Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja na lokalnym rynku pracy po nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Alicja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja na lokalnym rynku pracy po nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Alicja."— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja na lokalnym rynku pracy po nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Alicja Turyła Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach

2 Bezrobotni według kategorii (art. 49 ustawy) powiat tarnogórski 31.12.201331.12.2014 liczba bezrobotnych udział liczba bezrobotnych udział w ogółem (%) do 25 roku życia 1179 19,4% 878 16,8% długotrwale bezrobotni 3196 52,6% 2841 54,4% powyżej 50 roku życia 1395 23,0% 1325 25,4% bez kwalifikacji zawodowych 2025 33,3% 1682 32,2% bez doświadczenia zawodowego 1492 24,5% 1201 23,0% bez wykształcenia średniego 3282 54,0% 2759 52,8% kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 657 10,8% 586 11,2% samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 538 8,9% 478 9,1% osoby, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia 122 2,0% 104 2,0% niepełnosprawni 269 4,4% 252 4,8% Liczba bezrobotnych ogółem w końcu miesiąca: 60785225

3 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wg stanu na 28.02.2015 r. Miasto / Gmina OgółemKobiety uprawnieni do zasiłku dla bezrobotnych zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy udział miasta/gminy w ogółem (%) Powiat tarnogórski55332917756271x M. Tarnowskie Góry2581131436615646,6% M. Radzionków637351913011,5% Gm. Zbrosławice54529060159,8% Gm. Świerklaniec43221468167,8% M. Kalety39621952167,2% M. Miasteczko Śląskie36420343136,6% Gm. Tworóg2881713785,2% Gm. Ożarowice1849622123,3% Gm. Krupski Młyn106591751,9% Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach

4 STOPA BEZROBOCIA I LICZBA OSÓB AKTYWNYCH ZAWODOWO STAN NA DZIEŃ 31.01.2015 OBSZAR Liczba osób Stopa bezrobotnychaktywnychbezrobocia (w tys. os.)zawodowo (w %) (w tys. os.) Powiat Tarnogórski 5,450,4710,7 Województwo Śląskie 184,11 841,0010,0 Kraj 1917,615 988,3312,0 Ludność aktywna zawodowo: to wszyscy pracujący zawodowo (pracodawcy, pracownicy najemni, pracujący na własny rachunek, nieodpłatnie pomagający członkowie rodzin) oraz zarejestrowani bezrobotni. Do ludności aktywnej zawodowo nie zalicza się uczniów odbywających naukę zawodu, gospodyń domowych i osób żyjących wyłącznie z kapitału. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach

5 W 2014 PUP dysponował na aktywizację osób bezrobotnych środkami z algorytmu, pozyskanymi z rezerwy MPiPS oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego w łącznej wysokości 13.292,61 tyś zł Środki przyznane algorytmem 2.771,50 tyś zł Środki pozyskane z rezerwy MPiPS 6.866,1 tyś zł Środki pozyskane z EFS 14.934,7 tyś zł Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach

6 W 2014 roku PUP zrealizował 13 dodatkowych programów aktywizacji zawodowej, w których uczestniczyło ponad 1300 osób bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach

7 Środki z PFRON w 2014 - 184,3 tyś zł:  organizacja szkoleń zawodowych – 5 osób,  organizacja staży – 9 osób,  dotacje na otwarcie własnej firmy – 1 osoba,  refundacje miejsca pracy – 1 stanowisko. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach

8 JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych 22,1 tyś zł w 2014  organizacja staży dla 2 osób,  świadczenie na rehabilitację zawodową dla 2 osób,  premia dla pracodawcy. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach

9 Zmiany w ustawie BEZROBOTNI AKTYWNI BEZROBOTNI WYMAGAJĄCY WSPARCIA BEZROBOTNI ODDALENI OD RYNKU PRACY 3 PROFILE

10 Zmiany w ustawie Na dzień 31.12.2014 r. w ewidencji Urzędu pozostawało: 178 osób – ustalony I profil pomocy – 3,7% ogółu zarejestrowanych, 3.145 osób – ustalony II profil pomocy – 65,2% ogółu zarejestrowanych, 1.499 osób – ustalony III profil pomocy – 31,1% ogółu zarejestrowanych.

