Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIAŁANIA 1.2., 1.4., 3.1., 3.2., 3.3. ZPORR (Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW PANELI EKSPERTÓW Wrocław,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIAŁANIA 1.2., 1.4., 3.1., 3.2., 3.3. ZPORR (Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW PANELI EKSPERTÓW Wrocław,"— Zapis prezentacji:

1 DZIAŁANIA 1.2., 1.4., 3.1., 3.2., 3.3. ZPORR (Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW PANELI EKSPERTÓW Wrocław, 22 listopada 2005 r. MARTA BERHEL Dział Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Szkolenie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej oraz ze środków budżetu państwa i budżetu województwa w ramach projektu „Organizacja i prowadzenie szkoleń dla Paneli Ekspertów i Komisji Oceny Projektów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

2 PRIORYTET I ZPORR ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ WZMACNIANIU KONKURENCYJNOŚCI REGIONÓW DZIAŁANIE 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska - ok. 2,3mln €* DZIAŁANIE 1.4 Rozwój turystyki i kultury - ok. 3mln €* PRIORYTET III ZPORR ROZWÓJ LOKALNY DZIAŁANIE 3.1 Obszary wiejskie - 1,5mln €* DZIAŁANIE 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji - ok. 2,7mln €* DZIAŁANIE 3.3. Rewitalizacja terenów miejskich, poprzemysłowych i wojskowych-ok.4,2mln €* Poddziałanie 3.3. Rewitalizacja terenów miejskich Poddziałanie 3.3. Rewitalizacja terenów miejskich Poddziałanie 3.3. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i powojskowych Poddziałanie 3.3. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i powojskowych Dotacja EFRR dostępna w ramach bieżącego naboru wnioskówDotacja EFRR dostępna w ramach bieżącego naboru wniosków

3 DZIAŁANIE 1.2. INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA RODZAJE PROJEKTÓW (w ramach ogłoszonego naboru): I. POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA I. POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA 1. modernizacja i rozbudowa miejskich systemów ciepłowniczych i wyposażenie ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza 1. modernizacja i rozbudowa miejskich systemów ciepłowniczych i wyposażenie ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza 2. przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, w szczególności ograniczenie "niskiej emisji 2. przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, w szczególności ograniczenie "niskiej emisji II. WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII II. WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1. Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej (energia wiatrowa, wodna, geotermalna, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne, biomasa) 1. Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej (energia wiatrowa, wodna, geotermalna, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne, biomasa) Minimalna wartość projektu: 4mln PLN. Minimalna wartość projektu: 4mln PLN. III. WSPARCIE ZARZĄDZANIA OCHRONĄ ŚRODOWISKA 1. opracowanie baz danych dotyczących lasów, jakości gleb, wód, powietrza 2. tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach oraz systemów informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń 3. utworzenie sieci stacji kontrolnych i ostrzegawczych w zakresie jakości wód 4. tworzenie map terenów zalewowych III. WSPARCIE ZARZĄDZANIA OCHRONĄ ŚRODOWISKA 1. opracowanie baz danych dotyczących lasów, jakości gleb, wód, powietrza 2. tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach oraz systemów informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń 3. utworzenie sieci stacji kontrolnych i ostrzegawczych w zakresie jakości wód 4. tworzenie map terenów zalewowych 5. tworzenie systemów monitoringu środowiska, w tym reagowania na zagrożenia 6. tworzenie systemów informacji przeciwpowodziowej Minimalna wartość projektu: 1,2mln PLN. 5. tworzenie systemów monitoringu środowiska, w tym reagowania na zagrożenia 6. tworzenie systemów informacji przeciwpowodziowej Minimalna wartość projektu: 1,2mln PLN.

4 DZIAŁANIE 1.2. INFRASTRUKTURA OCHRONY ŚRODOWISKA RODZAJE BENEFICJENTÓW 1. jednostki samorządu terytorialnego 2. związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego 3. podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat lub województwo, w tym podmioty wykonujące te usługi na mocy odrębnej umowy 4. podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z zakresu ochrony środowiska 5. organy administracji rządowej w województwie 6. jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 7. spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, porozumienia i stowarzyszenia

