Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Warszawa, 27 marzec 2008 r. Warszawa, 27 marzec 2008 r. Fundusze strukturalne Fundusze strukturalne wdrażane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Warszawa, 27 marzec 2008 r. Warszawa, 27 marzec 2008 r. Fundusze strukturalne Fundusze strukturalne wdrażane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości."— Zapis prezentacji:

1 1 Warszawa, 27 marzec 2008 r. Warszawa, 27 marzec 2008 r. Fundusze strukturalne Fundusze strukturalne wdrażane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w latach 2007-2013 Danuta Jabłońska Danuta Jabłońska Prezes

2 2 Programy Phare – przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw dofinansowanie wsparcia inwestycji, innowacyjnych inwestycji, usług doradczych, ułatwienie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych oraz pożyczek, rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału adaptacyjnego firm poprzez inwestycje w kadry doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr (szkolenia otwarte zamknięte), promocja rozwiązań systemowych w zakresie potencjału adaptacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, podnoszenie umiejętności kwalifikacji pracowników służby zdrowia. Programy krajowe - Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006 roku". Rządowy program rozbudowy systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2002 – 2006 Kapitał dla przedsiębiorczych. Programy wspierające innowacyjność - (Portal Innowacji, Konkurs Polski Produkt Przyszłości, Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Krajowa Sieć Innowacji/Krajowy System Usług dla MSP, Akademia PARP, Publikacje). Doświadczenia PARP

3 3 DZIAŁA NA RZECZ: małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) eksportu rozwoju regionalnego wykorzystania nowych technik i technologii tworzenia nowych miejsc pracy przeciwdziałania bezrobociu rozwoju zasobów ludzkich POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ( POLISH AGENCY FOR ENTERPRISE DEVELOPMENT) działa od 1 stycznia 2001 r, powołana na mocy ustawy, podlega Ministrowi Gospodarki

4 4 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w perspektywie finansowej 2007-2013 jest zaangażowana we wdrażanie trzech programów operacyjnych, będących instrumentami realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) - budżet 3,9 mld EUR Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - budżet 672 mln EUR Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) - budżet 2,6 mld EUR POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w latach 2007 -2013

5 5 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Cel główny PO IG - rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Rodzaje wsparcia oferowane w ramach PO IG przez PARP Bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorców dotacje na duże innowacyjne inwestycje dotacje na B+R i wdrażanie wyników prac B+R dotacje na rozwijanie działalności B+R przedsiębiorstw ochrona własności przemysłowej wsparcie na wykonanie wzornictwa przemysłowego doradztwo i wsparcie w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania projekty związane z gospodarką elektroniczną dotacje na doradztwo do wejścia przedsiębiorców na JRE

6 6 Działanie 1.4-4.1 ETAP I – faza badawcza Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Dofinansowanie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców – samodzielnie lub we współpracy zjednostkami naukowymi, a także na zlecenie przedsiębiorców przez jednostki naukowe (w tym przedsiębiorców). Obejmuje dofinansowanie wydatków na prace B+R do momentu stworzenia prototypu. Wnioskodawcy: przedsiębiorcy (MSP, duże przedsiębiorstwa). Maks. wsparcie na I etap: 5 mln EUR na jeden projekt. Mikro i mali przedsiębiorcy: do 70 % dla badań przemysłowych i do 45 % dla prac rozwojowych. Średni przedsiębiorcy: do 60% dla badań przemysłowych i do 35% na prace rozwojowe. Duże przedsiębiorstwa: do 50% dla badań przemysłowych i do 25% na prace rozwojowe. Maks. wartość projektu 25 mln EUR. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w mazowieckim i łódzkim to co najmniej 400 tys. PLN. BUDŻET: 390 mln EUR

7 7 Działanie 1.4-4.1 ETAP II – część wdrożeniowa Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Wsparcie na sfinansowanie wdrożeniowej części projektu. Przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie wyników prac B+R finansowanych w ramach działania 1.4, poprzez inwestycje (zakup środków trwałych lub/i wartości niematerialnych i prawnych) wraz z niezbędną częścią doradczą (doradztwo kwalifikuje się do dofinansowania wyłącznie w przypadku MSP). Wnioskodawcy: przedsiębiorcy (MSP, duże przedsiębiorstwa). Maks. wsparcie projektu: 20 mln PLN. Inwestycje zgodnie z mapą pomocy regionalnej. Doradztwo dla MSP: 50% kosztów kwalifikowanych. Maks. wartość projektu celowego (łącznie dla działań 1.4. i 4.1.) 50 mln EUR. BUDŻET: 390 mln EUR

