Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja na lokalnym rynku pracy po nowelizacji ustawy o promocji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja na lokalnym rynku pracy po nowelizacji ustawy o promocji"— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja na lokalnym rynku pracy po nowelizacji ustawy o promocji
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach Sytuacja na lokalnym rynku pracy po nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Alicja Turyła Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach

2 Bezrobotni według kategorii
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach Bezrobotni według kategorii (art. 49 ustawy) powiat tarnogórski liczba bezrobotnych udział w ogółem (%) do 25 roku życia 1179 19,4% 878 16,8% długotrwale bezrobotni 3196 52,6% 2841 54,4% powyżej 50 roku życia 1395 23,0% 1325 25,4% bez kwalifikacji zawodowych 2025 33,3% 1682 32,2% bez doświadczenia zawodowego 1492 24,5% 1201 bez wykształcenia średniego 3282 54,0% 2759 52,8% kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 657 10,8% 586 11,2% samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 538 8,9% 478 9,1% osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 122 2,0% 104 niepełnosprawni 269 4,4% 252 4,8% Liczba bezrobotnych ogółem w końcu miesiąca: 6078 5225

3 Powiat tarnogórski 5533 2917 756 271 x M. Tarnowskie Góry 2581 1314
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na r. Miasto / Gmina Ogółem Kobiety uprawnieni do zasiłku dla bezrobotnych zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy udział miasta/gminy w ogółem (%) Powiat tarnogórski 5533 2917 756 271 x M. Tarnowskie Góry 2581 1314 366 156 46,6% M. Radzionków 637 351 91 30 11,5% Gm. Zbrosławice 545 290 60 15 9,8% Gm. Świerklaniec 432 214 68 16 7,8% M. Kalety 396 219 52 7,2% M. Miasteczko Śląskie 364 203 43 13 6,6% Gm. Tworóg 288 171 37 8 5,2% Gm. Ożarowice 184 96 22 12 3,3% Gm. Krupski Młyn 106 59 17 5 1,9%

4 STOPA BEZROBOCIA I LICZBA OSÓB AKTYWNYCH ZAWODOWO
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach STOPA BEZROBOCIA I LICZBA OSÓB AKTYWNYCH ZAWODOWO  STAN NA DZIEŃ OBSZAR Liczba osób Stopa bezrobotnych aktywnych bezrobocia (w tys. os.) zawodowo  (w %) Powiat Tarnogórski 5,4 50,47 10,7 Województwo Śląskie 184,1 1 841,00 10,0 Kraj 1917,6 15 988,33 12,0 Ludność aktywna zawodowo: to wszyscy pracujący zawodowo (pracodawcy, pracownicy najemni, pracujący na własny rachunek, nieodpłatnie pomagający członkowie rodzin) oraz zarejestrowani bezrobotni. Do ludności aktywnej zawodowo nie zalicza się uczniów odbywających naukę zawodu, gospodyń domowych i osób żyjących wyłącznie z kapitału.

5 oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach W 2014 PUP dysponował na aktywizację osób bezrobotnych środkami z algorytmu, pozyskanymi z rezerwy MPiPS oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej wysokości ,61 tyś zł Środki przyznane algorytmem 2.771,50 tyś zł Środki pozyskane z rezerwy MPiPS 6.866,1 tyś zł Środki pozyskane z EFS 14.934,7 tyś zł

6 13 dodatkowych programów aktywizacji zawodowej,
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach W 2014 roku PUP zrealizował 13 dodatkowych programów aktywizacji zawodowej, w których uczestniczyło ponad 1300 osób bezrobotnych

7 Środki z PFRON w 2014 - 184,3 tyś zł:
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach Środki z PFRON w ,3 tyś zł: organizacja szkoleń zawodowych – 5 osób, organizacja staży – 9 osób, dotacje na otwarcie własnej firmy – 1 osoba, refundacje miejsca pracy – 1 stanowisko.

8 JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych 22,1 tyś zł w 2014 organizacja staży dla 2 osób, świadczenie na rehabilitację zawodową dla 2 osób, premia dla pracodawcy.

9 BEZROBOTNI ODDALENI OD RYNKU PRACY
Zmiany w ustawie BEZROBOTNI AKTYWNI WYMAGAJĄCY WSPARCIA BEZROBOTNI ODDALENI OD RYNKU PRACY 3 PROFILE

10 Na dzień 31.12.2014 r. w ewidencji Urzędu pozostawało:
Zmiany w ustawie Na dzień r. w ewidencji Urzędu pozostawało: 178 osób – ustalony I profil pomocy – 3,7% ogółu zarejestrowanych, 3.145 osób – ustalony II profil pomocy – 65,2% ogółu zarejestrowanych, 1.499 osób – ustalony III profil pomocy – 31,1% ogółu zarejestrowanych.

