Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o."— Zapis prezentacji:

1 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2015 rok

2 Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym Art. 2 ust. 1 „Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność” Art. 7 ust 1 Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych (…) Ustawa z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej Art. 1 ust 1- Ustawa określa zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, polegające na wykonywaniu przez te jednostki zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Art. 9 ust 1- Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także mogą przystępować do takich spółek. 2

3 Środki trwałe i inwestycje rozpoczęte SUMA 145.954.785,57 Środki trwałe otrzymane aportem od Gminy66.604.691,20 = 46% Inwestycje i zakupy zrealizowane przez GWIK 79.350.094,37 = 54% W tym: Środki unijne pozyskane przez GWIK28.269.204,15 3

4 Wartość dofinansowania ze środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych Program pomocowy/ opis inwestycji wg umów o dofinansowanie środki otrzymane do dnia 2014-10-31 POIŚ – „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy i miasta Goleniów” 21 500 806,8719 899 743,58 RPO- „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Komarowo, m. Załom, Pucice, Rurzyca” 4 610 090,15 PROW1- „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w m. Żdżary, Łaniewo” 285 891,58 PROW2.1- „Przebudowa stacji uzdatniania wody Mosty, przebudowa sieci kan. Rurzyca, Kępy Lubczyńskie, Borzysławiec, Załom, budowa sieci wodociągowej w m. Pucice” 741 830,18 PROW2.2- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Marszewo” 653 641,39 PBOŚ1- podłączenia klientów do kanalizacji zbiorczej123 115,00 PBOŚ2- podłączenia klientów do kanalizacji zbiorczej125 590,00 PBOŚ3- podłączenia klientów do kanalizacji zbiorczej201 003,00 PBOŚ4- podłączenia klientów do kanalizacji zbiorczej27 235,98 SUMA28 269 204,1525 786 260,49 4

5 Porównanie nakładów inwestycyjnych i kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji 2008-20132014suma wydatki inwestycyjne74 421 276,804 928 817,5779 350 094,37 zaciągnięte kredyty i pożyczki inwestycyjne26 219 303,462 289 656,0828 508 959,54 kwota spłacona na dzień 31-12-20138 339 279,743 290 201,6211 629 481,36 Kwota kredytów do spłatyxx16 879 478,18 (spłata do roku 2029) 5

6 Główne zadania inwestycyjne zrealizowane w roku 2014 Przebudowa ulicy Szkolnej wraz z infrastrukturą techniczną- 2.175 tys. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Marszewo- 1.304 tys. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej Mosty- Mosty Osiedle- 457 tys. Budowa sieci wodociągowej Podańsko- 218 tys. Przebudowa sieci wodociągowej Imno- 187 tys. Budowa sieci wodociągowej Starzyńskiego- 185 tys. Przebudowa sieci wodociągowej Pucice- 70 tys. Remont studni głębinowych- ujęcie wody Goleniów 263 tys. 6

7 Goleniów, ul. Szkolna 7

8 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2015 rok Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U z 2006r. Nr 123 poz. 858)  Taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy.  Przedsiębiorstwo wodno – kanalizacyjne, w terminie 70 dnia przed planowanym dniem wejścia taryf w życie, przedstawia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek o ich zatwierdzenie,  Wójt (burmistrz, prezydent miasta) sprawdza, czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy, i weryfikuje koszty, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt. 1, pod względem celowości ich ponoszenia,  Rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryfy, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, [...], albo uchwałę o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami.  Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwały w terminie, o którym mowa powyżej, taryfy zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf.  Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne ogłasza taryfy w miejscowej prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty, w terminie co najmniej 7 dni przed dniem wejścia ich w życie Podstawa prawna: 8

9 Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2015 rok Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (…)”Rozdział 2 Kryteria ustalania niezbędnych przychodów § 6. Przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne ustala niezbędne przychody dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i opłat planowanych na rok obowiązywania taryf, uwzględniając w szczególności: 1.Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: a)Amortyzację lub odpisy umorzeniowe, b)Podatki i opłaty niezależne od przedsiębiorstwa, c)Opłaty za korzystanie ze środowiska; 2.Koszty zakupionej przez siebie wody lub wprowadzenia ścieków do urządzeń kanalizacyjnych niebędących w jego posiadaniu; 3.Spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji lub umorzenia; 4.Spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów; 5.Należności nieregularne; 6.Marżę zysku (…)” 9