8 8 Wsparcie udzielane w ramach działania pozwoli na wzrost zaangażowania przedsiębiorstw w prowadzenie działalności w zakresie B+R oraz wykorzystania wzornictwa przemysłowego i użytkowego. Dofinansowane będą dwa typy projektów: - polegające na rozwoju działalności B+R, w szczególności na przekształceniu przedsiębiorcy w centrum badawczo-rozwojowe, - polegające na opracowaniu wzoru przemysłowego lub użytkowego i wdrożeniu go do produkcji (wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego). Wnioskodawcy: przedsiębiorcy (MSP, duże przedsiębiorstwa). Wartość projektu: min. 400 tys. PLN (część inwestycyjna), max. 50 mln EUR. Max. wartość wsparcia na część inwestycyjną 21 mln PLN, na część doradczą 600 tys. PLN (50% MSP i duże) oraz na część szkoleniową 1 mln PLN (35% dla dużych oraz 45% dla MSP). BUDŻET: 186 mln EUR Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie wzornictwa przemysłowego

9 9 Wsparcie na projekty inwestycyjne (w tym niezbędne działania szkoleniowe i doradcze) w zakresie zakupu lub wdrożenia nowych, innowacyjnych technologii w celu uruchomienia produkcji lub usług prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów. Mogą to być technologie, które są stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata lub stopień ich rozprzestrzenienia w danej branży na świecie nie przekracza 15%. ś Wnioskodawcy: przedsiębiorcy (MSP, duże przedsiębiorstwa). Wartość projektu (kosztów kwalifikowanych): co najmniej 8 mln PLN, nie więcej niż 160 mln PLN. Poziom wsparcia: zgodnie z mapą pomocy regionalnej. Max. wartość wsparcia na część inwestycyjną 40 mln PLN, na doradztwo dla MSP 1 mln PLN (50% wydatków kwalifikowanych ) i na szkolenia 1 mln PLN (35% dla dużych oraz 45% dla MSP wydatków kwalifikowanych). Min. wartość wsparcia 2,4 mln PLN. BUDŻET: 1 420 mln EUR Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

10 10 Działanie ma zachęcić przedsiębiorców do pełniejszego wykorzystywania możliwości ochrony prawnej własności przemysłowej. Dofinansowanie jest przeznaczone na trzy typy projektów: I. dotacja na pokrycie kosztów uzyskania praw własności przemysłowej (patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych) poza granicami Polski (przygotowanie zgłoszenia – rzecznik patentowy, opłaty urzędowe, tłumaczenia) – wsparcie od 2 tys. PLN do 400 tys. PLN (od 45% do 70% wydatków kwalifikowanych), II. dotacja na pokrycie kosztów związanych ze wszczęciem postępowania w zakresie unieważnienia lub wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub przemysłowy – wsparcie od 2 tys. PLN do 400 tys. PLN (do 45% wydatków kwalifikowanych). III. dotacja na działania promocyjne, informacyjne w zakresie popularyzacji wiedzy nt. własności intelektualnej – wsparcie od 200 tys. PLN do 2 mln PLN (do 100% wydatków kwalifikowanych). Wnioskodawcy: przedsiębiorcy MSP (projekty typu I i II), IOB (projekty typu III) BUDŻET: 39 mln EUR Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną

11 11 Działanie 6.1 Paszport do eksportu W ramach Paszportu do eksportu przedsiębiorca skorzysta z obowiązkowego doradztwa w zakresie oceny kwalifikowalności przedsiębiorcy i jego potencjału eksportowego oraz doradztwa dotyczącego kwestii eksportu. Do wyboru przedsiębiorca będzie miał dodatkowo co najmniej jeden z poniższych instrumentów: wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym; udział w imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy; udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą, przy czym podczas targów lub misji przedsiębiorca musi odbyć co najmniej jedno spotkanie z potencjalnymi kontrahentami; uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrany rynek zagraniczny. Przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie przedsiębiorca musi przejść etapy polegające na: ocenie przedsiębiorstwa pod kątem potencjału eksportowego, opracowaniu Planu Rozwoju Eksportu. Wnioskodawcy: przedsiębiorcy MSP, których udziału eksportu lub sprzedaży na JRE w całkowitej sprzedaży nie przekracza: dla mikro-30%, dla małego-25%, dla średniego-20%. Wsparcie: w wysokości 100% kosztów usług doradczych oraz 50% w przypadku poniesionych kosztów kwalifikowanych dotyczących instrumentów możliwych do wyboru w ramach działania. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 150 tys. zł (pomoc de minimis). BUDŻET: 121 mln EUR

