Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Działalność PARP na rzecz rozwoju przedsiębiorstw finansowana ze środków funduszy strukturalnych 2007-2013 Agnieszka Rybińska Zastępca Prezesa Warszawa,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Działalność PARP na rzecz rozwoju przedsiębiorstw finansowana ze środków funduszy strukturalnych 2007-2013 Agnieszka Rybińska Zastępca Prezesa Warszawa,"— Zapis prezentacji:

1 1 Działalność PARP na rzecz rozwoju przedsiębiorstw finansowana ze środków funduszy strukturalnych 2007-2013 Agnieszka Rybińska Zastępca Prezesa Warszawa, 8 kwietnia 2008 r.

2 2 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI działa od 1 stycznia 2001 r. powołana na mocy ustawy, podlega Ministrowi Gospodarki. DZIAŁA NA RZECZ: małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) eksportu rozwoju regionalnego wykorzystania nowych technik i technologii tworzenia nowych miejsc pracy przeciwdziałania bezrobociu rozwoju zasobów ludzkich

3 3 Doświadczenia PARP Programy Phare – przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw dofinansowanie wsparcia inwestycji, innowacyjnych inwestycji, usług doradczych, ułatwienie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych oraz pożyczek, rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału adaptacyjnego firm poprzez inwestycje w kadry doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr (szkolenia otwarte zamknięte), promocja rozwiązań systemowych w zakresie potencjału adaptacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, podnoszenie umiejętności kwalifikacji pracowników służby zdrowia. Programy krajowe - Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006 roku". Rządowy program rozbudowy systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2002 – 2006 „Kapitał dla przedsiębiorczych. Programy wspierające innowacyjność - (Portal Innowacji, Konkurs Polski Produkt Przyszłości, Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Krajowa Sieć Innowacji/Krajowy System Usług dla MSP, Akademia PARP, Publikacje).

4 4 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich PARP realizowała: Działanie 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Schemat a) - Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr. Schemat b) - Promocja rozwiązań systemowych w zakresie potencjału adaptacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Schemat c) - Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji pracowników służby zdrowia. Budżet: 253.3 mln EUR, w tym 196 mln EUR z EFS DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

5 5 Najpopularniejsze szkolenia i studia: zakresu zarządzania (około 24 proc. wszystkich szkoleń), z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (ponad 13 proc.), doskonalące umiejętności sprzedażowe (11 proc.), dotyczące nowoczesnych technologii (ponad 9 proc.), z zakresu finansów i księgowości (ponad 7 proc.), szkolenia i studia dotyczące zarządzania finansami, języków obcych, zarządzania jakością (około 5 proc.). Zdecydowana większość przedsiębiorstw (około 70%), uważa, że informacje o projektach współfinansowanych z EFS były bardzo lub raczej łatwo dostępne. Najczęściej informacje o szkoleniach zdobywano bezpośrednio od firm rekomendowanych oraz z internetu. Badane przedsiębiorstwa najczęściej nie napotykały trudności w realizacji szkoleń. Trudności najczęściej wymieniane przez firmy to konieczność wypełniania dużej liczby skomplikowanych dokumentów, biurokracja, jak również mała liczba miejsc na szkoleniach. Większość firm przyznaje, że nie skierowałyby swoich pracowników na szkolenia, gdyby nie były one współfinansowane z EFS. Gotowość do wysłania pracownika na szkolenie jest tym mniejsza, im mniejsza jest liczba pracowników firmy oraz wielkość przychodów firmy. Wnioski z wdrażania SPO RZL

6 6 PARP w latach 2007-2013 będzie zaangażowana we wdrażanie trzech programów operacyjnych, będących instrumentami realizacji Narodowej Strategii Spójności: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) - budżet 3,9 mld EUR Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - budżet 672 mln EUR Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) - budżet 2,6 mld EUR Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w perspektywie finansowej 2007-2013

7 7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) PO Kapitał Ludzki jest największym w historii Unii Europejskiej programem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. PO KL jest finansowany w 85% ze środków UE (EFS) oraz w 15% ze środków krajowych. Całość kwoty, jaką przewidziano na jego realizację to ponad 11,4 mld EUR, z czego ponad 9,7 mld EUR pochodzi z EFS, a ok. 1,7 mld EUR to środki krajowe. PO KL składa się z 9 priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym (Priorytety I-V) i regionalnym (Priorytety VI-IX). Ponadto realizowany będzie Priorytet X Pomoc techniczna, którego celem jest właściwe zarządzanie, wdrażanie oraz promocja EFS. W ramach PO KL realizowane będą projekty w dwóch głównych trybach: systemowym przez benficjentów wskazanych imiennie w Programie oraz konkursowym przez podmioty m.in.: instytucje rynku pracy, instytucje szkoleniowe, przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, instytucje oświaty i szkolnictwa wyższego i inne.

8 8 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) Cel główny PO KL: Wzrost jakości zatrudnienia i spójności społecznej. Cele szczegółowe PO KL: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo. Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce. Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia. Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa. Wzrost spójności terytorialnej.

9 9 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP2) dla: Priorytetu II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw. Cel Priorytetu II: Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zwiększenie inwestowania w kapitał ludzki przedsiębiorstw, poprawa jakości i dostępności usług szkoleniowo-doradczych wspierających rozwój przedsiębiorczości.

