Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczne Gimnazjum im

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczne Gimnazjum im"— Zapis prezentacji:

1 Publiczne Gimnazjum im
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Adamowie            RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 WYMAGANIE: NAUCZYCIELE WSPÓŁPRACUJĄ W PLANOWANIU I REALIZOWANIU PROCESÓW EDUKACYJNYCH. PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI

2 Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji o tym czy nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Pozyskanie informacji o tym czy promowana jest wartość edukacji. Formułowanie wniosków do dalszej pracy.

3 Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie:
Ankieta skierowana do nauczycieli Ankieta skierowana do rodziców Ankieta skierowana do uczniów Wywiad z Dyrektorem szkoły Analiza dokumentacji szkolnej

4 Pytania kluczowe: Czy nauczyciele, w tym nauczyciele pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych? Czy wprowadzane są zmiany dotyczące przebiegu procesów edukacyjnych (planowanie, organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie) następują w wyniku ustaleń między nauczycielami? Czy nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy? Czy nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy? Czy w szkole prowadzi się działania kształtujące pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się? Czy w szkole prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie? Czy szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów do promowania wartości edukacji? Czy działania realizowane przez szkołę promują wartość edukacji w społeczności lokalnej?

5 WYNIKI 1. Ankiet skierowanych do nauczycieli Ankietowanych: 14 nauczycieli 2. Ankiet skierowanych do rodziców. Ankietowanych: 60 rodziców 3. Ankiet skierowanych do uczniów. Ankietowanych: 60 uczniów 4. Wywiad z dyrektorem szkoły 5. Analiza dokumentacji szkoły.

6 Wyniki ankiet skierowanych do nauczycieli
Ankietowanych: 14 nauczycieli

7 Czy Pani/Pan współpracuje z innymi nauczycielami w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikacji procesów edukacyjnych? Tak - 14 Nie - 0 Nie wiem - 0 Jeśli tak to w jaki sposób? Konsultacje z innymi nauczycielami, wspólne projekty edukacyjne (działania edukacyjne), współorganizowanie działań integrujących uczniów, wymiana doświadczeń, wzajemne wspieranie się w pomyłkach, praca nad scenariuszami akademii, praca w zespole ewaluacyjnym oraz wychowawczym, wprowadzanie zmian w statucie, opracowywanie narzędzi badawczych, organizacja imprez i uroczystości dla uczniów, organizacja konkursów i wycieczek edukacyjnych, opracowywanie i realizowanie programu poprawy efektywności nauczania, analiza testów diagnostycznych na zakończenie gimnazjum (egz. zewnętrzne), rozwijanie na wszystkich zajęciach edukacyjnych logicznego myślenia i czytania ze zrozumieniem, projektowanie pracy z uczniem zdolnym i mającym problemy w nauce.

8 3. Czy Pani/Pan, wspólnie z innymi nauczycielami rozwiązujecie problemy?
Tak - 14 Nie - 0 Nie wiem - 0 4. Jeśli, tak to w jaki sposób? Konsultacje z innymi nauczycielami - 14 Spotkania zespołu wychowawczego - 14 Inne Rady Pedagogiczne – 1

9 5. Czy Pani/Pan doskonali formy i metody współpracy z innymi nauczycielami?
Tak -14 Nie - 0 Nie wiem – 0 6. Jeśli, tak to w jaki sposób? Stosowanie nowoczesnych technologii- 14 Stosowanie technik informacyjnych - 14 Udział w szkoleniach interpersonalnych - 14 Inne - 0

10 7. Czy Pani/Pan współpracuje w zakresie ewaluacji i doskonalenia własnej pracy z innymi nauczycielami? Tak - 14 Nie – 0 Nie wiem - 0 8. Jeśli, tak to w jaki sposób? Udział w lekcjach otwartych - 4 Wymiana pozycji naukowych między nauczycielami - 14 Hospitacje opiekuna stażu - 6 Wymiana doświadczeń podczas rozmów z nauczycielami – 14 Inne - 0