12 12 Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Dotacje na projekty polegające na świadczeniu usług drogą elektroniczną (e-usługi) i ewentualnym wytworzenia produktów cyfrowych, niezbędnych do świadczenia tych usług (z wyłączeniem świadczenia usług hostingu oraz utrzymania domen internetowych). W ramach projektu można będzie uzyskać dofinansowanie na m.in.: zakupy usług informatycznych, technicznych, doradczych prowadzących do wytworzenia produktów cyfrowych oraz związanych z przygotowaniem, świadczeniem i aktualizacją e-usług; zakupy inwestycyjne; zakupy usług szkoleniowych, usług pomocniczych i operacyjnych; najem i eksploatację pomieszczeń. W ramach działania wparcie udzielone zostanie tylko na jeden projekt, który będzie dofinansowany przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie. Wnioskodawcy: mikro i mali przedsiębiorcy (prowadzący działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok). Min. wartość projektu 20 tys. PLN, max. 1 mln PLN. Wielkość wsparcia zgodnie z zasadami de minimis do 85% wydatków kwalifikowanych. BUDŻET: 390 mln EUR

13 13 Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Wsparcie przedsięwzięć o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, prowadzących do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej pomiędzy co najmniej dwoma współpracującymi przedsiębiorstwami. Typowy projekt obejmuje wdrażanie nowych lub integrację istniejących systemów informatycznych, a także wdrażanie nowych systemów mających na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących firm. Projekt może być objęty dofinansowaniem nie dłużej niż przez 24 miesiące. Wnioskodawcy: przedsiębiorcy MSP. Min. wartość projektu 100 tys. PLN, max. 2 mln PLN. Maksymalny procentowy poziom wsparcia jest zróżnicowany w zależności od lokalizacji projektu. BUDŻET: 460 mln euro

14 14 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Rodzaje wsparcia oferowane w ramach PO IG przez PARP Bezpośrednie wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu tworzenie klastrów wsparcie dla parków technologicznych i centrów transferu technologii wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz rozwoju innowacyjności rozwijanie alternatywnych form zewnętrznego finansowania rozwoju przedsiębiorstw

15 15 Wsparcie w zakresie tworzenia nowych przedsiębiorstw na bazie innowacyjnych pomysłów, w tym spin off, poprzez doradztwo w zakresie tworzenia przedsiębiorstw, udostępnianie infrastruktury i usług oraz zasilenia finansowego nowopowstałego przedsiębiorstwa. Wybór w drodze konkursu instytucji, które będą udzielały dwuetapowego wsparcia powstającym innowacyjnym przedsiębiorstwom: I etap – preinkubacja - selekcja innowacyjnych pomysłów, pomoc w utworzeniu przedsiębiorstwa do 100% wydatków kwalifikujących na inicjowanie działalności innowacyjnej. II etap – zasilenie kapitałowe nowopowstałego przedsiębiorstwa (objęcie do 50% udziałów lub akcji spółki) - jeśli po okresie preinkubacji zidentyfikowane zostaną znaczące szanse na komercyjny sukces powstającej firmy, której działalność jest oparta na innowacyjnym pomyśle. Maks. 200 tys. EUR (pomoc de minimis). Wnioskodawcy: instytucje wspierające powstawanie innowacyjnych przedsiębiorstw (inkubatory przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości akademickiej; centra transferu technologii i innowacji; akceleratory technologii; parki naukowo-technologiczne). BUDŻET 110 mln EUR Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej

16 16 Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Wsparcie w zakresie przygotowania przedsiębiorców do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania (w tym o charakterze udziałowym), a także wsparcie sieci inwestorów (anioły biznesu, fundusze venture capital) i zwiększenie świadomości przedsiębiorców o korzyściach i usługach oferowanych przez te sieci. Dofinansowanie kosztów przygotowania prospektu emisyjnego pozwoli na zwiększenie liczby ofert spółek z sektora MSP na NewConnect - alternatywnego systemu obrotu rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wnioskodawcy: instytucje otoczenia biznesu (IOB), w tym istniejące i nowotworzone sieci inwestorów oraz przedsiębiorstwa MSP. Wsparcie dla IOB na realizację projektów o charakterze edukacyjno-doradczym (szkolenia, seminaria, konferencje dla MSP) do 100% wydatków kwalifikowanych. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych niższa niż 25 mln EUR Wsparcie dla MSP na usługi doradcze w zakresie przygotowania przedsiębiorcy do pozyskania zewnętrznego inwestora - do 50% wydatków faktycznie poniesionych na ten cel. BUDŻET 50 mln EUR