11 Profilowanie osób bezrobotnych
Efektywne adresowanie usług i instrumentów. I PROFIL Bezrobotni aktywni Pośrednictwo pracy, w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe lub szkolenia, dotacje oraz inne formy pomocy II PROFIL Wymagający wsparcia wszystkie usługi i instrumenty określone w ustawie III PROFIL Bezrobotni oddaleni od rynku pracy Program Aktywizacja i Integracja, programy specjalne, działania aktywizacyjne zlecane przez PUP

12 Zmiana art. 49 – osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy
bezrobotni: do 30 roku życia; długotrwale; powyżej 50 roku życia; korzystający ze świadczeń pomocy społecznej; posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia; niepełnosprawni

13 Nowe instrumenty dla grup wymagających wsparcia
Wspieranie osób wracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawujących opiekę nad osobą zależną Grant na telepracę – utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy w rozumieniu art. 67 KP, w wysokości nie wyższej niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia, utrzymanie zatrudnienia przez 12 miesięcy w pełnym wymiarze lub 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy, Świadczenie aktywizacyjne dla pracodawcy za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy, przez okres 12 miesięcy w wysokości 1/2 minimalnego wynagrodzenia lub 18 miesięcy w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia. Pracodawca zobowiązany do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres odpowiednio 6 lub 9 miesięcy.

14 Nowe instrumenty dla grup wymagających wsparcia
Osoby do 30 roku życia refundacja składek na ubezpieczenie społeczne za bezrobotnych, którzy po raz pierwszy podejmą pracę – przez okres do 12 miesięcy, w kwocie nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia; zatrudnienie przez 6 miesięcy po refundacji; bon szkoleniowy - finansowanie kosztów szkoleń, badań lekarskich, przejazdu, w wysokości do 100% przeciętnego wynagrodzenia bon stażowy – gwarancja skierowania do odbycia stażu u wskazanego pracodawcy na okres 6 miesięcy przy zobowiązaniu pracodawcy do zatrudnienia po zakończeniu stażu przez 6 m-cy; premia dla pracodawcy w wysokości 1500 zł, bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji przez 12 miesięcy części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne, w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, obowiązek zatrudnienia bezrobotnego przez 18 miesięcy; bon na zasiedlenie – przyznany na wniosek bezrobotnego w związku z podjęciem pracy lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania w wysokości nie wyższej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę

15 Nowe instrumenty dla grup wymagających wsparcia
Osoby 50+ Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego: przez 12 miesięcy za bezrobotnych którzy nie ukończyli 60 roku życia; przez 24 miesiące za bezrobotnych, którzy ukończyli 60 rok życia; w wysokości nie wyższej niż 1/2 minimalnego wynagrodzenia. Zobowiązanie do zatrudnienia przez okres 6 lub 12 miesięcy

16 Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Środki FP przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, w szczególności na następujące działania: kursy i studia podyplomowe, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

17 Krajowy Fundusz Szkoleniowy
mikroprzedsiębiorstwo – finansowanie 100% kosztów, nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia, na jednego uczestnika w danym roku kalendarzowym; pozostali pracodawcy – finansowanie 80% kosztów, nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia, na jednego uczestnika w danym roku kalendarzowy W latach 2014 – 2015 środki KFS przeznaczone na kształcenie pracodawców oraz pracowników 45+.

18 Krajowy Fundusz Szkoleniowy
W 2014 r. Urząd dysponował kwotą 173,5 tyś zł, z tego: - 20 osób rozpoczęło szkolenie zawodowe, - 1 osoba podjęła studia podyplomowe, - 11 osób przystąpiło do egzaminów. Tematyka szkoleń m.in.: język angielski, język niemiecki, szkolenia fryzjerskie w zakresie zaawansowanym, obsługa programów specjalistycznych, spawanie blach i rur różnymi metodami.

19 Program Aktywizacja i Integracja
PUP + OPS Tarnowskie Góry – 4 osoby PUP + OPS Tworóg – 3 osoby W ramach Programu realizowano prace społecznie użyteczne, grupowe poradnictwo specjalistyczne, zajęcia warsztatowe.

20 Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Sytuacja na lokalnym rynku pracy po nowelizacji ustawy o promocji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google