania kryzysowego starostwa [ART..17 UST.3.]. Powiatowe centrum zarządzania kryzysowego wykonuje zadania[ art.. 16 ust.2.] : 1. Pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego. 2. Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej. 3. Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności. 4. Współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska. 5. Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne. 6. Realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. 7. Dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum. 19

20 ZADANIA BURMISTRZA [WÓJTA] JAKO ORGANU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA TERENIE GMINY [ART..19 ] Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt, burmistrz, prezydent miasta. Do zadań w sprawach zarządzania kryzysowego należy: 1. Kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy. 2. Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym: Realizacja zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego. Opracowanie i przedłożenie staroście do zatwierdzenia gminnego planu reagowania kryzysowego. 3. Zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia. 4. Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu funkcjonowania gminy na czas kryzysu i wojny o statusie miasta. 5. Przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym. 6. Realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. 20

21 ORGANIZACJA STRUKTURY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W GMINIE Zadania z zakresu planowania cywilnego burmistrz, wójt, prezydent miasta wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej urzędu gminy [miasta] – Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Organem pomocniczym burmistrza, wójta, prezydenta miasta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO powoływany zarządzeniem burmistrza, wójta, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz tryb pracy. Pracami zespołu kieruje burmistrz, wójt. W skład gminnego zespołu wchodzą osoby zatrudnione w urzędzie gminy, gminnych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach pomocniczych, pracownicy zespolonych służb, inspekcji, straży, organizacji społecznych. Zespół składa się z stałych grup roboczych i czasowych grup roboczych. 21

22 GRUPY ROBOCZE O CHARAKTERZE STAŁYM 22 Zastępca Naczelnik W Z K U M Burmistrz – Szef GZZK Grupa Ekspertów GRUPY ROBOCZE O CHARAKTERZE CZASOWYM CENTR UM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Grupa Planowania Cywilnego Grupa Monitorowania, Prognoz i Analiz 1. Kierownik grupy – Komendant S M. 2. Zastępca kierownika - Prezes MPGK. 3. Pracownik ds.. O C MPGK. 4. Komendant FOC MPGK. 5. Przedstawiciel ADM. 6. Przedstawiciel PZN. &. Przedstawiciel spółdzielni Mieszkaniowej. 1.Kierownik grupy- Zastępca Burmistrza [ B I]. 2. Skarbnik Miasta. 3. Prezes PZN. 4. Prezes P W i Kan. NYSA. 5. Prezes ZPEC. 6. Naczelnik WIŚM. 7. Naczelnik WZP. 8. naczelnik WPRI. 1.Kierownik grupy – Sekretarz Miasta. 2. Zastępca kierownika – Naczelnik WSS. 3. Kierownik MOPS. 4. Przedstawiciel SP ZOZ. 5. Przedstawiciel PCK. 6. Naczelnik WOA. Grupa Operacji i organizacji działań Grupa Zabezpieczenia Logistycznego Grupa Opieki Zdrowotnej i Pomocy Socjalno - Bytowej - GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 1.kierownik grupy – Naczelnik W Z K UM. 2. Inspektor W Z K ds.. obronnych. 3. Inspektor WZ K ds.. technicznego zabezpieczeni a 1.Kierownik grupy – Naczelnik WPWZ. 2. Zastępca Komendanta S M. 3. Informatyk U M. 4. Tłumacz. 5. Pracownik ds.. ochrony środowiska.

23 STOPNIE ALARMOWE [Art.. 23] Obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego spoczywa na tym organie właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego, który pierwszy otrzymał informację o wystąpieniu zagrożenia. Prezes Rady Ministrów może wprowadzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo jej części, w drodze zarządzenia, następujący stopień alarmowy: Pierwszy stopień alarmowy – w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub innego zdarzenia, których rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia. Drugi stopień alarmowy – w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia powodującego zagrożenie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Trzeci stopień alarmowy – w przypadku uzyskania informacji o osobach lub organizacjach przygotowujących działania terrorystyczne godzące w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw albo w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia innego zagrożenia. Czwarty stopień alarmowy – w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub innego zdarzenia, powodującego zagrożenie Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw. Wyższy stopień alarmowy może być wprowadzony z pominięciem niższych stopni. 23

