Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 -2013. Stan realizacji na luty 2008r. Tomaszowice, 18 luty 2008 r. Marek Sowa Członek Zarządu Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 -2013. Stan realizacji na luty 2008r. Tomaszowice, 18 luty 2008 r. Marek Sowa Członek Zarządu Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 -2013. Stan realizacji na luty 2008r. Tomaszowice, 18 luty 2008 r. Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

2 Ogłoszone nabory Lp.Numer Działania NazwaTermin ogłoszenia naboru Termin składania wniosków Kwota przeznaczona na konkursy (euro) 1.4.1. Schemat ADrogi o znaczeniu regionalnym23.0114.02-14.0385 000 000 2.7.1.Gospodarka wodno - ściekowa23.0114.02-14.0320 000 000

3 3 DZIAŁANIE 4.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Drogi o znaczeniu regionalnym – to drogi regionalne (wojewódzkie) oraz lokalne (powiatowe i gminne) charakteryzujące się średnim dobowym natężeniem ruchu, co najmniej 2000 pojazdów na dobę, przy czym w przypadku: dróg już istniejących, podana wartość natężenia ruchu powinna występować przed przystąpieniem do realizacji projektu; Budowy nowych dróg, podana wartość natężenia ruchu powinna być wartością docelową, która wystąpi po zakończeniu realizacji projektu. Wartość dofinansowania:  Kwota wsparcia: 5 mln – 80 mln PLN  Max udział środków UE: 65%

4 4 DZIAŁANIE 7.1 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA Wartość dofinansowania:  Kwota wsparcia: 1 mln – 8 mln PLN  Max udział środków UE: 70% (50% - pomoc publiczna)

5 5 INFORMACJE WAŻNE DLA BENEFICJENTA  ujęcie projektu w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych;  umiejscowienie w aglomeracji od 2 000 do 15 000 RLM;  wskaźnik koncentracji na poziomie min. 120 osób/1 km sieci; Wyłączenia dot. stosowania wskaźnika koncentracji:  1% spadek terenu w kierunku istniejącej lub planowanej oczyszczalni ścieków  strefa ochronna ujęcia wody pitnej dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę  forma ochrony przyrody  obszary NATURA 2000

6 Planowane nabory Lp.Numer DziałaniaNazwaTermin ogłoszenia naboru Termin składania wniosków Kwota przeznaczona na konkursy (euro) 1.4.1. Schemat CDrogi powiatowe.17.0321.04-21.0525 000 000 2.6.1. Schemat BProjekty w zakresie rekreacji i sportu. 17.0307.04-07.059 300 372 3.6.2. Schemat AOdnowa centrów wsi.17.0307.04-07.058 000 000

7 7 Wartość dofinansowania:  Kwota wsparcia: 3 mln - 10 mln PLN  Max udział środków UE: 65% Drogi powiatowe DZIAŁANIE 4.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

8 8 Wartość dofinansowania:  Kwota wsparcia: 500 tys. - 3 mln PLN  Max udział środków UE: 70% (50% - pomoc publiczna) DZIAŁANIE 6.1 ROZWÓJ MIAST Projekty w zakresie rekreacji i sportu

9 9 Wartość dofinansowania:  Kwota wsparcia: 500 tys. - 5 mln PLN  Max udział środków UE: 70% (50% - pomoc publiczna) DZIAŁANIE 6.2 ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH Odnowa centrów wsi

10 10 INFORMACJE WAŻNE DLA BENEFICJENTA Zgodnie z zapisami rozdziału 11.1 NSRO 2007 -2013 w przypadku Jednostek Samorządu Terytorialnego wkład własny musi zostać zabezpieczony w całości ze środków własnych jednostki, w wysokości określonej w Uszczegółowieniu MRPO.

11 Podpisane pre – umowy 14.02.2008r. 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświecimiu Adaptacja budynków byłego Monopolu Tytoniowego na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu 4,5 mln euro 2. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o. Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego Portu lotniczego w Krakowie 4,998 mln euro 3. Uniwersytet JagiellońskiBudowa kompleksu Paderevianum II UJ szansą na wzmocnienie potencjału edukacyjnego regionu 18 mln euro 4. Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie Budowa Biblioteki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie – dokończenie 6,8 mln euro 5. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Rozbudowa Kampusu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie dla potrzeb tworzonej Akademii Tarnowskiej 9 mln euro

