Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIAŁANIA 1.2. , 1.4. , 3.1., 3.2., 3.3. ZPORR (Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW PANELI EKSPERTÓW   Wrocław,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIAŁANIA 1.2. , 1.4. , 3.1., 3.2., 3.3. ZPORR (Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW PANELI EKSPERTÓW   Wrocław,"— Zapis prezentacji:

1 DZIAŁANIA 1.2. , 1.4. , 3.1., 3.2., 3.3. ZPORR (Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW PANELI EKSPERTÓW Wrocław, 22 listopada 2005 r. MARTA BERHEL Dział Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Szkolenie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej oraz ze środków budżetu państwa i budżetu województwa w ramach projektu „Organizacja i prowadzenie szkoleń dla Paneli Ekspertów i Komisji Oceny Projektów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

2 PRIORYTET I ZPORR ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ WZMACNIANIU KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW DZIAŁANIE 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska - ok. 2,3mln €* DZIAŁANIE 1.4 Rozwój turystyki i kultury - ok. 3mln €* PRIORYTET III ZPORR ROZWÓJ LOKALNY DZIAŁANIE 3.1 Obszary wiejskie - 1,5mln €* DZIAŁANIE 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji - ok. 2,7mln €* DZIAŁANIE 3.3. Rewitalizacja terenów miejskich, poprzemysłowych i wojskowych-ok.4,2mln €* Poddziałanie 3.3. Rewitalizacja terenów miejskich Poddziałanie 3.3. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i powojskowych Dotacja EFRR dostępna w ramach bieżącego naboru wniosków

3 DZIAŁANIE 1.2. INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA
RODZAJE PROJEKTÓW (w ramach ogłoszonego naboru): I. POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA 1. modernizacja i rozbudowa miejskich systemów ciepłowniczych i wyposażenie ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza 2. przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, w szczególności ograniczenie "niskiej emisji II. WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1. Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej (energia wiatrowa, wodna, geotermalna, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne, biomasa) Minimalna wartość projektu: 4mln PLN. III. WSPARCIE ZARZĄDZANIA OCHRONĄ ŚRODOWISKA 1. opracowanie baz danych dotyczących lasów, jakości gleb, wód, powietrza 2. tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach oraz systemów informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń 3. utworzenie sieci stacji kontrolnych i ostrzegawczych w zakresie jakości wód 4. tworzenie map terenów zalewowych 5. tworzenie systemów monitoringu środowiska, w tym reagowania na zagrożenia 6. tworzenie systemów informacji przeciwpowodziowej Minimalna wartość projektu: 1,2mln PLN.

4 DZIAŁANIE 1.2. INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA
RODZAJE BENEFICJENTÓW jednostki samorządu terytorialnego związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat lub województwo, w tym podmioty wykonujące te usługi na mocy odrębnej umowy podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z zakresu ochrony środowiska organy administracji rządowej w województwie jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, porozumienia i stowarzyszenia

5 DZIAŁANIE 1.4. ROZWÓJ KULTURY I TURYSTYKI
RODZAJE PROJEKTÓW (w ramach ogłoszonego naboru): I. INWESTYCJE Z ZAKRESU TURYSTYKI 1. adaptacja zabytków techniki i architektury w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu 2. rozwój i modernizacja infrastruktury noclegowej i innej infrastruktury turystycznej 3. rozwój i modernizacja infrastruktury gastronomicznej, między innymi w obiektach podkreślających specyfikę regionu, np. młyny, kuźnie, obiekty podworskie 4. opracowanie i utworzenie systemów i centrów informacji turystycznej ,w tym nowoczesnej, interaktywnej sieci informacji internetowej 5. rozwój i modernizacja infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki, w tym budowa i modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych 6. projekty inwestycyjne gmin uzdrowiskowych związane z rozwojem funkcji leczniczo-wypoczynkowych. Minimalna wartość projektu: 4mln PLN.

6 DZIAŁANIE 1.4. ROZWÓJ KULTURY I TURYSTYKI
RODZAJE PROJEKTÓW (w ramach ogłoszonego naboru): II. PROJEKTY PROMOCYJNE 1. organizacja imprez i wydarzeń turystycznych oraz kulturalnych przyciągających turystów z innych regionów Polski i z zagranicy oraz udział w specjalistycznych targach 2. projekty związane z przygotowaniem i realizacją programów rozwoju i promocji lokalnych i regionalnych produktów turystycznych i kulturowych Minimalna wartość projektu: 400tys. PLN

