Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Podsumowanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Podsumowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Podsumowanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Podsumowanie."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Podsumowanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Podsumowanie Konferencja prasowa 2 listopada 2010 r.

2 Środki wypłacone beneficjentom w latach 2007-2010 (stan na 27.10.2010 r.) 2 listopada 2010Warszawa,2

3 Środki wypłacone beneficjentom w 2010 r. (stan na 27.10.2010 r.) 2 listopada 2010Warszawa,3

4 Wartość i liczba złożonych wniosków o dofinansowanie 2 listopada 2010Warszawa,4 Liczba wniosków o dofinansowanie Priorytet IPriorytet IIPriorytet IIIPriorytet IVPriorytet VPriorytet VIPriorytet VIIRazem 26.10.2010 1 8562916113901145746094 445 Priorytety I-VII - 16 601 mln zł

5 Wartość i liczba wniosków o dofinansowanie zatwierdzonych do realizacji 2 listopada 2010Warszawa,5 Liczba wniosków o dofinansowani e Priorytet I Priorytet II Priorytet IIIPriorytet IVPriorytet VPriorytet VI Priorytet VII Priorytet VIII Razem 26.10.2010 43815121954196992141056 Priorytety I-VIII - 4 885 mln zł

6 Wartość i liczba umów/wydanych decyzji 2 listopada 2010Warszawa,6 Liczba umówPriorytet IPriorytet IIPriorytet IIIPriorytet IVPriorytet VPriorytet VIPriorytet VIIPriorytet VIIIRazem 26.10.2010 36184184353547214809

7 Wartość umów/wydanych decyzji 2 listopada 2010Warszawa,7

8 Liczba umów/wydanych decyzji według subregionów województwa mazowieckiego 2 listopada 2010Warszawa,8

9 Wartość umów/wydanych decyzji według subregionów województwa mazowieckiego 2 listopada 2010Warszawa,9

10 Średnia wartość dofinansowania umowy/wydanej decyzji według podregionów województwa mazowieckiego (środki UE w PLN) 2 listopada 2010Warszawa,10 73 018 926,00 Średnia dla RPO WM = 3 987 042,76 PLN Średni % dofinansowania = 64,39% 34,29% 71,97% 71,30% 65,22% 56,82%61,51%60,94% 62,79%

11 Wartość umów/wydanych decyzji według subregionów województwa mazowieckiego w przeliczeniu na 1 mieszkańca (środki UE w PLN) 2 listopada 2010Warszawa,11

12 Koncentracja wsparcia – wartość umów/decyzji o dofinansowanie w podziale na powiaty (środki UE w PLN - stan na 24.09.2010 r.) 2 listopada 2010Warszawa,12

13 Koncentracja wsparcia – wartość umów/decyzji o dofinansowanie w podziale na powiaty w przeliczeniu na 1 mieszkańca (środki UE w PLN - stan na 24.09.2010 r.) 2 listopada 2010Warszawa,13

14 Gminy, na obszarach których realizowana jest największa liczba projektów ilościowo na podstawie podpisanych umów 2 listopada 2010Warszawa,14

15 Gminy, na obszarach których realizowane są projekty o największej wartości na podstawie podpisanych umów (środki UE w mln zł) 2 listopada 2010Warszawa,15

16 Wartość umów w podziale na byłe miasta wojewódzkie (środki UE w mln zł) 2 listopada 2010Warszawa,16 miastoCiechanówOstrołękaPłockRadomSiedlceWarszawa Liczba umów1211379

17 Infrastruktura drogowa w podziale na subregiony (środki UE w mln zł) – według zawartych umów o dofinansowanie 2 listopada 2010Warszawa,17 Subregion Warszawski - zachodni Ostrołęcko- siedlecki Ciechanows ko-płocki Radomski Warszawski -wschodni Miasto Warszawa Razem Liczba umów 16604536175179

18 Wartość wydatków w zatwierdzonych wnioskach o płatność 2 listopada 2010Warszawa,18

19 Wydatki kwalifikowalne wykazane w deklaracjach do IC według Priorytetów RPO WM stan na 26.10.2010 r. 2 listopada 2010Warszawa,19 Ogółem Program 1 076,8mln zł 878,8 mln zł W listopadzie będą to kwoty: 1.284, 4 mln zł 1.062,4 mln zł