10 10

11 Cena zakupu energii elektrycznej 11

12 Ceny i stawki za zbiorowe doprowadzanie wody, według wniosku taryfowego na rok 2015, w kwotach brutto (VAT 8%) lpwyszczególnienieTaryfa obowiązująca taryfowa grupa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłatcena nettoVAT 8%cena brutto 1Grupa 1 - cena wody (zł/m3) 3,230,263,49 - stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/mc) 1) opłata abonamentowa za odczyt 2,180,172,35 2) opłata abonamentowa za rozliczenie 1,630,131,76 3) opłata abonamentowa za gotowość 2,820,233,05 2Grupa 2 - cena wody (zł/m3) 3,230,263,49 - stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/mc) 1) opłata abonamentowa za odczyt 2,180,172,35 2) opłata abonamentowa za rozliczenie 1,630,131,76 3) opłata abonamentowa za gotowość 2,820,233,05 2Grupa 3 - cena wody (zł/m3) 3,490,283,77 - stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/mc) 1) opłata abonamentowa za odczyt 0,00 2) opłata abonamentowa za rozliczenie 0,00 3) opłata abonamentowa za gotowość 0,00 Grupa 1Gospodarstwa domowe Grupa 2Jednostki przemysłowe i pozostałe jednostki Grupa 3Woda na cele przeciwpożarowe 12

13 Ceny i stawki za zbiorowe odprowadzanie ścieków, według wniosku taryfowego na rok 2015, w kwotach brutto ( VAT 8%) lp wyszczególnienieTaryfa obowiązująca taryfowa grupa odbiorców usług rodzaj cen i stawek opłatcena nettoVAT 8%cena brutto 1Grupa 1 - cena ścieków (zł/m3) 6,940,557,49 - stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/mc) 1) opłata abonamentowa za odczyt 2,180,172,35 2) opłata abonamentowa za rozliczenie 1,630,131,76 3) opłata abonamentowa za gotowość 5,050,405,45 2Grupa 2 - cena ścieków (zł/m3) 6,940,557,49 - stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w zł/mc) 1) opłata abonamentowa za odczyt 2,180,172,35 2) opłata abonamentowa za rozliczenie 1,630,131,76 3) opłata abonamentowa za gotowość 5,050,405,45 Grupa 1Gospodarstwa domowe Grupa 2Jednostki przemysłowe i pozostałe jednostki 13

14 Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Stawka opłaty netto- 0,58 zł /m3 ścieków Dotyczy dostawców ścieków przemysłowych Za przekroczenie wskaźników: – Zawiesina ogólna, pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu, chemiczne zapotrzebowanie tlenu Koszt oczyszczania takich ścieków jest wyższy niż przeciętny Cel: obciążenie dostawców tych ścieków realnymi kosztami ich oczyszczania- zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” Stawki, zasady, metodyka naliczania, sposób obliczenia- „Część B” Taryfy 14

15 Porównanie cen wskaźnikowych brutto z wniosku taryfowego na rok 2015 z prognozą taryf na rok 2015 zawartą w Wieloletnim Planie Modernizacji Uchwała nr XIV/148/11 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 30 listopada 2011 w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych miasta i gminy Goleniów na lata 2012-2017 będących w posiadaniu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji sp. zoo w Goleniowie Prognoza taryf na rok 2015 w Planie Modernizacji Wniosek taryfowy na rok 2015 Różnica %Różnica zł. cena brutto cena wskaźnikowa 1 m3 wody 3,783,7799,74%-0,01 cena wskaźnikowa 1 m3 ścieków 7,847,8399,87%-0,01 15

16 100 wiader = 1000 litrów = 1 metr 3 = 3,49 zł

17 Przeliczenie ceny brutto 1 m3 wody / ścieków na 1 litr 17

18 Przedstawienie faktycznego wzrostu miesięcznych obciążeń dla odbiorcy, łącznie z opłatami stałymi (w kwotach brutto) Dla odbiorców indywidualnych opłaty miesięczne brutto kalkulowane zużycie 20142015wzrost proc.różnica zł. zużycie 10 m3 woda + ścieki 118,63122,45103,22%3,82 zużycie 15 m3 woda + ścieki 171,71177,37103,30%5,66 zużycie 20 m3 woda + ścieki 224,79232,29103,33%7,50 zużycie 30 m3 woda + ścieki 330,96342,12103,37%11,17 Dla budynków wielolokalowych - opłaty abonamentowe liczone są tylko dla wodomierza głównego, a nie dla każdego lokalu osobno opłaty miesięczne brutto dla jednego lokalu 20142015wzrost proc.różnica zł. Budynek 186,3089,28103,45%2,98 - średnie zużycie 324 m3 na budynek - 40 lokali - średnie zużycie na lokal- 8,10 m3 Budynek 257,5459,53103,45%1,98 - średnie zużycie 259 m3 na budynek - 48 lokali - średnie zużycie na lokal- 5,40 m3 Budynek 356,0457,96103,43%1,92 - średnie zużycie 78 m3 na budynek - 15 lokali - średnie zużycie na lokal- 5,20 m3 18

19

20

21 Kontakt: Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. I Brygady Legionów 18A 72-100 Goleniów tel. 91 407-25-31 fax. 91 881-23-28 www.gwik.pl biuro@gwik.pl Opracowanie : GWiK Foto: GWiK


Pobierz ppt "Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google