17 17 Działanie 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Wsparcie rozwoju powiązań kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy przedsiębiorcami a instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami naukowymi (transfer wiedzy, wymiana doświadczeń, lepsze wykorzystanie infranstruktury, zmniejszenie kosztów działalności). Może być udzielone koordynatorowi powiązania kooperacyjnego. Projekt powinien zapewniać udział w powiązaniu co najmniej 10 przedsiębiorców (w tym min. 50% firmy sektora MSP). Łączny udział w przychodach ze sprzedaży poza obszar, na którym zlokalizowane jest powiązanie, musi wynosić co najmniej 30%. Wnioskodawcy: osoby prawne prowadzące powiązanie kooperacyjne (fundacja, stowarzyszenie zarejestrowane, spółka akcyjna, spółka z o.o., jednostka badawczo-rozwojowa, organizacja przedsiębiorców). Max. wartość wsparcia na jeden projekt: na inwestycje 20 mln PLN, na szkolenia 1 mln PLN (35% duże i 45% dla MSP), na doradztwo 400 tys. PLN. BUDŻET: 104 mln EUR

18 18 Działanie 5.2 Wspieranie sieci instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym Wsparcie sieci IOB w zakresie promocji współpracy w sieci, wymiany doświadczeń, wspólnej obsługi klientów oraz rozwój oferty usług o charakterze proinnowacyjnym. Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu działających w sieciach oraz sieci IOB pozwoli na uzyskanie przez przedsiębiorcę wysokiej jakości wyspecjalizowanych usług o charakterze proinnowacyjnym. Instytucje otoczenia biznesu otrzymają wsparcie na świadczenie wysoko-wyspecjalizowanych usług o charakterze proinnowacyjnym przez wysoko-wykwalifikowany personel. Usługi te świadczone będą przez IOB bezpłatnie na rzecz przedsiębiorców i będą objęte pomocą publiczną (de minimis). Ma to na celu upowszechnienie wiedzy na temat szeroko pojętej innowacji produktowej, procesowej i organizacyjnej. Wnioskodawcy: instytucje otoczenia biznesu działające w sieciach oraz sieci IOB (tryb konkursowy). Wsparcie: do 100% kosztów kwalifikowanych, w tym koszty operacyjne, zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz usługi proinnowacyjne i doradcze. BUDŻET: 65 mln EUR

19 19 Działanie 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności Wsparcie tworzenia i rozwoju parków technologicznych o największym potencjale. Dofinansowaniem zostaną objęte kompleksowe przedsięwzięcia wyspecjalizowanych ośrodków innowacyjności, w szczególności parków technologicznych zlokalizowanych na obszarach o największym potencjale rozwojowym z punktu widzenia całej gospodarki. Zaplanowano realizację 8 projektów z listy podstawowej (6 projektów oczekuje na możliwość realizacji na liście rezerwowej). Wnioskodawcy: wyspecjalizowane instytucje otoczenia biznesu, świadczące usługi o wysokim potencjale rynkowym i technologicznym (w tym podmioty zarządzające parkami naukowo-technologicznymi, inkubatorami technologii, centrami zaawansowanych technologii, centrami produktywności i inne). Minimalna wartość projektów to 40 mln PLN, a wysokość dofinansowania dla ośrodka innowacyjności wynosi 85% (brak pomocy publicznej). Po otrzymaniu wsparcia ośrodki będą kierowały pomoc do innowacyjnych przedstawicieli przedsiębiorców z sektora MSP. BUDŻET: 190 mln EUR

20 20 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PARP wdraża dwa działania w ramach priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki związane z: Dofinansowaniem szkoleń dla przedsiębiorców i ich pracowników, partnerów społeczno- gospodarczych, jednostek naukowych, badawczo-rozwojowych, parków technologicznych, centrów transferu technologii, inkubatorów przedsiębiorczości, instytucji szkoleniowych, instytucji i ośrodków wspierających przedsiębiorczość, osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, administracji rządowej i samorządu oraz mediów. Rozwojem systemu instytucji wspierających przedsiębiorczość - budowa i rozwój systemu instytucjonalnego, zapewniającego przedsiębiorcom i ich pracownikom oraz osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą dostęp do kompleksowej oferty usług okołobiznesowych.