11 9. Czy Pani/Pan prowadzi działania kształtujące pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się?
Tak -14 Nie - 0 Nie wiem - 0 10. Jeśli, tak to w jaki sposób? Popieram działania Samorządu Uczniowskiego, np. Niepytajka -14 Stwarzam przyjazną atmosferę na lekcji - 14 Dopasowuje treści do możliwości ucznia - 14 Stosuje różnorodne metody pracy - 14 Indywidualizuje proces nauczania - 14 Inne nagradzam uczniów na forum klasy, angażowanie uczniów, udzielanie uczniom wsparcia, indywidualne traktowanie uczniów, unikanie procesu etykietowania

12 11. Czy Pani/Pan prowadzi działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie?
Tak - 14 Nie – 0 Nie wiem – 0 12. Jeśli, tak to w jaki sposób? Daję przykłady ludzi, którzy osiągnęli sukces dzięki nauce - 14 Uświadamiam, że dzięki wykształceniu mogą w życiu wybierać swoją ścieżkę kariery- 14 Inne propaguję zdrowy styl życia, zachęcam do poszukiwania nowych rozwiązań, omawiam losy absolwentów, zachęcam do zadawania pytań, zachęcam do wyrażania własnego zdania na tematy związane z lekcją, chwalę uczniów

13 13. Czy Pani/Pan wykorzystuje informacje o losach absolwentów do promowania wartości edukacji?
Tak - 14 Nie - 0 Nie wiem – 0 14. Jeśli, tak to w jaki sposób? Przedstawiam osoby, które zajęły wysokie stanowiska dzięki wykształceniu - 14 Przedstawiam osoby, które zmieniły swoją sytuację materialną dzięki wykształceniu - 14 Inne rozmawiam z uczniami o tym, co robią uczniowie, którzy ukończyli szkołę, modyfikuję plan pracy na podstawie uzyskanych informacji

14 15. Czy Pani/Pan realizuje działania które promują wartość edukacji w społeczności lokalnej?
Tak - 14 Nie - 0 Nie wiem - 0 16. Jeśli, tak to w jaki sposób? Informuję poprzez gazetę gminną o sukcesach uczniów (sportowe, naukowe) - 7 Zamieszczam na stronie szkoły informację o sukcesach uczniów (sportowe, naukowe) - 10 Pokazuję korzyści płynące z większej świadomości ludzi, np. z zakresie ekologii - 8 Inne prowadzenie zajęć wyrównawczych, organizowanie konkursów, akcji, wydawanie gazetki szkolnej, organizowanie wyjazdów min. do kina, prowadzenie projektów edukacyjnych

15 Wyniki ankiet skierowanych do rodziców.
Ankietowanych : 60 rodziców.

16 1. Czy w szkole panuje przyjazna atmosfera?
Tak - 53 Nie – 1 Nie wiem - 6 2. Jeśli tak, to jak się przejawia? Nauczyciele są życzliwi, - 31 Nauczyciele pomagają uczniom, - 35 Uczniowie odnoszą się do siebie w sposób przyjazny - 10 Uczniowie pomagają sobie nawzajem - 10 Inne – 0

17 3. Czy nauczyciele w zadowalający sposób informują uczniów i rodziców o ich wynikach edukacyjnych?
Tak - 55 Nie - 4 Nie wiem - 1 4. Jeśli tak, to w jaki sposób? Podczas wywiadówek - 50 Indywidualnych konsultacji - 17 Rozmów z wychowawcami - 19 Rozmów z nauczycielami uczącymi danego przedmiotu - 17 Inne - 0

18 5. Czy szkołą posiada ofertę zajęć pozalekcyjnych?
Tak - 58 Nie Nie wiem - 2 6. Czy Państwa dziecko korzysta z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych? Tak - 38 Nie - 21 Nie wiem - 1 7. Jeśli tak, to z jakich? Język angielski, zajęcia sportowe, matematyka, Gimzetka, język polski, kółko historyczne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia pedagogiczne, orkiestra, biologia,

19 8. Czy szkoła posiada inne walory pracy?
Tak - 54 Nie Nie wiem -6 9. Jeśli tak, to jakie? a. Imprezy edukacyjne np. Dzień Niepodległości, Dzień Szkoły - 45 b. Imprezy kulturalno-wychowawcze, np. wyjazdy do kina, teatru -47 c. Inne rajdy, wycieczki, dzień nauczyciela, wigilia