11 Efektywne adresowanie usług i instrumentów. I PROFIL Bezrobotni aktywni Pośrednictwo pracy, w uzasadnionych przypadkach poradnictwo zawodowe lub szkolenia, dotacje oraz inne formy pomocy II PROFIL Wymagający wsparcia wszystkie usługi i instrumenty określone w ustawie III PROFIL Bezrobotni oddaleni od rynku pracy Program Aktywizacja i Integracja, programy specjalne, działania aktywizacyjne zlecane przez PUP Profilowanie osób bezrobotnych

12 bezrobotni:  do 30 roku życia;  długotrwale;  powyżej 50 roku życia;  korzystający ze świadczeń pomocy społecznej;  posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia;  niepełnosprawni Zmiana art. 49 – osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy

13 Wspieranie osób wracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawujących opiekę nad osobą zależną  Grant na telepracę – utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy w rozumieniu art. 67 KP, w wysokości nie wyższej niż 6-krotność minimalnego wynagrodzenia, utrzymanie zatrudnienia przez 12 miesięcy w pełnym wymiarze lub 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy,  Świadczenie aktywizacyjne dla pracodawcy za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy, przez okres 12 miesięcy w wysokości 1/2 minimalnego wynagrodzenia lub 18 miesięcy w wysokości 1/3 minimalnego wynagrodzenia. Pracodawca zobowiązany do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres odpowiednio 6 lub 9 miesięcy. Nowe instrumenty dla grup wymagających wsparcia

14 Osoby do 30 roku życia  refundacja składek na ubezpieczenie społeczne za bezrobotnych, którzy po raz pierwszy podejmą pracę – przez okres do 12 miesięcy, w kwocie nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia; zatrudnienie przez 6 miesięcy po refundacji;  bon szkoleniowy - finansowanie kosztów szkoleń, badań lekarskich, przejazdu, w wysokości do 100% przeciętnego wynagrodzenia  bon stażowy – gwarancja skierowania do odbycia stażu u wskazanego pracodawcy na okres 6 miesięcy przy zobowiązaniu pracodawcy do zatrudnienia po zakończeniu stażu przez 6 m-cy; premia dla pracodawcy w wysokości 1500 zł,  bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji przez 12 miesięcy części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne, w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, obowiązek zatrudnienia bezrobotnego przez 18 miesięcy;  bon na zasiedlenie – przyznany na wniosek bezrobotnego w związku z podjęciem pracy lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania w wysokości nie wyższej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę Nowe instrumenty dla grup wymagających wsparcia

15 Osoby 50+ Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego:  przez 12 miesięcy za bezrobotnych którzy nie ukończyli 60 roku życia;  przez 24 miesiące za bezrobotnych, którzy ukończyli 60 rok życia; w wysokości nie wyższej niż 1/2 minimalnego wynagrodzenia. Zobowiązanie do zatrudnienia przez okres 6 lub 12 miesięcy Nowe instrumenty dla grup wymagających wsparcia

16 Krajowy Fundusz Szkoleniowy Środki FP przeznaczone na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, w szczególności na następujące działania: kursy i studia podyplomowe, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

17 Krajowy Fundusz Szkoleniowy mikroprzedsiębiorstwo – finansowanie 100% kosztów, nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia, na jednego uczestnika w danym roku kalendarzowym; pozostali pracodawcy – finansowanie 80% kosztów, nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia, na jednego uczestnika w danym roku kalendarzowy W latach 2014 – 2015 środki KFS przeznaczone na kształcenie pracodawców oraz pracowników 45+.

18 Krajowy Fundusz Szkoleniowy  W 2014 r. Urząd dysponował kwotą 173,5 tyś zł, z tego: - 20 osób rozpoczęło szkolenie zawodowe, - 1 osoba podjęła studia podyplomowe, - 11 osób przystąpiło do egzaminów.  Tematyka szkoleń m.in.: -język angielski, język niemiecki, -szkolenia fryzjerskie w zakresie zaawansowanym, -obsługa programów specjalistycznych, -spawanie blach i rur różnymi metodami.

19 Program Aktywizacja i Integracja PUP + OPS Tarnowskie Góry – 4 osoby PUP + OPS Tworóg – 3 osoby W ramach Programu realizowano prace społecznie użyteczne, grupowe poradnictwo specjalistyczne, zajęcia warsztatowe.

20 Dziękuję za uwagę Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach


Pobierz ppt "Sytuacja na lokalnym rynku pracy po nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Alicja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google