Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowane zmiany w aktach prawnych Październik 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowane zmiany w aktach prawnych Październik 2010."— Zapis prezentacji:

1 Planowane zmiany w aktach prawnych Październik 2010

2 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych Rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych Trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi/zmianą środowiska edukacyjnego

3 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Prowadzący zajęcia z uczniem, nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych, specjaliści we współpracy z rodzicami, poradniami, ODN, szkołami, przedszkolami, organizacjami itp

4 Forma pomocy Zajęcia z uczniem zdolnym Porady/konsultacje dla uczniów Klasy terapeutyczne Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Doradztwo zawodowe Zajęcia specjalistyczne (korekcyjno- kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapia i inne)

5 Czas trwania i ilość Dydaktyczno-wyrównawcze- do 8 uczniów Korekcyjno-kompensacyjne- do 5 uczniów Logopedyczne- do 4 uczniów Socjoterapia i inne terapeutyczne- do 10 uczniów 45 minut- dydaktyczno-wyrównawcze 60 minut- specjalistyczne, można dzielić

6 Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne także dla uczniów ze stwierdzonymi zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi- niekoniecznie musi być stwierdzona dysleksja Nie ma minimalnej liczny dzieci w oddziale specjalnym lub w klasie integracyjnej Pomoc nauczyciela (nie musi mieć wykształcenia pedagogicznego) dla dzieci z upośledzeniem umiarkowanym/znacznym, afazją, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi- za zgodą dyrektora!! Bez opinii PPP- środroczne promowanie ucznia kl. I i II SP oraz pozostawianie ucznia w kl. I-III SP Opinia o dysleksji- 1 opinia ważna na całą naukę wydana nie później niż do końca szkoły podstawowej

7 Zespół Zespół nauczycieli uczących, specjalistów, wychowawców grup wychowawczych Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Wyrażanie opinii w sprawie dostosowania warunków sprawdzianu/egzaminu Spotkania nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym Kształcenie specjalne, indywidualne nauczanie, opinia PPP, dla ucznia wobec którego stwierdzono taką potrzebę Zespół niezwłocznie po otrzymaniu opinii

8 Daty 1 IX 2011- przedszkola, gimnazja, szkoły specjalne i placówki 1 IX 2012- szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne

9 Plan działań wspierających Nakreśla cel do osiągnięcia, metody pracy, działania wspierające rodziców, zakres współpracy z placówkami Nie tworzy się dla uczniów z kształcenie specjalnym- IPET Karty indywidualnych potrzeb- na terenie szkoły, nie dla uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym oraz opinii o wczesnym wspomaganiu

10 Kształcenie specjalne Dzieci niepełnosprawne Niesłyszące Słabo słyszące Niewidome Słabo widzące N. ruchowa U.u. w stopniu lekkim U.u. w stopniu umiakrowanym lub znacznym Autyzm N. sprzężone Dzieci i młodzież niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem


Pobierz ppt "Planowane zmiany w aktach prawnych Październik 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google