20 10. Czy szkoła promuje uczniów zdolnych, umożliwia im udział w konkursach, zawodach sportowych?
Tak - 59 Nie -1 Nie wiem 11. Czy szkoła angażuje uczniów w akcje charytatywne i podejmuje własne inicjatywy? Tak -56 Nie wiem -3 12. Jeśli tak, to jakie? Akcja „Góra Grosza” - 51 Akcja „Świąteczna Paczka” dla potrzebujących rówieśników -31 Zbiórka nakrętek -50 Szkolny Klub Wolontariatu -34 Porządkowanie opuszczonych grobów przed 1 listopada -28 Zbiórka karmy do schroniska dla zwierząt w Radomiu -40 Inne zbiórka butelek plastikowych, zbiórka tonerów, elektrośmieci

21 13. Czy w szkole promowana jest wartość edukacji w społeczności lokalnej?
Tak - 50 Nie -1 Nie wiem -9 14. Jeśli tak, to w jaki sposób? Organizowanie wystaw prac uczniów - 36 Tablice z osiągnięciami - 32 Udział w konkursach i zawodach międzyszkolnych - 40 Udział uczniów w wydarzeniach organizowanych na terenie gminy - 24 Prezentację szkoły na lokalnych uroczystościach - 17 Zapraszanie na uroczystości szkolne rodziców, uczniów z innych szkół, gości - 20 Upublicznianie osiągnięć – artykuły w gazetce szkolnej „Gimzetka”- 38 Umieszczanie informacji o sukcesach uczniów na stronie internetowej szkoły - 24 Inne - 0

22 Wyniki ankiet skierowanych do uczniów.
Ankietowanych : 60 uczniów

23 1. Czy w szkole panuje przyjazna atmosfera?
Tak - 54 Nie - 1 Nie wiem - 5 2. Jeśli tak, to jak się przejawia? Nauczyciele są życzliwi, - 38 Nauczyciele pomagają uczniom, -36 Uczniowie odnoszą się do siebie w sposób przyjazny - 23 Uczniowie pomagają sobie nawzajem - 20 Inne - 0

24 3. Czy nauczyciele w zadowalający sposób informują Cię o wynikach w nauce?
Tak - 52 Nie - 4 Nie wiem -4 4. Jeśli tak, to w jaki sposób? Podczas lekcji -49 Indywidualnych spotkań z nauczycielem - 5 Rozmowy z wychowawcą - 17 Inne. -0

25 5. Czy twoja szkoła oferuje zajęcia pozalekcyjne?
Tak - 60 Nie Nie wiem 6. Czy korzystasz z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych? Tak -28 Nie - 20 Nie wiem - 2 7. Jeśli tak, to z jakich? Orkiestra – 5 Fizyka – 2 Gimzetka – 2 Historia - 3, Angielski – 15 j.polski – 1 Biologia – 2 Sportowe – 8 Rosyjski – 7 Z różnych przedmiotów w celu poprawy, zajęcia wyrównawcze - 1 Matematyka – 1

26 8. Czy w szkole organizuje się imprezy edukacyjne?
Tak - 57 Nie - 1 Nie wiem – 2 9. Jeśli tak, to jakie? a. Imprezy edukacyjne np. Dzień Niepodległości, Dzień Szkoły - 60 b. Imprezy kulturalno-wychowawcze, np. wyjazdy do kina, teatru - 47 c. Inne - jasełka, przedstawienia, dyskoteki

27 10. Czy szkoła umożliwia Ci udział w konkursach, zawodach sportowych?
Tak - 59 Nie – 1 Nie wiem 11. Czy szkoła angażuje się w akcje charytatywne? Tak - 60 Nie 12. Jeśli tak, to jakie? Akcja „Góra Grosza” - 60 Akcja „Świąteczna Paczka” dla potrzebujących rówieśników - 48 Zbiórka nakrętek - 56 Szkolny Klub Wolontariatu - 41 Porządkowanie opuszczonych grobów przed 1 listopada - 31 Zbiórka karmy do schroniska dla zwierząt w Radomiu - 52 Inne WOŚP - 4

