Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gubinie ul. Pułaskiego 1 66-620 Gubin Tel. 68 455 82 52

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gubinie ul. Pułaskiego 1 66-620 Gubin Tel. 68 455 82 52"— Zapis prezentacji:

1 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gubinie ul. Pułaskiego 1 66-620 Gubin Tel. 68 455 82 52 www.pppgubin.iap.pl ppp_gubin@.pl

2 „W każdym życiu nadchodzi pora wzrastania, kiedy sny powinny być wypowiedziane, a skrzydła wypróbowane… Sięgnij więc do marzeń, rozwiń nowe skrzydła… I wznieś się w górę”. Florence Littauer Wspieranie szkół i placówek w pracy z dzieckiem zdolnym

3 Uczeń zdolny P P - P w Gubinie ODN w Zielonej Górze Gubiński Dom Kultury Szkoły miasta i gminy Gubin Przedszkola Powiatowy Dom Dziecka Systemowe działania na rzecz ucznia zdolnego

4 Szkolenie dla pedagogów szkolnych i nauczycieli szkół i przedszkoli z miasta i gminy Gubin „Praca z uczniem zdolnym” Aktualizacja informacji o obowiązujących przepisach prawa oświatowego dotyczących zaspakajania potrzeb uczniów wybitnie zdolnych. C e l e s z k o l e n i a: Poszerzenie wiedzy teoretycznej uczestników dotyczącej terminologii, modeli zdolności oraz etapów rozwoju potencjału twórczego. Wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli o metody rozpoznawania uzdolnień i sposoby pracy z dzieckiem zdolnym na poszczególnych poziomach kształcenia.

5 Zajęcia warsztatowe dla rodziców - „Wspieranie rozwoju dziecka uzdolnionego”. Cele: uświadomienie rodzicom czynników wpływających na rozwój dziecka oraz barier hamujących go wypracowanie zasad rozwoju twórczego dzieci

6 Program dla dzieci uzdolnionych „Twórczy odkrywca”

7 Zakres współpracy w realizacji programu Szkoły Podstawow e nr 1,2,3 w Gubinie Zespoły Szkół w Chlebowie i w Grabicach Miejskie Przedszkola nr 1 i nr 3 w Gubinie Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nominacja uczniów Informowanie rodziców Pomoc w tworzeniu grupy Konsultacje z pedagogami Opracowanie programu Spotkania z rodzicami Organizacja grupy Realizacja programu Konsultacje z wychowawcami

8 dzieci sześcioletnie z przedszkoli miejskich uczniowie klas trzecich ze szkół podstawowych nominacja wychowawców rodziców badania psychologiczne „Twórczy odkrywca”

9 Ogólne cele: stworzenie okazji do rozwoju doskonalenia zdolności poznawczych u dzieci wdrożenie do twórczego myślenia i twórczej aktywności w różnych dziedzinach rozwijanie inteligencji emocjonalnej

10 CELE SZCZEGÓŁOWE: Uczenie otwartości na nowe sytuacje, zadania Rozwijanie swobody, wyobraźni Stymulowanie rozwoju osobowości: samopoznanie, umożliwienie przeżycia sukcesu, wzrost wiatry we własne siły, kształtowanie autonomicznej motywacji poznawczej Stymulowanie rozwoju społecznego: zwiększenie otwartości i wrażliwości na innych, współpraca w grupie, porozumiewanie się, przestrzeganie norm i reguł postępowania Rozwijanie potencjalnych możliwości: koncentracja uwagi, zapamiętywanie, werbalizowanie myśli, planowanie i realizowanie własnych działań. Spodziewane efekty: integracja uczestników twórcze rozwiązywanie problemów radzenie sobie ze stresem uczenie się współdziałania w grupie wzrost wzajemnej akceptacji i poczucia własnej wartości wśród uczestników wzrost poziomu aktywności poznawczej

