Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Fundusz Społeczny w Polsce i na Dolnym Śląsku Program „Budowa sieci Regionalnych Ośrodków Szkoleniowych Europejskiego Funduszu Społecznego (ROSzEFS)”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Fundusz Społeczny w Polsce i na Dolnym Śląsku Program „Budowa sieci Regionalnych Ośrodków Szkoleniowych Europejskiego Funduszu Społecznego (ROSzEFS)”"— Zapis prezentacji:

1 Europejski Fundusz Społeczny w Polsce i na Dolnym Śląsku Program „Budowa sieci Regionalnych Ośrodków Szkoleniowych Europejskiego Funduszu Społecznego (ROSzEFS)” jest finansowany ze środków programu Phare 2002 Rozwój umiejętności zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym oraz środków budżetowych. Program wdraża Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z Fundacją Fundusz Współpracy, działając pod nadzorem Pełnomocnika ds. Realizacji Programu (PAO) w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Damian Dec Koordynator ROSzEFS przy RCWIP

2 2 Tytułem wstępu Środki EFS mają za zadanie wzmocnić/uzupełnić politykę zatrudnienia w Polsce EFS finansuje projekty, które mają charakter rozwojowy i przyczyniają się do wzmocnienia konkurencyjności gospodarki EFS wspiera takie działania, które w sposób aktywny wzmacniają różnorodne grupy społeczne przede wszystkim pozostające poza zatrudnieniem

3 3 Jak wykorzystać EFS na Dolnym Śląsku? Środki EFS mają przyczynić się do ograniczenie bezrobocia, zwiększenia wskaźnika zatrudnienia Projekty EFS powinny dodatkowo tworzyć na poziomie lokalnym i regionalnym struktury sprzyjające tworzeniu partnerstw i paktów na rzecz zatrudnienia

4 4 Nieco statystyki Stopa bezrobocia w latach 1999 – 2005, źródło:Informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie dolnośląskim w sierpniu 2005

5 5 Nieco statystyki Stopa bezrobocia w latach 2001 – 2005 Dolny Śląsk - Kraj, źródło:Informacja o sytuacji na rynku pracy w województwie dolnośląskim w sierpniu 2005

6 6 Najwyższa stopa bezrobocia na Dolnym Śląsku Powiaty: lwówecki32,6% złotoryjski 32,2% kłodzki 31,1% górowski 31,1% dzierżoniowski30,3% Najniższa stopa bezrobocia: powiat wrocławski grodzki 11,7% Stan na lipiec 2005: źródło: DWUP

7 7 Stan wdrażania SPO RZL na II kwartał 2005 Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej 567 projekty (wartość 680 091 092 PLN)* Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy 95 projekty (wartość 1 570 358 711 PLN) Priorytet 3 Pomoc techniczna 41 projekty (wartość 37 448 483 PLN)

8 8 Łączna wartość projektów 2 287 898 286,60 PLN, co stanowi 37,85 % realizacji zobowiązań na cały okres programowania 2004-2006 Największym zainteresowaniem cieszy się działanie 2.3 SPO RZL Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Wartość złożonych projektów wyniosła tu ponad 2 mld PLN

9 9 Kontraktowanie środków i płatności Do kwietnia 2005 podpisano umowy z beneficjentami na kwotę 1,990 mld zł – co odpowiada 1/3 wysokości kwoty przewidzianej ze środków strukturalnych w SPO RZL. Dotychczas wypłacono jednak zaledwie 0,21 % środków(12,5 mln)

10 10 Stan wdrażania Działania 1.4 na Dolnym Śląsku stan na 25 sierpnia 2005 Ilość złożonych projektów (III konkursy) – 22 Ilość projektów odrzuconych pod względem merytorycznym – 4 Ilość projektów odrzuconych pod względem formalnym – 16 Ilość projektów realizowanych – 1

11 11 Projekty w ramach Działania 1.1 - I konkurs

12 12 Kwota dofinansowania w ramach Działania 1.1 SPO RZL w poszczególnych województwach

13 13 Działanie 1.5 – I konkurs

14 14 Podsumowanie I konkursu dla Działań 1.1, 1.5 i 1.6 Na konkurs wpłynęły łącznie 722 projekty w ramach trzech Działań SPO RZL: 90 wniosków na Działanie 1.1 „Rozwój i modernizacja instrumentów instytucji rynku pracy” – skierowanego do instytucji rynku pracy, 338 wniosków na Działanie 1.5 „Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka” – skierowanego do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, 294 wniosków na Działanie 1.6 „Integracja i reintegracja zawodowa kobiet” – którego celem jest aktywizacja zawodowa kobiet.

15 15 Podsumowanie cd. Najaktywniejsi projektodawcy: Organizacje pozarządowe 287 wniosków Samorządy 268 wniosków Stanowi to 77% wszystkich złożonych wniosków. Do oceny merytorycznej przekazano 298 wniosków z których 216 uzyskało dofinansowanie. Spośród nich: Wnioski organizacji pozarządowych 33% Wnioski samorządów 57%

16 16 Źródło: Bariery ograniczające aktywność NGO’s w wykorzystywaniu środków EFS, wrzesień 2005

17 17 Źródło: Bariery ograniczające aktywność NGO’s w wykorzystywaniu środków EFS – wrzesień 2005

18 18 Źródło: Bariery ograniczające aktywność NGO’s w wykorzystywaniu środków EFS – wrzesień 2005