10 10 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) W ramach priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PARP wdraża dwa działania: Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki 1)Dofinansowanie szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców i ich pracowników - projekty konkursowe. 2)Projekty promocyjne, informacyjne, szkoleniowe i doradcze adresowane do partnerów społeczno- gospodarczych, jednostek naukowych, badawczo-rozwojowych, parków technologicznych, centrów transferu technologii, inkubatorów przedsiębiorczości, instytucji szkoleniowych, instytucji i ośrodków wspierających przedsiębiorczość, osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, administracji rządowej i samorządu oraz mediów- projekty konkursowe. Działanie 2.2. Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr 1)Rozwój systemu instytucji wspierających przedsiębiorczość - budowa i rozwój systemu instytucjonalnego, zapewniającego przedsiębiorcom i ich pracownikom oraz osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą dostęp do kompleksowej oferty usług okołobiznesowych. 2)Poprawa jakości świadczonych usług szkoleniowych.

11 11 W ramach Poddziałania wsparciem objęte zostaną projekty wybrane w drodze konkursu: - ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla przedsiębiorców (lub grup przedsiębiorców) przygotowane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm; - ogólnopolskie otwarte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw; - studia podyplomowe dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw. Wnioskodawcy: przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców. Min. wartość projektu 400 tys. PLN, max. 15 mln PLN (projekty zamknięte) i 20 mln PLN (projekty otwarte). Maksymalny procentowy poziom wsparcia: na szkolenia ogólne 80% (sektor MSP), 60% (duże przedsiębiorstwa), na szkolenia specjalistyczne 45% (sektor MSP), 35% (duże przedsiębiorstwa), na doradztwo 50%. BUDŻET: 374 mln EUR Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach

12 12 BUDŻET: 30 mln EUR W ramach Poddziałania wsparciem objęte zostaną projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych, w tym projekty ponadregionalne na rzecz wzmocnienia potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych rozwiązań m.in. w zakresie: - organizacji pracy, - form świadczenia pracy, - zarządzania zmianą gospodarczą, - promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych, - społecznej odpowiedzialności biznesu. Wnioskodawcy: partnerzy społeczni i gospodarczy (reprezentatywne organizacje związkowe i reprezentatywne organizacje pracodawców). Min. wartość projektu 200 tys. PLN, max. 2 mln PLN. Maksymalny procentowy poziom wsparcia do 100%. Poddziałanie 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności

13 13  Objęcie 350 000 przedsiębiorstw i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą usługami świadczonymi na rzecz przedsiębiorczości w akredytowanych instytucjach.  Objęcie wsparciem 60 000 przedsiębiorstw, które inwestują w szkolenie swych pracowników.  Podniesienie kwalifikacji 350 000 pracowników przedsiębiorstw dzięki ich udziałowi w szkoleniach.  Objęcie usługami doradczymi, szkoleniowymi lub innymi formami podwyższania kwalifikacji 4000 osób należących do kadry szkoleniowej.  Objęcie usługami doradczymi, szkoleniowymi lub innymi formami podwyższania kwalifikacji 90% konsultantów świadczących usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w akredytowanych instytucjach. Zakładane efekty realizacji priorytetu II PO KL:

14 14 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Cel główny PO IG - rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Rodzaje wsparcia oferowane w ramach PO IG przez PARP Bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorców: dotacje na duże innowacyjne inwestycje (działanie 4.4.); dotacje na B+R i wdrażanie wyników prac B+R (działanie 1.4.-4.1); dotacje na rozwijanie działalności B+R przedsiębiorstw (działanie 4.2); ochrona własności przemysłowej (działanie 5.4); wsparcie na wykonanie wzornictwa przemysłowego (działanie 4.2.); doradztwo i wsparcie w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania (działanie 3.3.); projekty związane z gospodarką elektroniczną (działanie 8.1., 8.2); dotacje na doradztwo do wejścia przedsiębiorców na JRE (działanie 6.1.).

15 15 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) Rodzaje wsparcia oferowane w ramach PO IG przez PARP Bezpośrednie wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu (IOB): tworzenie klastrów (działanie 5.1.); wsparcie dla parków technologicznych i centrów transferu technologii (działanie 5.3.); wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz rozwoju innowacyjności (działanie 5.2.); rozwijanie alternatywnych form zewnętrznego finansowania rozwoju przedsiębiorstw (działanie 3.3.).

16 16 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) PARP będzie Instytucją Pośredniczącą dla pięciu Priorytetów w ramach PO RPW przygotowanych dla najsłabiej rozwiniętych regionów Polski: Warmii i Mazur, Podlasia, Podkarpacia, Lubelszczyzny i Ziemi Świętokrzyskiej. W ramach Programu wsparcie uzyskają przedsięwzięcia związane z: - usprawnieniem sieci drogowej, - przygotowaniem terenów pod inwestycje, - rozwojem uczelni, infrastruktury kongresowej, - parków technologicznych, - szerokopasmowych sieci dostępu do Internetu, - rozwojem ekologicznego transportu publicznego. Wnioskodawcy: szkoły wyższe, jednostki samorządu terytorialnego oraz związki i stowarzyszenia z ich udziałem, państwowe jednostki budżetowe, instytuty badawczo- rozwojowe, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, agencje i fundacje rozwoju regionalnego i lokalnego, instytucje wspierające rozwój innowacyjności w regionach.

17 17 Dziękuję za uwagę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa http://www.parp.gov.pl INFOLINIA: 0 801 332 202 INFOLINIA: 0 801 406 416


Pobierz ppt "1 Działalność PARP na rzecz rozwoju przedsiębiorstw finansowana ze środków funduszy strukturalnych 2007-2013 Agnieszka Rybińska Zastępca Prezesa Warszawa,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google