Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P RAWA DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO O PRACOWANIE : M ARIA R USIN – ST. W IZYTATOR K URATORIUM O ŚWIATY W R ZESZOWIE R ZESZÓW – GRUDZIEŃ 2009 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P RAWA DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO O PRACOWANIE : M ARIA R USIN – ST. W IZYTATOR K URATORIUM O ŚWIATY W R ZESZOWIE R ZESZÓW – GRUDZIEŃ 2009 1."— Zapis prezentacji:

1 P RAWA DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO O PRACOWANIE : M ARIA R USIN – ST. W IZYTATOR K URATORIUM O ŚWIATY W R ZESZOWIE R ZESZÓW – GRUDZIEŃ 2009 1

2 D ZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE MA PRAWO : do wczesnego wspomagania rozwoju Art. 71b ust. 2a Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. Nr23, poz.133) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. Nr23, poz.133) 2

3 D ZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE MA PRAWO : do odroczenia obowiązku szkolnego do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Art. 14 ust. 1a Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami) 3

4 K AŻDE DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE MA PRAWO DO NAUKI 4 Art. 70 Konstytucji RP i art. 1 pkt 1 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami)

5 D ZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE MA PRAWO : 5 do pobierania nauki we wszystkich typach szkół zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami, potrzebami rozwojowymi oraz edukacyjnymi Art.1 pkt 5 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami)

6 D ZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE MA PRAWO : 6 do dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych, także w szkole ogólnodostępnej Art. 1 pkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami) § 4 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. Nr 19, poz. 167) § 4 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. Nr 19, poz. 167)

7 D ZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE MA PRAWO : 7 do zwolnienia z nauki drugiego języka obcego, w przypadku gdy ma ono wadę słuchu § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562, ze zmianami)

8 D ZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE MA PRAWO : 8 do wydłużenia każdego etapu edukacyjnego przynajmniej o jeden rok Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, ze zmianami).

9 D ZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE MA PRAWO : 9 do korzystania z opieki i pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz specjalnych form pracy dydaktycznej, w tym z indywidualnych zajęć rewalidacyjnych Art. 1 pkt 4 i 5a Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz.142, ze zmianami) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. Nr 19, poz. 167) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 11, poz. 114).

10 D ZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE MA PRAWO : 10 do przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego bądź egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. Nr 19, poz. 167)

11 D ZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE MA PRAWO : 11 do nieodpłatnego zakwaterowania w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów (Dz. U. Nr 74, poz.350 ze zmianami)

12 D ZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE MA PRAWO : 12 do korzystania z bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu na zajęcia do szkół podstawowych i gimnazjów lub specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z głębokim upośledzeniem umysłowym realizację obowiązku szkolnego Art. 17 ust. 3a Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami)


Pobierz ppt "P RAWA DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO O PRACOWANIE : M ARIA R USIN – ST. W IZYTATOR K URATORIUM O ŚWIATY W R ZESZOWIE R ZESZÓW – GRUDZIEŃ 2009 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google