Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

G ł ówny Inspektorat Weterynarii 10-12 wrze ś nia 2014r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "G ł ówny Inspektorat Weterynarii 10-12 wrze ś nia 2014r."— Zapis prezentacji:

1 G ł ówny Inspektorat Weterynarii 10-12 wrze ś nia 2014r.

2

3 Ś winie:  Niedotlenienie wynikaj ą ce ze zwi ę kszonego ci ś nienia CO 2 we krwi  Minimalna st ęż enie CO 2 - 80% Drób:  Niedotlenienie Azot, argon oraz mieszaniny gazów z 2% zawarto ś ci ą 0 2  Niedotlenienie wynikaj ą ce ze zwi ę kszonego ci ś nienia CO 2 we krwi Azot lub argon + 30% CO 2 z 2% zawarto ś ci ą 0 2  Niedotlenienie wynikaj ą ce ze zwi ę kszonego ci ś nienia CO 2 we krwi 40% CO 2 + 30% 0 2 + 30% N 2 a nast ę pnie 80% CO 2  CAS system- og ł uszanie w ró ż nych fazach do 60% CO 2

4 Odwracalne lub nieodwracalne  45% CO 2 przez 2 minuty Wi ę kszo ść zwierz ą t umiera, pozosta ł e odzyskuj ą ś wiadomo ść po 26 sek.  90% argon przez 2 minuty odzyskanie ś wiadomo ś ci po 15 sek.  40% CO 2 +30%O 2 +30%N 2 przez 2 minuty 10% zwierz ą t umiera, pozosta ł e odzyskuj ą ś wiadomo ść po 30 sek. U DROBIU OG Ł USZANIE MUSI BY Ć NIEODWRACALNE

5

6 System pojedy ń czego og ł uszania System grupowego og ł uszania

7  podwy ż szone ci ś nienie parcjalne CO 2 we krwi i niedotlenienie  wzrost zawarto ś ci CO 2 we krwi  wypieranie O 2  CO 2 +H 2 O HCO 3 i H +  kwasica oddechowa i metaboliczna  spadek pH p ł ynu mózgowo-rdzeniowego(z 7.4 do 6.8)

8  Chemoreceptory wra ż liwe na CO 2  Podra ż nienie ś luzówki nosa i p ł uc  Niewydolno ść oddechowa: hiperwentylacja i uczucie duszno ś ci  Ptaki maj ą w p ł ucach chemoreceptory które powoduj ą zmniejszenie cz ę stotliwo ś ci oddychania

9 Cofanie si ę Dyszeni e Pobudzenie Utrata postawy czas (s) Cofanie si ę Dyszeni e Pobudzenie Utrata postawy czas (s)

10  Rozlu ź niona tusza  bezdech (brak ruchów oddechowych)  Rozszerzenie ź renic  Brak spontanicznego mrugania oczami  Brak odruchu rogówkowego  Brak odpowiedzi na bod ź ce bólowe  Brak wokalizacji

11  Czas trwania zale ż y od koncentracji CO 2 oraz czasu ekspozycji.  Przed ł u ż ona ekspozycja na wysokie st ęż enie powoduje og ł uszenie nieodwracalne.

12  Azot i argon 2% obj ę to ś ci O 2  Niedotlenienie depolaryzacja i zaburzenie metabolizmu wewn ą trzkomórkowego w neuronach prowadz ą ce do ś mierci  Nie jest awersyjny dla ś wi ń i drobiu  Nie powoduje ż adnych objawów niewydolno ś ci oddechowej

13 Czas ekspozycji (minuty) Czas pomiędzy ogłuszeniem a rozpoczęciem wykrwawiania (sekundy) 3 <25 5 <45 7 (90% argon) <60 >7 (90% argon aż do śmierci świń) Nie ma zanaczenia (Raj, 1999)

14  Mniej ni ż 40% CO 2  Mniej ni ż 5% O 2  30%CO 2 + 30%O 2 + 60% N 2 nast ę pnie 80%CO 2  Niedotlenienie na skutek zwi ę kszonego ci ś nienia CO 2  Awersja i czas potrzebny do utraty przytomno ś ci zale ż y od CO 2,

15  w grupie (w ł a ś ciwa liczba zwierz ą t)  w ł a ś ciwa obs ł uga  koncentracja gazu  ci ą g ł a kontrola oraz rejestracja koncentracji gazu  odpowiedni system ostrzegaj ą cy o niew ł a ś ciwej koncentracji gazu  kalibracja urz ą dze ń  czas ekspozycji  krótki czas pomi ę dzy og ł uszeniem a cieciem dla ostatniego zwierz ę cia w grupie  Kontrola w ł a ś ciwego og ł uszenia tak ż e podczas wykrwawiania  zapasowe urz ą dzenia do og ł uszania

16  Og ł uszanie w kontenerach, w których zwierz ę ta by ł y transportowane  Ż adna cz ęść cia ł a zwierz ę cia nie powinna wystawa ć z kontenera.  Zbyt du ż a liczba ptaków w kontenerze mo ż e prowadzi ć do nierównomiernego dostarczania gazu oraz do gromadzenia si ę ptaków na przeno ś niku ta ś mowym.  Ryzyko niepotrzebnego pobudzenia u ptaków, niew ł a ś ciwego og ł uszenia oraz wzrost liczby uszkodze ń tuszy.

17  G ę sto ść za ł adunku powinna by ć kontrolowana przed wej ś ciem ptaków do komory lub podczas opró ż niania kontenerów na podstawie wagi i wielko ś ci partii ptaków.  Kontenery powinny by ć kontrolowane pod k ą tem uszkodze ń.

18  Nale ż y rozwa ż y ć czy ptaki, które nie nadaj ą si ę do uboju, powinny by ć wyj ę te z kontenerów przed og ł uszaniem czy te ż powinny zosta ć poddane og ł uszeniu i oddzielone pó ź niej.  Podobnie nale ż y rozwa ż y ć czy martwe ptaki nale ż y usun ąć przed czy po og ł uszeniu.  Cia ł a martwych ptaków s ą sztywne i zimne i powinny by ć zdj ę te z linii ubojowej.

19


Pobierz ppt "G ł ówny Inspektorat Weterynarii 10-12 wrze ś nia 2014r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google