19 19 Stan wdrażania II Priorytetu ZPORR na Dolnym Śląsku na dzień 24 sierpnia 2005 Numer działan ia Ilość złożonych wniosków Ilość projektów odrzuconych po ocenie formalnej Ilość projektów odrzuconych po ocenie merytorycznej Ilość realizowany ch projektów (podpisane umowy) 2.1 - I 8548 619 2.1 - II 9423 2.3 3320111 2.4 3419131 2.5 312233 OGÓŁ EM 192113 35 27

20 20 Najczęściej popełniane błędy formalne 1.Różne sumy kontrole w wersji papierowej i elektronicznej wniosku lub na stronach wniosku 2.Brak wersji elektronicznej wniosku 3.Użycie nieodpowiedniej wersji Generatora Wniosków 4.Wniosek nie jest odpowiedzią na konkurs 5.Nieprawidłowy czas rozpoczęcia projektu 6.Nieuprawniona grupa beneficjentów ostatecznych 7.Błędne stosowanie zapisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

21 21 Błędy formalne cd. 1.Nieprawidłowo wykazane wydatki całkowite projektu (minimalna wartość projektów) 2.Nieprawidłowości rachunkowe 3.Nieodpowiednie załączniki -brak kserokopii statutu lub innego dokumentu potwierdzonego przez odpowiedni organ – radcę prawnego, notariusza -Brak podpisów, niewłaściwe kopie dokumentów finansowych

22 22 Błędy formalne cd. 1.Niewłaściwe/niepełne uchwały jst 2.Niewłaściwe opieczętowanie wniosku

23 23 Błędy merytoryczne 1.Brak odniesienia do danych liczbowych obejmujących grupę beneficjentów w ramach projektu 2.Brak działań eliminujących wskazywane przez projektodawcę bariery dotyczące beneficjentów ostatecznych 3.Wskazywanie barier, których projekt w żaden sposób nie wyeliminuje

24 24 Błędy merytoryczne cd. 1.W przypadku gdy projekt odnosi się do kilku grup ostatecznych beneficjentów, projektodawca nie wymienia i nie charakteryzuje wszystkich tych grup 2. Ogólnie opisane działania, które zostaną podjęte lub zostały już podjęte, w celu zagwarantowania założonej liczby beneficjentów ostatecznych

25 25 Błędy merytoryczne cd. 1. Brak jest określenia liczby beneficjentów ostatecznych, którzy mają uczestniczyć w projekcie i oceniającemu trudno odnieść się czy podejmowane działania są skuteczne 2. Brak uzasadnienia, dlaczego wybrane przez projektodawcę metody rekrutacyjne (techniki, narzędzie) są właściwe do doboru danej grupy beneficjentów ostatecznych

26 26 Błędy merytoryczne cd. 1.Brak podziału rezultatów na twarde i miękkie 2. Często projektodawca opisując wartość dodaną projektu wskazuje cel projektu 3. Brak opisu działań, które projektodawca podejmie w celu zagwarantowania osiągnięcia zakładanych rezultatów

27 27 Błędy merytoryczne cd. 1.Mylenie rezultatów z działaniami, jakie będą podejmowane w trakcie realizacji projektu 2. Wymienione rezultaty nie wynikają z działań podejmowanych w trakcie realizacji projektu 3. Planowane w projekcie działania nie przekładają się na wymienione rezultaty

28 28 Błędy merytoryczne cd. 1. Mylenie przeszkód w realizacji projektu z barierami dotyczącymi osób niepełnosprawnych lub innych beneficjentów ostatecznych 2. Brak sposobu eliminacji przeszkód 3. Brak określenia sposobu upowszechniania rezultatów projektu

29 29 Błędy merytoryczne cd. 1. Brak opisu rezultatów zrealizowanych projektów, ich wartości i grupy beneficjentów ostatecznych, 2. Sposoby monitorowania nie odnoszą się do beneficjentów ostatecznych (osób niepełnosprawnych, instytucji) 3. Stosowanie różnorodnych nazw stanowisk w odniesieniu do tej samej funkcji np. dyrektor projektu/kierownik projektu/koordynator projektu

30 30 Błędy merytoryczne cd. 1. Brak odzwierciedlenia wydatków zawartych w budżecie w części opisowej wniosku 2. Brak kalkulacji lub niejasna kalkulacja kosztów 3. Zawyżanie poszczególnych wydatków

31 31 Z czego wynikają błędy? -brak,,myślenia projektowego” -nieznajomości wymogów formalnych i merytorycznych stawianych projektom -zbytniego,,pośpiechu organizacyjnego”

32 32 I co dalej? -wykorzystanie „dobrych praktyk” umieszczanych na stronach: www.efs.gov.pl, www.ngo.pl, www.equal.org.plwww.efs.gov.plwww.ngo.pl www.equal.org.pl -wykorzystanie modelowych wniosków umieszczonych na stronie www.pfron.org.plwww.pfron.org.pl -wykorzystanie narzędzi pomocnych przy wypełnianiu wniosku – www.dwefs.gov.plwww.dwefs.gov.pl -Korzystanie z bezpłatnych usług szkoleniowo- doradczych ROSzEFS

33 33 Dziękuję za uwagę! Damian Dec Regionany Ośrodek Szkoleniowy EFS Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych damian.dec@rcwip.pl roszefs@rcwip.pl www.roszefs.rcwip.pl


Pobierz ppt "Europejski Fundusz Społeczny w Polsce i na Dolnym Śląsku Program „Budowa sieci Regionalnych Ośrodków Szkoleniowych Europejskiego Funduszu Społecznego (ROSzEFS)”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google