Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach os. Świerczewskiego 2 Słomniki woj. małopolskie PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Poddziałanie Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty systemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki

2 Szkoła Podstawowa w Słomnikach
PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI KIM JESTEŚMY? Szkoła Podstawowa w Słomnikach wychodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach

3 W skład ZSO w Słomnikach wchodzą:
PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W skład ZSO w Słomnikach wchodzą: oddziały przedszkolne oddz., 62 dzieci, Szkoła Podstawowa oddz., 361 uczniów, Gimnazjum oddz., 201 uczniów, Liceum Ogólnokształcące oddz., 69 uczniów, 3 szkoły dla dorosłych oddz., 108 słuchaczy. 39 oddziałów, 801 uczniów i słuchaczy, 68 nauczycieli (w tym 2 pedagogów)

4 PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
22 nauczycieli ma przygotowanie z zakresu oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej lub inne, np. terapia przez sztukę. W szkole nie ma etatu dla psychologa, logopedy lub innych specjalistów.

5 Budynek ZSO w Słomnikach
41 sal lekcyjnych, 3 pracownie informatyczne, 4 pomieszczenia do indywidualnych zajęć z uczniami, 2 biblioteki z czytelniami i centrami multimedialnymi, sala gimnastyczna i hala sportowa, miejsce zabaw dla najmłodszych uczniów, świetlica, kuchnia i stołówka.

6 Pierwszaki „w akcji”

7 Zajęcia w świetlicy szkolnej
PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Zajęcia w świetlicy szkolnej

8 PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
Pokój do rewalidacji: Miejsce przyjazne, wyposażone w pomoce dydaktyczne, zapewniające dziecku optymalne warunki pracy, różniące się od sal lekcyjnych.

9 z 7 szkół funkcjonujących w gminie Słomniki.
PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Jesteśmy największą z 7 szkół funkcjonujących w gminie Słomniki.

10 Pilotażem objętych zostało 12 uczniów Szkoły Podstawowej:
PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Pilotażem objętych zostało 12 uczniów Szkoły Podstawowej: 8 z opiniami Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, 3 z orzeczeniami Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (upośledzenie w stopniu lekkim).

11 PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
Poza pilotażem działaniami w zakresie SPE objęci zostali uczniowie Gimnazjum i LO: 3 z opiniami Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, 4 z orzeczeniami Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

12 Jak to się zaczęło? Konferencja MEN dla dyrektorów szkół
„ Podniesienie efektywności…” Sierpień 2010 – powołanie Szkolnego Zespołu ds. Uczniów o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych. Szkolenia Zespołu. Opracowanie wzorów dokumentów: Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia i IPET.

13 Nawiązanie współpracy z ekspertem panią Urszulą Grygier.
PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Nawiązanie współpracy z ekspertem panią Urszulą Grygier. Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących na temat: „ Model pracy z uczniem o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych w świetle nowych aktów prawnych”. Spotkanie dla rodziców.

14 Opracowanie wzorów obowiązujących dokumentów.
PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Opracowanie wzorów obowiązujących dokumentów. Opracowanie Procedur Powoływania i Pracy Zespołu ds. SPE. Rozpoczęcie pracy z uczniem o SPE zgodnie z nowym rozporządzeniem.

15 PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
Koordynatorem prac Zespołu był wychowawca dziecka, dla którego powoływano Zespół.

16 Każdy Zespół spotkał się 3 razy:
PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Każdy Zespół spotkał się 3 razy: Pierwsze spotkanie dotyczyło analizy opinii i orzeczeń poradni i innych informacji dotyczących dziecka. Drugie: Tworzenie Karty Indywidualnych Potrzeb Dziecka, planowanie działań wspierających, tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych. Trzecie: spotkanie poświęcone ocenie efektywności podejmowanych działań.