5 DZIAŁANIE 1.4. ROZWÓJ KULTURY I TURYSTYKI RODZAJE PROJEKTÓW (w ramach ogłoszonego naboru): I. INWESTYCJE Z ZAKRESU TURYSTYKI I. INWESTYCJE Z ZAKRESU TURYSTYKI 1. adaptacja zabytków techniki i architektury w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu 1. adaptacja zabytków techniki i architektury w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu 2. rozwój i modernizacja infrastruktury noclegowej i innej infrastruktury turystycznej 2. rozwój i modernizacja infrastruktury noclegowej i innej infrastruktury turystycznej 3. rozwój i modernizacja infrastruktury gastronomicznej, między innymi w obiektach podkreślających specyfikę regionu, np. młyny, kuźnie, obiekty podworskie 3. rozwój i modernizacja infrastruktury gastronomicznej, między innymi w obiektach podkreślających specyfikę regionu, np. młyny, kuźnie, obiekty podworskie 4. opracowanie i utworzenie systemów i centrów informacji turystycznej,w tym nowoczesnej, interaktywnej sieci informacji internetowej 4. opracowanie i utworzenie systemów i centrów informacji turystycznej,w tym nowoczesnej, interaktywnej sieci informacji internetowej 5. rozwój i modernizacja infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki, w tym budowa i modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych 5. rozwój i modernizacja infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki, w tym budowa i modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych 6. projekty inwestycyjne gmin uzdrowiskowych związane z rozwojem funkcji leczniczo- wypoczynkowych. 6. projekty inwestycyjne gmin uzdrowiskowych związane z rozwojem funkcji leczniczo- wypoczynkowych. Minimalna wartość projektu: 4mln PLN.

6 DZIAŁANIE 1.4. ROZWÓJ KULTURY I TURYSTYKI RODZAJE PROJEKTÓW (w ramach ogłoszonego naboru): II. PROJEKTY PROMOCYJNE II. PROJEKTY PROMOCYJNE 1. organizacja imprez i wydarzeń turystycznych oraz kulturalnych przyciągających turystów z innych regionów Polski i z zagranicy oraz udział w specjalistycznych targach 1. organizacja imprez i wydarzeń turystycznych oraz kulturalnych przyciągających turystów z innych regionów Polski i z zagranicy oraz udział w specjalistycznych targach 2. projekty związane z przygotowaniem i realizacją programów rozwoju i promocji lokalnych i regionalnych produktów turystycznych i kulturowych 2. projekty związane z przygotowaniem i realizacją programów rozwoju i promocji lokalnych i regionalnych produktów turystycznych i kulturowych Minimalna wartość projektu: 400tys. PLN

7 DZIAŁANIE 1.4. ROZWÓJ KULTURY I TURYSTYKI RODZAJE BENEFICJENTÓW 1. jednostki samorządu terytorialnego 2. związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego 3. regionalne organizacje turystyczne nie działające w celu osiągnięcia zysku 4. organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe 5. jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w tym instytucje turystyczne, sportowe i kulturalne dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowe 6.organy administracji rządowej w województwie 7. przedsiębiorstwa państwowe działające nonprofit w zakresie zachowania dziedzictwa narodowego 8. spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, porozumienia i stowarzyszenia

8 DZIAŁANIE 3.1. OBSZARY WIEJSKIE, DZIAŁANIE DZIAŁANIE 3.1. OBSZARY WIEJSKIE, DZIAŁANIE DZIAŁANIE 3.2. OBSZARY PODLEGAJĄCE RESTRUKTURYZACJI RODZAJE PROJEKTÓW (w ramach ogłoszonego naboru): I. WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1. budowa, rozbudowa i modernizacja urządzeń do produkcji i przesyłu energii ze źródeł odnawialnych (energia, wiatrowa, wodna, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne, energia uzyskiwana z wykorzystania biomasy i inne) II. POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA 1. modernizacja i rozbudowa systemów ciepłowniczych i wyposażenie ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza, 2. przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, w szczególności ograniczenie „niskiej emisji”. I. WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1. budowa, rozbudowa i modernizacja urządzeń do produkcji i przesyłu energii ze źródeł odnawialnych (energia, wiatrowa, wodna, kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne, energia uzyskiwana z wykorzystania biomasy i inne) II. POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA 1. modernizacja i rozbudowa systemów ciepłowniczych i wyposażenie ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza, 2. przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, w szczególności ograniczenie „niskiej emisji”. III. BUDOWA LUB MODERNIZACJA LOKALNEJ BAZY TURYSTYCZNEJ 1. infrastruktura służąca rozwojowi aktywnych form turystyki 1. infrastruktura służąca rozwojowi aktywnych form turystyki 2. infrastruktura noclegowa, gastronomiczna, informacyjno- recepcyjna i inna infrastruktura turystyczna 2. infrastruktura noclegowa, gastronomiczna, informacyjno- recepcyjna i inna infrastruktura turystyczna 3. systemy informacji turystycznej 3. systemy informacji turystycznej 4. projekty inwestycyjne gmin uzdrowiskowych związane z rozwojem funkcji leczniczo+ wypoczynkowych 4. projekty inwestycyjne gmin uzdrowiskowych związane z rozwojem funkcji leczniczo+ wypoczynkowych Projekt musi wynikać z Planu Rozwoju Lokalnego, przyjętego uchwałą Rady Gminy/Powiatu.