20 Wartość wydatków w zatwierdzonych wnioskach o płatność 2 listopada 2010Warszawa,20

21 Wsparcie przedsiębiorstw oraz innowacji w ramach RPO WM Wsparcie przedsiębiorstw oraz innowacji w ramach RPO WM Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw Priorytet I: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu. Działanie 1.2 – Budowa sieci współpracy nauka – gospodarka. Działanie 1.5 – Rozwój przedsiębiorczości. Działanie 1.6 – Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym. Działanie 1.7 – Promocja gospodarcza. Działanie 1.8 – Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik. Priorytet II: Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza. Działanie 2.3 – Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP. Priorytet IV: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Działanie 4.3 – Ochrona powietrza, energetyka. Priorytet VI: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. Działanie 6.2 – Turystyka. 2 listopada 2010Warszawa,21

22 Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna 6 Beneficjent – Miasto Stołeczne Warszawa Wartość projektów – 9 900 000 zł Dofinansowanie unijne – 8 415 000 zł Termin realizacji inwestycji to lata 2009 –2011 Przedmiotem projektu jest utworzenie bazy lokalowej oraz technicznej dla Centrum Przedsiębiorczości. Planowana inwestycja przewiduje rozbudowę – przy wykorzystaniu obecnych fundamentów i ścian – istniejącego budynku przy ul. Smolnej 6 w Warszawie. Zaprojektowany obiekt uwzględnia specyfikę Centrum Przedsiębiorczości, a także dotychczasową unikatową kompozycję otoczenia – budynek utrzymany będzie w gabarytach i architekturze sąsiadującego Klubu Bankowca. Przedsiębiorczość Projekty kluczowe 22Warszawa,2 listopada 2010

23 Projekt przewiduje budowę Parku Naukowo-Technologicznego wraz z modernizacją infrastruktury ośrodka w Świerku. Podmioty biznesowe będą mogły znaleźć na terenie Parku siedzibę oraz korzystać z całej jego infrastruktury. Uzyskają dostęp do unikalnych urządzeń badawczych, a przede wszystkim do wiedzy doświadczenia pracujących w ośrodku ekspertów. B+R i Innowacje Projekty kluczowe 2 listopada 201023Warszawa,

24 Budowa Parku Naukowo-Technologicznego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej ośrodka w Świerku Beneficjent – Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku Wartość projektów – 50 000 000 zł Dofinansowanie unijne – 42 500 000 zł Termin realizacji inwestycji to lata 2010 – 2013 Instytut Problemów Jądrowych w Świerku jest jednostką badawczo-rozwojową funkcjonująca pod nadzorem Ministra Gospodarki. Instytut zajmuje się badaniami podstawowymi z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i jądrowa, fizyka plazmy gorącej itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i produkcją odpowiednich urządzeń dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym zwłaszcza medycyny. Zatrudnia ponad 400 osób, w tym w większości naukowców ze stopnia doktora oraz profesora. B+R i Innowacje Projekty kluczowe 2 listopada 201024Warszawa,

25 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego ośrodka w Świerku w zakresie rozwoju technologii wykorzystujących promieniowanie Beneficjent - Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana w Świerku Wartość projektów – 40 000 000 zł Dofinansowanie unijne – 34 000 000 zł Termin realizacji inwestycji to lata 2010 – 2013 Przedmiotem projektu jest wzmocnienie bazy infrastrukturalnej i aparaturowej Instytutu Problemów Jądrowych kluczowej dla rozwoju technologii wykorzystujących promieniowanie. Projekt dotyczy modernizacji i doposażenia następujących laboratoriów: struktur akceleracyjnych, wiązek jonowo-plazmowych, cyklotronowego, radiograficznego, pomiarów dozymetrycznych i środowiskowych. B+R i Innowacje Projekty kluczowe 2 listopada 201025Warszawa,

26 Centrum Badawcze PAN „Konwersja Energii i Źródła Odnawialne” Beneficjent – Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Wartość projektów – 89 657 942 zł Dofinansowanie unijne – 75 851 733 zł Termin realizacji inwestycji to lata 2009 –2013 Projekt zakłada utworzenie Centrum Badawczego, które składać się będzie z zespołu kilku laboratoriów badawczych wraz z niezbędnym zapleczem hotelowo-seminaryjnym i infrastrukturą. Najważniejszym elementem Centrum będzie Energooszczędny Hotel Inteligentny (EDI). Ten unikalny w skali kraju kompleks badawczy i demonstracyjny pełnić będzie także funkcję hotelową i seminaryjną. B+R i Innowacje Projekty kluczowe 2 listopada 201026Warszawa,

27 Realizacja projektów kluczowych (środki UE w mln zł) stan na 26.10.2010r. 2 listopada 2010Warszawa,27 Ilość - 53

28 Realizacja kryterium dopuszczającego do podziału Krajowej Rezerwy Wykonania (środki UE w mln zł) stan na 02.11.2010 r. 2 listopada 2010Warszawa,28

29 Dziękuję za uwagę !!! 2 listopada 2010Warszawa,29


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Podsumowanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Podsumowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google