12 Podpisane pre – umowy 14.02.2008r. 6. Urząd Miasta KrakowaBudowa nowego odcinka ul. Księcia Józefa (obejście Przegrzał) 3 mln euro 7. Urząd Miasta KrakowaRozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka (przedłużenie ul. Botewa do Drogi Ekspresowej S7) 14 mln euro 8. Miasto TarnówBudowa połączenia autostrady A 4 (węzeł Krzyż) z drogą Wojewódzką Nr 977 13 mln euro 9. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Budowa Centralnego Bloku Operacyjnego z Centralną Sterylizatornią i Oddziałem Intensywnej Terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie 6,72 mln euro 10. Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie Rewaloryzacja i adaptacja budynku przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie dla potrzeb Muzeum Armii Krajowej 8 mln euro 11. Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka” Budowa Muzeum Tadeusza Kantora oraz siedziby Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora - CRICOTEKA 7 mln euro

13 Podpisane pre – umowy 14.02.2008r. 12. Teatr im. J. SłowackiegoBudowa Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie 8 mln euro 13. Miasto KrakówUtworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie 6,61 mln euro 14. Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu Ośrodek Onkologiczny Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu wraz z przebudową pomieszczeń oraz zakupem wyposażneia dla potrzeb bloku operacyjnego 6 mln euro 15. Miasto Nowy SączBudowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połaczenie m. Brzezna z drogą krajową nr 75 /Brzesko-Nowy Sącz-- Krynica/ 13 mln euro 16. Związek Gmin Jeziora RożnowskiegoRekultywacja zbiorników Czchów - Rożnów 10 mln euro

14 Planowane nabory na 2008 rok* DziałanieNabór I (euro) 1.1 Schemat A Rozwój infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego 21 758 706 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego20 000 000 3.1 Schemat C Rozwój produktów i oferty turystycznej regionu12 001 055 3.2 Schemat A Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych 15 000 000 3.2 Schemat B Dziedzictwo przyrodnicze6 400 256 3.3 Schemat A Rozwój infrastruktury kulturalnej20 300 811 3.3 Schemat B Organizacja imprez kulturalnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym 1 740 069 * Tabela nie zawiera naborów z 14.02

15 Planowane nabory na 2008 rok 4.1 Schemat C Drogi powiatowe25 000 000 4.2 Schemat C Regionalna sięć kolejowa15 000 000 4.3 Schemat A Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2 do 20 ha 12 000 600 4.3 Schemat B Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha 32 000 599 5.3 Schemat A Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego25 003 198 6.1 Schemat A Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji 35 000 000 6.2 Schemat A Odnowa centrów wsi8 000 000

16 Planowane nabory na 2008 rok 6.2 Schemat B Infrastruktura społeczna15 000 000 6.3 Schemat A Ochrona zdrowia24 001 198 8.1 Schemat Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej800 032 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w Europejskich Sieciach współpracy 1 200 047 *kwota z wyłączeniem konkursów z 14.02

17 Nabory planowane na 2008 r. – kwota alokacji (euro) Podpisane umowy – kwota kontraktacji (euro) Poziom kontraktacji na 2008 r. (euro) 290 206 574147 000 0001 448 941 421

18 Harmonogram ogłaszania naborów

19

20 Audyt Certyfikujący Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) 1r 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. Ustanawiający przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 Audyt odbywa się do roku po zatwierdzeniu Regionalnego Programu Operacyjnego przez Komisję Europejską, przeprowadzany jest przez UKS Po przeprowadzeniu Audyty IZ MRPO nabywa prawa do wydatkowania. Audyt odbywa się w dniach 07.02 -30.04 2008r.

21 Komitet Monitorujący Komitet Monitorujący – podmiot powoływany (Rozporządzenie Rady z dnia 14 lipca 2004 r. ustanawiające ogólne zasady dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności) przez kraj beneficjenta dla celów oceny i nadzorowania danego programu operacyjnego. Jego zadaniem jest m.in. zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów, akceptowanie uzupełnienia programu, okresowe badanie postępu w zakresie osiągnięcia szczegółowych celów określonych w programie i uzupełnieniu programu. W skład komitetu monitorującego program wchodzą przedstawiciele strony rządowej, strony samorządowej oraz partnerów społecznych i gospodarczych. 21/22.02 – Zatwierdzenie kryteriów i przyjęcie 14 Schematów

