Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju"— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Kraków, 5 września 2014

2 Potencjał innowacyjny Polski na tle innych państw UE

3 Poziom innowacyjności polskich regionów na tle innych regionów UE
Źródło: Regional Innovation Scoreboard 2014

4 Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 (1)
Co wymaga zmiany w polskiej przedsiębiorczości i nauce, abyśmy mogli konkurować innowacyjnymi rozwiązaniami, a polska gospodarka brała większy udział w gospodarce światowej? Powinniśmy: zwiększyć zaangażowanie biznesu w prowadzenie i finansowanie działalności badawczo-rozwojowej, zachęcać do współpracy sferę nauki i biznesu, rozwijać potencjał tkwiący w sektorze MŚP, zwiększyć stopień komercjalizacji wyników prac badawczych, zachęcać przedsiębiorców do wytwarzania własnych innowacyjnych rozwiązań.

5 Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 (2)
Co chcemy osiągnąć? (wybrane wskaźniki) Wydatki na badania i rozwój (GERD) w % PKB 2013 0,9% 2020 1,7% 2023 2,0% Nakłady na B+R ponoszone przez organizacje gospodarcze (BERD) w %PKB 2013 0,33% 2020 0,8% 2023 0,9% Zakładamy, że zwiększenie nakładów na prace B+R przełoży się na większy potencjał w zakresie innowacyjności , a przez to konkurencyjności naszych firm i organizacji badawczych.

6 Założenia Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Najważniejsze założenia Programu: wsparcie kompleksowych projektów badawczo – rozwojowych przedsiębiorstw realizowanych na zasadzie „od pomysłu do rynku” (także projekty konsorcjalne - wspólne projekty biznesu i nauki), preferencje dla sektora MŚP, koncentracja na obszarach inteligentnych specjalizacji, preferencje dla ekoinnowacji, preferencje dla projektów realizowanych przez klastry kluczowe, zwiększenie udziału finansowania zwrotnego.

7 Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 – PO IR
Cel PO IR: zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, głównie poprzez wzrost nakładów prywatnych na badania i rozwój. Beneficjenci: przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP), jednostki naukowe i uczelnie, podmioty zrzeszające ww. odbiorców wsparcia (np. konsorcja, klastry, platformy technologiczne).

8 PO IR – Wsparcie projektów od pomysłu do rynku
wsparcie tworzenia innowacyjnych przedsiębiorstw przez wyspecjalizowane IOB B+R projekty badawczo-rozwojowe inicjowane przez firmy lub jednostki naukowe współpraca (otwarte innowacje, bony na innowacje) Rynek wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w działalności firm – rozwój instrumentów finansowych Go global! umiędzynarodowienie innowacyjnych firm oraz kluczowych klastrów infrastruktura naukowa usługi instytucji otoczenia biznesu patenty rozwój kadr

9 Wsparcie procesu komercjalizacji w PO IR – przykłady (1)
Projekty B+R inicjowane przez firmy lub jednostki naukowe samodzielnie prowadzone prace badawczo-rozwojowe lub współpraca z podmiotem zewnętrznym. Bon na innowacje wsparcie na zakup usługi związanej z opracowaniem nowego produktu lub usługi, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znaczącym ulepszeniem wyrobu lub technologii produkcji. Badania i rozwój Otwarte innowacje tworzenie partnerstw pomiędzy dużymi przedsiębiorstwami a MŚP, inicjowanie kooperacji (koszty usług pośrednictwa i doradztwa), jej prowadzenie oraz zastosowanie nowego rozwiązania w praktyce gospodarczej. Wsparcie B+R z udziałem funduszy kapitałowych adresatem są firmy na wczesnym etapie rozwoju, prowadzące prace B+R.