11 Metody pracy: socjoterapia, ćwiczenia ruchowe, ekspresyjne, gry dydaktyczne, techniki wizualizacji, burza mózgów, drama,, testy myślenia dywergencyjnego, twórczego, metaplan, animacja muzyczna Formy pracy: praca grupowa, praca indywidualna Ewaluacja: ankieta dla dzieci, obserwacja dzieci, rozmowy z rodzicami

12 Tematy zaj ęć : Poznajmy siebie nawzajem Stajemy się twórczą grupą Wyobraźmy sobie Jesteśmy muzykalni Muzyka wokół nas Twórcze rozwiązywanie problemów Oryginalnie myślę Łamanie głowy Literaci Nasze pomysły Program składa się z 10 spotkań. Dwa zajęcia mają na celu ustalenie reguł obowiązujących podczas pracy, integrację grupy, wzajemne poznanie. Kolejne zawierają ćwiczenia z zakresu rozpoznawania emocji i radzenia sobie z nimi w różnych sytuacjach, usprawniania spostrzegania, twórczego myślenia, uczą współpracy i współdziałania.

13 PODSUMOWANIE Osiągnięte zostały następujące cele: dzieci potrafiły twórczo rozwiązywać problemy, większość umiało poradzić sobie ze stresem, uczniowie i uczennice bardzo dobrze współdziałali w grupie, wzrosła wzajemna akceptacja oraz poziom aktywności poznawczej. W roku szkolnym 2009/2010 w programie uczestniczyło: 13 sześciolatków z Miejskiego Przedszkola nr 1 w Gubinie 12 uczniów klas trzecich z Zespołu Szkół, Szkoły Podstawowej nr 1, SP nr 2 w Gubinie, Zespołu Szkół w Grabicach. W roku szkolnym 2010/11 uczestniczyło 24 uczniów ze Szkół Podstawowych nr 2 i 3 oraz zespołu Szkół w Chlebowie 11 sześciolatków z Miejskiego Przedszkola nr 3 W roku szkolnym 2010/2011 w zajęciach uczestniczy 24 uczniów ze SP nr 2, SP nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Gubinie, Zespołu Szkół w Chlebowie. 11 sześciolatków z Przedszkola Miejskiego nr 3 w Gubinie

14 Realizacja programu „Rozwiń skrzydła”.

15 „Rozwiń skrzydła”- współpraca Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie Pedagog szkolny Program „Rozwiń skrzydła”. Pedagog z poradni Wychowawca klasy konsultacja organizacja konsultacja Opracowanie programu Przygotowanie materiałów edukacyjnych Prowadzenie zajęć

16 Adresat uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego w ZSLiT Czas realizacji: 8 godzin lekcyjnych w każdej klasie

17 Cele główne: uczenie współpracy samopoznanie wzbogacenie wiedzy o roli komunikacji, myśleniu twórczym rozwijanie elastyczności myślenia poznanie przez uczniów czym są negocjacje

18 Cele operacyjne: poznanie swoich mocnych stron rozwijanie umiejętności prezentacji wzbogacenie wiedzy o cechach swojej osobowości określenie przez uczniów poziomu samooceny próba refleksji nad wyborem drogi życiowej rozwijanie umiejętności słuchania wykorzystanie poznanych wiadomości w praktyce poznanie przez ucznia własnego typu inteligencji

19 Metody pracy: mini-wykład, dyskusja, karty pracy przygotowane przez prowadzącego ( m.in. ankiety, dokańczanie zdań), burza mózgów, debata Środki dydaktyczne: arkusze papieru, karteczki, duże arkusze papieru, kwestionariusze Formy pracy: grupowa, indywidualna Ewaluacja: ankieta sprawdzająca realizację programu

20 „Rozwiń skrzydła”. PODSUMOWANIE EWALUACJA PROGRAMU Zajęcia przeprowadzono w roku szkolnym 2009/2010 na terenie Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie we współpracy z pedagogiem szkolnym i wychowawcą klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego. Uczestniczyło w nim 36 uczniów. Zrealizowano 8 godzin lekcyjnych. Ewaluacja została przeprowadzona w formie ankiet wypełnionych przez 30 uczniów. Dla 27 osób tematyka zajęć była interesująca, dwie nie miały zdania, a dla jednej nie była interesująca. Na pytanie, czy chętnie uczestniczysz w tego rodzaju zajęciach 27 stwierdziło, że tak, a trzy miało odmienne zdanie. Każdy uczestnik programu otrzymał materiały informacyjne oraz wypracowane na zajęciach.