22 nformacje Centrum Informacyjne FEM Fundusze Europejskie w Małopolsce Departament Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Ul. Wielicka 72, p.400 30 -552 Kraków Tel. (012) 29 90 777, (012) 29 90 627, (012) 29 90 778 Fax (012) 29 90 627 e-mail: fem@umwm.pl www.fundusze.malopolska.pl/fem

23 Szkolenia Szkolenia na temat Działań: 4.1 C, 6.1 B i 6.2 A Małopolskiego RegionalnegProgramu Operacyjnego na lata 2007-2013: 19 marca 2008 r., godz. 10:00-15:00– szkolenie subregionalne Kraków; 21 marca 2008 r., godz. 10:00-15:00 – szkolenie subregionalne Kraków; 26 marca 2008 r., godz. 10:00-15:00– szkolenie subregionalne Nowy Sącz; 28 marca 2008 r., godz. 10:00-15:00– szkolenie subregionalne Tarnów; 31 marca 2008 r., godz. 10:00-15:00– szkolenie subregionalne Oświęcim; 2 kwietnia 2008 r., godz. 10:00-15:00– szkolenie otwarte (Kraków); 9 kwietnia 2008 r., godz. 10:00-15:00 – szkolenie otwarte, termin zapasowy (Kraków). Szkolenia tematyczne dla jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego: 26 lutego 2008 r., godz. 10:00-12:30 – szkolenie „Instytucje kultury – możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych na lata 2007-2013 ”.

24 Szkolenia Szkolenia tematyczne – otwarte (dla wszystkich zainteresowanych): 29 lutego 2008 r., godz. 10:00-12:00 – szkolenie „Kościoły i związki wyznaniowe – możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych na lata 2007-2013”; 3 marca 2008 r., godz. 10:00-13:00 – szkolenie „Oświata i służba zdrowia – możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych na lata 2007-2013”; 5 marca 2008 r., godz. 10:00-12:30 – szkolenie „Obszary wiejskie i ekologia – możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych na lata 2007-2013”; 12 marca 2008 r., godz. 10:00-13:00 – szkolenie „Zakładanie i rozwój przedsiębiorstw – możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych na lata 2007-2013”; 7 kwietnia 2008 r., godz. 10:00-12:30 – szkolenie „Kultura i turystyka – możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych na lata 2007-2013”.

25 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

26 Lp. Numer Działania/ Poddziałania NazwaTermin Kwota przeznaczona na konkurs (w zł) 1.9.5 pilotażowe Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 12.11.2007 – 04.01.2008 20 000 000 2.8.1.1 pilotażowe Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw 12.11.2007 – 04.01.2008 1 000 000 3.7.3 Konkurs otwarty Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji31.01.20085 502 132 4.9.2 Konkurs otwarty Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 31.01.200823 093 353 5.9.4 Konkurs otwarty Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty31.01.20082 000 003 6.6.1.2 Konkurs otwarty Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie 07.02.20083 381 447 Pierwsze konkursy w ramach PO KL

27 Typ realizowanych operacji (typy projektów): tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji projekty podnoszące poziom wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców działania informacyjno-promocyjne, szkoleniowe, doradcze, podnoszące świadomość mieszkańców w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia Grupy docelowe:  mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców;  społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich;  podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich marginalizacji i zapewnienia ich odpowiedniego rozwoju. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

28 Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Typ realizowanych operacji (typy projektów): projekty przyczyniające się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług społecznych na tych obszarach wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym Grupy docelowe: -mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców -społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów -podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów.

29 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Typ realizowanych operacji (typy projektów): dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia; doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy wyposażenie szkół i placówek w nowoczesne materiały dydaktyczne wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania Grupy docelowe: uczniowie i słuchacze szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem osób dorosłych) szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) partnerzy społeczno –gospodarczy pracodawcy

30 Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Typ realizowanych operacji (typy projektów): studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokalną z regionalną polityką edukacyjną studia wyższe dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia; studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli i pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji, zarządzania, finansowania oraz monitoringu działalności oświatowej; programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną (niż szkolny) w kierunku kształcenia ustawicznego (osób dorosłych) Grupy docelowe: -nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych; -kadra administracyjna i zarządzająca oświatą.

31 Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Typ realizowanych operacji (typy projektów): projekty służące wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb zatrudnienia w regionie m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy (w tym w ramach regionalnych obserwatoriów rynku pracy) Grupy docelowe: powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy pracownicy powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy.