7 DZIAŁANIE 1.4. ROZWÓJ KULTURY I TURYSTYKI
RODZAJE BENEFICJENTÓW jednostki samorządu terytorialnego związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego regionalne organizacje turystyczne nie działające w celu osiągnięcia zysku organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w tym instytucje turystyczne, sportowe i kulturalne dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowe organy administracji rządowej w województwie przedsiębiorstwa państwowe działające nonprofit w zakresie zachowania dziedzictwa narodowego spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, porozumienia i stowarzyszenia

8 DZIAŁANIE 3.1. OBSZARY WIEJSKIE, DZIAŁANIE
DZIAŁANIE 3.2. OBSZARY PODLEGAJĄCE RESTRUKTURYZACJI RODZAJE PROJEKTÓW (w ramach ogłoszonego naboru): I. WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII budowa, rozbudowa i modernizacja urządzeń do produkcji i przesyłu energii ze źródeł odnawialnych (energia, wiatrowa, wodna, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne, energia uzyskiwana z wykorzystania biomasy i inne) II. POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA modernizacja i rozbudowa systemów ciepłowniczych i wyposażenie ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza, przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, w szczególności ograniczenie „niskiej emisji”. III. BUDOWA LUB MODERNIZACJA LOKALNEJ BAZY TURYSTYCZNEJ 1. infrastruktura służąca rozwojowi aktywnych form turystyki 2. infrastruktura noclegowa, gastronomiczna, informacyjno- recepcyjna i inna infrastruktura turystyczna 3. systemy informacji turystycznej 4. projekty inwestycyjne gmin uzdrowiskowych związane z rozwojem funkcji leczniczo wypoczynkowych Projekt musi wynikać z Planu Rozwoju Lokalnego, przyjętego uchwałą Rady Gminy/Powiatu.

9 DZIAŁANIE 3.1. OBSZARY WIEJSKIE, DZIAŁANIE
DZIAŁANIE 3.2. OBSZARY PODLEGAJĄCE RESTRUKTURYZACJI RODZAJE BENEFICJENTÓW samorząd gminny i powiatowy związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego spółki prawa handlowego oraz inne jednostki organizacyjne nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd województwa lub podmioty wymienione powyżej podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina lub powiat, w tym podmioty wykonujące te usługi na mocy odrębnej umowy podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje, stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

10 REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH, POPRZEMYSŁOWYCH I POWOJSKOWYCH
DZIAŁANIE 3.3. REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH, POPRZEMYSŁOWYCH I POWOJSKOWYCH Cel Działania ożywienie gosp. i społ. rewitalizowanych obiektów i terenów poprzez: nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji: gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, zdrowotnych, rekreacyjnych i turystycznych rozwiązywanie problemów społecznych (w tym walka z patologiami społecznymi) 3. podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów rewitalizowanych Projekt musi wynikać z Lokalnego Planu Rewitalizacji, przyjętego uchwałą Rady Gminy.

11 REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH, POPRZEMYSŁOWYCH I POWOJSKOWYCH
DZIAŁANIE 3.3. REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH, POPRZEMYSŁOWYCH I POWOJSKOWYCH RODZAJE BENEFICJENTÓW 1. gmina, miasto na prawach powiatu lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania wyżej wymienionych jednostek samorządu terytorialnego 2. związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (tylko w ) Oraz następujące podmioty, których projekt został ujęty w Lokalnym Programie Rewitalizacji: spółki prawa handlowego oraz inne jednostki organizacyjne nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają podmioty wymienione w pkt 1 lub samorząd województwa podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina lub miasto na prawach powiatu podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych dostarczające usługi użyteczności publicznej na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego pod warunkiem przestrzegania zasad pomocy publicznej określonych w przepisach odrębnych organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje, stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe spółdzielnie mieszkaniowe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności policja (straż pożarna- tylko w ) szkoły wyższe wspólnoty mieszkaniowe

12 DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH WW. DZIAŁAŃ ZPORR
Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego : maks. do 75% kosztów kwalifikowalnych* w przypadku projektów generujących znaczący zysk netto - maks. 50% kosztów kwalifikowalnych* w przypadku projektów, w odniesieniu do których stosowane są zasady udzielania pomocy publicznej - maks. do 35% kosztów kwalifikowalnych* Z budżetu państwa (Minister Rozwoju Regionalnego)-w ramach Działań 3.1., 3.2., 3.3.: maks. do 10% kosztów kwalifikowalnych* *koszty kwalifikowalne – podlegające refundacji z EFRR, wykaz kosztów kwalifikowanych w ramach poszczególnych Działań ZPORR znajduje się w Aneksie III Uzupełnienia ZPORR


Pobierz ppt "DZIAŁANIA 1.2. , 1.4. , 3.1., 3.2., 3.3. ZPORR (Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW PANELI EKSPERTÓW   Wrocław,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google