28 13. Czy szkoła promuje wartość edukacji w społeczności lokalnej?
Tak - 58 Nie Nie wiem - 2 14. Jeśli tak, to w jaki sposób? Organizowanie wystaw prac uczniów -46 Tablice z osiągnięciami - 40 Udział w konkursach i zawodach międzyszkolnych- 46 Udział uczniów w wydarzeniach organizowanych na terenie gminy - 28 Prezentację szkoły na lokalnych uroczystościach - 18 Zapraszanie na uroczystości szkolne rodziców, uczniów z innych szkół, gości - 30 Upublicznianie osiągnięć – artykuły w gazetce szkolnej „Gimzetka” - 39 Umieszczanie informacji o sukcesach uczniów na stronie internetowej szkoły - 35 Inne - 0

29 Wyniki wywiadu z dyrektorem szkoły.

30 Czy nauczyciele pracujący w Pani szkole współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikacji procesów edukacyjnych? Jeśli, tak to w jaki sposób? Nauczyciele współpracują ze sobą w tworzeniu i analizie procesów edukacyjnych. Podstawową formą współpracy jest praca w zespołach przedmiotowych i zadaniowych, np. komisje konkursowe, komisje nadzorujące egzaminy zewnętrzne, przygotowanie uroczystości szkolnych, wybór podręczników, organizacja konkursów, diagnozowanie i analizowanie wyników edukacyjnych; Szkolny Zespół Wychowawczy i analiza problemów wychowawczych, oferta zajęć pozalekcyjnych, opracowywanie dokumentacji szkolnej, programy, procedury

31 2. Czy nauczyciele pracujący w Pani szkole, wspólnie rozwiązują problemy? Jeśli, tak to w jaki sposób? Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy wychowawcze na posiedzeniach Szkolnego Zespołu Wychowawcze; dydaktyczne w zespołach przedmiotowych. Odbywają się również konsultacje pomiędzy nauczycielami, wymiana doświadczeń poprzez TIK. 3. Czy nauczyciele pracujący w Pani szkole doskonalą formy i metody współpracy? Jeśli, tak to w jaki sposób? Grono Pedagogiczne doskonali formy i metody współpracy poprzez udział w różnorodnych szkoleniach interpersonalnych, stosowanie technik informacyjnych i nowoczesnych technologii, warsztaty.

32 4. Czy nauczyciele pracujący w Pani szkole współpracują w zakresie ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy. Jeśli, tak to w jaki sposób? Ewaluacji dokonują wszyscy nauczyciele. Pracują zespołowo. Dotychczasowe wyniki współpracy pomiędzy nauczycielami są owocne. Doskonalą własną pracę z innymi nauczycielami poprzez: - wymianę doświadczeń, - udział w lekcjach otwartych, - hospitacje, - udostępnianie fachowej literatury. 5. Czy nauczyciele pracujący w Pani szkole prowadzą działania kształtujące pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się? Jeśli, tak to w jaki sposób? Nauczyciele kształtują pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się. Stwarzają przyjazną atmosferę na lekcji. Są otwarci na pomysły i propozycje uczniów. Dostosowują treści programowe do możliwości dzieci. Urozmaicają zajęcia poprzez stosowanie różnorodnych form pracy. Wychodzą naprzeciw zainteresowaniom gimnazjalistów i w związku z tym prowadzą koła zainteresowań. Uwzględniają potrzeby uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce i organizują zajęcia wyrównawcze. Uczestniczą w wielu działaniach Samorządu Uczniowskiego, popierają ich zadania.