32 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

33 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Nowy program stanowił będzie połączenie realizowanych obecnie: Sektorowego Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozw ó j obszar ó w wiejskich 2004-2006 ” + Planu Rozwoju Obszar ó w Wiejskich na lata 2004-2006 Współfinansowanie: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

34 PROW 2007-2013 Zgodnie z Programem Samorząd Województwa Małopolskiego jest odpowiedzialny za wdrażanie następujących działań: OŚ I Działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa; - schemat I – scalanie gruntów; - schemat II – gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi; OŚ III Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Działanie: Odnowa i rozwój wsi; OŚ IV Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii Działanie: Wdrażanie projektów współpracy Działanie: Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

35 OŚ I Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat I „Scalanie gruntów” BENEFICJENCI: Starosta powiatu ZAKRES POMOCY: - opracowanie projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno – prawnej) - zagospodarowanie poscaleniowe związane z organizacją przestrzeni produkcyjnej WYSOKOŚĆ POMOCY: Środki dostępne dla Województwa Małopolskiego: 8 944 000 euro

36 Schemat II „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” BENEFICJENT: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych ZAKRES POMOCY: - opracowanie dokumentacji technicznej projektu - koszty robót budowlano- montażowych - koszty wykupu gruntu pod inwestycje (koszty te nie mogą stanowić więcej niż 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu) WYSOKOŚĆ POMOCY: Środki dostępne dla Województwa Małopolskiego: 19 307 200 euro OŚ I Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

37 OŚ III Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Środki dostępne dla Województwa Małopolskiego: 114 330 913 euro BENEFICJENCI: - Samorząd Gminy, jednostka organizacyjna, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania określone w zakresie pomocy Pomoc może być przyznana dla projektów realizowanych w miejscowościach: gmin wiejskich gmin miejsko – wiejskich - poza miastami liczącymi powyżej 5 000 mieszkańców gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 000 mieszkańców Środki przewidziane na realizację działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej na rok 2008 – 26 372 462 euro * * dane wg. projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podziału środków PROW na lata 2007-2013

38 Zakres pomocy oraz maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej gminie, w okresie realizacji Programu: 1) Gospodarka wodno- ściekowa ( 4 mln zł) - zaopatrzenie w wodę -odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, w tym systemy kanalizacji sieciowej lub kanalizacji zagrodowej 2)Tworzenie systemu zbioru, segregacji, wywozu odpadów komunalnych ( 200 tys. zł ) 3) Wytwarzanie lub dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu ( 3 mln zł) OŚ III Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

39 OŚ III Odnowa i rozwój wsi Beneficjenci: - Samorząd Gminy, - Instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, - Kościół lub związek wyznaniowy, -Organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) Pomoc może być przyznana dla projektów realizowanych w miejscowościach: gmin wiejskich gmin miejsko – wiejskich - poza miastami liczącymi powyżej 5 000 mieszkańców gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 000 mieszkańców

40 OŚ III Odnowa i rozwój wsi Środki dostępne dla Województwa Małopolskiego – 45 810 366 euro - Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów: w 1 miejscowości wynosić będzie 500 tys. zł w okresie realizacji Programu (nie niższa niż 25 000 zł) Środki przewidziane na realizację działania Odnowa i rozwój wsi na rok 2008 – 16 658 732 euro* * dane wg. projektu Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie podziału środków PROW na lata 2007-2013

41 OŚ IV Leader Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju: Beneficjenci: beneficjenci działań osi 3 objętych osią 4, beneficjenci tzw. „Małych Projektów” Środki dostępne dla Województwa Małopolskiego – 66 157 060 euro Wdrażanie projektów współpracy Beneficjenci: Lokalna Grupa Działania Środki dostępne dla Województwa Małopolskiego – 1 599 284 euro Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Beneficjenci: Lokalna Grupa Działania Środki dostępne dla Województwa Małopolskiego – 16 206 080,92 euro

42 Podział środków PROW na kraje członkowskie w latach 2007-2013 (EURO)

43 www.fundusze.malopolska.pl Małopolski Regionalny Program Operacyjny: — przewodnik po programie; — informacje o procedurach wyboru projektu; — ogłoszenia o konkursach i ich wyniki; — terminy konferencji i szkoleń; — mapa realizowanych projektów; — wzory załączników, oświadczeń, umów; — ważne dokumenty


Pobierz ppt "Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 -2013. Stan realizacji na luty 2008r. Tomaszowice, 18 luty 2008 r. Marek Sowa Członek Zarządu Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google