10 Wsparcie procesu komercjalizacji w PO IR – przykłady (2)
Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R wdrożenie technologii opracowanej przez przedsiębiorcę lub nabytej i uruchomienie na jej podstawie produkcji towarów lub świadczenie usług. Fundusz gwarancyjny dla wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw gwarancje dla podmiotów finansujących projekty polegające na wdrożeniu wyników prac B+R w działalności gospodarczej. Wdrożenie Finansowanie projektów innowacyjnych, start-up’ów, przez inwestorów prywatnych typu venture capital, sieci aniołów biznesu oraz fundusze kapitału zalążkowego. Kredyt na innowacje technologiczne preferowane do wsparcia będą projekty, w których przedsiębiorstwo zakupi oraz wdroży wyniki prac B+R.

11 Pomysł Wsparcie procesu komercjalizacji w PO IR - przykłady (3)
Tworzenie innowacyjnych przedsiębiorstw przez wyspecjalizowane IOB kompleksowe usługi IOB dostosowane do potrzeb odbiorców pomoc w powstawaniu innowacych przedsięwzięć wsparcie dla start-up’ów, w tym: sieciowanie, wsparcie nawiązywania kontaktów pomiędzy start-up’ami a inwestorami i doradcami biznesowymi. Pomysł

12 Wsparcie procesu komercjalizacji w PO IR – przykłady (4)
Wsparcie ochrony własności przemysłowej przedsiębiorstw uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej poza granicami RP Wejście na rynki zagraniczne Wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

13 Udział instrumentów finansowych (IF) w PO IR
zwiększenie roli instrumentów finansowych w latach , dotacje dla projektów o wysokim ryzyku finansowym (jak np. badania), instrumenty zwrotne głównie dla projektów od fazy wdrożeniowej, typy instrumentów finansowych oraz ramy ich funkcjonowania w PO IR zostaną wskazane w prowadzonej obecnie analizie ex ante, zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej. Termin zakończenia prac na analizą: III kwartał 2014 r.

14 Instrumenty finansowe – zalety i ryzyko
możliwość wielokrotnego obracania dostępnymi środkami finansowymi, wsparcie wielu podmiotów za pomocą tej samej puli pieniędzy, trwałe źródło finansowania inwestycji ze środków publicznych. Ryzyko: konieczność zwrotu otrzymanej pomocy.

15 Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 - Inteligentne specjalizacje na poziomie krajowym
W Polsce na poziomie centralnym wyłonionych zostało 18 krajowych inteligentnych specjalizacji w 5 działach tematycznych: Zdrowe społeczeństwo Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesory i nanoprodukty Surowce naturalne i gospodarka odpadami Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa Zrównoważona energetyka

16 RPO Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 – RPO (EFRR)
Instrumenty wsparcia skierowane na wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji Tworzenie i rozwój strategicznej infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych (uzgodnionej w trakcie negocjacji kontraktu terytorialnego) i powiązanych z nią badań Stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza B+R, służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa Projekty B+R przedsiębiorstw umożliwiające realizację regionalnych inteligentnych specjalizacji, obejmujące realizację projektu od fazy badań, przez prace rozwojowe, aż po wytworzenie linii demonstracyjnej Działania mające na celu podnoszenie konkurencyjności sektora MŚP poprzez zwiększenie ich efektywności, produktywności oraz wspieranie rozwoju w oparciu o wiedzę

17 Wsparcie podnoszenia innowacyjności przedsiębiorstw w latach 2014-2020 – (EFS)
Regionalne Programy Operacyjne: instrumenty ukierunkowane na podnoszenie adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw oraz wspieranie rozwoju przedsiębiorczości: rozwijanie kompetencji kadr sektora MMŚP poprzez profilowane szkolenia i doradztwo biznesowe, w tym m.in. w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii i metod produkcji, wsparcie na rzecz zakładania działalności gospodarczej, w tym m.in. preferencyjne pożyczki oraz dotacje na spłatę odsetek (możliwość dofinansowania innowacyjnych pomysłów i przedsięwzięć), inicjatywy na rzecz wsparcia młodych przedsiębiorców poprzez np. wykorzystanie mentoringu doświadczonych przedsiębiorców, tworzenie nowych miejsc pracy np. poprzez subsydiowane zatrudnienie w nowopowstałych przedsiębiorstwach. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER): podnoszenie jakości i adekwatności usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości (stworzenie Rejestru Usług Rozwojowych), rozwój współpracy pracodawców z instytucjami edukacyjnymi oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy.