33 6. Czy nauczyciele pracujący w Pani szkole prowadzą działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie? Jeśli, tak to w jaki sposób? W szkole prowadzone są działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie. Na wszelkich zajęciach uświadamiamy uczniom, że wykształcenie wytycza w życiu ich ścieżkę kariery. Na wzorach osobowych postaw i umiejętności udowadniamy, że sukces możemy osiągnąć przede wszystkim dzięki nauce. Na własnych przykładach potwierdzamy, że człowiek podnosi swoje kwalifikacje przez całe życie. 7. Czy nauczyciele pracujący w Pani szkole wykorzystują informacje o losach absolwentów do promowania wartości edukacji? Jeśli, tak to w jaki sposób? Nauczyciele wykorzystują informację o losach absolwentów, by promować wartość edukacji. Przedstawiają osoby (bądź prezentują ich sylwetkę), które dzięki wykształceniu zajmują wysokie stanowiska bądź piastują znamienite funkcje. Podajemy przykłady absolwentów, którzy zmienili swoją sytuację materialną dzięki zdobytym kwalifikacjom. 8. Czy nauczyciele pracujący w Pani szkole realizują działania które promują wartość edukacji w społeczności lokalnej? Jeśli, tak to w jaki sposób? Promujemy wartość edukacji w społeczności lokalnej. Prowadzimy szkolną stronę internetową i tam informujemy o sukcesach i osiągnięciach naszych uczniów. publikujemy artykuły w gminnej gazecie lokalnej, prezentując sukcesy sportowe i naukowe wychowanków. Promujemy edukację i wychowanie podczas występów artystycznych naszych gimnazjalistów na uroczystościach gminnych i powiatowych.

34 Wyniki analizy dokumentacji szkolnej.

35 Z protokołów Rady Pedagogicznej wynika, że nauczyciele, w tym nauczyciele pracujący w jednym oddziale, współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych a także, że wprowadzane zmiany dotyczące przebiegu procesów edukacyjnych (planowanie, organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie) następują w wyniku ustaleń między nauczycielami. Z dokumentacji tej wynika, że nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy oraz doskonalą metody i formy współpracy. Na podstawie analizy protokołów można wyciągnąć wniosek, że nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy. Dokumentacja wskazuje również, że w szkole prowadzi się działania kształtujące pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się i że w szkole prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie.

36 ANALIZA WYNIKÓW Na podstawie ankiet skierowanych do nauczycieli, rodziców i uczniów wywiadu z dyrektorem szkoły oraz analizy dokumentacji szkolnej wynika, że nauczyciele pracujący w szkole współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych. Na podstawie ankiet skierowanych do nauczycieli, rodziców i uczniów wywiadu z dyrektorem szkoły i analizy dokumentacji szkoły wynika, że wprowadzane są zmiany dotyczące przebiegu procesów edukacyjnych (planowanie, organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie) następują w wyniku ustaleń między nauczycielami. Na podstawie ankiet skierowanych do nauczycieli, rodziców i uczniów wywiadu z dyrektorem szkoły wynika, że nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy. Na podstawie ankiet skierowanych do nauczycieli, rodziców i uczniów wywiadu z dyrektorem szkoły wynika, że nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy. Na podstawie ankiet skierowanych do nauczycieli, rodziców i uczniów wywiadu z dyrektorem szkoły wynika, że nauczyciele i uczniowie stwarzają atmosferę, która sprzyja uczeniu się. Na podstawie ankiet skierowanych do nauczycieli, rodziców i uczniów wywiadu z dyrektorem szkoły oraz analizy dokumentacji szkolnej wynika, że w szkole prowadzi się działania kształtujące postawę uczenia się przez całe życie. Na podstawie ankiet skierowanych do nauczycieli, rodziców i uczniów wywiadu z dyrektorem szkoły oraz analizy dokumentacji szkolnej wynika, że szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów do promowania wartości edukacji . Na podstawie ankiet skierowanych do nauczycieli, rodziców i uczniów wywiadu z dyrektorem szkoły wynika, że działania realizowane przez szkołę promują wartość edukacji w społeczności lokalnej .

37 WYNIKI WYMAGAJACE POPRAWY WNIOSKI I REKOMENDACJE:
Zwiększenie świadomości uczniów i rodziców dotyczącej działań podejmowanych przez szkołę w tym oferty pozalekcyjnej, zachęcenie do korzystania z nich. Zwiększenie świadomości rodziców dotyczących promowania wartości edukacji w społeczności lokalnej. Zwiększenie świadomości rodziców, iż szkoła posiada różnorakie walory edukacyjne WNIOSKI I REKOMENDACJE: Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Promowana jest wartość edukacji.

38 Opracowały: mgr Dorota Czachurska
mgr Ewa Siek


Pobierz ppt "Publiczne Gimnazjum im"

Podobne prezentacje


Reklamy Google