9 DZIAŁANIE 3.1. OBSZARY WIEJSKIE, DZIAŁANIE DZIAŁANIE 3.2. OBSZARY PODLEGAJĄCE RESTRUKTURYZACJI RODZAJE BENEFICJENTÓW 1.samorząd gminny i powiatowy 2. związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego 3. spółki prawa handlowego oraz inne jednostki organizacyjne nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd województwa lub podmioty wymienione powyżej 4.podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina lub powiat, w tym podmioty wykonujące te usługi na mocy odrębnej umowy 5.podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny 6.organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje, stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe 7.jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

10 DZIAŁANIE 3.3. REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH, POPRZEMYSŁOWYCH I POWOJSKOWYCH Cel Działania 3.3.ożywienie gosp. i społ. rewitalizowanych obiektów i terenów Cel Działania 3.3. - ożywienie gosp. i społ. rewitalizowanych obiektów i terenów poprzez: poprzez: 1.nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji: gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, zdrowotnych, rekreacyjnych i turystycznych 2.rozwiązywanie problemów społecznych (w tym walka z patologiami społecznymi) 3. podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów rewitalizowanych Lokalnego Planu Rewitalizacji Projekt musi wynikać z Lokalnego Planu Rewitalizacji, przyjętego uchwałą Rady Gminy.

11 DZIAŁANIE 3.3. REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH, POPRZEMYSŁOWYCH I POWOJSKOWYCH RODZAJE BENEFICJENTÓW 1. gmina, miasto na prawach powiatu lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania wyżej wymienionych jednostek samorządu terytorialnego 2. związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (tylko w 3.3.2.) Oraz następujące podmioty, których projekt został ujęty w Lokalnym Programie Rewitalizacji: 3.spółki prawa handlowego oraz inne jednostki organizacyjne nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają podmioty wymienione w pkt 1 lub samorząd województwa 4.podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina lub miasto na prawach powiatu 5.podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych dostarczające usługi użyteczności publicznej na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego pod warunkiem przestrzegania zasad pomocy publicznej określonych w przepisach odrębnych 6.organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje, stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe 7.spółdzielnie mieszkaniowe 8.jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności policja (straż pożarna- tylko w 3.3.1.) 9.szkoły wyższe 10.wspólnoty mieszkaniowe

12 DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH WW. DZIAŁAŃ ZPORR Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego : maks. do 75% kosztów kwalifikowalnych* maks. do 75% kosztów kwalifikowalnych* w przypadku projektów generujących znaczący zysk netto - maks. 50% kosztów kwalifikowalnych* w przypadku projektów generujących znaczący zysk netto - maks. 50% kosztów kwalifikowalnych* w przypadku projektów, w odniesieniu do których stosowane są zasady udzielania pomocy publicznej - maks. do 35% kosztów kwalifikowalnych* w przypadku projektów, w odniesieniu do których stosowane są zasady udzielania pomocy publicznej - maks. do 35% kosztów kwalifikowalnych* Z budżetu państwa (Minister Rozwoju Regionalnego)-w ramach Działań 3.1., 3.2., 3.3.: maks. do 10% kosztów kwalifikowalnych* maks. do 10% kosztów kwalifikowalnych* *koszty kwalifikowalne – podlegające refundacji z EFRR, wykaz kosztów kwalifikowanych w ramach poszczególnych Działań ZPORR znajduje się w Aneksie III Uzupełnienia ZPORR


Pobierz ppt "DZIAŁANIA 1.2., 1.4., 3.1., 3.2., 3.3. ZPORR (Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego) SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW PANELI EKSPERTÓW Wrocław,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google