21 21 W ramach Poddziałania wsparciem objęte zostaną projekty wybrane w drodze konkursu: - ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla przedsiębiorców (lub grup przedsiębiorców) przygotowane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm; - ogólnopolskie otwarte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw. - studia podyplomowe dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw. Wnioskodawcy: przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców. Min. wartość projektu 400 tys. PLN, max. 15mln PLN (projekty zamknięte) i 20 mln PLN (projekty otwarte). Maksymalny procentowy poziom wsparcia: na szkolenia ogólne 80% (sektor MSP), 60% (duże), na szkolenia specjalistyczne 45% (sektor MSP), 35% (duże), na doradztwo 50%, cross-financing 50%. BUDŻET: 373 mln EUR Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach

22 22 W ramach Poddziałania wsparciem objęte zostaną projekty konkursowe realizowane przez partnerów społecznych, w tym projekty ponadregionalne na rzecz wzmocnienia potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw poprzez wspieranie nowych rozwiązań w zakresie: - organizacji pracy, - form świadczenia pracy, - zarządzania zmianą gospodarczą, - promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych, -społecznej odpowiedzialności biznesu. Wnioskodawcy: partnerzy społeczni i gospodarczy (reprezentatywne organizacje związkowe i reprezentatywne organizacje pracodawców). Min. wartość projektu 200 tys. PLN, max. 2 mln PLN. Maksymalny procentowy poziom wsparcia do 100%. BUDŻET: 30 mln EUR Poddziałanie 2.1.2 Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności

23 23 PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ PARP będzie Instytucją Pośredniczącą dla pięciu Priorytetów w ramach PO RPW przygotowanych dla najsłabiej rozwiniętych regionów Polski: Warmii i Mazur, Podlasia, Podkarpacia, Lubelszczyzny i Ziemi Świętokrzyskiej. W ramach Programu wsparcie uzyskają przedsięwzięcia związane z: - usprawnieniem sieci drogowej, - przygotowaniem terenów pod inwestycje, - rozwojem uczelni, infrastruktury kongresowej, - parków technologicznych, - szerokopasmowych sieci dostępu do Internetu - rozwojem ekologicznego transportu publicznego. Wnioskodawcy: szkoły wyższe, jednostki samorządu terytorialnego oraz związki i stowarzyszenia z ich udziałem, państwowe jednostki budżetowe, instytuty badawczo-rozwojowe, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, agencje rozwoju.

24 24 Działania własne PARP w zakresie wspierania innowacyjności Przykładowe projekty wspierające innowacyjność MSP Portal Innowacji Konkurs Polski Produkt Przyszłości Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw Krajowa Sieć Innowacji / Krajowy System Usług dla MSP Akademia PARP Prowadzenie baz danych: - Baza Instytucji Wspierających Innowacyjność, - Tablica Zgłoszeń Innowacyjnych Potrzeb, - Baza Inicjatyw Akademickich, - Inne. Publikacje tematyczne m.in.: - Innowacje i transfer technologii-słownik pojęć. - Leksykon własności intelektualnej i przemysłowej. - Jak wdrażać innowacje technologiczne w firmie? Poradnik dla przedsiębiorców. - Ośrodki innowacji w Polsce.

25 25 Działania własne PARP w zakresie wspierania innowacyjności Krajowa Sieć Innowacji (KSI) to podsieć w ramach sieci KSU KSI - 23 ośrodków na terenie całej Polski- nabór ciągły Usługi świadczone przez KSU (usługi KSI): doradcze o charakterze ogólnym; doradcze o charakterze proinnowacyjnym służące rozwojowi firmy poprzez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego procesu technologicznego, produktu lub usługi, w tym: - ocena potrzeb technologicznych, - promocja technologii i nowych rozwiązań organizacyjnych, - inne działania, w których następuje transfer wiedzy lub innowacyjnej technologii; szkoleniowe; informacyjne; finansowe: - udzielanie poręczeń, - udzielanie pożyczek. Więcej na stronie: www.ksu.parp.gov.pl

26 26 Dziękuję za uwagę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa http://www.parp.gov.pl INFOLINIA: 0 801 332 202 INFOLINIA: 0 801 406 416


Pobierz ppt "1 Warszawa, 27 marzec 2008 r. Warszawa, 27 marzec 2008 r. Fundusze strukturalne Fundusze strukturalne wdrażane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google