Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Edukacja artystyczna i kulturalna w nowej podstawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Edukacja artystyczna i kulturalna w nowej podstawie."— Zapis prezentacji:

1 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Edukacja artystyczna i kulturalna w nowej podstawie programowej

2 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA 1..

3 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Nowa podstawa programowa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwane potocznie podstawą programową. Zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 4, poz. 17 z dnia 15 stycznia 2009 r.

4 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa REFORMA PODSTAWY PROGRAMOWEJ kalendarz wdrażania zmian programowych

5 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa REFORMA PODSTAWY PROGRAMOWEJ kalendarz wdrażania zmian programowych

6 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Zmiany w pracy szkoły Nauczyciele – na podstawie znowelizowanej Karty Nauczyciela – mają obowiązek, poza swoim pensum, przepracować co najmniej jedną godzinę tygodniowo z uczniami w sposób wychodzący naprzeciw ich indywidualnym potrzebom – udzielając im pomocy w przezwyciężaniu trudności, rozwijaniu zdolności lub pogłębianiu zainteresowań.

7 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Zmiany w pracy szkoły Nowy ramowy plan nauczania jest bardziej elastyczny: określa minimalną liczbę godzin przeznaczonych na realizację każdego przedmiotu w całym cyklu kształcenia. Dyrektor szkoły odpowiada za organizację zajęć która zagwarantuje, że łączne sumy godzin w ciągu trzech lat zajęć z każdego przedmiotu nie będą mniejsze niż określone w ramowym planie nauczania.

8 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Zmiany w pracy szkoły Możliwość nierównomiernego rozłożenia godzin w trakcie roku szkolnego można wykorzystać w celu zorganizowania całych dni nauki poza szkołą. Godziny tak zaplanowanych zajęć mogą być doliczone do czasu pracy uczniów przeznaczonego na konkretny przedmiot oraz do pensum realizowanego przez nauczyciela

9 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa EDUKACJA ARTYSTYCZNA I KULTURALNA

10 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa I etap edukacyjny Edukacja artystyczna stanowi ważny obszar kształcenia i dlatego jej realizacji należy poświęcić dużo uwagi, począwszy od edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Dlatego już na pierwszym etapie edukacyjnym prowadzenie edukacji muzycznej i plastycznej – jeśli jest taka potrzeba – może być w części powierzone specjalistom.

11 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa I etap edukacyjny Edukacja muzyczna – oprócz zajęć muzycznych zaleca się włączanie muzyki do codziennych zajęć szkolnych jako tła tematu przy organizacji aktywności ruchowej w celu wyciszenia.

12 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa I etap edukacyjny Edukacja plastyczna – nauczyciel w realizacji przedmiotu powinien dążyć do rozwijania myślenia twórczego uczniów oraz poprzez odpowiednio dobrane metody przygotować ich do uczestnictwa w kulturze i do stosowania nabytych umiejętności w życiu codziennym.

13 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa II etap edukacyjny Muzyka i plastyka – przedmioty obowiązkowe Szkoła powinna stwarzać możliwość czynnego uczestnictwa w kulturze poprzez udział uczniów w koncertach, spektaklach muzycznych, wystawach, wydarzeniach artystycznych organizowanych w szkole i poza szkołą.

14 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa II etap edukacyjny Muzyka – zalecane jest prowadzenie zajęć w pracowni wyposażonej w instrumenty muzyczne, sprzęt do odtwarzania, nagrywania i nagłaśniania dźwięku, bibliotekę muzyczną.

15 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa II etap edukacyjny Plastyka – szkoła powinna stwarzać warunki do realizacji zajęć poprzez odpowiednie wyposażenie pracowni w środki dydaktyczne, w tym w reprodukcje dzieł sztuki.

16 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa II etap edukacyjny Muzyka i plastyka Nauczyciel powinien uwzględniać możliwości i predyspozycje uczniów i dostosować do nich wymagania edukacyjne.

17 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa III etap edukacyjny Muzyka 30 godzin Plastyka 30 godzin Zajęcia artystyczne 60 h, w modułach 30 godzinnych do wyboru

18 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa III etap edukacyjny Muzyka – nauczyciel powinien dążyć do otwierania uczniów na świat muzyki, rozbudzać i wspierać ich muzyczne zainteresowania oraz wskazywać przyjemność, jaką daje czynne i bierne obcowanie z muzyką. Szkoła powinna stwarzać warunki do obcowania z „żywą” muzyką poprzez udział uczniów w koncertach, spektaklach muzycznych organizowanych w szkole i poza szkołą, oraz do publicznej prezentacji umiejętności muzycznych uczniów. Zalecane jest prowadzenie zajęć z muzyki w odpowiednio wyposażonej pracowni.

19 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa III etap edukacyjny Plastyka – nauczyciel powinien dążyć do rozwijania myślenia twórczego uczniów i przygotować ich do świadomego udziału w kulturze. Szkoła powinna stwarzać możliwości czynnego uczestnictwa w kulturze poprzez udział uczniów w wystawach stałych i czasowych organizowanych przez muzea i instytucje kulturalne, uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych organizowanych w szkole i poza nią oraz stwarzać warunki do prezentacji ich własnej twórczości i do upowszechniania kultury plastycznej. Szkoła powinna stwarzać warunki do realizacji zajęć poprzez odpowiednie wyposażenie pracowni w środki dydaktyczne.