17 Skład Zespołu: Koordynator- wychowawca
PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Skład Zespołu: Koordynator- wychowawca Wszyscy nauczyciele uczący dziecko Nauczyciel bibliotekarz Wychowawca świetlicy Pedagog szkolny

18 Każde spotkanie Zespołu odbywało się po lekcjach.
PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Każde spotkanie Zespołu odbywało się po lekcjach. Czas trwania spotkania był różny i wynikał z potrzeb.

19 PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
W pracach Zespołu uczestniczył rodzic dziecka, dla którego powołano Zespół. Żaden rodzic nie wystąpił z wnioskiem o udział innych osób w pracach Zespołu.

20 Zalecane formy i sposoby pomocy
Dostosowanie metod i form pracy do indywidualnych potrzeb uczniów na poszczególnych przedmiotach, warsztaty dla rodziców: Jak pomóc dzieciom w nauce ortografii?, terapia logopedyczna (PPP), kontynuacja terapii pedagogicznej (PPP), zajęcia dla dzieci z problemami w nauce ortografii (raz w tygodniu, 1 godz.), zajęcia wyrównawcze, pomoc specjalistyczna w określonych przypadkach.

21 Wsparcie ze strony organu prowadzącego szkołę:
PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Wsparcie ze strony organu prowadzącego szkołę: Podczas pilotażu szkoła nie otrzymywała wsparcia finansowego ze strony organu prowadzącego, ale spotkała się z akceptacją podejmowanych działań. Planując zajęcia dla dzieci, wykorzystywaliśmy „dodatkowe” kwalifikacje nauczycieli i tzw. „godziny kartowe”.

22 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słomnikach:
PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI KTO NAM POMAGAŁ? Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słomnikach: Kontynuowanie terapii pedagogicznej. Terapia logopedyczna. Konsultacje.

23 Przykłady dobrych praktyk w szkole:
PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Przykłady dobrych praktyk w szkole: Opracowanie Procedury powoływania i prac zespołu ds. SPE. Elastyczność w planowaniu „godzin kartowych”. Realizacja zajęć dla grupy dzieci o jednolitym lub zbliżonym rozpoznaniu. Opracowanie ogólnych wskazówek dotyczących dostosowania metod i form pracy do potrzeb dzieci.

24 Efekty pracy zespołowej nauczycieli:
PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Efekty pracy zespołowej nauczycieli: Opracowanie i ujednolicenie wzorów dokumentów. Świadczenie pomocy w sposób spójny i kompleksowy. Poszerzenie wiedzy nauczycieli. Jasny obieg dokumentacji.

25 PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
5. Podniesienie świadomości rodziców (w efekcie ponad dwukrotnie wzrosła liczba dostarczonych do szkoły opinii). 6. Dzielenie się doświadczeniem z nauczycielami pozostałych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i innych szkół w gminie.

26 PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
Refleksje: + Analiza potrzeb dziecka dokonywana przez wszystkich pracujących z dzieckiem. Pomoc świadczona dziecku na wszystkich przedmiotach i zajęciach dodatkowych. Indywidualizacja pracy z dzieckiem, co daje mu szansę osiągnięcia sukcesu.

27 PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna świadczona jest dziecku „ na miejscu”. 5. Nauczyciele poszerzyli wiedzę z zakresu SPE i zacieśniła się współpraca z pedagogiem. 6. Rodzice uczestniczą w planowaniu pomocy dla dziecka i współpracują ze szkołą. 7. Programy dla szkół pilotażowych.

28 - Trudności organizacyjne. Brak wsparcia finansowego.
PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI - Trudności organizacyjne. Brak wsparcia finansowego. Traktowanie KIPU jak „Kartę Życzeń”. Brak specjalistów w szkołach. Zwiększona ilość dokumentów towarzyszących organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

29 PODNIESIENIE EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
Dziękujemy: Przedstawicielom Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Krakowie za umożliwienie nam wzięcia udziału w pilotażu oraz Pani Ekspert Urszuli Grygier za życzliwość i merytoryczną pomoc w trakcie jego trwania.

30 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google