24 FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. [ ART..26] Finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim planuje się w ramach budżetów odpowiednio gmin, powiatów i samorządów województw. Na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jednostki samorządu terytorialnego otrzymują z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań. W budżecie jednostki samorządu tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. 24

25 USTAWA OKREŚLA JEDNOOSOBOWĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKONYWANIE FUNKCJI PAŃSTWA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA NA DANYM OBSZARZE gminaWójt, Burmistrz (Prezydent Miasta) powiatStarosta województwoWojewoda 25 URZĄD... PAŃSTWO Prezes R M

26 Pojęcie informacja należy tu rozumieć jako: prognozę, ostrzeżenie, komunikat, meldunek w przypadku zagrożenia ze strony sił natury; wiedzę nt. skutków zagrożeń wywołanych: awarią, katastrofą (obiektu, budowli, zakładu itp.), siłami natury (nadmiernymi opadami, ekstremalną temperaturą, silnymi wiatrami....), świadomą i nieświadomą działalnością człowieka (terroryzm, bioterroryzm); ocenę rozmiaru szkód i strat spowodowanych zdarzeniem w danym miejscu i czasie. 26 II. INFORMACJA I JEJ PRAWIDŁOWY OBIEG PODSTAWĄ PROCESU DECYZYJNEGO W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM gminastarostwowojewództwo Jednym z podstawowych elementów w zarządzaniu kryzysowym w województwie jest INFORMACJA i wzajemna jej wymiana na linii gmina – starostwo – województwo i odwrotnie.

27 27 Właściwa informacja, to znaczy: aktualna, wiarygodna, odpowiedniej jakości jest podstawą każdej decyzji. Odgrywa decydującą rolę w zarządzaniu w stanie zagrożenia, służy bezpośrednio narażonej na niebezpieczeństwo ludności i w rezultacie przynosi wymierny efekt ekonomiczny. Podstawowym źródłem informacji o sytuacji hydrometeorologicznej w regionie jest IMGW Oddział we Wrocławiu Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego prognozy, komunikaty, ostrzeżenia Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminne Centra Zarządzania

28 system łączności radiowej - oparty o główną stację bazową zlokalizowaną w WCZK i dwie stacje przekaźnikowe system łączności e - mailowej - ze wszystkimi starostwami, innymi województwami, służbami i jednostkami organizacyjnymi Dodatkowy system łączności stanowi telefonia komórkowa (możliwość szybkiego przesyłania informacji sms - em). 28

29 DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. Podsumowanie. Poza koniecznością doskonalenia elementów w systemie takich jak: monitorowanie i przepływ informacji o zbliżających się (lub występujących) zagrożeniach; stała poprawa nośników przepływu informacji na każdym szczeblu zarządzania; współdziałanie organów administracji publicznej z jednostkami organizacyjnymi i służbami biorącymi udział w likwidacji stanów kryzysowych; zabezpieczenie materiałowo-techniczne Istotnym i niezbędnym elementem w zapobieganiu i likwidacji stanów kryzysowych jest: podnoszenie kwalifikacji kadr administracji publicznej oraz służb i instytucji biorących udział w tworzeniu systemu w zakresie podejmowania decyzji do działań w przypadku zaistniałego zdarzenia; stałe podnoszenie świadomości społecznej o możliwości wystąpienia zagrożeń dla życia, mienia ludności i środowiska oraz działań związanych z usuwaniem ich skutków. 29

30 ZAKOŃCZENIE Należy mieć nadzieję, że nowa ustawa o zarządzaniu kryzysowym wejdzie szybko w życie i nie będzie tylko dodatkowym aktem prawnym leżącym na półce w szafie urzędu gminy. 30

31 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 31


Pobierz ppt "ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE. Nowe zadania i kompetencje samorządu terytorialnego. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym [Dz. U. Nr 89,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google