18 Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 - Inteligentne specjalizacje na poziomie regionalnym
Najczęściej definiowane inteligentne specjalizacje na poziomie regionalnym Przemysły: maszynowy, metalowy, energetyczny Technologie informacyjno-komunikacyjne Turystyka zdrowotna Biogospodarka Zdrowa żywność

19 Wsparcie dla wzornictwa przemysłowego i ochrony własności przemysłowej w latach 2014-2020 - RPO
w 5 województwach (łódzkie, wielkopolskie, małopolskie, zachodniopomorskie i kujawsko-pomorskie) strategiczny przemysł kreatywny, w tym wzornictwo, jest uznany za inteligentne specjalizacje, możliwe dofinansowanie wydatków ponoszonych na wzornictwo, jako uzupełnienie prac B+R lub wdrożeniowych (np.: koszt przeprowadzenia badań w zakresie stosowania nowych technologii materiałów lub ergonomii, koszt opracowania koncepcji wyrobu wraz ze wstępnymi rozwiązaniami wzorniczymi, koszt opracowania założeń do wdrożenia wyrobu na rynek, koszt przeprowadzenia testów i analiz na prototypach, koszt wdrożenia serii próbnej), możliwe dofinansowanie wydatków ponoszonych na wzornictwo w zakresie projektów inwestycyjnych MŚP (np. koszty na inwestycje związane z zakupem środków trwałych umożliwiających wdrożenie nowych produktów wzorniczych), wsparcie w zakresie zakupu praw do własności intelektualnej (w części województw), w tym np. możliwość zakupu patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą, wsparcie związane z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej (w części województw) – dla rozwiązań technologicznych, w tym pochodzących z realizowanych przez przedsiębiorcę prac B+R.

20 Wsparcie dla wzornictwa przemysłowego i ochrony własności przemysłowej w latach 2014-2020 – PO IR
możliwe dofinansowanie wydatków ponoszonych na wzornictwo, jako uzupełnienie prac B+R lub wdrożeniowych (np.: koszt przeprowadzenia badań w zakresie stosowania nowych technologii materiałów lub ergonomii, koszt opracowania koncepcji wyrobu wraz ze wstępnymi rozwiązaniami wzorniczymi, koszt opracowania założeń do wdrożenia wyrobu na rynek, koszt przeprowadzenia testów i analiz na prototypach, koszt wdrożenia serii próbnej), możliwe dofinansowanie usług dla przedsiębiorców świadczonych przez wyspecjalizowane IOB lub jednostki naukowe w zakresie wzornictwa przemysłowego (np.: koszt usługi opracowania pełnego projektu wzorniczego wyrobu, koszt usługi przeprowadzenia analiz wzorniczych, w tym ocena możliwości rozwoju nowego produktu, koszt usługi przeprowadzenia analizy dotyczącej spełniania głównych wymagań w zakresie funkcji i wyglądu oraz wykonalności koncepcji produktu), działanie dedykowane wsparciu uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej poza terytorium Polski oraz realizacja ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej (freedom-to-operate). Możliwe dofinansowanie kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub przemysłowego.

21 Podział alokacji z Funduszy Spójności na programy operacyjne wspierające innowacyjność (EFRR i EFS)
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój ____ ,9 mln euro ( w tym na CT 1: mln euro) Regionalne Programy Operacyjne ____ ,9 mln euro, (w tym na CT 1: ,5 mln euro) Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój ____ 4 689,3 mln euro

22 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4
Dziękuję za uwagę Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Wspólna 2/4 Warszawa


Pobierz ppt "Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju"

Podobne prezentacje


Reklamy Google