21 uzyskanie wiedzy o komunikacji interpersonalnej uświadomienie sobie wartości i zasad ważnych w życiu udział w dyskusji z rówieśnikami na różne ciekawe tematy miłe i ciekawe spędzenie czasu poznanie sposobów twórczego myślenia udział w debacie umożliwienie wypowiedzenia swojego zdania, poznania siebie rozwiązywanie problemów klasy zintegrowanie z klasą, współpraca EFEKTY: Uczniowie znają podstawowe techniki twórczego myślenia Wiedzą czym są negocjacje Znają swój rodzaj inteligencji, mocne strony Potrafią realizować zadania w małych grupach Stosują aktywne słuchanie podczas dyskusji i debaty WYNIKI EWALUACJI:

22 FORUM „UCZEŃ ZDOLNY” 12.05.2011 r. Organizacja: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Gubiński Dom Kultury Wykłady: nauczyciele z ODN w Zielonej Górze Prezentacje nauczycieli z następujących szkół: SP 3 Publiczne Gimnazjum w Czarnowicach Zespół Szkół w Chlebowie Zespół Szkół w Gubinie ZSLiT w Gubinie ZSO w Gubinie Szkoła Muzyczna w Gubinie SOSW w Gubinie P.P.-P w Gubinie Występy artystyczne dzieci i młodzieży ze Szkoły Muzycznej, Gimnazjum nr 2 oraz z GDK Wystawa prac plastycznych uczniów ZSO w Gubinie oraz ZS w Chlebowie

23 FORUM „UCZEŃ ZDOLNY”

24 FORUM „UCZEŃ ZDOLNY” 12.05.2011 r. Wnioski: zdolny uczeń potrzebuje twórczego nauczyciela prawidłowy proces rozwijania uzdolnień wymaga systemowych działań wszystkich zaangażowanych w wychowanie i kształcenie dzieci i młodzieży. Cel: umożliwienie nauczycielom wymiany doświadczeń, podzielenia się metodami, formami pracy z uczniami o różnych uzdolnieniach

25 Uczeń zdolny Współpraca ze szkołami i przedszkolami Szkolenie nauczycieli - 2008/09 Współpraca z rodzicami, domem dziecka Spotkania i warsztaty dla rodziców 2009/10 – 2010/11 Współpraca ze szkołami, przedszkolami, domem dziecka, rodzicami - programy „Rozwiń skrzydła”, „Twórczy odkrywca” 2008/09, 2009/10, 2010/11 Współpraca z ODN, Domem Kultury, szkołami, przedszkolami, szkołą muzyczną Forum „Uczeń zdolny” 2011 rok SYSTEMOWE DZIAŁANIA PP - P - PODSUMOWANIE

26 Kontynuacja programów „Rozwiń skrzydła”, „Twórczy odkrywca” Opracowanie i wdrożenie programu dla uczniów zdolnych z drugiego etapu edukacyjnego Propagowanie programów rozwijających twórcze myślenie „Odyseja umysłu” Organizacja cyklicznych spotkań nauczycieli w dniu przyznawania Gubińskiej Nagrody Edukacyjnej im. Urszuli Dudziak PP - P szkoły przedszkola rodzice, dom dziecka dom kultury fundacje ODN PLANOWANE DZIAŁANIA we współpracy z innymi placówkami i organizacjami na rzecz ucznia zdolnego

27 Dziękuję za uwagę Przygotowanie merytoryczne:: Barbara Chromińska – Woźniak Przygotowanie prezentacji multimedialnej: Magdalena Augul - Olech


Pobierz ppt "Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gubinie ul. Pułaskiego 1 66-620 Gubin Tel. 68 455 82 52"

Podobne prezentacje


Reklamy Google