20 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa III etap edukacyjny Zajęcia artystyczne Zajęcia powinny odpowiadać zapotrzebowaniu młodzieży i możliwościom organizacyjnym szkoły. Zajęcia mogą być blokowane lub realizowane okresowo. Zajęcia powinny odbywać się w szkole, a jeśli są prowadzone poza nią, to musi je prowadzić osoba zatrudniona w szkole.

21 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa III etap edukacyjny Zajęcia artystyczne w gimnazjum są obowiązkowe. Szkoła opracowuje i przedstawia uczniom ofertę zajęć artystycznych (przygotowaną przez nauczycieli posiadających kwalifikacje do prowadzenia określonych typów zajęć).

22 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa III etap edukacyjny Zajęcia artystyczne oferowane przez szkołę mogą stanowić podstawę do stworzenia lokalnej (gminnej, powiatowej, dzielnicowej) oferty, z której uczniowie mogą wybrać interesujące ich zajęcia.

23 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa III etap edukacyjny Należy stwarzać możliwości publicznego prezentowania efektów pracy uczniów w ramach zajęć artystycznych, włączając odpowiednie prezentacje w organizację szkolnych i środowiskowych uroczystości i imprez oraz stymulować ucznia do udziału w koncertach, przeglądach i konkursach

24 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa III etap edukacyjny ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 156, poz.1046) § 21a. 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego

25 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa IV etap edukacyjny Przedmiot obowiązkowy Wiedza o kulturze – 30 godzin, Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym (jeśli uczeń wybierze te przedmioty): Język łaciński i kultura antyczna – 240 h Historia sztuki – 240 h Historia muzyki – 240 h Zajęcia artystyczne – w modułach 30 h

26 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa IV etap edukacyjny Wiedza o kulturze – stanowi zwieńczenie cyklu kształcenia artystycznego. Stąd założenie o możliwości odwoływania się nauczyciela do wiedzy dotyczącej sztuk plastycznych oraz muzyki zdobytej przez ucznia na wcześniejszych etapach edukacyjnych i położenie nacisku na dzieła dwudziestowieczne. Wiedza o kulturze wprowadza nową perspektywę i nowy język opisu dzieła sztuki jako wytworu kultury rozumianej w sposób całościowy, interpretowanego w ujęciu komunikacyjnym i z perspektywy „użytkownika” kultury.

27 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa IV etap edukacyjny Zajęcia artystyczne - w liceach przewidziano możliwość oferowania zajęć artystycznych do wyboru. Zadaniem tak zorganizowanej edukacji artystycznej jest z jednej strony dopełnienie edukacji ogólnej, a z drugiej strony umożliwienie uzupełnienia wykształcenia w sposób dostosowany do indywidualnych wyborów uczniowskich.

28 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa IV etap edukacyjny Zajęcia artystyczne cd. 1. Zajęcia artystyczne mogą być związane z jedną dyscypliną sztuki lub mieć charakter interdyscyplinarny (np. kółko teatralno- muzyczne, informatyka muzyczna, muzyka w filmie, sztuka wybranej epoki).

29 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa IV etap edukacyjny Zajęcia artystyczne cd 2.Zajęcia artystyczne mogą mieć charakter praktyczny, rozwijający muzyczne umiejętności (np. zespół instrumentalny, kapela, studio nagrań, zespół taneczny), poznawczy – poszerzający wiedzę z wybranego obszaru muzyki kultury muzycznej lub charakter badawczy – rozwijający umiejętność zdobywania i interpretowania informacji dotyczących muzyki (sztuki, kultury).

30 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa IV etap edukacyjny Zajęcia artystyczne cd 3. Zakres merytoryczny, charakter i formę zajęć (projekt lub regularne lekcje) należy dostosować do zainteresowań uczniów, liczebności grupy, wyznaczonych celów, potrzeb szkoły i lokalnego środowiska. 4. W organizacji i przygotowaniu programu zajęć artystycznych należy uwzględnić możliwości szkoły: lokalowe, dotyczące sprzętu oraz kadrowe– zajęcia musi prowadzić nauczyciel o kompetencjach zgodnych z ich profilem.

31 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa IV etap edukacyjny Zajęcia artystyczne cd. 5. Osiągnięcia uczniów powinny być prezentowane publicznie w formie właściwej dla rodzaju zajęć: publikacji, koncertu, występu, wystawy, sesji przedstawiającej wyniki badań, z założeniem realizacji celu edukacyjnego– wdrażania uczniów w uczestnictwo w kulturze i upowszechnianie kultury w lokalnej społeczności.

32 Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Bibliografia: 1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego z komentarzami 2. Rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych 3. www.reformaprogramowa.men.gov.pl Beata Zuziak Doradca metodyczny w zakresie edukacji kulturalnej


Pobierz ppt "Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa Edukacja artystyczna i kulturalna w nowej podstawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google